Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

365/1992 Sb. znění účinné od 27. 2. 1991

365

 

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

 

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. dubna 1989 byla v Ženevě přijata Úmluva o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl.

Listina o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k této Úmluvě byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví, depozitáře Úmluvy, dne 27. listopadu 1990.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem 27. února 1991 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku.

Český překlad Úmluvy včetně prováděcího předpisu, který tvoří podle jejího článku 8 přílohu Úmluvy, se vyhlašuje současně.

 

Správní pokyny podle článku 8 odst. 4 Úmluvy a podle pravidla 9, vydané generálním ředitelem Světové organizace duševního vlastnictví dne 15. března 1991 a obsahující podrobnosti k využívání Úmluvy včetně sazebníku registračních poplatků a formulářů přihlášek k mezinárodnímu zápisu a plných mocí, lze obdržet od Mezinárodního filmového rejstříku, který zahájil svou činnost podle Úmluvy v plném rozsahu dne 1. září 1991; jeho adresa je: Hölzgasse 66, 3400 Klosterneuburg (near Vienna), Austria. Telefon 43 2243 88430/31. Telefax 43 2243 88432.

Úmluva o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl

(čl. 1-9)

Obsah

 

Preambule

 

Kapitola I: Základní ustanovení

 

Článek 1: Zřízení Unie

Článek 2: "Audiovizuální dílo"

Článek 3: Mezinárodní seznam

Článek 4: Právní význam Mezinárodního seznamu

 

Kapitola II: Správní ustanovení

 

Článek 5: Shromáždění

Článek 6: Mezinárodní úřad

Článek 7: Financování

Článek 8: Prováděcí předpis

 

Kapitola III: Revize a změna

 

Článek 9: Revize Úmluvy

Článek 10: Změna některých ustanovení Úmluvy

 

Kapitola IV: Závěrečná ustanovení

 

Článek 11: Přístup k Úmluvě

Článek 12: Nabytí platnosti Úmluvy

Článek 13: Výhrady k Úmluvě

Článek 14: Výpověď Úmluvy

Článek 15: Podpis a jazyky Úmluvy

Článek 16: Depozitární funkce

Článek 17: Oznamování

 

Smluvní státy

přejíce si posílit právní ochranu při nakládání s audiovizuálními díly a tím

podpořit tvorbu audiovizuálních děl a mezinárodní oběh takových děl a

přispět k boji proti pirátství audiovizuálních děl a příspěvků v nich obsažených,

dohodly se takto:

Kapitola I

Základní ustanovení (čl. 1-4)

Č l á n e k 1

Zřízení Unie

Státy, které jsou členy Úmluvy (dále jen "smluvní státy"), tvoří Unii pro mezinárodní zápis audiovizuálních děl (dále jen "unie").

Č l á n e k 2

"Audiovizuální dílo"

Pro účely této Úmluvy "audiovizuálním dílem" se rozumí každé dílo, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, ať již doprovázených zvukem či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem.

Č l á n e k 3

Mezinárodní seznam

(1)

/Zřízení Mezinárodního seznamu/ Zřizuje se Mezinárodní seznam audiovizuálních děl (dále je "Mezinárodní seznam") pro účely zápisu prohlášení o audiovizuálních dílech a o právech k takovým dílům, včetně zejména o právech týkajících se jejich využívání.

(2)

/Zřízení a správa Mezinárodního rejstříku/ Zřizuje se Mezinárodní rejstřík audiovizuálních děl (dále jen "Mezinárodní rejstřík") pro účely vedení Mezinárodního seznamu. Je správní jednotkou Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen "Mezinárodní úřad", resp. "Organizace").

(3)

/Umístění Mezinárodního rejstříku/ Mezinárodní rejstřík bude umístěn v Rakousku, pokud bude v platnosti smlouva k tomu účelu mezi Rakouskou republikou a Organizací. Jinak bude umístěn v Ženevě.

(4)

/Přihlášky/ Zápis každého prohlášení v Mezinárodním seznamu musí být založen na přihlášce podané k tomu účelu, s předepsaným obsahem, v předepsané formě a podmíněné zaplacením předepsaného poplatku fyzickou nebo právnickou osobou oprávněnou k podání přihlášky.

(5)

/Způsobilost být přihlašovatelem/ (a) S výjimkou uvedenou v pododstavci (b) může podat přihlášku

(i) každá fyzická osoba, která je občanem smluvního státu nebo je v něm usídlena, má v něm trvalé bydliště anebo v něm má skutečný a činnost vyvíjející průmyslový nebo obchodní podnik;

(ii) každá právnická osoba, která je zřízena podle právního řádu smluvního státu nebo v něm má skutečný a činnost vyvíjející průmyslový nebo obchodní podnik.

(b) Týká-li se přihláška zápisu již uskutečněného, může být podána i fyzickou nebo právnickou osobou, která nesplňuje podmínky uvedené v pododstavci (a).

Č l á n e k 4

Právní význam Mezinárodního seznamu

(1)

/Právní význam/ Každý smluvní stát se zavazuje uznávat, že prohlášení obsažené v Mezinárodním seznamu bude považováno za věrohodné, pokud nebude prokázán opak, s výjimkou případu, kdy

(i) prohlášení nemůže být platné podle autorského zákona nebo jakéhokoli jiného zákona takového státu o právech z oboru duševního vlastnictví k audiovizuálním dílům, nebo

(ii) prohlášení je v rozporu s jiným prohlášením v Mezinárodním seznamu.

