Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

600/1992 Sb. znění účinné od 28. 12. 1992 do 30. 6. 1996

600

 

ZÁKON

ze dne 2. prosince 1992

o cenných papírech

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1-12)

HLAVA I

SOUSTAVA CENNÝCH PAPÍRŮ (§ 1-3)

§ 1

(1)

Druhy cenných papírů jsou:

a)

akcie, 1

b)

zatímní listy,2

c)

podílové listy, 3

d)

dluhopisy, 4

e)

investiční kupóny,5

f)

kupóny ( § 12),

g)

směnky, 6

h)

šeky, 6

i)

cestovní šeky,7

j)

náložné listy, včetně konosamentů,8

k)

skladištní listy,9

l)

jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášeny zvláštními zákony.

(2)

Listinu tvořící cenný papír (dále jen „listinný cenný papír“) může nahradit zápis do zákonem stanovené evidence cenných papírů (dále jen „zaknihovaný cenný papír“), stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní zákon.

(3)

Zákonem stanovenou evidencí podle odstavce 2 je evidence vedená podle § 56 odst. 1 písm. a) střediskem cenných papírů (dále jen „středisko“).

(4)

Zaknihovanými cennými papíry mohou být cenné papíry uvedené v odstavci 1 písm. a) až e).

§ 2

(1)

Jsou-li cenné papíry stejného druhu podle § 1 odst. 1 vydány stejnou osobou ve stejné formě ( § 3) a vznikají-li z nich stejná práva, jde o zastupitelné cenné papíry.

(2)

Ustanovení tohoto zákona se vztahují, nevyplývá-li z nich nebo ze zvláštních zákonů nebo z povahy věci něco jiného, na všechny druhy cenných papírů.

§ 3

Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad nebo na jméno. Zákon 10 může určit, že lze cenný papír vydat jen v některé z uvedených forem.

HLAVA II

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ (§ 4-12)

§ 4

Náležitosti cenných papírů

(1)

Náležitosti cenných papírů stanoví zákon. Ustanovení zvláštních zákonů 11 o náležitostech cenných papírů se však nepoužijí, pokud to vylučuje povaha zaknihovaného cenného papíru.

(2)

Listiny potvrzující uložení peněžních prostředků se považují za dluhopisy podle zvláštního zákona 4 bez ohledu na jejich označení.

§ 5

Vydávání cenného papíru

(1)

Cenný papír je vydán okamžikem, kdy splňuje všechny náležitosti pro něj zákonem stanovené a kdy se zákonem stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá něco jiného.

(2)

Pro náležitosti postupu osoby, která cenný papír vydává (dále jen „emitent“), platí ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.1, 2, 3

(3)

Mají-li být vydány zaknihované cenné papíry, je emitent povinen o tom učinit oznámení středisku. Mají-li být vydány jako zaknihované cenné papíry akcie nebo též zatímní listy, mají tuto povinnost po založení akciové společnosti její zakladatelé.

(4)

Oznámení podle odstavce 3 středisko zanese do své evidence tak, aby všechny cenné papíry, které mají být v rámci dané emise vydány, mohly být v této evidenci registrovány.

(5)

Na základě dalšího oznámení emitenta provede středisko bez zbytečného odkladu registraci, jejímž obsahem je zápis do zákonem stanovené evidence ve smyslu § 1 odst. 2.

§ 6

Jmenovitá hodnota a kursy cenných papírů

(1)

Má-li cenný papír svou jmenovitou hodnotu, je jí peněžní částka, která je na něm uvedena.

(2)

Kurs cenného papíru je cena, za kterou se cenný papír kupuje a prodává na veřejném trhu ( § 8 odst. 3).

(3)

Emisním kursem cenného papíru se rozumí peněžní částka, za kterou emitent vydává cenný papír.

§ 7

Změny osoby majitele cenného papíru

Převodem cenného papíru je změna osoby oprávněné z tohoto cenného papíru (dále jen „majitel cenného papíru“) uskutečněná na základě smlouvy. Přechodem cenného papíru je změna osoby majitele cenného papíru na základě jiných právních skutečností.

§ 8

Obchodování s cennými papíry a organizování trhu s cennými papíry

(1)

Obchodováním s cennými papíry je podnikání, 12 jehož předmětem je koupě nebo prodej cenného papíru anebo obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru. Obchodováním s cennými papíry není organizování trhu s cennými papíry.

(2)

Organizováním trhu s cennými papíry je organizování poptávky a nabídky cenných papírů na určitém místě a ve stanovenou dobu. Organizováním trhu s cennými papíry není činnost prováděná Státní bankou československou k usměrnění peněžního trhu podle zvláštního zákona.13

(3)

Veřejným obchodováním s cennými papíry je obchodování s cennými papíry na burze cenných papírů nebo na obdobném organizovaném trhu cenných papírů (dále jen „veřejné trhy“).

Přeměna podoby cenného papíru

§ 9

(1)

O přeměně listinného cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a naopak (dále jen „podoba cenného papíru“) rozhoduje emitent, který je povinen toto rozhodnutí bez zbytečného odkladu zveřejnit v Obchodním věstníku.

(2)

Emitent odpovídá za škodu, která vznikne uskutečňováním přeměny podoby cenného papíru, ledaže ji způsobil někdo jiný.

§ 10

(1)

Rozhodne-li emitent o přeměně listinného cenného papíru na zaknihovaný, současně s tímto rozhodnutím zveřejní v Obchodním věstníku, v jaké lhůtě jsou mu majitelé cenných papírů povinni odevzdat příslušné listinné cenné papíry.

(2)

Lhůta podle předchozího odstavce nesmí být kratší než dva měsíce a delší než šest měsíců.

(3)

Po uplynutí lhůty podle odstavce 1 středisko na základě oznámení emitenta postupuje obdobně podle § 5 odst. 5. Středisko vede zvláštní evidenci listinných cenných papírů, které nebyly odevzdány.

(4)

Po uplynutí lhůty podle odstavce 1 až do provedení registrace ve smyslu odstavce 3 nelze s listinnými cennými papíry, které nebyly emitentovi odevzdány, veřejně obchodovat. Majitel cenného papíru může požadovat výnos vyplývající z cenného papíru za dobu po uplynutí uvedené lhůty, jen když odevzdá cenný papír emitentu.

§ 11

(1)

Emitent, který rozhodl o přeměně zaknihovaného cenného papíru na listinný, své rozhodnutí sdělí středisku, které je povinno do 30 dnů ode dne, kdy sdělení emitenta obdrží, emitentu předat výpis z jeho registru podle § 63 odst. 1 písm. c), a to v rozsahu evidovaných údajů týkajících se cenného papíru, jehož podoba se přeměňuje. Od okamžiku splnění této povinnosti středisko nesmí provádět ve své evidenci žádné zápisy týkající se cenného papíru, jehož podoba se přeměňuje.

(2)

Středisko zruší registraci cenného papíru podle odstavce 1 ke dni, který mu jako den přeměny podoby tohoto papíru emitent označí, nejdříve však ke dni splnění povinnosti podle odstavce 1.

(3)

Emitent je povinen postupovat tak, aby ode dne, kdy obdrží výpis podle odstavce 1, do dne zrušení registrace podle odstavce 2 neuplynulo více než 30 dní. Dnem zrušení registrace cenného papíru podle odstavce 2 vzniká majiteli tohoto cenného papíru právo na to, aby mu emitent tento cenný papír odevzdal v listinné podobě.

(4)

S cenným papírem, jehož podoba byla přeměněna podle odstavců 1 a 2, nelze veřejně obchodovat, pokud emitent ministerstvu financí České republiky nebo ministerstvu financí Slovenské republiky (dále jen „ministerstvo“) příslušnému podle jeho sídla nedoručí vzorový výtisk listinného cenného papíru spolu s označením tiskárny, která cenný papír vytiskne, nebo tak učiní, avšak ministerstvo rozhodne, že emitentem doručený vzorový výtisk listinného cenného papíru neodpovídá požadavkům, které je na něj třeba klást ve smyslu § 76 odst․ 2.

(5)

Pokud emitent neobdrží do 30 dnů od doručení vzorového výtisku podle odstavce 4 rozhodnutí příslušného ministerstva, platí, že vzorový výtisk listinného cenného papíru odpovídá požadavkům, které je na něj třeba klást ve smyslu § 76 odst. 2.

(6)

Pokud emitent doručí vzorový výtisk podle odstavce 4 ve lhůtě kratší než 30 dnů přede dnem přeměny podoby cenného papíru podle odstavce 2, účinky podle odstavce 5 nenastanou dříve než 30 dnů po tomto dni.

§ 12

Kupóny

(1)

Pro uplatnění práva na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu lze vydávat kupóny jako cenné papíry na doručitele.

(2)

Kupóny se vydávají v kupónovém archu. Součástí kupónového archu může být talón, z něhož plyne právo na vydání nového kupónového archu. Talón není cenným papírem.

(3)

Kupón musí obsahovat údaje o

a)

druhu, emitentovi a číselném označení cenného papíru, k němuž byl vydán,

b)

výši výnosu nebo způsobu jeho určení a

c)

datu a místu uplatnění práva na výnos.

ČÁST DRUHÁ

SMLOUVY O CENNÝCH PAPÍRECH (§ 13-44)

HLAVA I

SMLOUVY O PŘEVODECH CENNÝCH PAPÍRŮ (§ 13-27)

§ 13

(1)

Smlouva o úplatném převodu cenných papírů koupí (dále jen „smlouva o koupi cenných papírů“) se řídí úpravou kupní smlouvy v obchodním zákoníku, pokud z tohoto zákona nebo povahy věci nevyplývá něco jiného. K platnosti smlouvy se vyžaduje, aby v ní byly určeny převáděné cenné papíry a jejich kupní cena.

(2)

Bez určení kupní ceny je smlouva o koupi cenných papírů platná, jen když strany projevily vůli uzavřít ji bez určení kupní ceny. V těchto případech je kupující povinen zaplatit kupní cenu, jež odpovídá nejnižšímu kursu, za který byl zastupitelný cenný papír prodáván v den uzavření smlouvy na veřejných trzích. Jestliže zastupitelný cenný papír nebyl v tento den předmětem obchodování na veřejných trzích, je kupující povinen zaplatit kupní cenu odpovídající kursu, za který byl takový cenný papír naposled obchodován na veřejných trzích. Nelze-li kupní cenu ani takto určit, je kupující povinen zaplatit jmenovitou hodnotu cenného papíru, jinak cenu, kterou bylo možno při vynaložení odborné péče docílit.

