Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

235/1992 Sb. znění účinné od 1. 1. 2012
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 329/2011 Sb.

1.1.2012

zákonem č. 189/2006 Sb.

1.1.2009

zákonem č. 155/1995 Sb.

1.1.1996

235

 

ZÁKON

ze dne 28. dubna 1992

o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách

v sociálním zabezpečení

 

Federální shromáždění České a slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

zrušen

Dne 1.6.1992 pozbyly platnosti resortní seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie.

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

Čl. IV

Pokud jsou nároky podle

a)

zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb.,

b)

nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům, ve znění zákona č. 578/1991 Sb.,

c)

vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 45/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let v podzemí hlubinných dolů,

d)

vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 95/1987 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny,

e)

vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 96/1987 Sb., o krácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny, ve znění vyhlášky č. 108/1989 Sb.,

f)

vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci,

podmíněny zařazením zaměstnání do I․ pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, hodnotí se pro účely těchto předpisů po 31. květnu 1992 takové zaměstnání podle předpisů o sociálním zabezpečení platných ke dni 31. května 1992, pokud bylo takové zaměstnání zařazeno do I. pracovní kategorie k tomuto dni.

Čl. V

zrušen

Čl. VI

zrušen

Čl. VII

Přechodná ustanovení

(1)

Převádí-li se část organizace vyplácející příspěvek poskytovaný organizacemi Československé státní dráhy poživatelům některých důchodů,3 příspěvek k důchodu poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie4 nebo výsluhový přídavek ve stavebnictví5 do jiné organizace, přecházejí nároky na výplatu uvedených dávek pracovníků v této části organizace na přejímající organizaci. Při zrušení organizace spojeném s likvidací organizace vyplácející uvedené dávky přechází uvedené povinnosti na stát.

(2)

Pokud občan utrpěl pracovní úraz nebo onemocněl nemocí z povolání přede dnem 1. června 1992, má nárok na zvýšení invalidního důchodu o 10 % jeho průměrného měsíčního výdělku podle předpisů platných před tímto dnem.

(3)

Dávky uvedené v odstavci 1 vyplácené ke dni 31. května 1992 se vyplácejí po tomto dni dále za podmínek a ve výši stanovených předpisy platnými před tímto dnem.

Čl. VIII

(1)

Zrušují se

1.

Zákon č. 23/1985 Sb., o výsluhovém přídavku ve stavebnictví.

2.

§ 2 odst. 2 a v § 2 odst. 3 ve větě první slova "v případech uvedených v odstavci 1 i" a věta druhá nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 116/1989 Sb.

3.

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

4.

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 40/1985 Sb., kterou se provádí zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví.

5.

Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 20. listopadu 1979 č. j. 25005/79-032 o poskytování příspěvku organizacemi ČSD poživatelům některých důchodů (reg. v částce 30/1979 Sb.).

6.

Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. F 43-5324-4303-1982, kterým se vydává pro účely důchodového zabezpečení srovnávací seznam vybraných zaměstnání v hornictví (reg. v částce 27/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. F 72-17147-7203-315 (reg. v částce 25/1985 Sb.).

7.

Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství ze dne 12. dubna 1983 č. j. 033/53/83 o poskytování příspěvku poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie (reg. v částce 21/1983 Sb.).

8.

Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. j. 060/351/83 o poskytování příspěvku k důchodu poživatelům některých důchodů za výkon práce ve vybraných profesích strojírenské metalurgie (reg. v částce 21/1983 Sb.).

9.

Výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. j. 011/1042/83 ze dne 16. srpna 1983 o poskytování příspěvku organizacemi v působnosti federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu poživatelům některých důchodů ve vybraných profesích strojírenské metalurgie (reg. v částce 30/1983 Sb.).

(2)

Resortní seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie nebo do I. a II. kategorie funkcí pro účely důchodového zabezpečení pozbývají platnosti dnem 1. června 1992.

Čl. IX

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. X

Dne 1.6.1992 pozbyly platnosti resortní seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.Poznámky pod čarou:

Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 20. listopadu 1979 č. j. 25005/79-032 o poskytování příspěvku organizacemi ČSD poživatelům některých důchodů (reg. v částce 30/1979 Sb.).

Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství ze dne 12. dubna 1983 č. j. 03353/ 83 o poskytování příspěvku poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie (reg. v částce 21/1983 Sb.).

Výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. j. 011/1042/83 ze dne 16. srpna 1983 o poskytování příspěvku organizacemi v působnosti federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie (reg. v částce 30/1983 Sb.).

Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. j. 060/351/83 ze dne 10. května 1983 o poskytování příspěvku k důchodu poživatelům některých důchodů za výkon práce ve vybraných profesích strojírenské metalurgie (reg. v částce 21/1983 Sb.).

Zákon č. 23/1985 Sb., o výsluhovém přídavku ve stavebnictví.

Poznámky pod čarou:
3

Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 20. listopadu 1979 č. j. 25005/79-032 o poskytování příspěvku organizacemi ČSD poživatelům některých důchodů (reg. v částce 30/1979 Sb.).

4

Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství ze dne 12. dubna 1983 č. j. 03353/ 83 o poskytování příspěvku poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie (reg. v částce 21/1983 Sb.).

Výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. j. 011/1042/83 ze dne 16. srpna 1983 o poskytování příspěvku organizacemi v působnosti federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie (reg. v částce 30/1983 Sb.).

Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. j. 060/351/83 ze dne 10. května 1983 o poskytování příspěvku k důchodu poživatelům některých důchodů za výkon práce ve vybraných profesích strojírenské metalurgie (reg. v částce 21/1983 Sb.).

5

Zákon č. 23/1985 Sb., o výsluhovém přídavku ve stavebnictví.