(2)

/Slučitelnost se zákony a úmluvami z oboru duševního vlastnictví/ Žádné ustanovení této Úmluvy nesmí být vykládáno tak, aby se dotýkalo autorského zákona nebo jakéhokoli jiného zákona o právech z oboru duševního vlastnictví k audiovizuálním dílům kteréhokoli smluvního státu nebo, je-li takový stát členem Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl nebo kterékoli jiné úmluvy o právech z oboru duševního vlastnictví k audiovizuálním dílům, práv a závazků tohoto státu podle této nebo jiné takové úmluvy.

Kapitola II

Správní ustanovení (čl. 5-8)

Č l á n e k 5

Shromáždění

(1)

/Složení/ (a) Unie má Shromáždění, které se skládá ze smluvních států.

(b) Vládu každého smluvního státu zastupuje jeden delegát, kterého mohou doprovázet náhradníci, poradci a znalci.

(2)

/Výdaje delegací/ Výdaje každé delegace hradí vláda, která ji jmenovala, s výjimkou cestovních výdajů a diet pro jednoho delegáta každého smluvního státu, které se platí z prostředků Unie.

(3)

/Úkoly/ (a) Shromáždění

(i) projednává všechny otázky týkající se působení a rozvoje Unie a uplatňování této Úmluvy;

(ii) plní takové úkoly, které mu jsou zvlášť uloženy touto Úmluvou;

(iii) dává pokyny generálnímu řediteli Organizace (dále je "generální ředitel") pro přípravu revizních konferencí;

(iv) zkoumá a schvaluje zprávy a jednání generálního ředitele týkající se Unie a dává mu všechny potřebné instrukce v otázkách, jež jsou v působnosti Unie;

(v) určuje program a přijímá dvouletý rozpočet Unie a schvaluje její závěrečné účty;

(vi) usnáší se na finančním řádu Unie;

(vii) zřizuje poradní výbor složený ze zástupců dotčených nevládních organizací, rozhoduje čas od času o členství v něm a takové jiné výbory a pracovní skupiny, které pokládá za vhodné k usnadnění práce Unie a jejích orgánů;

(viii) kontroluje systém a výši poplatků určených generálním ředitelem;

(ix) určuje, které jiné než smluvní státy a které mezinárodní vládní a nevládní organizace se mohou účastnit jeho zasedání jako pozorovatelé;

(x) činí jakákoli jiná vhodná opatření zaměřená na podporu cílů Unie a plní takové jiné úkoly, jež jsou v souladu s touto Úmluvou.

(b) V otázkách, jež se dotýkají zájmů také jiných unií spravovaných Organizací, rozhoduje Shromáždění s přihlédnutím ke stanovisku Koordinačního výboru Organizace.

(4)

/Zastupování/ Delegát může zastupovat jen jeden stát a hlasovat jen jeho jménem.

(5)

/Hlasování/ Každý smluvní stát má jeden hlas.

(6)

/Kvórum/ (a) Polovina smluvních států tvoří kvórum.

(b) Není-li přítomno kvórum, může Shromáždění přijímat rozhodnutí avšak, s výjimkou rozhodnutí o způsobu svého jednání, všechna taková rozhodnutí nabývají účinnosti jen je-li kvórum a požadovaná většina získána hlasováním pomocí korespondence.

(7)

/Většina/ (a) S výjimkou uvedenou v článku 8 odst. 2(b) a v článku 10 odst. 2(b) vyžaduje se k rozhodnutí prosté většiny hlasů.

(b) Abstence se jako hlasy nepočítají.

(8)

/Zasedání/ (a) Shromáždění se schází jednou v každém druhém kalendářním roce k řádnému zasedání, jež svolává generální ředitel, a to, nejde-li o výjimečné okolnosti, na tutéž dobu a totéž místo, jako Valné shromáždění Organizace.

(b) Shromáždění se schází k mimořádnému zasedání, jež je svoláváno generálním ředitelem na žádost jedné čtvrtiny smluvních států nebo z vlastní iniciativy generálního ředitele.

(9)

/Jednací řád/ Shromáždění přijímá svůj jednací řád.

Č l á n e k 6

Mezinárodní úřad

(1)

/Úkoly/ Mezinárodní úřad

(i) plní prostřednictvím Mezinárodního rejstříku všechny úkoly týkající se vedení Mezinárodního seznamu;

(ii) vykonává funkci sekretariátu revizních konferencí, Shromáždění, výborů a pracovních skupin vytvořených Shromážděním a jakýchkoli jiných zasedání svolaných generálním ředitelem a projednávajících otázky týkající se Unie;

(iii) plní všechny ostatní úkoly, které mu jsou zvlášť svěřeny podle této Úmluvy nebo podle Pravidel, na něž odkazuje článek 8, anebo Shromážděním.

(2)

/Generální ředitel/ Generální ředitel je vedoucím úředníkem Unie a Unii zastupuje.

(3)

/Jiná zasedání než schůze Shromáždění/ Generální ředitel svolává každý výbor a pracovní skupinu zřízenou Shromážděním a všechna ostatní zasedání, která projednávají otázky týkající se Unie.