(3)

Smlouva o bezúplatném převodu cenného papíru se řídí úpravou darovací smlouvy v občanském zákoníku, pokud z tohoto zákona nebo povahy věci nevyplývá něco jiného.

§ 14

(1)

Vznik práv a povinností ze smlouvy o koupi cenných papírů lze vázat na odkládací podmínku projevu vůle jedné ze stran, že na uzavřené smlouvě trvá (dále jen „právo opce“).

(2)

Bylo-li sjednáno právo opce, vzniknou práva a povinnosti ze smlouvy o koupi cenných papírů, jen pokud smluvní strana, které právo opce náleží, ve sjednané lhůtě, jinak do 15 dnů, a sjednaným způsobem, jinak písemně, oznámí, že na smlouvě trvá.

(3)

Za právo opce lze sjednat úplatu v určité výši.

§ 15

Pokud ve sjednané lhůtě, a není-li lhůta sjednána, do 15 dnů od uzavření smlouvy, prodávající nepřevede cenný papír na kupujícího nebo kupující nezaplatí kupní cenu a ze smlouvy nevyplývá něco jiného, má se za to, že smlouva byla porušena podstatným způsobem.14

§ 16

(1)

Při použití § 469 obchodního zákoníku je rozhodující cenový rozdíl vyplývající z uskutečněné koupě nebo uskutečněného prodeje cenného papíru na veřejném trhu. Neobchoduje-li se s cenným papírem na veřejném trhu, je rozhodující cenový rozdíl, který vyplyne z jinak obvykle uskutečněné koupě nebo obvykle uskutečněného prodeje.

(2)

Při použití § 470 obchodního zákoníku je pro určení cenového rozdílu rozhodující kurs cenného papíru na veřejném trhu; jestliže předmětem smlouvy je cenný papír, se kterým se neobchoduje na veřejném trhu, je rozhodná cena, za kterou se cenný papír většinou prodává. Rozhodující je kurs nebo cena v den odstoupení od smlouvy; neodstoupila-li oprávněná strana od smlouvy bez zbytečného odkladu, je rozhodující den, kdy mohla nejdříve od smlouvy odstoupit.

(3)

Nárok na náhradu škody zahrnuje i náklady spojené se zprostředkováním smlouvy, u níž došlo k odstoupení, jakož i smlouvy o náhradním prodeji nebo náhradní koupi, a to v rozsahu, v jakém jsou tyto náklady obvyklé.

(4)

Uplatněním odstavců 1 a 2 není dotčen nárok na náhradu zbylé škody.

Převod cenných papírů

§ 17

Závazek převést listinný cenný papír je splněn předáním listinného cenného papíru nabyvateli. Zákon může stanovit další náležitosti převodu nebo jiný způsob převodu listinného cenného papíru.

§ 18

(1)

K převodu listinného cenného papíru na řad se vyžaduje i rubopis. Rubopis musí být bezpodmínečný a přecházejí jím veškerá práva s papírem spojená, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá něco jiného.15

(2)

Rubopis musí obsahovat podpis převodce, obchodní jméno nebo název anebo jméno nabyvatele a jeho sídlo nebo bydliště, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá něco jiného.15

(3)

Převoditelnost cenného papíru na řad lze omezit, jen pokud to připouští zvláštní zákon.16

§ 19

(1)

Smlouva o převodu listinného cenného papíru na jméno musí mít písemnou formu.

(2)

Převoditelnost cenného papíru na jméno lze vyloučit jen zvláštním zákonem,10 anebo pokud to zvláštní zákon 17 připouští.

§ 20

Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,18 stává se kupující majitelem listinného cenného papíru, i když prodávající neměl právo tento cenný papír převést, ledaže kupující v době převodu věděl, že prodávající nemá právo cenný papír převést.

§ 21

(1)

Závazek převést zaknihovaný cenný papír je splněn registrací převodu provedenou střediskem na základě příkazu k registraci převodu zaknihovaného cenného papíru (dále jen „příkaz k registraci převodu“), jestliže převedený cenný papír odpovídá smlouvě. Ustanovení o převodu listinného cenného papíru se na převod zaknihovaného cenného papíru nepoužijí.

(2)

Registrací převodu zaknihovaného cenného papíru je provedení zápisu v zákonem stanovené evidenci podle § 1 odst. 2, a to k tíži účtu převodce a ve prospěch účtu nabyvatele. Zápisy na obou účtech je středisko povinno provést k témuž dni.

(3)

Ustanovení § 20 platí pro převod zaknihovaných cenných papírů obdobně.

§ 22

(1)

Nestanoví-li tento zákon jinak, dává příkaz k registraci převodu převodce i nabyvatel, a to v dohodnuté lhůtě, a pokud nebyla lhůta dohodnuta, ve lhůtě sedmi dní od uzavření smlouvy. Středisko provede registraci bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží obsahově shodné příkazy k registraci převodu od převodce i nabyvatele.

(2)

Pokud příkazy k registraci převodu podle odstavce 1 nejsou obsahově shodné, středisko registraci neprovede a bez zbytečného odkladu příkaz k registraci převodu s uvedením důvodů vrátí nabyvateli i převodci.

(3)

Ten, kdo dal nesprávný, neúplný nebo opožděný příkaz k registraci převodu, odpovídá za škodu, která v důsledku toho vznikla.

§ 23

(1)

Obstaral-li koupi nebo prodej zaknihovaného cenného papíru obchodník s cennými papíry, je povinen dát bez zbytečného odkladu příkaz k registraci převodu on. Tento obchodník je povinen středisku prokázat své oprávnění dát příkaz k registraci převodu.

(2)

Pro odpovědnost obchodníka s cennými papíry platí § 22 odst. 3.

(3)

Středisko postupuje v případě příkazu k registraci převodu podle odstavce 1 přiměřeně podle § 22 odst. 1 a 2.

§ 24

(1)

Uskutečňuje-li se převod zaknihovaného cenného papíru na trhu organizovaném podle § 50, dává příkaz k registraci převodu osoba, která tento trh organizuje. Tato osoba je povinna středisku prokázat své oprávnění dát příkaz k registraci převodu.

(2)

Pro odpovědnost osoby podle § 50 platí § 22 odst. 3.

(3)

Středisko postupuje v případě příkazu k registraci převodu podle odstavce 1 přiměřeně podle § 22 odst. 1 a 2.

§ 25

Středisko provádí registraci převodu v pořadí, v jakém mu došly příkazy k registraci v souladu s tímto zákonem.

§ 26

(1)

Příkaz k registraci musí obsahovat:

a)

obchodní jméno nebo název anebo jméno a sídlo nebo bydliště převodce a nabyvatele,

b)

identifikační nebo rodné číslo převodce a nabyvatele,

c)

označení zaknihovaného cenného papíru obsahující druh cenného papíru, jeho bližší určení z hlediska jeho zastupitelnosti, obchodní jméno nebo název anebo jméno a sídlo nebo bydliště emitenta, počet kusů zaknihovaného cenného papíru a u veřejně obchodovatelného cenného papíru ( § 71) jeho označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (dále jen „ISIN“).

(2)

Dává-li příkaz k registraci převodu obchodník s cennými papíry, který obstaral koupi nebo prodej zaknihovaného cenného papíru, musí příkaz k registraci převodu obsahovat i obchodní jméno a identifikační číslo tohoto obchodníka s cennými papíry.

(3)

Dává-li příkaz k registraci převodu obchodník s cennými papíry, který obstaral jen koupi zaknihovaného cenného papíru, neuvádí v příkazu k registraci údaje týkající se převodce tohoto cenného papíru, je však povinen uvést údaje týkající se obchodníka s cennými papíry, od něhož tento cenný papír obstaral.

(4)

Dává-li příkaz k registraci převodu obchodník s cennými papíry, který obstaral jen prodej zaknihovaného cenného papíru, neuvádí v příkazu k registraci údaje týkající se nabyvatele tohoto cenného papíru, je však povinen uvést údaje týkající se obchodníka s cennými papíry, který od něho tento cenný papír obstaral.

(5)

Pro obsah příkazu k registraci převodu podle § 24 odst. 1 platí obdobně § 26 odst. 2.

§ 27

Pozastavení výkonu práva nakládat se zaknihovaným cenným papírem

(1)

Středisko zaregistruje pozastavení výkonu práva majitele cenného papíru nakládat se zaknihovaným cenným papírem na základě příkazu k registraci pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem (dále jen „příkaz k registraci pozastavení práva“).

(2)

Registrací pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem se rozumí provedení příslušného zápisu v evidenci střediska.

(3)

Příkaz k registraci pozastavení práva může dát:

a)

majitel zaknihovaného cenného papíru,

b)

obchodník s cennými papíry, pokud mu dal majitel zaknihovaného cenného papíru pokyn k obstarání prodeje tohoto cenného papíru,

c)

osoba organizující trh podle § 50, pokud má být zaknihovaný cenný papír prodán na tomto trhu,

d)

příslušný státní orgán, pokud to vyplývá ze zvláštního zákona.19

(4)

Příkaz k registraci pozastavení práva musí obsahovat náležitosti týkající se zaknihovaného cenného papíru a jeho majitele uvedené v § 26 odst. 1 a dobu, na níž se výkon práva nakládat se zaknihovaným cenným papírem pozastavuje.

(5)

Bylo-li pozastavení výkonu práva nakládat se zaknihovaným cenným papírem zaregistrováno, není po dobu tohoto pozastavení majitel tohoto cenného papíru oprávněn uzavřít smlouvu o převodu cenného papíru, ani smlouvu o obstarání jeho prodeje, ani dát pokyn k prodeji tohoto cenného papíru.

(6)

Po dobu zaregistrování pozastavení výkonu práva nakládat se zaknihovaným cenným papírem neprovede středisko registraci převodu zaknihovaného cenného papíru. Pokud středisko tuto povinnost poruší, odpovídá za škodu, která tím vznikla.

