Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

368/1992 Sb. znění účinné od 1. 10. 2004 do 15. 1. 2005
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 436/2004 Sb.

1.10.2004

zrušen zákonem č. 634/2004 Sb.

zákonem č. 340/2004 Sb.

2.6.2004

zákonem č. 321/2004 Sb.

28.5.2004

Více...

368

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. května 1992

o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon stanoví správní poplatky (dále jen "poplatky"), které vyměřují a vybírají orgány státní správy České republiky a územní samosprávné celky, které jsou zvláštními právními předpisy pověřeny výkonem státní správy (dále jen "správní orgán"). Správní orgán je správcem poplatku podle zákona o správě daní a poplatků.1

§ 2

Předmět poplatků

Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů (dále jen "úkon"), které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků (dále jen "sazebník"). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.

§ 3

Poplatník

(1)

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala podnět k úkonu správnímu orgánu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2)

Vznikne-li více poplatníkům za týž úkon povinnost zaplatit poplatek, zaplatí jej společně a nerozdílně.

§ 4

Sazby poplatků

Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen „procentní poplatek“). Jednotlivé sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

§ 5

Základ procentního poplatku

(1)

Základem procentního poplatku je cena předmětu úkonu podle cenových předpisů.2

(2)

Jde-li o procentní poplatek, je poplatník povinen uvést cenu předmětu úkonu. Neučiní-li tak nebo uvede-li cenu zřejmě nízkou, zjistí cenu předmětu úkonu správní orgán na náklady poplatníka.

(3)

Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky Kčs nahoru. Procentní poplatek se zaokrouhluje na celé Kčs nahoru.

§ 6

Vyměření, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1)

Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku, není-li stanoveno jinak v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, aby tak učinil do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Současně ho poučí, že nebude-li výzvě vyhověno, zahájené řízení se zastaví. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy.

(2)

Procentní poplatky se vyměřují a jsou splatné do 15 dnů od doručení výměru.

(3)

Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil, není-li v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku stanoveno jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán úkon neprovede nebo zastaví zahájené řízení, pokud to nevylučují zvláštní předpisy, podle nichž správní orgán provádí úkon podléhající poplatku. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán uzná zaplacení poplatku a postupuje v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud v mezidobí nebylo pravomocně rozhodnuto o zastavení řízení.

(4)

Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží v období od zaslání výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení.

(5)

Je-li předmětem úkonu u českého zastupitelského úřadu peněžní částka, kterou má tento úřad u sebe, může vybrat správní poplatek srážkou z této částky․

§ 7

Placení poplatku

(1)

Správní orgány vyměřují a vybírají poplatky v české měně a poplatníci platí poplatky v této měně s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 4.

(2)

České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky, které jsou stanoveny procentem, v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Poplatky stanovené pevnou částkou vybírají v měně státu, v němž mají své sídlo, a to po provedeném přepočtu české měny na cizí měnu podle odstavce 3. Český zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován její směnný kurs devizového trhu. Český zastupitelský úřad přijme vždy placení poplatku v české měně.

(3)

Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí český zastupitelský úřad podle směnného kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřován nebo oznamován. Pro přepočet měn, jejichž směnný kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, se použije kurs USD k místní měně vyhlášený zahraniční bankou státu, v němž má zastupitelský úřad sídlo, k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřován nebo oznamován.

(4)

Správní orgány na českém hraničním přechodu vyměřují a vybírají poplatky v české měně. Poplatek může být zaplacen i v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.

(5)

Přepočet cizí měny na českou měnu se provádí na českém hraničním přechodu podle směnného kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek předchozího týdne, po celý následující kalendářní týden. Rozdíl mezi částkou placenou v cizí měně a sazbou poplatku může být vrácen v české měně.

(6)

Poplatky přepočítané na cizí měnu se zaokrouhlují na celé měnové jednotky dolů při částkách do 0,50 Kč a nahoru při částkách od 0,50 Kč včetně.

(7)

Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány, s výjimkou územních samosprávných celků, obcí, českých zastupitelských úřadů a na českých hraničních přechodech, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5000 Kč. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí. O způsobu placení poplatků u okresních úřadů a obcí rozhodují tyto orgány. V ostatních případech se poplatky platí na zvláštní účet. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky pro příslušný správní orgán Ministerstvo financí.

§ 8

Vrácení poplatku

(1)

Správní orgán, který poplatek vybral, jej vrátí:

a)

v plné výši, nedošlo-li vůbec k provedení úkonu bez viny poplatníka anebo poplatek byl zaplacen, aniž byl k tomu poplatník povinen anebo, byl-li poplatek na žádost prominut;

b)

v částce, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více, než byl povinen nebo o kterou byl poplatek na žádost snížen nebo prominut.

(2)

Neprovede-li správní orgán úkon vinou poplatníka nebo správní orgán zastaví řízení anebo neuzná zaplacení poplatku po lhůtě uvedené v § 6, rozhodne k žádosti poplatníka o částečném vrácení poplatku. Vrátit lze nejvýše 50 % ze zaplaceného poplatku.