(4)

/Působnost Mezinárodního úřadu na shromáždění a na jiných zasedáních/ (a) Generální ředitel a každý jiný pověřený pracovník se účastní bez hlasovacího práva všech zasedání Shromáždění, výborů a pracovních skupin zřízených Shromážděním, jakož i každého jiného generálním ředitelem svolaného zasedání, které projednává otázky týkající se Unie.

(b) Generální ředitel nebo jím pověřený pracovník je z úřední povinnosti tajemníkem Shromáždění, výborů, pracovních skupin a jiných zasedání uvedených v pododstavci (a).

(5)

/Revizní konference/ (a) Generální ředitel připravuje podle pokynů Shromáždění revizní konference.

(b) Generální ředitel může tyto přípravy konzultovat s mezinárodními vládními a nevládními organizacemi.

(c) Generální ředitel a jím pověření pracovníci se účastní bez hlasovacího práva jednání na revizních konferencích.

(d) Generální ředitel nebo jím pověřený pracovník je z úřední povinnosti tajemníkem každé revizní konference.

Č l á n e k 7

Financování

(1)

/Rozpočet/ (a) Unie má svůj rozpočet.

(b) Rozpočet Unie obsahuje vlastní příjmy a výdaje Unie a její příspěvek do rozpočtu výdajů společných uniím, které spravuje Organizace.

(c) Výdaje, které se netýkají výlučně Unie, nýbrž také jedné nebo více jiných unií spravovaných Organizací, považují se za společné výdaje unií. Podíl Unie na takových společných výdajích je úměrný zájmu, který na nich Unie má.

(2)

/Koordinace s ostatními rozpočty/ Rozpočet unie se sestavuje s přihlédnutím k požadavkům koordinace s rozpočty ostatních unií spravovaných Organizací.

(3)

/Zdroje příjmů/ Rozpočet Unie se financuje z těchto zdrojů:

(i) poplatky za zápisy a ostatní služby poskytované Mezinárodním rejstříkem;

(ii) výnosy z prodeje publikací Mezinárodního rejstříku a práv plynoucí z těchto publikací;

(iii) věnování, zejména společnostmi držitelů práv k audiovizuálním dílům;

(iv) dary, odkazy a subvence;

(v) nájemné, úroky a různé jiné příjmy.

(4)

/Finanční soběstačnost/ Výše poplatků Mezinárodnímu rejstříku a ceny jeho publikací se stanoví tak, aby spolu s ostatními příjmy dostatečně kryly výdaje spojené se správou této Úmluvy.

(5)

/Pokračování rozpočtu; rezervní fond/ Není-li rozpočet schválen před začátkem nového finančního období, zůstává v souladu s finančním řádem na téže úrovni jako rozpočet na předchozí období. Převýší-li příjmy výdaje, připíše se rozdíl k dobru do rezervního fondu.

(6)

/Fond provozních prostředků/ Unie má fond provozních prostředků, který se skládá z příjmů Unie.

(7)

/Revize účtů/ Revizi účtů provádí podle finančního řádu jeden nebo více smluvních států anebo externí revizoři. Jmenuje je s jejich souhlasem Shromáždění.

Č l á n e k 8

Prováděcí předpis

(1)

/Přijetí prováděcího předpisu/ Prováděcí předpis přijatý současně s touto Úmluvou tvoří přílohu k této Úmluvě.

(2)

/Změny prováděcího předpisu/ (a) Shromáždění může prováděcí předpis měnit.

(b) Každá změna prováděcího předpisu vyžaduje dvoutřetinovou většinu odevzdaných hlasů.

(3)

/Rozpor mezi Úmluvou a prováděcím předpisem/ V případě rozporu mezi ustanoveními této Úmluvy a prováděcího předpisu má Úmluva přednost.

(4)

/Správní pokyny/ Prováděcí předpis stanoví zavedení správních pokynů.

Kapitola III

Revize a změna (čl. 9-10)

Č l á n e k 9

Revize Úmluvy

(1)

/Revizní konference/ Tato Úmluva může být revidována na konferenci smluvních států.

(2)

/Svolání/ O svolání každé revizní konference rozhoduje Shromáždění.

(3)

/Ustanovení, která může změnit i Shromáždění/ Ustanovení uvedená v článku 10 odst. 1(a) mohou být změněna buď revizní konferencí nebo podle článku 10.

Č l á n e k 1 0

Změna některých ustanovení Úmluvy

(1)

/Návrhy/ (a) Návrhy na změnu článku 5 odst. 6 a 8, článku 6 odst. 4 a 5 a článku 7 odst. 1 až 3 a 5 až 7 může předložit každý smluvní stát nebo generální ředitel.

(b) Takové návrhy oznámí generální ředitel smluvním státům nejméně šest měsíců před jejich předložením k projednání ve Shromáždění.

(2)

/Schválení/ (a) Změny ustanovení uvedených v odstavci 1 schvaluje Shromáždění.

(b) Schválení vyžaduje tříčtvrtinovou většinu odevzdaných hlasů.

(3)

/Nabytí platnosti/ (a) Každá změna ustanovení uvedených v odstavci 1 nabývá platnosti měsíc po tom, kdy generální ředitel obdržel od tří čtvrtin smluvních států, které byly členy Shromáždění v době, kdy Shromáždění změnu schválilo, písemná sdělení o jejich přijetí v souladu s jejich příslušnými ústavními předpisy.