(7)

Pozastavení výkonu práva nakládat se zaknihovaným cenným papírem zaniká zápisem v příslušné evidenci střediska. Středisko zápis provede po uplynutí doby, na kterou byl výkon práva nakládat se zaknihovaným cenným papírem pozastaven, nebo na základě příkazu osob, které středisku prokáží své oprávnění příkaz k registraci pozastavení práva zrušit.

(8)

Osoba, která neoprávněně vydá příkaz k registraci pozastavení práva nebo příkaz podle odstavce 7, odpovídá za škodu, kterou tím způsobila.

HLAVA II

SMLOUVY O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÉHO PAPÍRU (§ 28-33)

§ 28

(1)

Komisionářskou smlouvou o obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru (dále jen „komisionářská smlouva“) se zavazuje komisionář, že zařídí vlastním jménem pro komitenta a na jeho účet koupi nebo prodej cenného papíru, nebo že uskuteční činnost k dosažení tohoto výsledku, a komitent se zavazuje zaplatit za to úplatu.

(2)

Není-li dále stanoveno jinak, řídí se komisionářská smlouva příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 20

§ 29

Nedohodnou-li se strany komisionářské smlouvy jinak, musí mít komitentův pokyn, podle kterého komisionář obstarává koupi nebo prodej cenného papíru, písemnou formu. Pokud pokyn komitenta písemnou formu nemá, je komisionář povinen vydat komitentovi na jeho žádost potvrzení o uděleném pokynu.

§ 30

(1)

Udělí-li komitent komisionáři pokyn k obstarání koupě cenného papíru, může komisionář žádat zálohu.

(2)

Udělí-li komitent komisionáři pokyn k obstarání prodeje cenného papíru, může komisionář požadovat, aby mu v případě listinného cenného papíru komitent tento cenný papír předal, nebo aby v případě zaknihovaného cenného papíru bylo ve středisku zaregistrováno pozastavení výkonu práva nakládat s tímto cenným papírem.

(3)

Po dobu závaznosti pokynu k obstarání prodeje cenného papíru není komitent oprávněn s tímto cenným papírem nakládat.

§ 31

(1)

Nestanoví-li komisionářská smlouva jinak, může se komisionář svého závazku zprostit i tak, že komitentovi prodá cenný papír ze svého majetku nebo od komitenta cenný papír koupí.

(2)

Nevyplývá-li z komisionářské smlouvy něco jiného, je komisionář povinen prodat cenný papír za vyšší cenu, nebo koupit cenný papír za cenu nižší, než která byla uvedena v pokynu, pokud má takovou možnost; tuto povinnost má i bez souhlasu komitenta.

(3)

Není-li určena výše kupní nebo prodejní ceny v pokynu komitenta, je komisionář povinen koupit cenný papír nejvýše za nejnižší a prodat jej nejméně za nejvyšší kurs, za který byl v den koupě nebo prodeje zastupitelný cenný papír kupován a prodáván na veřejném trhu. Pokud takový cenný papír není v tento den předmětem veřejného obchodování, je komisionář povinen koupit cenný papír za nejnižší cenu, za jakou jej bylo možno při vynaložení odborné péče koupit, a prodat za nejvyšší cenu, za jakou jej bylo možno při vynaložení odborné péče prodat.

§ 32

(1)

Nevyplývá-li ze zvláštního zákona něco jiného, jsou listinné cenné papíry svěřené komisionáři k prodeji majetkem komitenta, dokud je nenabude třetí osoba.

(2)

Listinné cenné papíry, které pro komitenta obstará komisionář, přecházejí do majetku komitenta dnem jejich předání komisionáři. Komisionář je povinen předat tyto cenné papíry komitentovi bez zbytečného odkladu poté, co komitent zaplatil cenu koupených cenných papírů a úplatu podle § 28 odst. 1. Tuto povinnost komisionář nemá, pokud je podle smlouvy povinen pro komitenta cenné papíry uložit ( § 34 a 37).

(3)

Komisionář je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o koupi nebo prodeji zaknihovaného cenného papíru dát příkaz středisku k registraci převodu ve prospěch nebo k tíži účtu komitenta. Své oprávnění dát tento příkaz je komisionář povinen středisku prokázat.

§ 33

(1)

Mandátní smlouvou o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů se zavazuje mandatář, že jménem mandanta a na jeho účet koupí nebo prodá cenný papír podle pokynů mandanta nebo že uskuteční činnost k dosažení tohoto výsledku, a mandant se zavazuje zaplatit za to úplatu.

(2)

Smlouvou o zprostředkování koupě nebo prodeje cenných papírů se zavazuje zprostředkovatel, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost prodat nebo koupit cenný papír, a zájemce se zavazuje zaplatit za to úplatu.

(3)

Smlouvy uvedené v odstavcích 1 a 2 se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.21

HLAVA III

SMLOUVY O ÚSCHOVĚ, SPRÁVĚ A ULOŽENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ (§ 34-38)

Smlouva o úschově cenných papírů

§ 34

(1)

Smlouvou o úschově cenných papírů se zavazuje schovatel převzít listinný cenný papír k uložení do samostatné nebo hromadné úschovy a uschovatel se zavazuje zaplatit za to úplatu. Smlouva musí obsahovat určení osob, které jsou oprávněny s listinným cenným papírem ukládaným do úschovy nakládat. Není-li ve smlouvě úplata určena, má schovatel právo na úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy. Nestanoví-li smlouva jinak, platí, že zastupitelný listinný cenný papír je ukládán do hromadné úschovy a nezastupitelný cenný papír do úschovy samostatné.

(2)

Samostatnou úschovou je uložení listinného cenného papíru jednoho uschovatele odděleně od listinných cenných papírů ostatních uschovatelů. Schovatel je povinen vrátit uschovateli tentýž listinný cenný papír, který mu uschovatel svěřil do úschovy. Schovatel odpovídá za škodu na uloženém listinném cenném papíru, ledaže ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče.

(3)

Hromadnou úschovou je společné uložení zastupitelného listinného cenného papíru uschovatele se zastupitelnými listinnými cennými papíry jiných uschovatelů. Schovatel je povinen odevzdat uschovateli zastupitelný listinný cenný papír, avšak uschovatel nemá právo na vrácení téhož listinného cenného papíru, který svěřil schovateli do úschovy. Schovatel nese nebezpečí škody na předmětu uložení.

(4)

Schovatel je povinen vést evidenci o listinném cenném papíru uloženém do úschovy. Evidence obsahuje obchodní jméno nebo název anebo jméno a sídlo nebo bydliště uschovatele a emitenta, druh listinného cenného papíru a jeho jmenovitou hodnotu. U samostatné úschovy listinného cenného papíru obsahuje evidence i jeho číslo a místo uložení.

(5)

Jestliže se listinný cenný papír nenachází u schovatele v době uzavření smlouvy, je schovatel povinen jej převzít a uložit.

(6)

Schovatel je povinen s vynaložením odborné péče chránit listinný cenný papír před ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením.

(7)

Uschovatel je oprávněn kdykoli požadovat, aby mu byl listinný cenný papír odevzdán, a předat jej zpět schovateli, jestliže smlouva o uložení cenných papírů nezanikla.

(8)

Není-li smlouva o úschově cenných papírů uzavřena na dobu určitou, může ji schovatel nebo uschovatel vypovědět. Není-li smluvena výpovědní lhůta, může schovatel vypovědět smlouvu ke konci následujícího kalendářního měsíce a uschovatel s okamžitou účinností.

(9)

Nevyplývá-li ze smlouvy o úschově cenných papírů nebo z projevu vůle uschovatele v souvislosti s vyzvednutím uloženého cenného papíru jinak, považuje se smlouva též za vypovězenou, jestliže uschovatel vyzvedl všechny uložené listinné cenné papíry.

(10)

Schovatel má k zajištění svých práv ze smlouvy o úschově cenných papírů zástavní právo k listinnému cennému papíru uloženému do úschovy, pokud se u něj nachází.

§ 35

(1)

Listinný cenný papír převzatý na základě smlouvy o úschově cenných papírů může schovatel předat do úschovy jinému schovateli (dále jen „druhotná úschova“).

(2)

Schovatel je oprávněn uložit listinný cenný papír, který převzal do úschovy, do druhotné úschovy bez souhlasu uschovatele.

(3)

Předáním listinného cenného papíru do druhotné úschovy nejsou dotčena práva uschovatele vůči schovateli.

§ 36

Smlouva o správě cenných papírů

(1)

Smlouvou o správě cenných papírů se zavazuje správce, že bude činit po dobu trvání smlouvy veškeré právní úkony, které jsou nutné k výkonu a zachování práv spojených s určitým cenným papírem, a majitel cenného papíru se zavazuje zaplatit za to úplatu. Není-li úplata ve smlouvě určena, má správce právo na úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy.

(2)

Správcem podle odstavce 1 může být jen banka nebo obchodník s cennými papíry, i když není bankou, pokud z povolení působit jako banka nebo jako obchodník s cennými papíry neplyne jinak.

(3)

Správce je povinen i bez pokynů majitele cenného papíru učinit s odbornou péčí veškeré úkony, které jsou nutné k výkonu a zachování práv spojených s cenným papírem, zejména požadovat splnění závazků spojených s cenným papírem, jakož i vykonávat výměnná nebo předkupní práva s cenným papírem spojená, pokud smlouva nestanoví jinak.

(4)

Správce je povinen plnit pokyny majitele cenného papíru; tyto pokyny musí být dány písemně, jestliže smlouva o správě cenných papírů nepřipouští jinou formu. Na nesprávné pokyny je správce povinen majitele cenného papíru včas upozornit.

(5)

Vyžaduje-li to povaha úkonu, který má správce uskutečnit, je majitel cenného papíru povinen předat správci listinný cenný papír nebo potřebnou písemnou plnou moc, a to včas poté, kdy k tomu byl správcem vyzván. Týká-li se úkon zaknihovaného cenného papíru, je jeho majitel povinen po vyzvání správcem včas učinit opatření, aby byl správce oprávněn v potřebném rozsahu dávat příkazy k nakládání se zaknihovaným cenným papírem.

