Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

271/1992 Sb. znění účinné od 1. 1. 1993

271

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. května 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o

soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 7 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje středníkem a za středníkem se připojují tato slova: „ve věcech obchodních je poplatek splatný na základě výzvy soudu, 2a) a to tří dnů ode dne doručení výzvy, není-li poplatek placen kolkovými známkami.

__________

2a)

§ 9 odst․ 3 a 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.“.

 

2.

V § 7 odst. 4 se za větu prvou vkládá tato věta: „Ve věcech obchodních je v těchto případech poplatek splatný ve lhůtě a za podmínek stanovených v odstavci 1.“.

 

3.

V § 8 první větě se za slova „1000 Kčs“ vkládají tato slova: „a ve věcech obchodních 5000 Kčs,“.

 

4.

V § 9 odst. 1 úvodní větě se za slova „zahájení řízení“ vkládají tato slova: „nebo na základě výzvy příslušného soudu“.

 

5.

V § 10 odst. 2 úvodní větě se za slova „zahájení řízení“ vkládají tato slova: „nebo na základě výzvy příslušného soudu“.

 

6.

V § 11 odst. 1 se vypouští ustanovení písmena c).

Čl. II

Sazebník soudních poplatků, uvedený v příloze k zákonu České národní rady č. 549/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V položce 1 se vypouští z poznámek bod 9.

 

2.

V položce 19 se za slova „jiných soudních spisů“ vkládají tato slova: „, spisů zrušených státních notářství“.

 

3.

V položce 22 poznámka v bodě 1 zní:

1.

Poplatek se neplatí za ověření opisů listin, kterých je třeba pro účely evidence právních vztahů k nemovitostech. Na těchto opisech musí však být vyznačen účel, k němuž byly vyhotoveny.“.

 

4.

Za položku 24 se vkládají nové položky 24A a 24B, které znějí:

Položka 24A

Z návrhu na přijetí movitých věcí do úschovy za účelem splnění¨závazku, z ceny věcí 1 % nejméně 50 Kčs

Položka 24B

Z návrhu na umoření listiny 200 Kčs“.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Burešová v. r.

Pithart v. r.