(b) Každá změna uvedených článků takto přijatá zavazuje všechny smluvní státy, které byly smluvními státy v době, kdy Shromáždění změnu schválilo.

(c) Každá změna, která byla přijata a která nabyla platnosti podle pododstavce (a), zavazuje všechny státy, které se stanou smluvními státy po dni, kdy Shromáždění změnu schválilo.

Kapitola IV

Závěrečná ustanovení (čl. 11-9)

Č l á n e k 1 1

Přístup k Úmluvě

(1)

/Přístup/ Každý členský stát Organizace se může stát účastníkem této Úmluvy

(i) podpisem doprovázeným uložením listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení, nebo

(ii) uložením listiny o přístupu.

(2)

/Ukládání listin/ Listiny uvedené v odstavci 1 se ukládají u generálního ředitele.

Č l á n e k 1 2

Nabytí platnosti Úmluvy

(1)

/Počáteční nabytí platnosti/ Tato Úmluva nabývá platnosti pro prvních pět států, které uložily své listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu tři měsíce po dni, kdy byla uložena pátá listina o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu.

(2)

/Státy, které nejsou účastníky při počátečním nabytí platnosti/ Pro každý stát, který není mezi těmi, jež jsou uvedeny v odstavci 1, nabývá tato Úmluva platnosti tři měsíce po dni, kdy takový stát uložil svou listinu o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu, pokud v listině o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu nebylo uvedeno datum pozdější. V tomto případě nabývá tato Úmluva platnosti pro takový stát v den takto uvedený.

Č l á n e k 1 3

Výhrady k Úmluvě

(1)

/Zásada/ S výjimkou uvedenou v odstavci 2 nelze k této Úmluvě učinit žádnou výhradu.

(2)

/Výjimka/ Každý stát může potom, co se stane účastníkem této Úmluvy, prohlásit v oznámení uloženém u generálního ředitele, že nebude uplatňovat ustanovení článku 4 odst. 1 pokud jde o prohlášení, která se netýkají výkonu práv z oboru duševního vlastnictví k audiovizuálním dílům. Každý stát, který učinil takové prohlášení, může je oznámením uloženým u generálního ředitele odvolat.

Č l á n e k 1 4

Výpověď Úmluvy

(1)

/Oznámení/ Každý smluvní stát může tuto Úmluvu vypovědět oznámením sděleným generálnímu řediteli.

(2)

/Datum účinnosti/ Výpověď nabývá účinnosti rok po dni, kdy generální ředitel oznámení obdržel.

(3)

/Dočasné vyloučení výpovědi/ Právo výpovědi této Úmluvy podle odstavce 2 nemůže být vykonáno žádným smluvním státem před uplynutím pěti let ode dne, kdy tato Úmluva nabyla pro takový stát platnosti.

Č l á n e k 1 5

Podpis a jazyky Úmluvy

(1)

/Původní texty/ Tato Úmluva se podepisuje v jediném původním vyhotovení v anglickém a francouzském jazyce, přičemž oba testy jsou stejně autentické.

(2)

/Úřední texty/ Úřední texty vyhotoví generální ředitel po dohodě s příslušnými vládami v arabském, německém, italském, japonském, portugalském, ruském a španělském jazyce a v takových jiných jazycích, které určí Shromáždění.

(3)

/Časové omezení pro podpis/ Tato Úmluva zůstává otevřena k podpisu u Mezinárodního úřadu do 31. prosince 1989.

Č l á n e k 1 6

Depositární funkce

(1)

/Uložení originálu/ Originál této Úmluvy a prováděcího předpisu bude uložen u generálního ředitele.

(2)

/Ověřené kopie/ Generální ředitel odevzdá dvě jím ověřené kopie této Úmluvy a prováděcího předpisu vládám států oprávněným tuto Úmluvu podepsat.

(3)

/Registrace Úmluvy/ Generální ředitel tuto Úmluvu zaregistruje u sekretariátu Spojených národů.

(4)

/Změny/ Generální ředitel odevzdá dvě jím ověřené kopie každé změny této Úmluvy a prováděcího předpisu vládám smluvních států a na požádání vládě každého jiného státu.

Č l á n e k 1 7

Oznamování

Generální ředitel sdělí vládám členských států Organizace každou skutečnost uvedenou v článcích 8 odst. 2, 10 odst. 2 a 3, 11, 12, 13 a 14.

Prováděcí předpis k Úmluvě o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl

Obsah

 

Pravidlo 1: Definice

Pravidlo 2: Přihláška

Pravidlo 3: Projednávání přihlášky

Pravidlo 4: Datum a číslo zápisu

Pravidlo 5: Zápis

Pravidlo 6: Věstník

Pravidlo 7: Dotazy

Pravidlo 8: Poplatky

Pravidlo 9: Správní pokyny

Pravidlo 1

Definice

Pro účely tohoto prováděcího předpisu

(i) "Úmluvou" se rozumí Úmluva o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl;

(ii) "Mezinárodním seznamem" se rozumí Mezinárodní seznam audiovizuálních děl založený Úmluvou;

(iii) "Mezinárodním rejstříkem" se rozumí správní jednotka Mezinárodního úřadu, který spravuje Mezinárodní seznam;

(iv) "dílem" se rozum audiovizuální dílo;

