Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

474/1992 Sb. znění účinné od 31. 10. 1992

474

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 23. září 1992

o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

(1)

Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky, v jejichž čele je člen vlády České republiky:

a)

ministerstvo hospodářství,

b)

ministerstvo průmyslu a obchodu,

c)

ministerstvo pro hospodářskou soutěž.

(2)

Sídlem ministerstva pro hospodářskou soutěž je Brno.

(3)

Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:

a)

ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

b)

ministerstvo průmyslu,

c)

ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,

d)

Český úřad pro hospodářskou soutěž.

(4)

Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází

a)

z ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj, 1. ve věcech energetiky, teplárenství, plynárenství, těžby ropy a zemního plynu, těžby, úpravy a zušlechťování tuhých paliv, rud, radioaktivních surovin a magnezitu a tvorby zahraničně ekonomické politiky včetně zahraničních investic a řízení České energetické inspekce na ministerstvo průmyslu a obchodu, 2. ve věcech vědní politiky a vývoje technologií na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 3. v ostatních věcech na ministerstvo hospodářství,

b)

z ministerstva průmyslu na ministerstvo průmyslu a obchodu,

c)

z ministerstva obchodu a cestovního ruchu 1. ve věcech cestovního ruchu a soukromého podnikání občanů na ministerstvo hospodářství, 2. v ostatních věcech na ministerstvo průmyslu a obchodu,

d)

z Českého úřadu pro hospodářskou soutěž na ministerstvo pro hospodářskou soutěž,

e)

z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věcech profesní přípravy učňů na povolání na ministerstvo hospodářství,

f)

z ministerstva vnitra ve věcech místního hospodářství, placených služeb a místní výroby, veřejně prospěšných služeb a hospodaření s byty a nebytovými prostorami na ministerstvo hospodářství,

g)

z ministerstva zemědělství ve věcech lesního hospodářství, s výjimkou hospodářského řízení lesů a výkonu práva hospodaření v lesích ve vlastnictví České republiky, na ministerstvo životního prostředí,

h)

z ministerstva zdravotnictví ve věcech sociální péče o zdravotně postižené občany na ministerstvo práce a sociálních věcí,

i)

z ministerstva životního prostředí ve věcech územního plánování a stavebního řádu na ministerstvo hospodářství․

(5)

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 4:

a)

z ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj na ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo hospodářství,

b)

z ministerstva průmyslu na ministerstvo průmyslu a obchodu,

c)

z ministerstva obchodu a cestovního ruchu na ministerstvo hospodářství a ministerstvo průmyslu a obchodu,

d)

z Českého úřadu pro hospodářskou soutěž na ministerstvo pro hospodářskou soutěž,

e)

z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na ministerstvo hospodářství,

f)

z ministerstva vnitra na ministerstvo hospodářství,

g)

z ministerstva zemědělství na ministerstvo životního prostředí,

h)

z ministerstva zdravotnictví na ministerstvo práce a sociálních věcí,

i)

z ministerstva životního prostředí na ministerstvo hospodářství.

(6)

O přechodu práv a povinností podle odstavce 5 uzavřou ministerstva hospodářství, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zemědělství a životního prostředí příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. O přesunech rozpočtových prostředků uzavřou ministerstva delimitační protokoly.

(7)

Zřizuje se Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 bod 1 zní: "1. ministerstvo hospodářství,".

 

2.

§ 1 bod 11 zní: "11. ministerstvo průmyslu a obchodu,".

 

3.

§ 1 bod 12 zní: "12. ministerstvo pro hospodářskou soutěž,".

 

4.

V § 1 se vypouští bod 14.

 

5.

V § 2 odst. 1 se vypouští bod 6.

 

6.

§ 3 zní:

"§ 3

 

(1) Ministerstvo hospodářství je ústředním orgánem státní správy ve věcech malých a středních podniků, pro živnosti, cestovní ruch, profesní přípravu učňů na povolání, pro tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství a geologický průzkum, pro regionální politiku, politiku bydlení, rozvoj domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, pro územní plánování a stavební řád, investiční politiku, rozvoj techniky a technologií, státní informační systém, technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

(2) Ministerstvo hospodářství je ústředním orgánem státní správy pro silniční a městskou dopravu, dráhy zvláštního určení, pozemní komunikace, vnitrozemskou plavbu, vodní cesty a civilní letectví, s výjimkou letecké dopravy.

