Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

359/1992 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 277/2019 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 88/2023 Sb.

1.7.2023

zákonem č. 250/2014 Sb.

1.1.2015

Více...

359

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 7. května 1992

o zeměměřických a katastrálních orgánech

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Část první

Zeměměřické a katastrální orgány a jejich působnost (§ 1-6)

§ 1

[Ústředí]

(1)

Zřizuje se Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "Úřad"), jako ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze. Úřad je účetní jednotkou.1

(2)

V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

§ 2

[Orgány]

(1)

Zřizuje se Zeměměřický úřad jako jiný správní úřad zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze. Zeměměřický úřad je účetní jednotkou.1

(2)

Zřizují se zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen "inspektoráty") a katastrální úřady jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky. Inspektoráty a katastrální úřady jsou účetními jednotkami.1

(3)

Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé; jejich výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

(4)

Sídla a územní působnost inspektorátů jsou stanoveny v příloze č. 1 tohoto zákona. Sídla a územní působnost katastrálních úřadů jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto zákona.

§ 3

[Působnost Úřadu]

(1)

Úřad

a)

zabezpečuje jednotné provádění těchto činností

1.

správy katastru nemovitostí České republiky,1a

2.

budování a údržby bodových polí,

3.

tvorby, obnovy a vydávání základních a tématických státních mapových děl a jiných publikací,

4.

standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku,

5.

vytváření a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,

6.

dokumentace výsledků zeměměřických činností,

b)

koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky a systém vědeckotechnických informací pro tyto oblasti,

c)

zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,

d)

řídí Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,

e)

vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, která je vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového přístupu,

f)

rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností,4)

g)

schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy katastrálních území,

h)

rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a inspektorátů,

i)

stanovuje správce základních a tématických státních mapových děl,

j)

vydává základní státní mapová díla5a a tématická státní mapová díla,5b

k)

vykonává správu základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a informačního systému územní identifikace,

l)

plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu6 a provádí další činnosti potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.

(2)

Ministerstvo obrany při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu plní obdobné úkoly jako Úřad.

§ 3a

[Působnost zeměměřického úřadu]

Zeměměřický úřad

a)

vykonává správu geodetických základů České republiky,6a

b)

rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole,6a včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,

c)

vykonává správu základních státních mapových děl5a a tématických státních mapových děl5b stanovených Úřadem,

d)

vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách,

e)

vykonává správu základní báze geografických dat České republiky,

f)

vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je specializovaným archivem2,

g)

provádí zeměměřické činnosti6b na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic,6c

h)

projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona,6d

i)

plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Úřad.

§ 4

[Působnost inspektorátů]

Inspektoráty

a)

kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí České republiky katastrálními úřady,

b)

dohlížejí na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí České republiky a státní mapové dílo,

c)

předkládají Úřadu návrhy na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu podle písmen a) a b),

d)

rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů,7

e)

projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona,8a

f)

plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu9 a úkoly na úseku zeměměřictví, kterými je pověří Úřad.

§ 5

[Působnost katastrálních úřadů]

(1)

Katastrální úřady

a)

vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky,1a

b)

vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového,

c)

projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona,10

d)

schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví,

e)

schvalují změny hranic katastrálních území,

f)

vykonávají správu základních státních mapových děl5a stanovených Úřadem,

g)

plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými je pověří Úřad.

(2)

Seznam katastrálních pracovišť, která jsou vnitřními organizačními jednotkami katastrálních úřadů podle zvláštního právního předpisu,10a jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, vyhlásí Úřad sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv10b.

§ 6

[Odkaz na správní řád]

Obecné předpisy o správním řízení 11 se vztahují na rozhodování Úřadu, Zeměměřického úřadu, inspektorátů a katastrálních úřadů ve věcech podle § 3 písm. f), h) a j), § 3a písm. b) a g), § 4 písm. d) a f) a § 5 odst. 1 písm. a), c) a e) tohoto zákona.

Část druhá

zrušena (§ 7-10)

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

Část třetí

Změna zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (§ 11)

§ 11

[Změna zákona české národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů]

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

§ 2 odst. 1 bod 2 zní:

2.

