Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

53/1992 Sb. znění účinné od 31. 12. 1992 do 31. 12. 1995
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 303/1995 Sb.

1.1.1996

zrušeno

nařízením č. 615/1992 Sb.

31.12.1992

53

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 23. ledna 1992

o minimální mzdě

 

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 11 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku:

§ 1

Rozsah platnosti

Toto nařízení upravuje poskytování minimální mzdy zaměstnancům (pracovníkům) v pracovním poměru nebo v obdobném pracovním vztahu (dále jen "zaměstnanec").

Výše minimální mzdy

§ 2

(1)

Výše minimální mzdy činí

a)

za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem 12 Kčs,

b)

za měsíc 2200 Kčs pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou

c)

75% částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu, a mladistvého zaměstnance staršího než 16 let,

d)

50 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, invalidního zaměstnance mladšího než 18 let a zaměstnance mladšího než 16 let․

(2)

Výše minimální mzdy uvedená v odstavci 1 písm. a) je stanovena pro týdenní pracovní dobu 42 1/2 hodiny; při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby se výše minimální mzdy úměrně upraví.

(3)

Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou (odměnou), který má sjednanou nebo povolenou kratší pracovní dobu 1 nebo neodpracoval v měsíci všechny pracovní dny, náleží minimální mzda ve výši odpovídající odpracované době.

§ 3

(1)

Nedosáhne-li mzda 2 (odměna) zaměstnance v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, která mu náleží podle § 2, zaměstnavatel mu rozdíl doplatí (dále jen "doplatek").

(2)

Zaměstnanci, jehož mzda (odměna) nebo její část je splatná za delší než měsíční období, se doplatek poskytuje zálohově 3 a zúčtuje se při výplatě uvedené mzdy (odměny) nebo její části za tři kalendářní měsíce předcházející dni této výplaty. V kolektivní smlouvě, popřípadě ve vnitřním předpisu vydaném v dohodě s příslušným odborovým orgánem, lze dohodnout způsob zúčtování doplatku odchylně; u členů družstev lze takovou úpravu stanovit usnesením členské schůze 4 .

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 4

U domáckých zaměstnanců se pro účely tohoto nařízení považuje za odpracovanou hodinu odvedená hodina práce podle normy spotřeby práce stanovené zaměstnavatelem 5 .

§ 5

Do mzdy (odměny) podle § 3 odst. 1 se nezahrnují

a)

mzda (odměna) za práci přesčas,

b)

věrnostní stabilizační odměny poskytnuté za rok 1991 zaměstnancům ve vybraných okresech a místech České republiky podle zvláštních předpisů.

§ 6

Doplatek do výše minimální mzdy podle tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc leden 1992; mladistvým zaměstnancům, s výjimkou invalidních, se doplatek poskytne poprvé za měsíc únor 1992.

§ 7

Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 99/1991 Sb., o stanovení minimální mzdy.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

v z. Rychetský v. r.Poznámky pod čarou:

§ 111 odst. 2 zákoníku práce.

§ 4 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.

§ 121 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

§ 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 1/1992 Sb.

§ 21 zákona č. 1/1992 Sb.

§ 114 zákoníku práce.

§ 16 zákona č. 1/1992 Sb.

Poznámky pod čarou:
1
2

§ 111 odst. 2 zákoníku práce.

§ 4 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.

3

§ 121 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

§ 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 1/1992 Sb.

4

§ 21 zákona č. 1/1992 Sb.

5

§ 114 zákoníku práce.

§ 16 zákona č. 1/1992 Sb.