(3) Ministerstvo hospodářství je ústředním orgánem státní správy pro pošty a telekomunikace s výjimkou správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání.

(4) Ministerstvo hospodářství je ústředním orgánem státní správy pro hospodářskou mobilizaci a hospodářská opatření potřebná pro zabezpečení obrany.".

 

7.

V § 4 se vkládají za slova "finanční trh," slova "investiční společnosti a investiční fondy," a vypouštějí se slova "a spořitelen".

 

8.

§ 6 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Ministerstvo mezinárodních vztahů je dále ústředním orgánem státní správy pro tvorbu a uskutečňování mezinárodní politiky České republiky v oblasti zahraniční pomoci, zabezpečování styků České republiky s Organizací spojených národů, Evropskými společenstvími a dalšími mezinárodními organizacemi, koordinaci vztahů dvoustranné a mnohostranné spolupráce, přípravu pracovníků pro výkon zahraničních služeb.".

 

9.

V § 7 se za slova "základní, střední a vysoké školy" vkládají slova "s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva hospodářství, pro vědní politiku a vývoj technologií".

 

10.

V § 9 se vypouštějí slova "s výjimkou zdravotně sociální péče o zdravotně postižené občany,".

 

11.

§ 10 zní:

"§ 10

 

(1) Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnické školství, zdravotnická zařízení v přímé řídící působnosti, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém.

(2) Jako orgán ochrany veřejného zdraví je v ministerstvu zdravotnictví ustaven hlavní hygienik České republiky.

(3) Součástí ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel.".

 

12.

V § 12 se vypouští odstavec 3.

 

13.

§ 13 zní:

"§ 13

 

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro

a)

státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud,

b)

hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad,

c)

pro vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod.

(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství.

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu řídí státní službu pro drahé kovy.

(4) Ministerstvo průmyslu a obchodu je podřízena Česká energetická inspekce a Česká obchodní inspekce.".

 

14.

Na místo zrušeného § 14 se zařazuje nový § 14,který zní:

"§ 14

 

Ministerstvo pro hospodářskou soutěž je ústředním orgánem státní správy pro podporu hospodářské soutěže a ochranu proti jejímu nedovolenému omezování.".

 

15.

§ 15 zní:

 

"§ 15

 

(1) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, pro hospodářské řízení lesů, pro výkon práva hospodaření v lesích ve vlastnictví České republiky, pro myslivost a rybářství, s výjimkou území národních parků, a pro potravinářský průmysl.

(2) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz, které organizují obchody se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesní výroby, včetně výrobků vzniklých jeho zpracováním.

(3) Ministerstvo zemědělství řídí Českou zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu České republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Českou inspekci pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat.

(4) Ministerstvu zemědělství je podřízen Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti a Správa pro výchovu a vzdělání.".

 

16.

§ 17 se vypouští.

 

17.

§ 19 odst. 2 zní:

"(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro vodní a lesní hospodářství (s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství), pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody, pro ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu nerostného bohatství, pro ekologický dohled nad těžbou a pro odpadové hospodářství.".

 

18.

§ 19 odst. 6 zní:

"(6) Ministerstvu životního prostředí je podřízena Česká inspekce životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav.".

 

19.

Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:

 

"§ 28a

 

(1) Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky plní úkoly spojené s legislativní činností vlády České republiky a úkoly vyplývající z reformy veřejné správy.

(2) V čele Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky je místopředseda vlády České republiky, který řídí jeho činnost.

(3) Vláda České republiky může zřídit legislativní radu jako svůj poradní orgán. V jejím čele stojí místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky.".

Čl. III

Zrušuje se zákon České národní rady č. 173/1991 Sb., o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž.

Čl. IV

Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, se doplňuje takto:

V § 2 odst. 1 se vkládá nové písmeno j), které zní:

"j)

vykonávat státní správu v oblasti správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání.".

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. října 1992.

Uhde v. r.

Klaus v. r.