Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

574/1992 Sb. znění účinné od 13. 2. 1992 do 25. 8. 2022

574

 

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

 

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. dubna 1989 byla v Bruselu podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic.

 

S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval.

 

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dnem 13. února 1992.

 

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií

belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic (čl. 1-10)

Československá socialistická republika a Hospodářská unie belgicko-lucemburská vedeny přáním

rozvíjet přátelské vztahy v souladu se zásadami Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, podepsaného dne 1. srpna 1975 v Helsinkách

a

posílit hospodářskou spolupráci vytvořením výhodných podmínek pro uskutečňování investic investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany,

jsouce přesvědčeny

o prospěšném vlivu, který taková dohoda může přinést pro zlepšení hospodářských vztahů a posílení důvěry v oblasti investic,

dohodly se na tomto:

Č l á n e k 1

1.

Pojem "investoři" označuje:

a)

pokud se jedná o Československou socialistickou republiku:

aa)

všechny právnické osoby zřízené podle československého právního řádu a mající své sídlo na území Československé socialistické republiky;

ab)

všechny fyzické osoby, které jsou podle československého právního řádu občany Československé socialistické republiky a pokud jsou podle československého práva oprávněny jednat jako investoři,

b)

pokud se jedná o Hospodářskou unii belgicko-lucemburskou:

ba)

všechny fyzické osoby, které jsou podle belgického nebo lucemburského právního řádu občany Belgického království nebo Velkovévodství lucemburského;

bb)

všechny právnické osoby zřízené podle belgického nebo lucemburského právního řádu a mající své sídlo na území belgického království nebo Velkovévodství lucemburského.

2.

Pojem "investice" označuje všechna aktiva a všechny přímé i nepřímé vklady do všech podniků jakéhokoli hospodářského oboru, zejména:

a)

věci movité a nemovité, jakož i všechna věcná práva s nimi související,

b)

akcie a ostatní formy účasti na podnicích,

c)

pohledávky a práva vyplývající z jakéhokoli plnění, které má ekonomickou hodnotu,

d)

průmyslová práva a ostatní práva z oblasti duševního vlastnictví, jakož i nehmotné výhody spojené s dobrým jménem nebo pověstí podniku (goodwill).

Jakákoliv změna právní formy investic nebo opětných investic se nedotýká jejich charakteru ve smyslu této Dohody.

Č l á n e k 2

1.

Ve snaze zabezpečit rozvoj vzájemných hospodářských vztahů se každá smluvní strana zavazuje umožnit na svém území a v souladu se svým právním řádem investice investorů druhé smluvní strany.

2.

Tato Dohoda se vztahuje i na všechny investice již existující na území jedné smluvní strany, které byly uskutečněny investory druhé smluvní strany.

3.

Každá smluvní strana zabezpečí na svém území investicím uskutečněným investory druhé smluvní strany zacházení vylučující neoprávněná nebo diskriminační opatření, která by mohla překážet jejich správě, udržování, užívání, využití nebo likvidaci.

4.

S výjimkou opatření v zájmu veřejného pořádku požívají tyto investice stálé ochrany a právní jistoty, které jsou stejné jako pro investice náležející investorům státu požívajícího nejvyšších výhod.

5.

Ustanovení odstavců 3 a 4 se však nevztahují na výhody, které jedna smluvní strana může udělit investorům třetího státu v souvislosti:

a)

s její příslušností k hospodářské unii, celní unii, pásmu volného obchodu nebo některému mezinárodnímu hospodářskému seskupení jako jsou Evropské hospodářské společenství a Rada vzájemné hospodářské pomoci;

b)

s dohodou o zamezení dvojího zdanění nebo jinou dohodou o daňových otázkách.

Č l á n e k 3

1.

Investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany nemohou být vyvlastněny ani podrobeny jinému opatření s obdobným účinkem, které přímo nebo nepřímo, úplně nebo částečně odnímá vlastnické právo, s výjimkou opatření

a)

provedených podle zákona a nemajících diskriminační povahu;

b)

obsahujících ustanovení o zaplacení odškodnění, které bude poskytnuto investorům ve volně směnitelné měně a bez odkladů. Jeho výše bude odpovídat skutečné hodnotě investic v den předcházející dni, kdy byla opatření přijata nebo veřejně vyhlášena.

2.

Investorům každé smluvní strany, jejichž investice budou poškozeny v důsledku ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu nebo nepokojů, k nimž dojde na území druhé smluvní strany, bude touto druhou smluvní stranou zabezpečeno nediskriminační zacházení, které bude stejné jako zacházení s investory státu požívajícího nejvyšších výhod ve vztahu k restitucím nebo všem formám náhrady škody.