(v) "přihláškou týkající se díla" se rozumí přihláška, která identifikuje existující nebo budoucí dílo alespoň jeho názvem nebo názvy a jíž se žádá, aby prohlášení v zájmu určité osoby nebo určitých osob ohledně takového díla bylo zapsáno v Mezinárodním seznamu; "Zápisem týkajícím se díla" se rozumí zápis uskutečněný podle přihlášky týkající se díla;

(vi) "přihláškou týkající se osoby" se rozumí přihláška, která popisuje existující nebo budoucí dílo anebo více takových děl, neidentifikované jeho názvem nebo názvy, alespoň uvedením fyzické nebo právnické osoby, která dílo nebo díla pořídila nebo je vlastní, popřípadě je pravděpodobně pořídí nebo bude vlastnit, a jíž se žádá, aby prohlášení v zájmu přihlašovatele nebo třetí osoby identifikované v přihlášce bylo zapsáno v Mezinárodním seznamu; "zápisem týkajícím se osoby" se rozumí zápis uskutečněný podle přihlášky týkající se osoby; 1

(vii) "přihláškou" nebo "zápisem" - pokud nejsou kvalifikovány jako "týkající se díla" nebo "týkající se osoby" - rozumí se jak přihláška nebo zápis týkající se díla, tak přihláška nebo zápis týkající se osoby;

(viii) "přihlašovatelem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která podala přihlášku; "držitelem zápisu" se rozumí přihlašovatel od okamžiku zápisu přihlášky;

(ix) "předepsaným" se rozumí předepsané v Úmluvě, v tomto prováděcím předpisu nebo ve správních pokynech;

(x) "Poradním výborem" se rozumí poradní výbor podle článku 5 odst. 3(a) (vii) Úmluvy.

Pravidlo 1a

bis Způsobilost v případě několika přihlašovatelů

Podá-li tutéž přihlášku více než jedna fyzická nebo právnická osoba, považují se podmínky uvedené v článku 3 odst. 5(a) Úmluvy za splněné, je-li alespoň jedna z nich oprávněna podat přihlášku podle uvedeného článku. 2

Pravidlo 2

Přihláška

(1)

/Formuláře/ Každá přihláška musí být podána na příslušném předepsaném formuláři.

(2)

/Jazyk/ Každá přihláška musí být v anglickém nebo francouzském jazyce. Jakmile se stane Mezinárodní seznam finančně soběstačný, může Shromáždění určit jiné jazyky, v nichž mohou být přihlášky podávány.

(3)

/Jméno a adresa přihlašovatele/ V každé přihlášce musí být uvedeno, jak je předepsáno, jméno a adresa přihlašovatele.

(4)

/Jméno a adresa určitých třetích osob uvedených v přihlášce/ Odkazuje-li přihláška na fyzickou nebo právnickou osobu, jinou než je přihlašovatel, od níž je právo na využívání odvozeno nebo jíž se takové právo přiznává, postupuje nebo jinak na ni převádí, musí přihláška obsahovat, jak je předepsáno, jméno a adresu takové fyzické nebo právnické osoby. 1

(5)

/Název nebo popis díla/ (a) Přihláška týkající se díla musí obsahovat alespoň název nebo názvy díla. Je-li název v jiném než anglickém nebo francouzském jazyce nebo jiným písmem než latinkou, musí být doprovázen doslovným překladem do angličtiny, nebo, podle okolností případu, přepisem do latinky.

(b) Přihláška týkající se osoby musí popsat dílo nebo díla, o něž má přihlašovatel zájem. Učiní se tak alespoň uvedením fyzické nebo právnické osoby, která dílo nebo díla pořídila nebo je vlastní, popřípadě je pravděpodobně pořídí nebo bude vlastnit. 1

(6)

/Odkaz na existující zápis/ Týká-li se přihláška díla, které je předmětem existujícího zápisu týkajícího se díla, nebo díla, které je popsáno v existujícím zápisu týkajícím se osoby, musí přihláška obsahovat, kdykoli to je možné, registrační číslo takového zápisu. Zjistí-li Mezinárodní rejstřík, že takový údaj by byl možný ale nebyl v přihlášce uveden, může sám takové číslo v zápisu doplnit s poznámkou v Mezinárodním seznamu, že údaj pochází od Mezinárodního rejstříku a nikoli od přihlašovatele.

(7)

/Oprávnění přihlašovatele/ (a) Každá přihláška týkající se díla musí obsahovat oprávnění přihlašovatele k dílu, ať již existujícímu nebo budoucímu. Spočívá-li oprávnění v právu na využívání díla, musí být uvedena také povaha práva a území, pro které právo přihlašovateli přísluší.

(b) Každá přihláška týkající se osoby musí obsahovat oprávnění přihlašovatele k popsanému existujícímu nebo budoucímu dílu nebo dílům, zejména každé právo, jež omezuje nebo vylučuje právo na využívání díla nebo děl ve prospěch přihlašovatele nebo jiné osoby.

(c) Je-li oprávnění časově omezeno, může přihláška obsahovat takové omezení.

(8)

/Zdroj práv/ Dotýká-li se přihláška týkající se díla práva na dílo, musí přihláška obsahovat, nabyl-li právo původně přihlašovatel, tuto skutečnost, anebo, je-li odvozeno od fyzické nebo právnické osoby odlišné od přihlašovatele, jméno a adresu takové fyzické nebo právnické osoby a právní důvod odvození.

