Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

41/1992 Sb. znění účinné od 27. 1. 1992 do 17. 11. 1993

41

 

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostřední České republiky

ze dne 23. prosince 1991,

kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví

zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá

další opatření k ochraně ovzduší

 

Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 12 písm.

b) a f) zákona České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování (dále jen "zákon"):

§ 1

Oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší

Oblastmi vyžadujícími zvláštní ochranu ovzduší jsou

a)

národní parky 1 ,

b)

chráněné krajinné oblasti 1 ,

c)

lázeňská místa 2 ,

d)

městské zóny s omezením provozu zdrojů znečišťování [ § 5 odst. 2 písm. a) zákona],

e)

území měst a okresů uvedených v příloze č. 1.

Zvláštní opatření k omezení znečišťování ovzduší

§ 2

V oblastech vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší provádějí orgány ochrany ovzduší zvláštní opatření k omezení znečišťování ovzduší zpřísněním podmínei ochrany ovzduší v souhlasech vdávaných podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona, zejména i pokud jde o zajištění technických podmínek pro regulaci zdrojů znečišťování v závislosti na imisní koncentraci škodlivin v území.

§ 3

Smogové regulační systémy

Smogový regulační systém je postupně budovaný soubor opatření k časově omezené regulaci

a)

vybraných zdrojů znečišťování [2 písm. c) zákona] uvedených v příloze č. 2,

b)

ostatních zdrojů znečišťování, které se rozhodujícím způsobem podílejí na znečištění ovzduší; o této regulaci rozhodnou orgány obcí, popř․ okresní úřady 3 .

Zásady vytváření smogových regulačních systémů a zvláštní imisní limity

§ 4

(1)

Smogový regulační systém je založen na

a)

souborech informací

1.

o umístění a parametrech zdrojů znečišťování,

2.

o znečištění ovzduší získanými z údajů automatizované měřicí sítě,

3.

o stavu rozptylových podmínek,

b)

předpovědích rozptylových podmínek,

c)

signálech upozornění a regulace.

(2)

Řídícím střediskem smogového regulačního systému je organizace pověřená ministerstvem životního prostředí České republiky (dále jen "pověřená organizace"). Tato organizace zabezpečuje centrální získávání, zpracování a vydávání informací, předpovědí a signálů podle odstavce 1.

(3)

Pověřená organizace vyhlásí signály podle odstavce 1 písm. c), jestliže byly v důsledku nepříznivých rozptylových podmínek překročeny zvláštní imisní limity 4 stanovené pro vyhlášení příslušeného signálu upozornění, první regulační stupeň a druhý regulační stupeň podle přílohy č. 3 a tato situace byla předpovězena nejméně na osm následujících hodin.

(4)

Pověřená organizace odvolá signály podle odstavce 1 písm. c), pokud po dobu nejméně 12 hodin již není zvláštní imisní limit překročen. Při zjištěných a předpovězených příznivých rozptylových podmínkách lze uvedenou dobu zkrátit až na 3 hodiny.

(5)

Závazné texty vyhlášení a odvolání signálů podle odstavce 1 písm. c) jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 5

(1)

Na území v oblastech podle § 1 písm. e) zřizuje a provozuje pověřená organizace automatizovanou měřicí síť pro nepřetržité měření imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší a postupně ji rozšiřuje. Využívá rovněž výsledků měření provedených hygienickou službou, popřípadě dalšími organizacemi.

(2)

Umístění měřicích stanic, přítrojové vybavení a měřicí a kontrolní postupy se ve veřejném zájmu a v souladu se zvláštními předpisy provádějí tak, aby bylo docíleno reprezentativnosti a spolehlivosti naměřených údajů, a to i v místech obytných aglomerací. Umístění měřicích stanic projedná pověřená organizace s místně příslušnými orgány hygienické služby.

(3)

Spolehlivost údajů podle odstavců 1 a 2 ověřuje pověřená organizace.

§ 6

Meteorologické údaje

Pro oblasti podle § 1 písm. e) zabezpečuje pověřená organizace údaje o stavu a předpovědi rozptylové situace na základě meteorologických prvků, podmiňujících rozptyl znečišťujících látek v ovzduší.

