Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

239/1992 Sb. znění účinné od 1. 2. 2022
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 261/2021 Sb.

1.2.2022

zákonem č. 188/2016 Sb.

1.1.2017

zákonem č. 239/2012 Sb.

1.9.2012

Více...

239

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 14. dubna 1992

o Státním fondu kultury České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1)

Zřizuje se Státní fond kultury České republiky (dále jen "Fond").

(2)

Fond je právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku. Fond spravuje ministerstvo kultury České republiky (dále jen "správce Fondu").

(3)

V čele Fondu je ministr kultury České republiky (dále jen "ministr"), který odpovídá za hospodaření s prostředky Fondu.

§ 2

(1)

Orgánem rozhodujícím o způsobu a výši čerpání prostředků fondu je Rada Fondu(dále jen "Rada").

(2)

Členy Rady volí a odvolává Česká národní rada, které je Rada odpovědna. Návrhy podává z významných osobností kultury a peněžnictví po projednání s profesními organizacemi a sdruženími tvůrců a pracovníků působících v oblasti kultury ministr. Členství v Radě je veřejnou funkcí, 1 je čestné a nezastupitelné.

(3)

Rada má nejvíce 13 členů. Funkční období Rady je tříleté.

(4)

Náklady spojené s činností Rady nese fond.

(5)

Podrobnosti o organizaci a činnosti Rady upraví statut Fondu, který schvaluje na návrh správce Fondu Česká národní rada.

§ 3

(1)

Členem Rady může být pouze bezúhonný občan České republiky.

(2)

Člen Rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo politických hnutích ani nesmí aktivně jejich jménem veřejně vystupovat nebo působit v jejich prospěch v souvislosti s funkcí v Radě; dále nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování.

(3)

Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta, poslance, předsedy a místopředsedy vlády, ministra, vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka.

§ 4

Členství v Radě zaniká

a)

uplynutím funkčního období,

b)

vzdáním se funkce,

c)

úmrtím člena,

d)

odvoláním,

e)

ztrátou způsobilosti k právním úkonům.

§ 5

(1)

Rada posuzuje zejména

a)

zásadní otázky tvorby a užití prostředků fondu,

b)

návrh ročního rozpočtu příjmů a výdajů Fondu a návrh závěrečného účtu Fondu.

(2)

Rada rozhoduje o žádostech o poskytnutí prostředků fondu podle § 10.

(3)

Rada schvaluje účetní závěrku Fondu sestavenou k rozvahovému dni.

§ 6

(1)

Správce Fondu sestavuje pro každý rozpočtový rok návrh rozpočtu příjmů a výdajů, přehled pohledávek a závazků a závěrečný účet fondu, které předkládá ministerstvu financí České republiky ve lhůtách stanovených pro sestavování státního rozpočtu České republiky (dále jen "státní rozpočet") a státního závěrečného účtu České republiky (dále jen "státní závěrečný účet").

(2)

Návrh rozpočtu Fondu předkládá Ministerstvo financí vládě vždy do 31. srpna a ta jej po případných změnách, které v něm provede, předkládá spolu s návrhem státního rozpočtu ke schválení Poslanecké sněmovně. Správce Fondu stanoví v návrhu rozpočtu Fondu jeho celkové výdaje jako částku podle zvláštního zákona.1a

(3)

Se závěrečným účtem Fondu předkládá správce fondu vyhodnocení prostředků Fondem vynaložených.

(4)

Fond vede účetnictví podle zákona o účetnictví a zpracovává účetní závěrku, kterou ověřuje auditor. Náklady s tím spojené nese Fond.

§ 6a

zrušen

§ 7

Finančními zdroji fondu jsou:

a)

výnosy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob v kultuře s výjimkou filmového průmyslu,

b)

výnosy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných subjektů,

c)

úvěry od právnických osob,

d)

úroky z návratných finančních výpomocí a půjček, poskytnutých Fondem žadatelům, a úroky z prostředků fondu uložených v bance,

e)

splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých Fondem žadatelům,

f)

smluvní pokuty placené žadateli v případech, ve kterých prostředky fondu nebyly použity podle stanovených podmínek ( § 10),

g)

dary a dědictví pro fond,

h)

výnosy z veřejných sbírek organizovaných Fondem,

i)

sjednané podíly na příjmech z projektů, na které byly poskytnuty prostředky fondu ( § 10),

j)

50 % podíly z výnosů nájmu předmětů kulturní hodnoty a movitých a nemovitých kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření správce fondu,

k)

výnosy z pohlednic, plakátů a dalších příležitostních tisků, vydávaných správcem Fondu,

l)

dotace ze státního rozpočtu,

m)

další zdroje stanovené zvláštními právními předpisy.

§ 8

(1)

Prostředky Fondu lze poskytovat na konkrétní kulturní projekty, a to na:

a)

podporu vzniku, realizaci a uvádění umělecky hodnotných děl,

b)

ediční počiny v oblasti neperiodických i periodických publikací,

c)

získávání, obnovu a udržování kulturních památek 3 a sbírkových předmětů,

d)

výstavní a přednáškovou činnost,

e)

propagaci české kultury v zahraničí,

f)

pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí,

g)

podporu kulturních projektů sloužících k uchování a rozvíjení kultury národnostních menšin v České republice,

h)

podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit,

i)

ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu.

(2)

Prostředky fondu se poskytují jako účelové dotace, půjčky nebo návratné finanční výpomoce.