(9)

/Průvodní listiny a identifikační materiál/ (a) Každá přihláška může být provázena listinami podporujícími prohlášení obsažená v přihlášce. Každá taková listina v jiném jazyce než v angličtině nebo ve francouzštině musí být provázena údaji o povaze a obsahu listiny v angličtině; jinak bude Mezinárodní rejstřík nakládat s listinou jako by nebyla připojena.

(b) Každá přihláška může být provázena jiným materiálem schopným identifikovat dílo, než jsou listiny.

(10)

/Prohlášení věrohodnosti/ Přihláška musí obsahovat prohlášení k tomu cíli, že prohlášení v ní obsažená jsou podle znalostí přihlašovatele pravdivá a že každá průvodní listina je originálem nebo věrnou kopií originálu.

(11)

/Podpis/ Přihláška musí být podepsána přihlašovatelem nebo jeho zástupcem pověřeným podle odstavce 12.

(12)

/Zastoupení/ (a) Každý přihlašovatel nebo držitel zápisu může být zastoupen zástupcem, který může být uveden v přihlášce, v samostatné plné moci týkající se určité přihlášky nebo zápisu, anebo v obecné plné moci podepsané přihlašovatelem nebo držitelem zápisu.

(b) Obecná plná moc umožňuje zástupci zastupovat přihlašovatele nebo držitele zápisu v souvislosti se všemi přihláškami nebo zápisy osoby, která obecnou plnou moc udělila.

(c) Každé jmenování zástupce je v platnosti až do jeho odvolání oznámením podepsaným osobou, která jmenování provedla, zaslaným Mezinárodnímu rejstříku, nebo do vypovězení zástupcem v oznámení zástupcem podepsaném a zaslaném Mezinárodnímu rejstříku.

(d) Mezinárodní rejstřík zašle zástupci každé oznámení určené přihlašovateli nebo držiteli zápisu podle tohoto prováděcího předpisu; každé oznámení takto zástupci zaslané má týž účinek, jako by bylo zasláno přihlašovateli nebo držiteli zápisu. Každé oznámení zaslané Mezinárodnímu rejstříku zástupcem má týž účinek, jako kdyby pocházelo od přihlašovatele nebo od držitele zápisu.

(13)

/Poplatky/ U každé přihlášky musí přihlašovatel uvést předepsané údaje potřebné pro výpočet poplatku a zaplatit předepsaný poplatek, který musí Mezinárodnímu rejstříku dojít nejpozději v den obdržení přihlášky Mezinárodním rejstříkem. Jsou-li předepsané údaje potřebné pro výpočet poplatku sděleny Mezinárodnímu rejstříku a dojde-li předepsaný poplatek Mezinárodnímu rejstříku do 30 dnů ode dne, kdy Mezinárodní rejstřík přihlášku skutečně obdržel, považuje se přihláška za přijatou Mezinárodním rejstříkem v den, kdy předepsané údaje potřebné pro výpočet poplatku byly Mezinárodnímu rejstříku sděleny nebo kdy došel Mezinárodnímu rejstříku předepsaný poplatek, podle toho, která skutečnost nastane později. 1

Pravidlo 3

Projednávání přihlášky

(1)

/Opravy/ Dojde-li Mezinárodní rejstřík podle své dobré víry k závěru, že v přihlášce došlo nedopatřením k opomenutí, k dvěma nebo více prohlášením vzájemně si odporujícím, k chybě při přepisu nebo k jinému zřejmému omylu, vyzve přihlašovatele, aby přihlášku opravil. Každá oprava provedená přihlašovatelem musí dojít Mezinárodnímu rejstříku, aby byla vzata v úvahu, do 30 dnů ode dne výzvy k opravě přihlášky.

(2)

/Možnost odstranění rozporů/ (a) Je-li podle názoru Mezinárodního rejstříku jakékoli prohlášení obsažené v přihlášce v rozporu s jakýmkoli jiným prohlášením, které je na podkladě dřívější přihlášky předmětem existujícího zápisu v Mezinárodním seznamu, Mezinárodní rejstřík neprodleně,

(i) je-li přihlašovatel zároveň držitelem existujícího zápisu, pošle mu oznámení se žádostí, zda si přeje buď změnit prohlášení obsažené v přihlášce nebo požádat o změnu prohlášení, jež je předmětem existujícího zápisu,

(ii) nejsou-li přihlašovatel a držitel existujícího zápisu totožní, zašle oznámení přihlašovateli s žádostí, zda si přeje změnit prohlášení obsažené v přihlášce a současně zašle oznámení držiteli existujícího zápisu, žádající uvedeného držitele, zda si přeje - v případě, že přihlašovatel si nepřeje změnit prohlášení obsažené v přihlášce - požádat o změnu prohlášení v existujícím zápisu. Zápis přihlášky se pozastaví do předložení změny, jež podle názoru Mezinárodního rejstříku odstraňuje rozpor, nikoli však déle než 60 dnů od data uvedeného, popř. uvedených oznámení, pokud přihlašovatel nepožádá o lhůtu delší; v takovém případě se pozastaví do uplynutí této delší lhůty.

(b) Skutečnost, že Mezinárodní rejstřík opomenul zjistit rozpornou povahu prohlášení, nepovažuje se za odstranění takové povahy prohlášení.

