Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

297/1992 Sb. znění účinné od 23. 6. 1992

297

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 20. května 1992,

kterým se doplňuje zákon č. 42(1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a

vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č.

52(1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978

Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.

 

Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, se doplňuje takto:

 

Za § 28 se zařazují § 28a až 28d, které znějí:

§ 28a

 

(1) Právo členů bytových družstev vyzvat bytové družstvo podle § 24 k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k bytu nebo nebytovému prostoru (garáže a ateliéru) mají členové bytových družstev, jejichž nájemní vztah k bytu nebo nebytovému prostoru vznikl po splacení členského podílu těmito členy nebo jejich právními předchůdci nebo na základě jiných skutečností, stanovených zákonem. 1)

(2) Nedojde-li k převodu všech bytů a nebytových prostor členům bytových družstev, kteří jsou nájemci bytových a nebytových prostor v domě, kterého se týká úvěr poskytnutý bankou, a splatí-li družstvo bance úvěr odpovídající převedeným bytům a nebytovým prostorám, uzavře banka s družstvem do dvou měsíců dodatek k úvěrové smlouvě, jehož předmětem bude ponechání nesplacené části úvěru, připadající na nepřevedené byty, garáže a ateliéry družstvu․ Ostatní podmínky pro poskytnutí úvěru stanovené v úvěrové smlouvě se nemění. Finanční prostředky splacené členy družstva za převedené byty a nebytové prostory odvede družstvo bance při nejbližší splátce úvěru.

(3) Družstvo a vlastníci bytů a nebytových prostor jsou povinni před uzavřením dodatku podle odstavce 2 pojistit obytný dům tak, aby v souhrnu byl zachován alespoň dosavadní rozsah pojištění domu.

(4) Pro úvěry ponechané podle odstavce 2 platí obdobné ustanovení zvláštních předpisů o úhradě majetkové újmy bance. 2) Ustanovení zvláštních předpisů 3) o povinnosti družstva vrátit státní příspěvky se nepoužije.

(5) Převodem družstevního bytu zaniká nárok na vrácení členského podílu.

 

§ 28b

 

(1) Na zajištění úvěrů poskytnutých bankou bytovému družstvu podle zvláštních předpisů 3) na výstavbu bytů a nebytových prostor a na rozsáhlejší opravy a stavební úpravy obytného domu vzniká dnem 1. července 1992 bance zástavní právo. Zástavní právo vázne na nemovitosti družstva, které se úvěry týkají.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro úvěry ponechané podle - 28a odst. 2.

 

§ 28c

 

Součástí smlouvy o převodu bytu nebo nebytového prostoru z vlastnictví bytového družstva je vzájemné vypořádání prostředků určených na financování oprav a údržby domu, připadajících na převáděný byt a nebytový prostor. Vzájemným vypořádáním se přitom rozumí vyrovnání jak nevyčerpaných zůstatků, tak nedoplatků.

 

§ 28d

 

(1) Pokud byly v družstevní bytové výstavbě pořízeny byty, na které byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě formou nástaveb a vestaveb do stávajících budov, aniž se budova stala předmětem podílového spoluvlastnictví družstva a původního vlastníka budovy, zřizuje se dnem účinnosti tohoto zákonného opatření ve prospěch družstva, popřípadě jeho právního nástupce na budově věcné břemeno podle § 151n a násl. občanského zákoníku, 4) které dále omezuje vlastníka budovy tak, že

a)

pro nájemní vztahy k bytům získaným nástavbou či vestavbou platí ustanovení občanského zákoníku o nájmu družstevního bytu;

b)

družstvo nebo jeho právní nástupci mají k těmto bytům práva a povinnosti pronajímatele, není-li mezi nimi a vlastníkem budovy dohodnuto jinak;

c)

pro stanovení nájemného z těchto bytů platí předpisy o způsobu výpočtu nájemného v bytech stavebních bytových družstev; 5)

d)

nájemné z těchto bytů platí nájemce družstvu nebo jeho právnímu nástupci; úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu platí nájemce vlastníkovi budovy, popřípadě jiné osobě.

(2) Zhodnocení domu pořízením bytu nebo nebytového prostoru podle předpisů o poskytnutí finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě formou nástavby a vestavby je pro účely tohoto zákonného opatření považováno za náhradu za omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene.“.

Čl. II

Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509(1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 18 odst. 3 se vypouští.

 

2.

Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

§ 25a

 

(1) Pokud byly před 1. července 1992 uzavřeny mezi vlastníkem, popřípadě organizací spravující ostatní byty v domě a vlastníky bytů a nebytových prostor smlouvy o výkonu správy a údržby společných částí a zařízení domu, popřípadě pozemku, za pevný roční (měsíční) příspěvek, je vlastník, popřípadě organizace spravující ostatní byty v domě oprávněn počínaje 1. červencem 1992 jednostranně příspěvek změnit tak, aby odpovídal ustanovení § 18 odst. 1.

(2) Vlastník, popřípadě organizace spravující dosud nepřevedené byty a nebytové prostory v domě, jsou oprávněni počínaje 1. července 1992 vlastníkům bytů a nebytových prostor jednostranně upravit úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nebytových prostor podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.“.

Čl. III

Zrušuje se § 26 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.

Čl. IV

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dubček v. r.