(6)

Jestliže má správce vykonávat hlasovací právo spojené s cenným papírem, je majitel tohoto cenného papíru povinen vystavit mu k tomu včas potřebnou písemnou plnou moc. Dá-li majitel cenného papíru správci pokyny, jak má být hlasovacího práva využito, je správce povinen hlasovat za majitele cenného papíru takto stanoveným způsobem.

(7)

Správce odevzdá převzatý listinný cenný papír jeho majiteli bez zbytečného odkladu po uskutečnění úkonu, k němuž byl listinný cenný papír potřebný, pokud z povahy tohoto úkonu nevyplývá něco jiného. Po dobu, kdy má správce listinný cenný papír u sebe, odpovídá za škodu na něm podle § 34 odst. 2.

(8)

Nebylo-li dohodnuto jinak, platí, že úplata za správu cenného papíru zahrnuje i náklady, které správce vynaložil při plnění svého závazku.

(9)

Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, vykonává správce právní úkony spojené se správou cenného papíru jménem majitele cenného papíru a na jeho účet; pro určení práv a povinností stran se použijí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku o mandátní smlouvě. Má-li správce podle smlouvy uskutečnit právní úkon svým jménem a na účet majitele cenného papíru, platí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku o smlouvě komisionářské.

(10)

Na výpověď smlouvy o správě cenných papírů se použije obdobně ustanovení § 34 odst. 8, nestanoví-li tato smlouva jinak.

§ 37

Smlouva o uložení cenných papírů

(1)

Smlouvou o uložení cenných papírů se zavazuje opatrovatel převzít listinný cenný papír, aby jej uložil a spravoval, a uložitel se zavazuje zaplatit za to úplatu. Není-li úplata ve smlouvě určena, má opatrovatel právo na úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy.

(2)

Opatrovatelem podle odstavce 1 může být jen banka nebo obchodník s cennými papíry, i když není bankou, pokud z povolení působit jako banka nebo jako obchodník s cennými papíry neplyne jinak.

(3)

Pro smlouvu o uložení cenných papírů platí přiměřeně ustanovení upravující smlouvu o úschově cenných papírů a smlouvu o správě cenných papírů. Opatrovatel je povinen podat každoročně zprávu o stavu uložených listinných cenných papírů.

(4)

Je-li listinný cenný papír odevzdán uložiteli na jeho žádost, nemá opatrovatel po dobu, kdy se u něho listinný cenný papír nenachází, povinnost jej spravovat.

(5)

Uložitel může omezit závazek opatrovatele na povinnosti, jež vyplývají ze smlouvy o úschově cenných papírů, nebo na povinnosti, jež vyplývají ze smlouvy o správě cenných papírů. Úplata, kterou má uložitel platit, se v tomto případě přiměřeně sníží.

(6)

Opatrovatel může předat listinný cenný papír do druhotné úschovy nebo druhotné úschovy a správy jen se souhlasem uložitele. Osoba, která převzala listinný cenný papír do druhotné úschovy a správy, nemůže být zmocněna k výkonu hlasovacího práva spojeného s tímto cenným papírem.

§ 38

Imobilizace cenných papírů

(1)

Smlouvu o hromadné úschově podle § 34 odst. 3 může jako uschovatel uzavřít i emitent těchto cenných papírů. Na takto emitentem uložené cenné papíry (dále jen „imobilizované cenné papíry“) se přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona o zaknihovaných cenných papírech, pokud tento zákon nebo smlouva nestanoví jinak.

(2)

Na postup podle odstavce 1 se v případě již vydaného listinného cenného papíru přiměřeně použije ustanovení § 10.

(3)

Majitel imobilizovaného cenného papíru má právo požadovat na emitentovi, aby mu bez zbytečného odkladu cenný papír odevzdal.

HLAVA IV

SMLOUVA O ZASTAVENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ (§ 39-44)

§ 39

Smlouva o zastavení cenných papírů se řídí ustanoveními obchodního zákoníku22občanského zákoníku23 o zástavním právu, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 40

(1)

Zástavní právo, které se zřizuje na základě smlouvy podle § 39 (dále jen „smluvní zástavní právo“), vzniká v případě listinného cenného papíru předáním tohoto cenného papíru zástavnímu věřiteli, pokud zákon nestanoví jinak.

(2)

Ke vzniku smluvního zástavního práva k listinnému cennému papíru, který je převoditelný rubopisem, je třeba i písemné prohlášení majitele cenného papíru učiněné na tomto cenném papíru (dále jen „zástavní rubopis“). Zástavní rubopis musí obsahovat doložku „k zastavení“ a osobu zástavního věřitele. Jinak musí zástavní rubopis obsahovat přiměřeně náležitosti uvedené v § 18 odst. 2. Zástavní věřitel nesmí cenný papír opatřený zástavním rubopisem dále převádět. Zanikne-li zástavní právo k listinnému cennému papíru, který byl opatřen zástavním rubopisem, je zástavní věřitel povinen vyznačit na zastaveném listinném cenném papíru zánik zástavního práva.

(3)

Ustanovením odstavce 2 není dotčena úprava vyplývající ze zvláštního zákona.24

§ 41

(1)

Smluvní zástavní právo k listinnému cennému papíru může vzniknout i jeho předáním třetí osobě do úschovy ( § 34) nebo do úschovy a správy ( § 37), pokud je současně předán této osobě prvopis nebo úředně ověření kopie zástavní smlouvy.

(2)

Smluvní zástavní právo k listinnému cennému papíru, který byl uložen do úschovy ( § 34), nebo do úschovy a správy ( § 37), vzniká oznámením o zřízení tohoto zástavního práva schovateli nebo opatrovateli. Oznámení může učinit zástavní věřitel, zástavní dlužník nebo zástavce. K oznámení je nutno připojit prvopis nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy.

(3)

Zastavení listinného cenného papíru podle odstavců 1 a 2 musí být vyznačeno v účetní evidenci schovatele nebo opatrovatele. Z této evidence musí být zřejmé, kdo je zástavním věřitelem.

(4)

Zastavený listinný cenný papír, který je v samostatné úschově, musí být uložen odděleně od ostatních cenných papírů uschovatele. Totéž platí o zastavených listinných cenných papírech uložených na základě smlouvy o uložení cenných papírů. Zastavený listinný cenný papír nesmí být vrácen bez souhlasu zástavního věřitele nebo bez prokázání zániku zástavního práva.

§ 42

(1)

Smluvní zástavní právo k zaknihovanému cennému papíru vzniká registrací tohoto zástavního práva v evidenci střediska.

(2)

Příkaz k registraci smluvního zástavního práva může dát zástavní věřitel, zástavní dlužník nebo zástavce. K tomuto příkazu je třeba přiložit prvopis nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy.

(3)

Příkaz k registraci zástavního práva musí obsahovat:

a)

obchodní jméno nebo název anebo jméno a sídlo nebo bydliště zástavce,

b)

identifikační číslo nebo rodné číslo zástavce,

c)

označení zastaveného zaknihovaného cenného papíru obsahující druh cenného papíru, obchodní jméno nebo název anebo jméno a sídlo nebo bydliště emitenta a u veřejně obchodovatelného cenného papíru ( § 71) jeho ISIN,

d)

obchodní jméno nebo název anebo jméno a sídlo nebo bydliště zástavního věřitele,

e)

výši a dobu splatnosti pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno.

(4)

Příkaz k registraci zániku smluvního zástavního práva podává zástavní věřitel, zástavní dlužník nebo zástavce. K tomuto příkazu je třeba přiložit doklad prokazující, že zajištěná pohledávka zanikla, nebo prokazující jiný důvod zániku zástavního práva.

§ 43

(1)

Při nakládání se zastaveným cenným papírem působí zástavní právo i vůči nabyvateli.

(2)

Pokud je zastavený listinný cenný papír uložen v úschově, nesmí být vydán uschovateli bez souhlasu zástavního věřitele nebo bez prokázání zániku zástavního práva. Totéž platí o listinném cenném papíru uloženém podle smlouvy o uložení cenných papírů.

(3)

Po dobu trvání zástavního práva k cennému papíru se zástavní právo vztahuje i na výnosy ze zastaveného cenného papíru.

§ 44

Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem k cennému papíru řádně a včas splněna, je zástavní věřitel oprávněn zastavený cenný papír prodat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. O zamýšleném prodeji je zástavní věřitel povinen předem informovat zástavce.

ČÁST TŘETÍ

TRH S CENNÝMI PAPÍRY (§ 45-70)

HLAVA I

OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY (§ 45-48)

§ 45

(1)

Obchodovat s cennými papíry může jen osoba, která k této činnosti má povolení ministerstva (dále jen „obchodník s cennými papíry“).

(2)

Povolení podle odstavce 1 uděluje na žádost ministerstvo příslušné podle sídla nebo místa bydliště žadatele.

(3)

V žádosti podle odstavce 2 je žadatel povinen uvést:

a)

obchodní jméno nebo název anebo jméno, identifikační číslo nebo rodné číslo a sídlo nebo bydliště obchodníka s cennými papíry,

b)

výši čistého obchodního jmění obchodníka s cennými papíry a případnou účast zahraničních osob na jeho podnikání,

c)

návrh, v jakém rozsahu bude obchodník s cennými papíry vykonávat obchodování s cennými papíry a s tím související činnosti, a údaje o případném jiném podnikání tohoto obchodníka s cennými papíry,

d)

věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry.

§ 46

(1)

O povolení podle § 45 rozhodne ministerstvo do 60 dnů od doručení žádosti, a to na základě posouzení věcných, personálních a organizačních předpokladů pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry, zejména ve vztahu k rozsahu činností podle § 45 odst. 3 písm. c) a § 46 odst. 2. Povolení se uděluje na dobu neurčitou a nelze je převést na jinou osobu.

(2)

Pokud z povolení uděleného podle § 45 nevyplývá něco jiného, může na základě něho obchodník s cennými papíry vykonávat kromě obchodování s cennými papíry též tyto činnosti:

a)

obstarávat pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytovat s tím související služby,

b)

vykonávat činnost na základě smluv podle § 34 a 37,

c)

obstarávat pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich,

d)

provádět poradenskou činnost ve věcech týkajících se cenných papírů.

