Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

496/1992 Sb. znění účinné od 29. 10. 1992

496

 

ZÁKON

ze dne 9. října 1992,

kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů

a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění

zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

Čl. I

 

Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č․ 297/1992 Sb., se doplňuje takto:

Za

§ 33 se vkládá nový § 33a, který včetně nadpisu zní:

"§ 33a

Zmocňovací ustanovení

 

Zákon Slovenské národní rady 15) může stanovit podrobnosti o způsobu a lhůtě prokázání již uplatněného právního nároku vlastníků, kteří jej nemohli prokázat ve lhůtě stanovené v § 14 písm. b).

__________

15)

Národní rada Slovenské republiky podle čl. 154 odst. 1 Ústavy Slovenské republiky č. 460/1992 Sb.".

 

Čl. II

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Stráský v. r.

Kováč v. r.