Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

232/1992 Sb. znění účinné od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1998
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 111/1998 Sb.

1.1.1999

zrušeno

zákonem č. 26/1993 Sb.

1.1.1993

232

 

ZÁKON

ze dne 27. dubna 1992

o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Policejní vysoké školy

§ 1

(1)

Policejní vysoká škola je vysokou školou v působnosti federálního ministerstva vnitra nebo ministerstva vnitra České republiky anebo ministerstva vnitra Slovenské republiky (dále jen "příslušné ministerstvo vnitra").

(2)

Vysokoškolské vzdělání v oboru bezpečnostní služby 1 se uskutečňuje na policejních školách.

§ 2

Na policejní vysokou školu se vztahuje zákon o vysokých školách, 2 pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 3

(1)

Policejní vysoká škola v působnosti federálního ministerstva vnitra se zřizuje, slučuje, rozděluje a zrušuje zákonem Federálního shromáždění; stejným způsobem se stanoví její název a sídlo.

(2)

Policejní vysoká škola v působnosti ministerstva vnitra České republiky se zřizuje, slučuje, rozděluje a zrušuje zákonem České národní rady, policejní vysoká škola v působnosti ministerstva vnitra Slovenské republiky se zřizuje, slučuje, rozděluje a zrušuje zákonem Slovenské národní rady; stejným způsobem se stanoví jejich název a sídlo․

§ 4

(1)

Fakulty policejní vysoké školy zřizuje, slučuje, rozděluje, zrušuje a jejich název a sídlo stanoví akademický senát policejní vysoké školy se souhlasem příslušného ministerstva vnitra, v jehož působnosti je policejní vysoká škola.

(2)

Děkana fakulty policejní vysoké školy jmenuje z jejich profesorů a docentů na návrh akademického senátu fakulty, a stejným způsobem z funkce odvolává, ministr, který stojí v čele příslušného ministerstva vnitra, v jehož působnosti je policejní vysoká škola.

(3)

Počet pracovníků policejní vysoké školy a pracovníků jejich fakult stanoví na návrh akacemického senátu této policejní vysoké školy ministr, který stojí v čele příslušného ministerstva vnitra, v jehož působnosti je policejní vysoká škola.

§ 4a

Policejní vysoká škola uskutečňuje obsahově ucelenou část vysokoškolského studia, po jehož ukončení vydává vysvědčení, popřípadě přiznává titul "bakalář" (ve zkratce "Bc").2a

§ 5

(1)

Příslušné ministerstvo vnitra, v jehož působnosti je policejní vysoká škola, vykonává při vzdělávání v oboru bezpečnostní služby působnost ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nebo ministerstva školství, mládeže a sportu Slovenské republiky, s výjimkou vydávání právních předpisů k provedení zákona o vysokých školách.

(2)

Statut policejní vysoké školy registruje 3 příslušné ministerstvo vnitra, v jehož působnosti je policejní vysoká škola, po projednání s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, má-li policejní vysoká škola sídlo v České republice, nebo s ministerstvem školství, mládeže a sportu Slovenské republiky, má-li policejní vysoká škola sídlo ve Slovenské republice.

(3)

Působnost ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nebo ministra školství, mládeže a sportu Slovenské republiky podle zákona o vysokých školách vykonává ve vztahu k policejním vysokým školám ministr, který stojí v čele příslušného ministerstva vnitra, v jehož působnosti je policejní vysoká škola.

§ 6

Příslušnost akreditační komise, 4 Rady vysokých škol, delegování zástupců do Rady vysokých škol 5 a působnost právních předpisů vydaných k provedení zákona o vysokých školách 6 se ve vztahu k policejní vysoké škole a její fakultě řídí sídlem policejní vysoké školy a její fakulty.

Policejní akademie

§ 7

zrušen

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. V zákona č.26/1993 Sb.1.1.1993


Poznámky pod čarou:

§ 31 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

Zákon č. 172/1990 Sb.

§ 21 odst. 1 zákona č. 172/1990 Sb.

§ 28 zákona č. 172/1990 Sb.

§ 17 zákona č. 172/1990 Sb.

§ 16 zákona č. 172/1990 Sb.

§ 35 zákona č. 172/1990 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 31 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

2

Zákon č. 172/1990 Sb.

2a

§ 21 odst. 1 zákona č. 172/1990 Sb.

3

§ 28 zákona č. 172/1990 Sb.

4

§ 17 zákona č. 172/1990 Sb.

5

§ 16 zákona č. 172/1990 Sb.

6

§ 35 zákona č. 172/1990 Sb.