(3)

Činnosti uvedené v odstavci 2 písm. a) může vykonávat jen obchodník s cennými papíry.

§ 47

(1)

Obchodník s cennými papíry je povinen vést deník o přijatých pokynech k obstarání koupě a prodeje cenných papírů a obchodech uzavřených na základě těchto pokynů. Záznamy v tomto deníku musí obsahovat zejména tyto údaje:

a)

obchodní jméno nebo název anebo jméno a sídlo nebo bydliště prodávajícího a kupujícího,

b)

identifikační číslo nebo rodné číslo prodávajícího a kupujícího,

c)

identifikující cenný papír (ISIN) a počet kusů převáděných cenných papírů,

d)

cenu, za kterou má být cenný papír koupen nebo prodán, anebo alespoň způsob jejího určení a cenu, za kterou byl obchod uskutečněn,

e)

lhůtu pro obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru a čas uskutečnění koupě nebo prodeje cenného papíru,

f)

čas, místo přijetí pokynu a způsob jeho předání,

g)

jméno makléře ( § 49), který prováděl odborné obchodní činnosti související s uzavřeným obchodem,

h)

výši úplaty účtované za obstarání převodu a za poskytnutí s ním souvisejících služeb.

(2)

Údaje podle odstavce 1 je obchodník s cennými papíry povinen uvádět ve svém deníku přiměřeně též o koupi a prodeji cenných papírů uskutečněných na vlastní účet.

(3)

Obchodník s cennými papíry je povinen bez zbytečného odkladu oznámit ministerstvu, které povolení podle § 45 vydalo, všechny změny ve skutečnostech uvedených v § 45 odst. 3.

§ 48

(1)

Ministerstvo odejme povolení, které vydalo podle § 45, jestliže:

a)

to odůvodňují závažné změny ve skutečnostech uvedených v § 45 odst. 3,

b)

na majetek obchodníka s cennými papíry byl prohlášen konkurs nebo bylo povoleno vyrovnání, nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,

c)

obchodníku s cennými papíry byl podle zvláštního zákona uložen soudem nebo správním orgánem 25 zákaz činnosti,

d)

o to obchodník s cennými papíry požádá.

(2)

Ministerstvo může odejmout povolení, které vydalo podle § 45, v případech uvedených v § 86 odst. 1.

HLAVA II

MAKLÉŘ (§ 49)

§ 49

(1)

Své odborné obchodní činnosti může obchodník s cennými papíry vykonávat pouze pomocí fyzické osoby, která k tomu má povolení ministerstva (dále jen „makléř“). Makléř jedná vždy jménem obchodníka s cennými papíry, a to i tehdy, když je k němu v jiném než pracovněprávním vztahu.26

(2)

Povolení podle odstavce 1 uděluje na žádost ministerstvo příslušné podle bydliště žadatele. O povolení rozhodne ministerstvo do 60 dnů od doručení žádosti.

(3)

K žádosti podle odstavce 2 je žadatel povinen přiložit doklady o složení odborné zkoušky (dále jen „makléřská zkouška“) a o své bezúhonnosti.

(4)

Pro účely tohoto zákona se za bezúhonnou považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy nebo jiný úmyslný trestný čin.

(5)

Obsahem makléřské zkoušky je zejména prověření znalostí:

a)

právních předpisů upravujících obchodování s cennými papíry,

b)

burzovních řádů, pravidel burzovního obchodu 27 a tržních řádů ( § 50 odst. 4).

(6)

Povolení podle odstavce 1 se uděluje na dobu neurčitou a nelze je převést na jinou osobu.

(7)

Ministerstvo upraví právním předpisem další podrobnosti o obsahu a způsobu provedení makléřské zkoušky.

(8)

Pro odnětí povolení k činnosti makléře platí přiměřeně ustanovení § 48.

HLAVA III

ORGANIZÁTOR MIMOBURZOVNÍHO TRHU (§ 50-54)

§ 50

(1)

Kromě burzy cenných papírů může organizovat poptávku a nabídku cenných papírů pouze osoba, která má k této činnosti povolení ministerstva (dále jen „organizátor mimoburzovního trhu“).

(2)

Povolení podle odstavce 1 uděluje na žádost ministerstvo příslušné podle sídla nebo bydliště žadatele.

(3)

V žádosti podle odstavce 2 je žadatel povinen uvést:

a)

obchodní jméno nebo název anebo jméno, identifikační číslo nebo rodné číslo a sídlo nebo bydliště organizátora mimoburzovního trhu,

b)

výši čistého obchodního jmění organizátora mimoburzovního trhu a případnou účast zahraničních osob na jeho podnikání,

c)

věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti podle odstavce 1, zejména skutečnosti, ze kterých vyplývá, že organizátor mimoburzovního trhu bude při výkonu této činnosti disponovat technickým vybavením nutným k organizování poptávky a nabídky cenných papírů a výpočtu jejich kursů.

(4)

Současně se žádostí podle odstavce 2 žadatel musí předložit ke schválení podrobný návrh pravidel, podle kterých se na mimoburzovním trhu budou uskutečňovat převody cenných papírů a zveřejňovat tam dosahované kursy (dále jen „tržní řád“). Schválený tržní řád je součástí povolení podle odstavce 1.

§ 51

(1)

O povolení podle § 50 rozhodne příslušné ministerstvo do 60 dnů od doručení žádosti, a to na základě posouzení žádosti, návrhu tržního řádu a s přihlédnutím k potřebám finančního trhu. Toto povolení se uděluje na dobu neurčitou a nelze je převést na jinou osobu.

(2)

Pro odnětí povolení uděleného podle § 50 platí přiměřeně ustanovení § 48.

§ 52

(1)

Organizátor mimoburzovního trhu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu ministerstvu, které povolení podle § 50 vydalo, všechny změny ve skutečnostech uvedených v § 50 odst. 3.

(2)

Změny tržního řádu nabývají účinnosti dnem schválení ministerstvem, které tržní řád schválilo. Tyto změny se považují za schválené, nedoručí-li ministerstvo organizátorovi mimoburzovního trhu své rozhodnutí o tom, že je neschvaluje, ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byl návrh změn doručen.

§ 53

(1)

Organizátor mimoburzovního trhu je povinen vhodným způsobem uveřejňovat tržní řád a jeho změny. Organizátor mimoburzovního trhu je povinen vhodným způsobem uveřejňovat též kursy cenných papírů dosahované na mimoburzovním trhu.

(2)

Organizátor mimoburzovního trhu nesmí obchodovat s cennými papíry.

§ 54

(1)

Organizátor mimoburzovního trhu je oprávněn odmítnout poskytnutí služeb pouze v případech, kdy to vyplývá ze zákona nebo z tržního řádu.

(2)

Pro účastníky mimoburzovního trhu je schválený tržní řád závazný.

(3)

Organizátor mimoburzovního trhu je oprávněn odmítnout poskytnutí služeb kupujícímu, který v rozporu s jeho požadavkem nemá na účtu u banky určeném organizátorem mimoburzovního trhu uloženu peněžní částku potřebnou k úhradě ceny za cenné papíry, k jejichž koupi dává pokyn, včetně úhrady ceny služeb s uskutečněním nákupu souvisejících.

(4)

Organizátor mimoburzovního trhu zabezpečuje konečné vypořádání koupí a prodejů, které byly na jím organizovaném mimoburzovním trhu uskutečněny, prostřednictvím banky, popřípadě též jiné, k takové činnosti oprávněné právnické osoby. V písemné smlouvě s touto bankou, popřípadě jinou právnickou osobou je organizátor mimoburzovního trhu oprávněn dohodnout, že jí bude předkládat závazné podklady pro toto vypořádání.

(5)

Ve sporech z obchodu na mimoburzovním trhu je nepřípustná námitka, že šlo pouze o sázku nebo hru.

HLAVA IV

STŘEDISKO (§ 55-70)

§ 55

(1)

Středisko je právnickou osobou, kterou zřizuje, popřípadě zakládá podle zvláštních zákonů 28 ministerstvo příslušné podle sídla střediska. Středisko se zapisuje do obchodního rejstříku.

(2)

Stát ručí za závazky střediska.

(3)

Středisko nesmí organizovat trh s cennými papíry ani s nimi obchodovat.

§ 56

(1)

Středisko je povinno evidovat:

a)

zaknihované cenné papíry, změny jejich majitelů a další údaje, které se jich týkají, a to v rozsahu stanoveném tímto zákonem,

b)

imobilizované cenné papíry, změny jejich majitelů a další údaje, které se jich týkají, a to v rozsahu podle písmena a),

c)

rozhodnutí přijatá ministerstvem podle tohoto zákona,

d)

další údaje, stanoví-li tak zákon.

(2)

K evidenci podle odstavce 1 písm. a) a b) je příslušné středisko podle sídla emitenta. Evidenci podle odstavce 1 písm. c) vede středisko na základě údajů, které je mu povinno bez zbytečných odkladů předat ministerstvo, které toto středisko zřídilo.

(3)

Středisko může na základě smlouvy podle § 34 přijímat listinné cenné papíry do samostatné i hromadné úschovy.

(4)

Středisko je oprávněno poskytovat majitelům cenných papírů, emitentům, obchodníkům s cennými papíry, burzám cenných papírů a organizátorům mimoburzovního trhu služby spojené s činnostmi konanými podle odstavců 1 a 3.

(5)

Jinou činnost, než jsou činnosti uvedené v tomto zákoně, může středisko vykonávat, pouze pokud souvisí s jeho činnostmi podle předchozích odstavců.

(6)

K výkonu své činnosti podle předchozích odstavců má středisko právo na poskytnutí všech potřebných podkladů od majitelů cenných papírů, emitentů, obchodníků s cennými papíry, burz cenných papírů, organizátorů mimoburzovního trhu, popřípadě od dalších osob. Nevyplývá-li z tohoto nebo ze zvláštního zákona něco jiného, jde neposkytnutí těchto podkladů, jejich opožděné, nesprávné či neúplné poskytnutí, nebo poskytnutí v jiné než požadované formě k tíži toho, kdo je k jejich poskytnutí povinen.