(3)

Účelové dotace z Fondu lze poskytnout jen do výše dvou třetin žadatelem plánovaných nákladů, s výjimkou prostředků určených na záchranu kulturních památek, na které lze poskytnout prostředky do výše devíti desetin plánovaných nákladů.

(4)

Na poskytnutí prostředků fondu není právní nárok. Prostředky fondu nelze poskytnout ke krytí ztráty z činnosti právnických nebo fyzických osob.

(5)

Fond může peněžnímu ústavu poskytnout záruku za úvěr nebo za půjčku poskytnuté žadateli na projekty uvedené v odstavci 1.

§ 9

(1)

Žadatelem o poskytnutí prostředků fondu může být právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Je-li žadatelem československá právnická osoba s majetkovou účastí zahraničních osob, 4 lze prostředky Fondu použít, jen pokud je podíl majetkové účasti zahraniční osoby nižší než padesát procent.

(2)

Žadatel podává žádost písemně správci fondu. V žádosti uvede označení a bližší charakteristiku projektu, o jehož podporu se uchází, předpokládanou výši nákladů, údaj o případné zahraniční účasti,, požadovanou formu podpory a její výši, případně označení pohledávky, o jejíž zajištění žádá. Správce Fondu může žadateli uložit povinnost doplnit žádost a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.

(3)

Současně s podáním žádosti složí žadatel na úhradu nákladů spojených s posouzením žádosti na účet fondu částku stanovenou statutem diferencovaně podle charakteru předkládaného projektu, nejvýše však deset tisíc Kčs. Tuto částku je povinen správce Fondu žadateli vyúčtovat ve lhůtě podle § 10 odst.

1.

Pokud náklady spojené s posouzením žádosti převýší složenou částku, hradí se rozdíl z prostředků Fondu.

(4)

Nedoplní-li žadatel žádost ve lhůtě podle odstavce 2 nebo nesloží-li částku podle odstavce 3, hledí se na žádost jako by nebyla podána.

§ 10

(1)

O poskytnutí prostředků Fondu rozhoduje Rada do tří měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění ( § 9 odst. 2) správci Fondu. Rozhodnutí Rady obsahuje:

a)

označení projektu, který má být Fondem podpořen,

b)

označení žadatele,

c)

formu podpory,

d)

výši poskytnutých prostředků nebo označení pohledávky, která má být zajištěna,

e)

dobu splatnosti, pokud jde o poskytnutí návratné finanční výpomoci nebo půjčky.

(2)

Rada může v rozhodnutí stanovit, do jaké výše se Fond podílí na příjmech plynoucích z projektu podle odstavce 1.

(3)

Na základě rozhodnutí Rady a v souladu s ním uzavře Fond se žadatelem do 30 dnů od doručení rozhodnutí smlouvu o výši a podmínkách poskytnutí prostředků Fondu nebo o poskytnutí záruky podle § 8 odst. 5 a o případném podílu fondu na příjmech plynoucích z projektu. Nedojde-li k uzavření smlouvy v této lhůtě z důvodů na straně žadatele, rozhodnutí podle odstavce 1 zaniká a na žádost se hledí jako by nebyla podána.

(4)

Na rozhodování podle odstavce 1 se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(5)

Prostředky poskytnuté z Fondu lze použít výhradně ke stanovenému účelu; budou-li použity jinak, zaplatí žadatel Fondu pokutu ve výši a způsobem stanoveným ve smlouvě podle odstavce 3, a to až do celkové částky poskytnutých prostředků.Povinnost vrátit Fondu prostředky užité v rozporu se smlouvou tím není dotčena.

(6)

Podrobnosti o nakládání s prostředky fondu upraví Statut Fondu.

§ 11

Zůstatek finančních prostředků Fondu se převádí do následujícího kalendářního roku.

§ 11a

(1)

Fond zveřejňuje informace o poskytnutých finančních prostředcích nebo zárukách jako otevřená data ve smyslu zvláštního zákona5, a to v rozsahu

a)

jméno a příjmení či název příjemce,

b)

identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,

c)

obec, ve které má příjemce sídlo či místo pobytu,

d)

výše poskytnutých prostředků a údaj o tom, jaká částka byla dosud vyplacena,

e)

účel, na který jsou prostředky určeny, včetně odkazu na úplnou dokumentaci programu, jsou-li prostředky poskytnuty v rámci programu,

f)

datum vydání rozhodnutí či uzavření smlouvy o poskytnutí prostředků,

g)

informace o tom, že bylo rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně na straně příjemce, nebo došlo k pozastavení výplaty, krácení nebo vrácení finančních prostředků, a to včetně částky, které se toto opatření týká.

(2)

Informace podle odstavce 1 se zveřejňují do 7 dnů od vydání rozhodnutí o poskytnutí prostředků, nevydává-li se rozhodnutí, pak do 7 dnů od účinnosti právního jednání, kterým se prostředky poskytují. V případě podle odstavce 1 písm. g) se informace zveřejní do 7 dnů po právní moci příslušného rozhodnutí či účinnosti dohody. Informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

(3) Brání-li jiný právní předpis zveřejnění určité informace způsobem podle odstavců 1 a 2, informace se tímto způsobem nezveřejní.

§ 12

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

 

" § 8 zní:

 

"§ 8

 

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.".

§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.

Burešová v. r.

Pithart v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. XXIII zákon č. 261/2021 Sb.1.2.2022
Čl. VIII zákona č. 239/2012 Sb.1.9.2012


Poznámky pod čarou:

§ 124 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

§ 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

§ 2 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

§ 24 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poznámky pod čarou:
1

§ 124 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

1a

§ 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

3

§ 2 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

4

§ 24 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

5

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.