(3)

Rozhodnutí o vrácení poplatku vykonává správní orgán, který poplatek vyměřil a vybral. Poplatek vrací správní orgán z účtu, na který byl poplatek zaplacen. Ze zvláštního účtu podle § 7 odst. 7 vrací správní orgán i poplatky, které byly zaplaceny kolkovou známkou. Není-li zvláštní účet zřízen, vykonává rozhodnutí správního orgánu o vrácení poplatku zaplaceného kolkovou známkou finanční úřad příslušný podle sídla správního orgánu.

(4)

Správní orgán nerozhodne o částečném vrácení poplatku podle odstavce 2, nepřevyšuje-li sazba poplatku 50 Kč.

(5)

Vracení poplatků podle odstavců 1 a 2 může být stanoveno odchylně v sazebníku poplatků.

(6)

Nevyhovění žádosti, návrhu, přihlášce, podnětu, oznámení nebo jejich zpětvzetí není důvodem pro vrácení poplatku, je-li poplatek splatný již při podání ( § 6 odst. 1).

§ 9

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

a)

státní orgány a státní fondy,

b)

diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívajících podle mezinárodního práva3 výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c)

územní samosprávné celky, jde-li o úkony, týkající se výkonu státní správy, kterým jsou pověřeny.

(2)

Od poplatků jsou osvobozeny úkony

a)

související s prováděním právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o státní sociální podpoře, o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a nájemného, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a o veřejném zdravotním pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, a ve věcech sociální péče a ve věcech branné povinnosti občanů, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany,

b)

prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce (města), ulice, popřípadě rodného čísla a obdobných změn, které jsou důsledkem rozhodnutí z úřední moci,

c)

pro účely dědického řízení prováděného notářem - soudním komisařem a pro účely exekuční činnosti prováděné soudním exekutorem,

d)

o nichž tak stanoví mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána, nebo zvláštní předpisy.4

(3)

Na výsledku úkonu, který je osvobozen od správního poplatku podle odstavce 2, vyznačí správní orgán účel, k němuž byl úkon proveden.

(4)

Od poplatků jsou osvobozeny i další fyzické nebo právnické osoby, popřípadě úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(5)

V rozsahu uvedeném v jednotlivých položkách sazebníku správní orgán sníží nebo zvýší poplatek nebo upustí od jeho vybrání.

(6)

Na zdravotní pojišťovny se při prokazování nároku na osvobození podle odstavce 2 písm. a) nevztahují ustanovení o mlčenlivosti podle zvláštních předpisů.4a)

§ 9a

(1)

Z poplatku vybraného podle položky 20 písm. c) sazebníku je příslušný správní orgán (úřad obce) povinen převést do státního rozpočtu za každý výherní hrací přístroj povolený k provozování částku

-

5000 Kč při povolení vydaném nejdéle na tři měsíce,

-

8000 Kč při povolení vydaném nejdéle na šest měsíců,

-

15 000 Kč při povolení vydaném na kalendářní rok.

(2)

Obecní úřad na částky podle odstavce 1 zakoupí kolkové známky a vylepí vrchní díly kolkových známek do své spisové evidence týkající se konkrétního povolení. Spodní díly kolkových známek vylepí na kopii povolení k provozování výherních hracích přístrojů a oba díly kolkové známky znehodnotí otiskem úředního razítka. Kopii povolení se spodními díly kolkových známek zašle do 30 dnů následujících po vydání povolení místně příslušnému finančnímu úřadu.

§ 10

Řízení

Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštního předpisu, 5 pokud není tímto zákonem stanoveno jinak.

§ 10a

Součinnost územních finančních orgánů se správními orgány

(1)

Příslušné územní finanční orgány kontrolují5a u správních orgánů, zda poplatky jsou vybírány, vyměřovány, placeny, popřípadě vraceny včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního orgánu.

(2)

Zjistí-li územní finanční orgán nesprávný postup, upozorní písemně správní orgán na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky5b a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.

(3)

Bylo-li právo vymáhat nedoplatek promlčeno,5c uloží územní finanční orgán správnímu orgánu rozhodnutím podle zvláštního předpisu5d zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu ze svých rozpočtových prostředků.

Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

§ 11

Poplatky za úkony, kde řízení bylo zahájeno z podnětu poplatníka před účinností tohoto zákona se vybírají podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 12

(1)

Ministerstvo financí České republiky může obecně závazným právním předpisem přiznat úplné nebo částečné osvobození od poplatků skupinám osob nebo stanovit věcné osvobození pro určité úkony.

(2)

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu6

a)

provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,

b)

osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

§ 13

Zrušují se:

 

1.

S působností pro Českou republiku zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb.

2.

S působností pro Českou republiku vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Opatření ministerstva financí České republiky ze dne 10. května 1991 o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků (vyhlášeno v částce 47/1991 Sb.).

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Burešová v. r.

Pithart v. r.

Příloha

Sazebník správních poplatků


Poznámky pod čarou:

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.

Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.

Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

§ 20 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

§ 73 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

§ 70 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

§ 3132 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

2

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

3

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.

4

Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.

5

Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

5a

§ 20 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

5b

§ 73 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

5c

§ 70 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.

5d

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

6

§ 3132 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).