(3)

/Odmítnutí/ (a) Mezinárodní rejstřík odmítne přihlášku, s výjimkami podle odstavců 1 a 2, v následujících případech:

(i) neobsahuje-li přihláška prohlášení, z něhož na první pohled vyplývá, že požadavky podle článku 3 odst. 5 Úmluvy jsou splněny;

(ii) netýká-li se přihláška podle názoru Mezinárodního rejstříku díla, ať již existujícího nebo budoucího;

(iii) nesplňuje-li přihláška některý z požadavků pravidla 2 odst. 2, 3, 4, 5, 7(a), 8, 10, 11 a 13.

(b) Mezinárodní rejstřík může přihlášku odmítnout, nesplňuje-li přihláška předepsané podmínky pokud jde o její formu.

(c) Žádná přihláška nesmí být odmítnuta z nějakého jiného důvodu než z těch, jež jsou uvedeny v pododstavcích (a) a (b).

(d) Každé rozhodnutí o odmítnutí podle tohoto odstavce sdělí Mezinárodní rejstřík písemně přihlašovateli. Přihlašovatel může do 30 dnů ode dne sdělení požádat písemně Mezinárodní rejstřík, aby své rozhodnutí přezkoumal. Mezinárodní rejstřík musí odpovědět na žádost do 30 dnů ode dne přijetí této žádosti.

(4)

/Záznam o přijetí přihlášky v Mezinárodním seznamu/ Nezapíše-li Mezinárodní rejstřík z jakéhokoli důvodu přihlášku během tří pracovních dnů od přijetí přihlášky, vloží do databáze Mezinárodního rejstříku, otevřené ke konzultaci veřejnosti, základní prvky přihlášky a údaj o důvodu, pro který se žádný zápis neuskutečnil a, týká-li se důvod odstavců 1, 2(a) nebo 3(d), údaj o prostředcích použitých podle kteréhokoli z těchto ustanovení. Jestliže se zápis uskuteční, uvedený vstup do databáze se ihned vymaže.

Pravidlo 4

Datum a číslo zápisu

(1)

/Datum/ Mezinárodní rejstřík přidělí každé přihlášce podle pravidla 2 odst. 13 jako datum podání datum příjmu přihlášky. Je-li přihláška zapsána, obdrží jako datum zápisu datum podání.

(2)

/Číslo/ Mezinárodní rejstřík přidělí každé přihlášce číslo. Odvolává-li se přihláška na dílo, jehož název je uveden v existujícím zápisu týkajícím se díla nebo jež je popsáno v existujícím zápisu týkajícím se osoby, bude přidělené číslo obsahovat také číslo tohoto zápisu. Každé číslo zápisu bude obsahovat číslo přihlášky.

Pravidlo 5

Zápis

(1)

/Zápis/ Není-li přihláška odmítnuta, všechna prohlášení v ní obsažená se zapíší, jak je předepsáno, do Mezinárodního seznamu.

(2)

/Oznámení a uveřejnění zápisu/ Každý uskutečněný zápis se oznámí, jak je předepsáno, přihlašovateli a uveřejní ve Věstníku podle pravidla 6.

Pravidlo 6

Věstník

(1)

/Uveřejnění/ Mezinárodní rejstřík bude vydávat věstník ("Věstník"), v němž bude uvádět předepsané údaje o všech zápisech. Věstník bude v angličtině s tím, že údaje týkající se přihlášek, jež byly podány ve francouzštině, budou také ve francouzštině.

(2)

/Prodej/ Mezinárodní rejstřík bude nabízet za úplatu jak roční předplatné Věstníku, tak i jednotlivá čísla Věstníku. Výše cen bude stanovena týmž způsobem, jako je stanovena výše poplatků podle pravidla 8 odst. 2.

Pravidlo 7

Dotazy

(1)

/Informace a kopie/ Mezinárodní rejstřík poskytne proti zaplacení předepsaného poplatku informaci o každém zápisu a ověřené kopie každého osvědčení zápisu nebo listiny týkající se takového zápisu.

(2)

/Osvědčení/ Mezinárodní rejstřík poskytne proti zaplacení předepsaného poplatku osvědčení zodpovídající otázky ohledně existence prohlášení o zvláštních otázkách v kterémkoli zápisu nebo v kterékoli listině nebo dokumentu, který byl připojen k přihlášce, v Mezinárodním rejstříku.

(3)

/Prohlídka/ Mezinárodní rejstřík povolí proti zaplacení předepsaného poplatku prohlídku kterékoli přihlášky, jakož i jakékoli listiny či dokumentu, který byl připojen k přihlášce.

(4)

/Informační služba/ Mezinárodní rejstřík podá proti zaplacení předepsaného poplatku, ihned po uskutečnění každého zápisu, písemnou informaci

(i) o všech zápisech uskutečněných ohledně určitého díla;

(ii) ohledně všech zápisů, které se týkají určité fyzické nebo právnické osoby, za podmínky, že jde o fyzickou nebo právnickou osobu anebo třetí osobu takovou fyzickou nebo právnickou osobou pověřenou, která si takovou službu přeje. 1

(5)

/Počítačová paměť/ Mezinárodní rejstřík může celý obsah Mezinárodního seznamu nebo jeho část vložit do paměti počítače a provádění všech služeb uvedených v odstavcích 1 až 4 nebo v pravidle 3 odst. 4 může být založeno na této paměti.

