Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

548/1992 Sb. znění účinné od 8. 4. 1993

Ustanovení čl. III nabývá účinnosti dnem 8. dubna 1993.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 114/1993 Sb.

8.4.1993

548

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. listopadu 1992

o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy

České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

(1)

Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky, v jejichž čele je člen vlády České republiky

a)

ministerstvo obrany,

b)

ministerstvo dopravy.

(2)

Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází z ministerstva hospodářství ve věcech silniční a městské dopravy, drah zvláštního určení, pozemních komunikací, vnitrozemské plavby, vodních cest a civilního letectví na ministerstvo dopravy.

(3)

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 2 z ministerstva hospodářství na ministerstvo dopravy.

(4)

O přechodu práv a povinností podle odstavce 3 uzavřou ministerstva hospodářství a dopravy dohodu, kterou mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. O přesunech rozpočtových prostředků uzavřou ministerstva delimitační protokol.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 bod 14 zní:

"14.

ministerstvo obrany,".

 

2.

V § 1 se připojuje bod 17, který zní:

"17.

ministerstvo dopravy.".

 

3.

V § 3 se vypouští odstavec 2.

 

4.

§ 11 odst. 2 zní:

"(2) Ministerstvo spravedlnosti je rovněž orgánem pro vězeňství; řídí Vězeňskou službu.".

 

5.

Na místo zrušeného § 16 se zařazuje nový § 16, který zní:

"§ 16

 

Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy pro civilní ochranu obyvatelstva.".

 

6.

Na místo zrušeného § 17 se zařazuje nový § 17, který zní:

"§ 17

 

Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy s výjimkou výkonu státní správy a státního dozoru v námořní plavbě a letecké dopravě.".

Čl. III

zrušen

Toto ustanovení nabylo účinnosti dnem 8. dubna 1993.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou článku III, který nabývá účinnosti dnem zániku Kanceláře prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.

Uhde v. r.

Klaus v. r.