3.

ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahuje na investory obou smluvních stran, kteří se jakoukoli formou účastní na jakémkoli podniku na území druhé smluvní strany.

4.

Ve všech případech předvídaných tímto článkem poskytuje každá smluvní strana na svém území investorům druhé smluvní strany zacházení, které je stejné jako zacházení s investory státu požívajícího nejvyšších výhod.

Č l á n e k 4

1.

Každá smluvní strana zaručuje investorům druhé smluvní strany volný převod finančních prostředků vztahujících se k investici, a to ve volně směnitelných měnách, zejména:

a)

kapitálu nebo doplňujících prostředků k udržování nebo rozšíření investice;

b)

zisku, dividend, úroků nebo jiných běžných příjmů;

c)

částek nezbytných ke splacení půjček;

d)

výnosů při úplné nebo částečné likvidaci investice;

e)

odškodného náležejícího podle článku 3 této Dohody.

2.

Převody podle odstavce 1 budou provedeny podle devizových předpisů platných na území každé smluvní strany kursem platným v den převodu.

3.

Každá smluvní strana učiní nezbytná opatření, aby po splnění všech náležitostí podle jejího právního řádu se převody uskutečnily bez průtahů a bez jiných poplatků než obvyklých daní a výloh.

4.

Při poskytování záruk podle odstavců 1, 2 a 3 budou smluvní strany zacházet s investory druhé smluvní strany stejně jako s investory státu požívajícího nejvyšších výhod s výjimkou případů, které upravuje ustanovení článku 2 odstavce 5 této Dohody.

Č l á n e k 5

1.

Je-li na základě zákonné nebo smluvní záruky poskytnuto pojišťovatelem odškodnění investorovi jedné smluvní strany v souvislosti s postihem investice, kterou uskutečnil na území druhé smluvní strany, uzná druhá smluvní strana postoupení práv investora na jeho pojišťovatele.

2.

V souladu se zárukou, poskytnutou investici, jíž se záruka týká, může pojišťovatel uplatnit všechna práva, která by mohl vykonat investor, kdyby tato práva pojišťovateli nepostoupil.

3.

Všechny spory mezi smluvní stranou a pojišťovatelem investora druhé smluvní strany se budou řídit ustanoveními článku 8 této Dohody.

Č l á n e k 6

Tato Dohoda nemůže bránit investorům využívat výhodnější ustanovení právního řádu, platného na území smluvní strany, kde jsou investice umístěny, nebo mezinárodních smluv, jimiž jsou obě smluvní strany vázány.

2.

Investoři jedné smluvní strany mohou uzavřít s druhou smluvní stranou zvláštní smlouvy, jejichž ustanovení však nemohou být v rozporu s touto Dohodou. Investice uskutečněné podle těchto zvláštních smluv se budou řídit jejich ustanoveními, jakož i ustanoveními této Dohody.

Č l á n e k 7

1.

Všechny spory mezi smluvními stranami o výklad nebo provádění této Dohody se budou, pokud možno, řešit diplomatickou cestou.

2.

Pokud při řešení sporů touto cestou nebude dosaženo dohody, bude spor předložen smíšené komisi složené ze zástupců smluvních stran. Tato komise se sejde bez prodlení na žádost jedné ze smluvních stran.

3.

Jestliže nebude možno vyřešit spor tímto způsobem ve lhůtě šesti měsíců od zahájení jednání, bude předložen na žádost jedné ze smluvních stran rozhodčímu soudu.

4.

Rozhodčí soud bude ustanoven případ od případu takto:

Každá smluvní strana určí jednoho rozhodce a tito dva rozhodci společně určí třetího rozhodce jako předsedu soudu, který bude občanem třetího státu. Rozhodci musí být určeni ve lhůtě tří měsíců, předseda ve lhůtě pěti měsíců ode dne, kdy jedna smluvní strana oznámila druhé smluvní straně svůj úmysl předložit spor rozhodčímu soudu.

5.

Jestliže nebudou dodrženy lhůty stanovené v odstavci 4, bude požádán o potřebná jmenování generální tajemník OSN.

6.

Rozhodčí soud rozhoduje podle ustanovení této Dohody a podle obecně uznávaných norem a zásad mezinárodního práva.

7.

Rozhodčí soud stanoví svá procesní pravidla před zahájením rozhodčího řízení.