(7)

Činnost podle odstavce 1 písm. c), § 58 odst. 1 a § 60 odst. 1 vykonává středisko bezplatně. Ostatní činnosti vykonává středisko za úplatu na základě smlouvy. Ustanovení cenových předpisů tím nejsou dotčena.

§ 57

Evidenci zaknihovaných cenných papírů vede středisko na účtech majitelů cenných papírů (dále jen „účet“) a v registru emitentů cenných papírů (dále jen „registr“).

§ 58

(1)

Středisko zřídí účet každému, kdo se stane majitelem zaknihovaného cenného papíru na základě privatizace s použitím investičních kupónů provedené podle zvláštních předpisů.5

(2)

Ostatním osobám zřídí středisko účet na jejich žádost nebo na žádost emitenta, obchodníka s cennými papíry, burzy cenných papírů nebo organizátora mimoburzovního trhu.

(3)

Středisko má povinnost zřídit každému jen jeden účet.

(4)

Číselné označení účtu středisko sdělí pouze osobě, které tento účet zřídilo (dále jen „majitel účtu“), nebo jejímu zástupci, a to bez zbytečného odkladu po zřízení účtu.

(5)

Právní vztah mezi majitelem účtu a střediskem se řídí tímto zákonem a obchodním zákoníkem.

(6)

Pokud vztah podle odstavce 5 nezanikne dříve, zanikne dnem, kdy na účtu nebude po dobu tří let evidován žádný cenný papír.

§ 59

Účet obsahuje

a)

číselné označení účtu a datum jeho zřízení,

b)

obchodní jméno nebo název anebo jméno a identifikační číslo nebo rodné číslo majitele účtu a jeho sídlo nebo bydliště,

c)

údaje o jednotlivých cenných papírech majitele účtu, a to zejména:

1.

druh cenného papíru, jeho bližší určení z hlediska jeho zastupitelnosti, náležitosti cenného papíru ve smyslu § 4 a u veřejně obchodovatelného cenného papíru ( § 71) jeho ISIN,

2.

počet kusů cenného papíru každé emise,

3.

obchodní jména, názvy nebo jména a identifikační čísla nebo rodná čísla spolumajitelů cenného papíru a velikost jejich podílu,

4.

pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem a omezení výkonu tohoto práva stanovené emitentem,

5.

zda a u koho je cenný papír uložen podle § 34 nebo § 37, anebo kým je spravován podle § 36,

6.

samostatně převoditelná práva spojená s cenným papírem,

d)

osoby oprávněné nakládat s cennými papíry evidovanými na účtu a rozsah tohoto jejich oprávnění, jakož i osoby oprávněné požadovat údaje o těchto cenných papírech a rozsah tohoto jejich oprávnění,

e)

čas provedení zápisu na tomto účtu.

§ 60

(1)

Středisko založí registr každému emitentu akcií, které se nabývají s použitím investičních kupónů podle zvláštních předpisů.5

(2)

Ostatním emitentům založí středisko registr na jejich žádost nebo na žádost jejich zakladatelů či zřizovatelů.

(3)

Středisko má povinnost založit každému emitentu jen jeden registr.

(4)

Právní vztah mezi emitentem a střediskem při vedení registru se řídí tímto zákonem a obchodním zákoníkem.

§ 61

Registr musí obsahovat

a)

číselné označení registru a datum jeho založení,

b)

obchodní jméno nebo název anebo jméno, identifikační číslo nebo rodné číslo a sídlo nebo bydliště emitenta,

c)

údaje o jednotlivých cenných papírech podle § 59 písm. b) a c),

d)

čas provedení zápisu v tomto registru.

§ 62

(1)

Středisko je povinno předat majiteli účtu výpis z tohoto účtu

a)

podle stavu k 31. prosinci příslušného roku, a to do konce měsíce ledna,

b)

vždy bez zbytečného odkladu poté, co provede účetní zápis ve prospěch nebo k tíži tohoto účtu,

c)

na jeho žádost.

(2)

Výpis z účtu se zasílá do vlastních rukou majitele účtu, není-li dohodnut jiný způsob předání výpisu.

(3)

Výpis z účtu podle odstavce 1 písm. a) obsahuje údaje o počtu kusů cenných papírů podle jednotlivých druhů, emitentů a emisí. Výpis z účtu podle odstavce 1 písm. b) obsahuje údaje o cenných papírech, jichž se změna týká, a to před provedením účetního zápisu a po jeho provedení.

§ 63

(1)

Středisko je povinno předat emitentovi výpis z jeho registru

a)

vždy při vydání cenného papíru ve smyslu § 5 odst. 5,

b)

podle stavu k 31. prosinci příslušného roku, a to do konce měsíce ledna,

c)

vždy při přeměně podoby cenného papíru,

d)

na jeho žádost.

(2)

Výpis z registru podle odstavce 1 obsahuje označení majitelů cenných papírů s uvedením obchodního jména nebo názvu anebo jména, identifikačního čísla nebo rodného čísla, sídla nebo bydliště a údaje o jmenovité hodnotě a počtu kusů emitentem vydaných cenných papírů na účtech těchto majitelů.

(3)

O předání výpisu z registru platí přiměřeně ustanovení § 62 odst. 2.

§ 64

Středisko je povinno na základě námitky majitele účtu nebo emitenta, kterou uzná jako oprávněnou, jakož i na základě pravomocného rozhodnutí soudu provést opravu nebo doplnění ve své evidenci. Opravu provede ke dni, kdy byl chybný zápis proveden, doplnění ke dni, kdy neúplnost vznikla.

§ 65

Středisko je oprávněno postupovat podle § 64 též z vlastního podnětu, pokud ve své evidenci zjistí chybu nebo neúplnost. O zjištěných chybách a neúplnostech je středisko povinno vést dokumentaci.

§ 66

Středisko zašle všem osobám, na jejichž účtu nebo v jejichž registru provedlo opravy nebo doplnění, výpis z jejich účtu nebo registru s odůvodněním, a to bez zbytečného odkladu poté, co došlo k provedení opravy nebo doplnění.

§ 67

Středisko odpovídá za škodu, která vznikla osobám, jejichž účty a registry vede, v důsledku chyby nebo neúplnosti v jeho evidenci, ledaže tuto škodu způsobila jiná osoba, která neplnila povinnosti za středisko.

§ 68

(1)

Změnu osoby majitele zaknihovaného cenného papíru, k níž dochází přechodem podle § 7 odst. 1, zaregistruje středisko vždy ke dni tohoto přechodu.

(2)

Příkaz k registraci podle odstavce 1 dává nabyvatel cenného papíru.

(3)

K příkazu podle odstavce 2 je třeba přiložit prvopis nebo úředně ověřenou kopii dokladu o změně osoby majitele zaknihovaného cenného papíru podle odstavce 1.

(4)

Vznikne-li zástavní právo k zaknihovanému cennému papíru jinak než na základě smlouvy podle § 39, registruje středisko toto zástavní právo ke dni jeho vzniku.

(5)

Příkaz k registraci podle odstavce 4 dává zástavní věřitel.

(6)

K příkazu podle odstavce 5 je třeba přiložit prvopis nebo úředně ověřenou kopii dokladu o vzniku zástavního práva podle odstavce 4.

§ 69

(1)

Údaje v evidenci střediska podle § 56 odst. 1 písm. a) a b) je středisko povinno utajovat.

(2)

Kromě údajů poskytovaných při plnění informační povinnosti podle § 62, 63 a 66 poskytuje středisko údaje pouze tehdy, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpis, a dále jen osobám, které středisku prokáží, že je ten, jehož se údaje týkají, oprávnil tyto údaje získat.

§ 70

(1)

Středisko je povinno podat zprávu o údajích, které utajuje podle § 69 odst. 1:

a)

osobám pověřeným výkonem státního dozoru podle tohoto zákona ( § 82),

b)

soudu pro účely občanského soudního řízení,29

c)

orgánu činnému v trestním řízení při trestním stíhání,30

d)

finančním orgánům v daňovém řízení.31

(2)

Zprávu podle odstavce 1 podá středisko pouze na písemné vyžádání, jež obsahuje údaje, podle nichž může středisko příslušný údaj identifikovat.

(3)

Za podání zprávy podle odstavce 1 písm. b) náleží středisku úhrada nákladů.

ČÁST ČTVRTÁ

VEŘEJNĚ OBCHODOVATELNÉ CENNÉ PAPÍRY (§ 71-78)

§ 71

(1)

Veřejně obchodovatelný cenný papír je takový cenný papír, se kterým lze obchodovat na veřejném trhu.

(2)

Na veřejném trhu lze obchodovat s cennými papíry pouze:

a)

na základě povolení podle § 72 odst. 1, nevyplývá-li z tohoto nebo zvláštního zákona 32 jinak, a

b)

pokud tyto cenné papíry mají náležitosti veřejně obchodovatelných cenných papírů podle § 76.

§ 72

(1)

Povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry uděluje na žádost emitenta těchto cenných papírů ministerstvo příslušné podle sídla nebo místa trvalého bydliště emitenta. Povolení se uděluje na dobu neurčitou.

(2)

Součástí žádosti podle odstavce 1 je prospekt cenného papíru (dále jen „prospekt“).

(3)

Součástí žádosti podle odstavce 1 je v případě listinného cenného papíru též vzorový výtisk cenného papíru a uvedení tiskárny, která jej vytiskla.

§ 73

(1)

Povolení podle § 72 odst. 1 může být uděleno, pouze pokud příslušná emise byla vydána v jedné podobě a pokud cenné papíry, které obsahuje, mají jen jednu jmenovitou hodnotu.

(2)

V případě zahraničního cenného papíru může být povolení podle § 72 odst. 1 uděleno, pouze pokud se s tímto cenným papírem obchoduje na veřejném trhu ve státě, kde má emitent tohoto cenného papíru sídlo. Tato podmínka se nevztahuje na cenné papíry znějící na cizí měnu vydané československou osobou v zahraničí.

§ 74

(1)

Prospekt musí obsahovat:

a)

základní údaje o emitentovi:

1.

obchodní jméno, identifikační číslo, sídlo, rok vzniku, právní formu,

2.

