Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

41/1992 Sb. znění účinné od 18. 11. 1993 do 13. 8. 2002
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 356/2002 Sb.

14.8.2002

zrušeno

vyhláškou č. 279/1993 Sb.

18.11.1993

41

 

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostřední České republiky

ze dne 23. prosince 1991,

kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví

zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá

další opatření k ochraně ovzduší

 

Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 12 písm.

b) a f) zákona České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování (dále jen "zákon"):

§ 1

Oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší

Oblastmi vyžadujícími zvláštní ochranu ovzduší jsou

a)

národní parky 1 ,

b)

chráněné krajinné oblasti 1 ,

c)

lázeňská místa 2 ,

d)

městské zóny s omezením provozu zdrojů znečišťování [ § 5 odst. 2 písm. a) zákona],

e)

území měst a okresů uvedených v příloze č. 1.

Zvláštní opatření k omezení znečišťování ovzduší

§ 2

V oblastech vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší provádějí orgány ochrany ovzduší zvláštní opatření k omezení znečišťování ovzduší zpřísněním podmínei ochrany ovzduší v souhlasech vdávaných podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona, zejména i pokud jde o zajištění technických podmínek pro regulaci zdrojů znečišťování v závislosti na imisní koncentraci škodlivin v území.

§ 3

Smogové regulační systémy

Smogový regulační systém je postupně budovaný soubor opatření k časově omezené regulaci

a)

vybraných zdrojů znečišťování jejich provozovateli[2 písm. c) zákona] uvedených v příloze č. 2,

b)

ostatních zdrojů znečišťování, které se rozhodujícím způsobem podílejí na znečištění ovzduší; o této regulaci rozhodnou orgány obcí, popř․ okresní úřady 3 .

Zásady vytváření smogových regulačních systémů a zvláštní imisní limity

§ 4

(1)

Smogový regulační systém je založen na

a)

souborech informací

1.

o umístění a parametrech zdrojů znečišťování,

2.

o znečištění ovzduší získanými z údajů automatizované měřicí sítě,

3.

o stavu rozptylových podmínek,

b)

předpovědích rozptylových podmínek,

c)

signálech upozornění a regulace.

(2)

Řídícím střediskem smogového regulačního systému je organizace pověřená ministerstvem životního prostředí České republiky (dále jen "pověřená organizace"). Tato organizace zabezpečuje centrální získávání, zpracování a vydávání informací, předpovědí a signálů podle odstavce 1.

(3)

Pověřená organizace vyhlásí signály podle odstavce 1 písm. c), jestliže byly v důsledku nepříznivých rozptylových podmínek překročeny zvláštní imisní limity 4 stanovené pro vyhlášení příslušeného signálu upozornění, první regulační stupeň a druhý regulační stupeň podle přílohy č. 3 a tato situace byla předpovězena nejméně na osm následujících hodin.

(4)

Pověřená organizace odvolá signály podle odstavce 1 písm. c), pokud po dobu nejméně 12 hodin již není zvláštní imisní limit překročen a není-li na základě meteorologické předpovědi očekáváno zhoršení rozptylových podmínek v průběhu 48 hodin následujících od poklesu koncentrací nepřekračujících hodnoty zvláštních imisních limitů. Při zjištěných a předpovězených příznivých rozptylových podmínkách lze uvedenou dobu zkrátit až na 3 hodiny.

(5)

Závazné texty vyhlášení a odvolání signálů podle odstavce 1 písm. c) jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 5

(1)

V oblastech podle § 1 písm. e) na území měst a na území okresů uvedených v části B) přílohy č. 1 zřizuje a provozuje pověřená organizace automatizovanou měřicí síť pro nepřetržité měření imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. Využívá rovněž výsledků měření provedených hygienickou službou, popřípadě dalšími organizacemi.

(2)

Umístění měřicích stanic, přítrojové vybavení a měřicí a kontrolní postupy se ve veřejném zájmu a v souladu se zvláštními předpisy provádějí tak, aby bylo docíleno reprezentativnosti a spolehlivosti naměřených údajů, a to i v místech obytných aglomerací. Umístění měřicích stanic projedná pověřená organizace s místně příslušnými orgány hygienické služby.

(3)

Spolehlivost údajů podle odstavců 1 a 2 ověřuje pověřená organizace.