Český úřad zeměměřický a katastrální,“.

Část čtvrtá

Závěrečná ustanovení (§ 12-14)

§ 12

[Přechod práv a povinností]

(1)

Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona z Českého úřadu geodetického a kartografického na Český úřad zeměměřický a katastrální.

(2)

Práva a závazky, které měl ke dni účinnosti tohoto zákona Zeměměřický ústav, přecházejí na Zeměměřický úřad. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Zeměměřického ústavu přecházejí na Zeměměřický úřad.

§ 13

[Zrušovací ustanovení]

Zrušují se:

1.

Zákon České národní rady č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie.

2.

Ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

§ 14

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Burešová v. r.

Pithart v. r.

Příloha č. 1

Sídla a územní působnost inspektorátů

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, který vykonává působnost pro územní obvody Jihomoravského kraje, Vysočiny a Zlínského kraje.

 

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích, který vykonává působnost pro územní obvod Jihočeského kraje.

 

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci, který vykonává působnost pro územní obvody Libereckého kraje a Ústeckého kraje.

 

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě, který vykonává působnost pro územní obvody Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje.

 

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, který vykonává působnost pro územní obvody Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje.

 

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni, který vykonává působnost pro územní obvody Plzeňského kraje a Karlovarského kraje.

 

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, který vykonává působnost pro územní obvody hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Příloha č. 2

Územní působnost a sídla katastrálních úřadů

1. Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,

2. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích,

3. Katastrální úřad pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech,

4. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové,

5. Katastrální úřad pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci,

6. Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni,

7. Katastrální úřad pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích,

8. Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,

9. Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,

10. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,

11. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě,

12. Katastrální úřad pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci,

13. Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě,

14. Katastrální úřad pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 175/2003 Sb.1.1.2004
Čl. II zákona č. 62/1997 Sb.1.1.1995
§ 23 zákona č. 200/1994 Sb.1.1.1995


Poznámky pod čarou:

§ 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.

§ 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.

§ 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

§ 2 písm. g) zákona č. 200/1994 Sb.

§ 2 písm. h) zákona č. 200/1994 Sb.

Např. § 14 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

§ 2 písm. c) a e) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.

§ 2 písm. c) a e) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.

§ 2 písm. g) zákona č. 200/1994 Sb.

§ 2 písm. h) zákona č. 200/1994 Sb.

§ 80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

§ 3 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

§ 12 odst. 1 písm. j) zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona ČNR č. 21/1993 Sb.

§ 17a odst. 1 písm. b) bod 1, § 17a odst. 1 písm. c) a § 17b odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 8 odst. 4, §  16 odst. 4, § 24 a 25 zákona ČNR č. 344/1992 Sb.

§ 17a odst. 1 písm. a), b) bod 2, § 17a odst. 1 písm. d) a e), § 17b odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Např. § 7 odst. 3 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Zákon ČNR č. 344/1992 Sb.

§ 2 písm. g) zákona č. 200/1994 Sb.

§ 52 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).

§ 4 písm. h) zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Poznámky pod čarou:
1

§ 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.

1a

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

2

§ 80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

5a

§ 2 písm. g) zákona č. 200/1994 Sb.

5b

§ 2 písm. h) zákona č. 200/1994 Sb.

6

Např. § 14 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

6a

§ 2 písm. c) a e) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.

6b

§ 3 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

6c

§ 12 odst. 1 písm. j) zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona ČNR č. 21/1993 Sb.

6d

§ 17a odst. 1 písm. b) bod 1, § 17a odst. 1 písm. c) a § 17b odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7

§ 8 odst. 4, §  16 odst. 4, § 24 a 25 zákona ČNR č. 344/1992 Sb.

8a

§ 17a odst. 1 písm. a), b) bod 2, § 17a odst. 1 písm. d) a e), § 17b odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9

Např. § 7 odst. 3 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.

10

Zákon ČNR č. 344/1992 Sb.

10a

§ 52 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).

10b

§ 4 písm. h) zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).

11

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).