účast československých a zahraničních osob na jeho podnikání a jeho účast na podnikání jiných československých a zahraničních osob,

3.

u akciové společnosti obchodní jméno nebo název anebo jméno každého majitele více než 10 % akcií, pokud je emitentovi znám,

4.

jeho postavení ve skupině majetkově vzájemně propojených osob,

5.

jména členů statutárních, popřípadě i dozorčích orgánů a jména vedoucích pracovníků jmenovaných statutárním orgánem, údaje o jejich odborné způsobilosti, o tom, zda v minulosti byli odsouzeni pro trestný čin majetkové povahy, a o jejich podnikatelských činnostech vykonávaných mimo podnikání emitenta;

b)

údaje o finanční situaci emitenta:

1.

poslední známé hospodářské výsledky běžného roku ne starší než tři měsíce,

2.

roční účetní závěrky za poslední tři roky auditorsky ověřené; pokud po tuto dobu emitent neexistoval, účetní závěrky jeho právního předchůdce,

3.

druhy a objem již vydaných cenných papírů, u akcií jejich dosud nesplacenou částku, u dluhopisů jejich splatnost, způsob určení jejich výnosu, záruky za ně, údaje o osobách, které záruky převzaly, předkupní a výměnná práva s dluhopisy spojená,

4.

přijaté bankovní a jiné úvěry a jejich splatnost, úvěry nesplacené ve lhůtě, platební neschopnost;

c)

údaje o předmětu podnikání emitenta:

1.

charakteristika činnosti a postavení na domácím a zahraničním trhu,

2.

strategie hospodářské činnosti, hlavní cíle investiční a inovační politiky, celkové vyhlídky hospodaření na dobu nejméně jednoho roku, 3. provedené investice v posledních třech letech, popřípadě včetně investic provedených právním předchůdcem,

4.

rozdělení činnosti podle druhů, podíl jednotlivých trhů na obratu, způsob organizování prodeje,

5.

vlastní i smluvně nabyté patenty a licence a uzavřené smlouvy s jinými osobami, které mají zásadní význam pro podnikání emitenta;

d)

údaje o cenném papíru:

1.

druh, forma a podoba cenného papíru,

2.

účel, doba a místo vydávání cenného papíru,

3.

obchodní jméno obchodníka nebo obchodníků s cennými papíry, kteří obstarávají jejich vydávání,

4.

celková hodnota emise a jmenovitá hodnota cenného papíru,

5.

datum a způsob uveřejnění výsledku vydávání cenného papíru,

6.

způsob, lhůty a místo výplaty výnosů z cenného papíru, popřípadě jeho splácení,

7.

u prioritních a zaměstnaneckých akcií jejich počet a popis práv s nimi spojených,

8.

omezení převoditelnosti cenného papíru, předkupní právo a výměnná práva,

9.

u dluhopisu o ručiteli nebo ručitelích, pokud převzali za vydání nebo za splacení dluhopisu záruku,

10.

způsob uveřejnění skutečností důležitých pro uplatnění práv majitelů cenných papírů a u akcií též způsob a lhůty svolávání valných hromad akciových společností,

11.

způsob zdaňování výnosu z cenného papíru.

(2)

Součástí prospektu musí být prohlášení odpovědných osob, že skutečnosti v prospektu uvedené jsou úplné a pravdivé.

(3)

Úlohu prospektu plní:

a)

u podílových listů statut podílového fondu,

b)

u akcií investičních fondů statut těchto fondů,

c)

u dluhopisů emisní podmínky dluhopisů, a to v rozsahu, v jakém obsahují náležitosti prospektu podle odstavce 1.

(4)

Ministerstvo může na žádost emitenta povolit zúžení obsahu prospektu, pokud tím nejsou ohroženy zájmy investorů.

(5)

Před udělením povolení podle § 72 odst. 1 nesmí emitent prospekt uveřejnit.

(6)

Ustanovení předchozích odstavců se použijí přiměřeně i v případech, kdy o povolení podle § 72 odst. 1 žádá právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání.

§ 75

(1)

Pokud prospekt neobsahuje předepsané náležitosti, vyzve ministerstvo žadatele, aby jej doplnil ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy.

(2)

O žádosti podle § 72 odst. 1 rozhodne ministerstvo do 60 dnů od jejího doručení, popřípadě od jejího doplnění podle odstavce 1.

(3)

Povolení podle § 72 odst. 1 ministerstvo neudělí, pokud by jeho udělení bylo v rozporu s § 73 nebo pokud by veřejné obchodování s tímto cenným papírem bylo v rozporu s ochranou investorů, finanční politikou státu nebo by neodpovídalo potřebám finančního trhu. Důvody odmítnutí musí být žadateli sděleny.

(4)

Součástí povolení podle § 72 odst. 1 je schválení prospektu a ISIN přidělený cennému papíru ministerstvem.

(5)

Pokud emitent do šesti měsíců od nabytí právní moci povolení podle § 72 odst. 1 neuveřejní prospekt, pozbývá toto povolení platnosti.

§ 76

(1)

Kromě náležitostí podle § 4 musí veřejně obchodovatelný cenný papír obsahovat údaj o povolení podle § 72 odst. 1 a ISIN.

(2)

Náležitostí veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů je jejich vytištění v tiskárně, která je oprávněna k tisku cenných papírů na základě povolení uděleného ministerstvem příslušným podle sídla, místa podnikání nebo bydliště provozovatele této tiskárny. Technické provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů stanoví ministerstvo v rozsahu své působnosti zvláštním právním předpisem.

§ 77

(1)

Povolení podle § 72 odst. 1 lze udělit i před vydáním cenného papíru.

(2)

Cenné papíry vydávané hromadně nelze vydat na základě veřejné nabídky bez povolení podle § 72 odst. 1, popřípadě podle zvláštního zákona,33 nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon 4 jinak.

(3)

Hromadným vydáním cenných papírů se rozumí vydání zastupitelných cenných papírů v počtu nejméně 1000 kusů.

(4)

Veřejnou nabídkou je projev vůle emitenta, kterým se obrací na neurčitý okruh předem neurčených osob za účelem sdělení podmínek nabytí jím vydávaných cenných papírů.

(5)

S prospektem, který je součástí povolení uděleného podle § 72 odst. 1 za podmínek podle odstavce 2, musí mít zájemci možnost se seznámit nejpozději 15 dnů přede dnem prvého dne vydání cenného papíru, jehož se prospekt týká.

(6)

Povolení podle § 72 odst. 1 se nevyžaduje k vydání akcie, zatímního listu a kupónu, nemají-li být veřejně obchodovatelné, a k vydání investičního kupónu. Mají-li však být akcie vydány hromadně na základě upisování akcií podle zvláštního zákona,34 je náležitostí výzvy k tomuto upisování uveřejnění prospektu ve lhůtě nejpozději 15 dnů před prvním dnem upisování těchto akcií.

(7)

Dojde-li v případech podle odstavce 6 ke změnám ve skutečnostech uvedených v prospektu v období do vydání všech upsaných akcií, jichž se tento prospekt týká, je emitent povinen bez zbytečného odkladu vypracovat doplněk prospektu a neprodleně jej uveřejnit stejným způsobem jako prospekt.

(8)

Emitent je oprávněn rozhodnout, že jím vydané veřejně obchodovatelné akcie přestanou být veřejně obchodovatelnými cennými papíry. Toto rozhodnutí je účinné, pokud je oznámeno ministerstvu, které pro tyto akcie udělilo povolení podle § 72 odst. 1, a pokud uplynula lhůta 60 dnů ode dne, kdy emitent toto své rozhodnutí vhodným způsobem uveřejnil.

§ 78

Ustanovení této části zákona se vztahují na cenné papíry uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) až f).

ČÁST PÁTÁ

OCHRANA FINANČNÍHO TRHU (§ 79-87)

§ 79

Čestnost obchodu s cennými papíry

(1)

Emitent nesmí při propagaci vydávání svých cenných papírů používat nepravdivé nebo zavádějící informace nebo zamlčovat skutečnosti důležité při rozhodování o nabývání cenných papírů, zejména nabízet výhody, jejichž spolehlivost nemůže zaručit, nebo uvádět nesprávné údaje o své hospodářské situaci. Emitent odpovídá za škodu, kterou narušením těchto povinností způsobí. Ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži 35 není dotčeno.

(2)

Obchodník s cennými papíry je povinen provést příkazy svých klientů s odbornou péčí a nesmí dávat přednost obchodům na vlastní účet.36

(3)

Osoby, které se účastní na činnosti střediska, organizátora mimoburzovního trhu a obchodníka s cennými papíry, organizátor mimoburzovního trhu, obchodník s cennými papíry, makléř a jejich zaměstnanci, jakož i zaměstnanci střediska jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které získají ze svého postavení a které mají význam pro vývoj finančního trhu nebo se dotýkají zájmů jednotlivých účastníků.

(4)

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení činnosti uvedené v odstavci 3. Pro účely občanského soudního řízení nebo trestního řízení jsou osoby uvedené v odstavci 3 povinnosti mlčenlivosti zproštěny.

§ 80

Informační povinnost emitenta

(1)

Emitent veřejně obchodovatelného cenného papíru je povinen nejméně jedenkrát ročně vhodným způsobem uveřejnit zprávu o výsledcích svého hospodaření, vycházející z roční účetní závěrky auditorsky ověřené, a o své finanční situaci (dále jen „roční zpráva“). Způsob uveřejnění roční zprávy oznámí emitent v Obchodním věstníku.

(2)

Roční zpráva musí obsahovat informaci o činnosti emitenta, o jeho finanční situaci podle § 74 odst. 1 písm. b), o rozdělení zisku, jakož i informaci o:

a)

očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím roce, popřípadě ve víceletém výhledu,

b)

skutečnostech podle odstavce 3, ke kterým došlo v uplynulém roce.

(3)

Emitent veřejně obchodovatelného cenného papíru je povinen během roku neprodleně oznamovat příslušnému ministerstvu změny ve své finanční situaci nebo jiné skutečnosti, které mohou vyvolat významnou změnu kursu jím vydaného cenného papíru nebo zhoršit schopnost emitenta plnit závazky z emise cenného papíru, a podle požadavků tohoto ministerstva je zveřejnit.