8.

Soud rozhoduje většinou hlasů; jeho rozhodnutí jsou konečná a závazná pro obě smluvní strany.

9.

Každá smluvní strana hradí výlohy svého rozhodce a svého vystupování v rozhodčím řízení. Výlohy předsedy a ostatní výlohy hradí smluvní strany rovným dílem.

Č l á n e k 8

1.

Spory mezi jednou smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany týkající se odškodnění podle článku 3, odstavce 1 a 3 této Dohody, budou oznámeny investorem z jedné smluvní strany druhé smluvní straně písemně, včetně podrobného vysvětlení. Bude-li to možné, budou tyto spory urovnány smírně.

2.

Nebude-li spor vyřešen do šesti měsíců ode dne písemného oznámení podle odstavce 1, a nebude-li mezi stranami ve sporu dohodnuta jiná forma urovnání, bude předložen na návrh investora rozhodčímu soudu "ad hoc".

3.

Rozhodčí soud "ad hoc" bude ustanoven případ od případu tímto způsobem: každá strana ve sporu jmenuje jednoho rozhodce, tito dva rozhodci společně jmenují třetího rozhodce, občana třetího státu, který bude předsedou rozhodčího soudu. Rozhodci musí být jmenováni ve lhůtě dvou měsíců, předseda ve lhůtě tří měsíců od data, kdy investor ve sporu oznámil druhé smluvní straně své rozhodnutí předložit spor rozhodčímu soudu.

Nebudou-li lhůty uvedené shora dodrženy, může každá strana ve sporu požádat předsedu Rozhodčího institutu Stockholmské obchodní komory, aby provedl potřebná jmenování.

Členové rozhodčího soudu "ad hoc" musí být občany států, s nimiž obě smluvní strany udržují diplomatické styky.

4.

Rozhodčí soud "ad hoc" stanoví svá procesní pravidla v souladu s pravidly Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní, přijatými na Konferenci dne 15. prosince 1976.

5.

Rozhodčí soud "ad hoc" jedná podle:

-

právního řádu smluvní strany ve sporu, na jejímž území je investice

umístěna, včetně jeho kolizních norem;

-

ustanovení této Dohody;

-

ustanovení zvláštní smlouvy, týkající se investice;

-

obecně přijatých norem a zásad mezinárodního práva.

6.

Rozhodnutí rozhodčího soudu "ad hoc" jsou konečná a závazná pro strany ve sporu. každá smluvní strana se zavazuje vykonat rozhodnutí podle svého právního řádu.

Č l á n e k 9

Každá ze smluvních stran může navrhnout druhé smluvní straně konzultace k jakékoli otázce, týkající se provádění nebo výkladu Dohody. Druhá smluvní strana přijme nezbytná opatření pro uskutečnění této konzultace.

Č l á n e k 1 0

1.

Tato Dohoda vstupuje v platnost ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí, že byly splněny všechny podmínky vyžadované ústavními předpisy jejich států.

2.

Tato Dohoda se uzavírá na dobu deseti let. Pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví nejpozději šest měsíců před ukončením probíhajícího období její platnosti, prodlužuje se vždy mlčky na dalších deset let.

3.

Na investice, které byly uskutečněny před ukončením platnosti této Dohody, se budou vztahovat její ustanovení ještě deset let po skončení její platnosti.

 

Na důkaz toho zmocněnci obou smluvních stran tuto Dohodu podepsali a opatřili ji svými pečetěmi.

 

Dáno v Bruselu dne 24. dubna 1989 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za

Československou socialistickou

republiku:

Jan Stejskal v.r.

 

Za

Hospodářskou unii

belgicko-lucemburskou:

Robert Urbain v.r.

Protokol

k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií

belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic

Při podpisu Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic se níže podepsaní zmocněnci dohodli takto:

"Ustanovení článku 4 odstavce 1 písmena b), c) Dohody se budou používat, pokud jde o Československou socialistickou republiku tak, že volný převod se bude uskutečňovat z prostředků ve volně směnitelných měnách podniku se zahraniční majetkovou účastí, jestliže nebylo dohodnuto jinak mezi investorem z Hospodářské unie belgicko-lucemburské a příslušnými československými orgány."

 

Tento protokol je nedílnou součástí výše uvedené Dohody.

 

Dáno v Bruselu dne 24. dubna 1989 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za

Československou socialistickou

republiku:

Jan Stejskal v.r.

 

Za

Hospodářskou unii

belgicko-lucemburskou:

Robert Urbain v.r.