Zásady provozu smogových regulačních systémů

§ 7

Provozní řády smogových regulačních systémů

(1)

Provozní řády smogového regulačního systému pro regulaci vybraných zdrojů znečišťování vydává pověřená organizace a provozní řády smogového regulačního systému pro regulace ostatních zdrojů znečišťování vydávají orgány obce, popřípadě okresní úřady 3 . Provozní řády smogového regulačního systému vydávají orgány státní správy ochrany ovzduší po projednání s orgány hygienické služby.

(2)

Provozní řády obsahují vždy

a)

definice signálů smogového regulačního systému,

b)

kritéria pro posuzování překročení zvláštního imisního limitu s přihlédnutím k meteorologické situaci,

c)

členění varovných a regulačních opatření do stupňů, kritéria pro jejich vyhlašování a ukončení,

d)

způsoby předávání informací o vyhlášení a odvolání varovných regulačních opatření včetně schválených textů a vymezení časového rozvrhu,

e)

seznam zdrojů, které budou v rámci smogového regulačního systému regulovány.

(3)

Orgány státní správy ochrany ovzduší seznámí s provozními řády po jejich vydání provozovatele zdrojů uvedených v seznamu podle odstavce 2 písm. e).

§ 8

Regulační řády zdrojů znečišťování

Provozovatelé velkých a středních zdrojů znečišťování vypracovávají regulační řády 5 , jimiž se řídí při regulaci emisí po vyhlášení varovných a regulačních opatření. Regulační řády obsahují

a)

výčet opatření k omezení emisí ze zdroje znečišťování,

b)

časový rozvrh uplatnění opatření podle písmena a) ve vztahu k počátku platnosti jednotlivých stupňů varovných a regulačních opatření,

c)

okruh osob, které odpovídají za provedení opatření stanovených podle psímen a) a b).

§ 9

Provoz smogových regulačních systémů

(1)

Pověřená organizace vypracovává předpověď rozptylových podmínek, vyhodnocuje imisní situaci a zjištěné údaje zpracovává a poskytuje bezúplatně provozovatelům zdrojů, orgánům obcí, okresním úřadům, orgánům hygienické služby a České inspekci životního prostředí.

(2)

Zjistí-li pověřená organizace, že v oblastech uvedených v § 1 písm. e) nastaly podmínky pro vyhlášení nebo odvolání signálů upozornění nebo regulace, vyhlásí příslušný signál podle § 5 odst. 1 písm. c) neprodleně pro

a)

provozovatele vybraných zdrojů znečišťování,

b)

okresní úřady a jejich prostřednictvím pro orgány obcí,

c)

orgány hygienické služby,

d)

Českou inspekci životního prostředí,

e)

Československý energetický dispečink.

(3)

Podle druhu vyhlášeného signálu podle odstavce 2

a)

provozovatelé vybraných zdrojů znečišťování v oblastech uvedených v § 1 písm. e) této vyhlášky jsou povinni provádět opatření ke snížení emisí podle regulačních řádů,

b)

orgány obcí a okresní úřady informují provozovatele zdrojů podle § 3 písm. b) a obyvatelstvo o zhoršení kvality ovzduší, o vyhlášení a odvolání signálů upozornění a regulace a o souvisejících opatřeních.

§ 10

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Dejmal v. r.

Příloha č. 1

Území měst a okresů vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší
Příloha č. 2

Vybrané zdroje znečišťování podléhající regulaci
Příloha č. 3

Zvláštní imisní limity pro účely vyhlášení signálů upozornění a regulačních stupňů
Příloha č. 4

Závazné texty pro vyhlášení signálů upozornění a regulačních stupňů a jejich odvolání


Poznámky pod čarou:

§ 38 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.

§ 38 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.

§ 44 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

§ 18 odst. 2 písm. c) a § 811 vyhlášky č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

§ 5 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování.

§ 14 odst. 4 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).

§ 5 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování.

§ 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 309/1991 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 38 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.

2

§ 44 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

§ 18 odst. 2 písm. c) a § 811 vyhlášky č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

3

§ 5 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování.

4

§ 14 odst. 4 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).

5

§ 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 309/1991 Sb.