§ 6

Meteorologické údaje

Pro oblasti podle § 1 písm. e) zabezpečuje pověřená organizace údaje o stavu a předpovědi rozptylové situace na základě meteorologických prvků, podmiňujících rozptyl znečišťujících látek v ovzduší.

Zásady provozu smogových regulačních systémů

§ 7

Provozní řády smogových regulačních systémů

(1)

Provozní řády smogového regulačního systému pro regulaci vybraných zdrojů znečišťování vydává pověřená organizace a provozní řády smogového regulačního systému pro regulace ostatních zdrojů znečišťování vydávají orgány obce, popřípadě okresní úřady 3 . Provozní řády smogového regulačního systému vydávají orgány státní správy ochrany ovzduší po projednání s orgány hygienické služby.

(2)

Provozní řády obsahují vždy

a)

definice signálů smogového regulačního systému,

b)

kritéria pro posuzování překročení zvláštního imisního limitu s přihlédnutím k meteorologické situaci,

c)

členění varovných a regulačních opatření do stupňů, kritéria pro jejich vyhlašování a ukončení,

d)

způsoby předávání informací o vyhlášení a odvolání varovných regulačních opatření včetně schválených textů a vymezení časového rozvrhu,

e)

seznam zdrojů, které budou v rámci smogového regulačního systému regulovány.

(3)

Orgány státní správy ochrany ovzduší seznámí s provozními řády po jejich vydání provozovatele zdrojů uvedených v seznamu podle odstavce 2 písm. e).

§ 8

Regulační řády zdrojů znečišťování

Provozovatelé velkých a středních zdrojů znečišťování vypracovávají regulační řády 5 , jimiž se řídí při regulaci emisí po vyhlášení varovných a regulačních opatření. Regulační řády obsahují

a)

výčet opatření k omezení emisí ze zdroje znečišťování,

b)

časový rozvrh uplatnění opatření podle písmena a) ve vztahu k počátku platnosti jednotlivých stupňů varovných a regulačních opatření,

c)

okruh osob, které odpovídají za provedení opatření stanovených podle psímen a) a b).

d)

rozsah regulace emisí.

§ 9

Provoz smogových regulačních systémů

(1)

Pověřená organizace vypracovává předpověď rozptylových podmínek, vyhodnocuje imisní situaci a zjištěné údaje zpracovává a poskytuje bezúplatně provozovatelům zdrojů, orgánům obcí, okresním úřadům, orgánům hygienické služby a České inspekci životního prostředí.

(2)

Zjistí-li pověřená organizace, že v oblastech uvedených v § 1 písm. e) nastaly podmínky pro vyhlášení nebo odvolání signálů upozornění nebo regulace, vyhlásí příslušný signál podle § 4 odst. 1 písm. c) neprodleně pro

a)

provozovatele vybraných zdrojů znečišťování,

b)

okresní úřady a jejich prostřednictvím pro orgány obcí,

c)

orgány hygienické služby,

d)

Českou inspekci životního prostředí,

e)

Československý energetický dispečink.

(3)

Podle druhu vyhlášeného signálu podle odstavce 2

a)

provozovatelé vybraných zdrojů znečišťování v oblastech uvedených v § 1 písm. e) této vyhlášky jsou povinni provádět opatření ke snížení emisí podle regulačních řádů,

b)

orgány obcí a okresní úřady informují provozovatele zdrojů podle § 3 písm. b) a obyvatelstvo o zhoršení kvality ovzduší, o vyhlášení a odvolání signálů upozornění a regulace a o souvisejících opatřeních.

§ 10

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Dejmal v. r.

Příloha č. 1

Území měst a okresů vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší
Příloha č. 2

Provozovatelé vybraných zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících regulaci
Příloha č. 3

Zvláštní imisní limity pro účely vyhlášení signálů upozornění a regulačních stupňů
Příloha č. 4

Závazné texty pro vyhlášení signálů upozornění a regulačních stupňů a jejich odvolání


Poznámky pod čarou:

§ 38 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.

§ 38 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.

§ 44 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

§ 18 odst. 2 písm. c) a § 811 vyhlášky č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

§ 5 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování.

§ 14 odst. 4 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).

§ 5 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování.

§ 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 309/1991 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 38 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.

2

§ 44 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

§ 18 odst. 2 písm. c) a § 811 vyhlášky č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

3

§ 5 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování.

4

§ 14 odst. 4 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).

5

§ 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 309/1991 Sb.