Pravidlo 8

Poplatky

(1)

/Stanovení poplatků/ Před určením systému a sazeb poplatků a před provedením jakýchkoli změn v tomto systému nebo v sazbách se generální ředitel poradí s Poradním výborem. Shromáždění může dát generálnímu řediteli pokyn změnit uvedený systém, sazby nebo obojí.

(2)

/Snížení poplatků pro přihlašovatele z rozvojových zemí/ Sazby poplatků se snižují od začátku o 15 %, je-li přihlašovatel fyzickou osobou, která je občanem, anebo právnickou osobou, která je organizována podle právního řádu smluvního státu považovaného za rozvojovou zemi v souladu s ustálenou praxí Valného shromáždění Spojených národů. Shromáždění bude periodicky zkoumat možnost zvýšení procenta uvedeného snížení.

(3)

/Nabytí účinnosti změn v poplatcích/ Žádné zvýšení poplatků nemá zpětnou účinnost. Datum nabytí účinnosti každé změny stanoví generální ředitel, anebo Shromáždění, pokud změna nastává na pokyn Shromáždění. Takové datum se určuje až po uveřejnění změny ve Věstníku. Nesmí být dřívější než jeden měsíc po uveřejnění ve Věstníku.

(4)

/Měna a způsob placení/ poplatky se platí předepsaným způsobem a v předepsané měně nebo, připouští-li se několik měn, v měně, kterou si přihlašovatel z uvedených měn zvolí.

Pravidlo 9

Správní pokyny

(1)

/Rozsah/ (a) Správní pokyny obsahují ustanovení o podrobnostech ohledně provádění Úmluvy a tohoto prováděcího předpisu.

(b) V případě rozporu mezi ustanoveními Úmluvy nebo tohoto prováděcího předpisu a ustanoveními správních pokynů mají dříve uvedená přednost.

(2)

/Zdroj/ (a) Správní pokyny vypracovává a může měnit generální ředitel po projednání s Poradním výborem.

(b) Shromáždění může dát generálnímu řediteli pokyn, aby změnil správní pokyny, a generální ředitel je změní podle toho.

(3)

/Uveřejnění a nabytí účinnosti/ (a) Správní pokyny a každá jejich změna bude uveřejněna ve Věstníku.

(b) Každé uveřejnění určí datum, kdy uveřejněná ustanovení nabývají účinnosti. Data mohou být pro různá ustanovení rozdílná, avšak s tím, že žádné ustanovení nemůže být prohlášeno za účinné dříve, než je uveřejněno ve Věstníku.Poznámky pod čarou:

Původní texty ustanovení pravidla /1(vi/, pravidla 2 odst. 4, pravidla 2 odst. 5(b), pravidla 2 odst. 13 a pravidla 7 odst. 4, přijaté na diplomatické konferenci v Ženevě dne 18. dubna 1989, byly zpřesněny v souladu s článkem 8 odst. 2 Úmluvy na 1. mimořádném zasedání Shromáždění dne 28. února 1991.

Ustanovení nového pravidla 1 bis bylo do textu vloženo rozhodnutím Shromáždění na jeho 1. mimořádném zasedání dne 28. února 1991.

Původní texty ustanovení pravidla /1(vi/, pravidla 2 odst. 4, pravidla 2 odst. 5(b), pravidla 2 odst. 13 a pravidla 7 odst. 4, přijaté na diplomatické konferenci v Ženevě dne 18. dubna 1989, byly zpřesněny v souladu s článkem 8 odst. 2 Úmluvy na 1. mimořádném zasedání Shromáždění dne 28. února 1991.

Původní texty ustanovení pravidla /1(vi/, pravidla 2 odst. 4, pravidla 2 odst. 5(b), pravidla 2 odst. 13 a pravidla 7 odst. 4, přijaté na diplomatické konferenci v Ženevě dne 18. dubna 1989, byly zpřesněny v souladu s článkem 8 odst. 2 Úmluvy na 1. mimořádném zasedání Shromáždění dne 28. února 1991.

Původní texty ustanovení pravidla /1(vi/, pravidla 2 odst. 4, pravidla 2 odst. 5(b), pravidla 2 odst. 13 a pravidla 7 odst. 4, přijaté na diplomatické konferenci v Ženevě dne 18. dubna 1989, byly zpřesněny v souladu s článkem 8 odst. 2 Úmluvy na 1. mimořádném zasedání Shromáždění dne 28. února 1991.

Původní texty ustanovení pravidla /1(vi/, pravidla 2 odst. 4, pravidla 2 odst. 5(b), pravidla 2 odst. 13 a pravidla 7 odst. 4, přijaté na diplomatické konferenci v Ženevě dne 18. dubna 1989, byly zpřesněny v souladu s článkem 8 odst. 2 Úmluvy na 1. mimořádném zasedání Shromáždění dne 28. února 1991.

Poznámky pod čarou:
1

Původní texty ustanovení pravidla /1(vi/, pravidla 2 odst. 4, pravidla 2 odst. 5(b), pravidla 2 odst. 13 a pravidla 7 odst. 4, přijaté na diplomatické konferenci v Ženevě dne 18. dubna 1989, byly zpřesněny v souladu s článkem 8 odst. 2 Úmluvy na 1. mimořádném zasedání Shromáždění dne 28. února 1991.

2

Ustanovení nového pravidla 1 bis bylo do textu vloženo rozhodnutím Shromáždění na jeho 1. mimořádném zasedání dne 28. února 1991.