(4)

Za skutečnosti podle odstavce 3 se považují zejména zahájení řízení o konkursu či vyrovnání, pozastavení činnosti emitenta úředním rozhodnutím, rozhodnutí o zrušení, sloučení, rozdělení a jiných závažných organizačních změnách, každé snížení obchodního majetku emitenta přesahující 10 %, soudní spory, jejichž předmětem je hodnota, která přesahuje 5 % obchodního majetku emitenta, jakož i změny ve statutárních, dozorčích a řídících orgánech emitenta.

§ 81

Využívání důvěrných informací

(1)

Za důvěrnou informaci se pro účely tohoto zákona považuje informace, která nebyla uveřejněna a která se týká hospodářské a finanční situace jednoho nebo několika emitentů, popřípadě jednoho nebo několika veřejně obchodovatelných cenných papírů a která by po uveřejnění mohla významně ovlivnit kurs nebo výnos příslušných cenných papírů.

(2)

Osoba, která má ze svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce oprávnění získat důvěrnou informaci o hospodářské a finanční situaci emitenta nebo o jiných skutečnostech významných pro vývoj finančního trhu a kursů cenných papírů, nesmí uzavírat obchody s těmito cennými papíry nebo své informace využít ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiných osob, a to do doby, než se tyto informace stanou obecně známými.

(3)

Tento zákaz se vztahuje též na osoby, které získaly důvěrnou informaci od osob uvedených v předchozím odstavci.

(4)

Osoby uvedené v odstavci 2 jsou povinny zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které získaly, pokud sdělování těchto informací není součástí jejich povinností nebo zaměstnání. Povinnost mlčenlivosti těchto osob trvá i po skončení jejich členského nebo pracovního poměru nebo jiných činností a po zániku postavení podle odstavce 2. Pro účely trestního řízení při trestním stíhání, občanského soudního řízení a daňového řízení jsou tyto osoby povinnosti mlčenlivosti zproštěny.

§ 82

Státní dozor

(1)

Státní dozor se vykonává nad vydáváním veřejně obchodovatelných cenných papírů a obchodováním s nimi, činností střediska, veřejných trhů, obchodníka s cennými papíry, makléře a provozovatele tiskárny cenných papírů. Toto ustanovení se nevztahuje na činnost vykonávanou podle § 33, § 36 až 38 a § 41 písm. a) a d) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.

(2)

K výkonu státního dozoru podle odstavce 1 je příslušné ministerstvo podle sídla nebo místa trvalého bydliště emitenta a dalších osob podléhajících tomuto státnímu dozoru.

§ 83

(1)

Předmětem státního dozoru podle § 82 odst. 1 je:

a)

dodržování podmínek stanovených povoleními podle § 45 odst. 1, § 49 odst. 1, § 50 odst. 1, § 72 odst. 1, § 76 odst. 2,

b)

dodržování tohoto zákona a zvláštních zákonů v rozsahu z nich vyplývajícího, jakož i těch právních předpisů a opatření, jež ministerstvo vydalo.

(2)

Při výkonu státního dozoru podle § 82 odst. 1 ministerstvo ukládá opatření k nápravě a pokuty.

§ 84

(1)

Při výkonu státního dozoru podle § 82 odst. 1 formou kontroly na místě se vztahy mezi ministerstvem a osobami podléhajícími tomuto dozoru řídí základními pravidly činnosti stanovenými zvláštními zákony.37

(2)

K výkonu státního dozoru podle § 82 odst. 1 je ministerstvo oprávněno vyžadovat od osob podléhajících tomuto dozoru údaje, doklady a informace potřebné pro řádný výkon tohoto státního dozoru.

§ 85

Ministerstvo v rámci své působnosti zabezpečí, aby na jím určeném místě byly veřejně přístupny k nahlédnutí:

a)

jím schválené prospekty veřejně obchodovatelných cenných papírů,

b)

informace o hospodaření emitentů veřejně obchodovatelných cenných papírů,

c)

seznam tiskáren, které jsou oprávněny k tisku veřejně obchodovatelných cenných papírů,

d)

seznam obchodníků s cennými papíry,

e)

seznam makléřů,

f)

seznam organizátorů mimoburzovního trhu.

Opatření k nápravě a pokuty

§ 86

(1)

Zjistí-li příslušné ministerstvo nedostatky v činnosti osob uvedených v § 82 odst. 1 spočívající v porušení podmínek stanovených v povolení uděleném podle tohoto zákona nebo v porušení právních předpisů a opatření podle § 83 odst. 1 písm. b), uloží:

a)

opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků, zejména přikáže omezit nebo ukončit některou činnost, pozastaví nejdéle na dobu jednoho roku nebo zakáže veřejné vydávání nebo obchodování s cenným papírem, nebo pozastaví nejdéle na dobu jednoho roku nebo odejme jiná povolení udělená podle tohoto zákona,

b)

pokutu až do výše 5 000 000 Kčs.

(2)

Pokutu podle odstavce 1 písm. b) lze uložit též osobám, které vykonávají bez platného povolení činnost podléhající státnímu dozoru podle § 82 odst. 1.

(3)

Osoba, které bylo odejmuto povolení podle odstavce 1 písm. a), může požádat o nové povolení téhož druhu nejdříve po uplynutí deseti let ode dne právní moci rozhodnutí, kterým jí bylo povolení odejmuto.

(4)

Pokuty podle odstavců 1 a 2 lze ukládat opakovaně.

(5)

Uložením pokuty podle odstavce 1, odstavce 2 nebo odstavce 4 není dotčena odpovědnost podle jiných právních předpisů.

§ 87

(1)

Při ukládání opatření a pokut podle § 86 ministerstvo vychází zejména z povahy, závažnosti, způsobu, doby trvání a následků protiprávního jednání.

(2)

Pokuty podle § 86 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se ministerstvo dovědělo o skutečnostech rozhodných pro jejich uložení, nejpozději však do deseti let, kdy k těmto skutečnostem došlo.

(3)

Pokuta uložená podle § 86 je splatná do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

(4)

Pokuty podle § 86 jsou příjmem státního rozpočtu České republiky nebo státního rozpočtu Slovenské republiky podle sídla ministerstva, které pokutu uložilo.

ČÁST ŠESTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ (§ 88-103)

§ 88

Pokud tento zákon požaduje uvedení identifikačního čísla nebo rodného čísla, tato čísla se neuvádějí u osob, kterým nebyla přidělena.

§ 89

Odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinností podle tohoto zákona se řídí úpravou náhrady škody podle obchodního zákoníku, pokud tento zákon nestanoví něco jiného.

§ 90

O povolení podle tohoto zákona pro zahraniční osoby rozhoduje ministerstvo, u kterého byla žádost o toto povolení podána.

§ 91

(1)

Ministerstvo je oprávněno pozastavit obchodování s veřejně obchodovatelnými cennými papíry na veřejném trhu, který vznikl nebo je organizován na základě jím vydaného povolení.

(2)

Rozhodnutí podle odstavce 1 lze vydat, pouze jestliže není možné jinak zabránit velkým hospodářským ztrátám, a to nejdéle na dobu šesti měsíců.

(3)

Rozhodnutí podle odstavce 1 musí obsahovat určení doby trvání a rozsahu pozastavení obchodování.

(4)

Ustanovení předchozích odstavců se použijí obdobně na obchodování s veřejně obchodovatelnými cennými papíry mimo veřejný trh, doba pozastavení obchodování však nesmí přesáhnout jeden měsíc.

§ 92

(1)

Cenné papíry s výjimkou cenných papírů podle § 73 odst. 2 vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona se považují za veřejně obchodovatelné cenné papíry, nevyplývá-li ze zvláštního zákona 38 nebo z rozhodnutí emitenta, které učinil přede dnem účinnosti tohoto zákona, něco jiného.

(2)

Emitent veřejně obchodovatelných cenných papírů podle odstavce 1 je povinen nejpozději do 31. prosince 1993 uveřejnit prospekt těchto cenných papírů. Tuto povinnost nemá, jde-li o státní dluhopisy.

(3)

Na žádost emitenta veřejně obchodovatelných cenných papírů podle odstavce 1 ministerstvo příslušné podle sídla tohoto emitenta přidělí těmto cenným papírům ISIN.

§ 93

(1)

Akcie, které se nabývají s použitím investičních kupónů podle zvláštních předpisů,5 musí být v souladu s těmito předpisy předány nabyvatelům v podobě zaknihovaných cenných papírů. Na listinné cenné papíry mohou být tyto akcie přeměněny nejdříve po uplynutí tří let ode dne jejich předání nabyvatelům.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se použijí přiměřeně i na akcie investičních privatizačních fondů předávané podle zvláštních předpisů.5

(3)

Předáním akcií podle předchozích odstavců se rozumí provedení zápisu v zákonem stanovené evidenci podle § 1 odst. 2.

§ 94

(1)

Osoby, vykonávající ke dni účinnosti tohoto zákona v souladu s dosavadními právními předpisy činnost podle § 45, mohou v této činnosti pokračovat až do rozhodnutí příslušného ministerstva o jejich žádosti podle § 45 podané nejpozději do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nebude-li žádost v této lhůtě podána, oprávnění vykonávat činnost podle § 45 uplynutím této lhůty zaniká. Povolení vydaná přede dnem účinnosti tohoto zákona bankám podle zvláštních zákonů 39 se považují za povolení vydaná podle § 45 odst. 1, pokud z nich nevyplývá něco jiného.

(2)

Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně i pro osoby vykonávající činnost podle § 50 s tím, že žádost musí podat nejpozději do 31. prosince 1994.

§ 95

Fyzické osoby vykonávající ke dni účinnosti tohoto zákona odborné činnosti podle § 49 musí získat povolení k této činnosti do 31. prosince 1993, jinak oprávnění k této činnosti k tomuto datu ztrácejí.

§ 96

(1)

Povolení podle § 45 odst. 1 a § 72 odst. 1 se nevyžaduje k činnosti, k jejímuž výkonu je podle zvláštního zákona oprávněna Státní banka československá.13

(2)

Povolení podle § 45 odst. 1 se nevyžaduje k činnosti, k jejímuž výkonu jsou podle zvláštního zákona 3 oprávněny investiční společnosti a investiční fondy.

§ 97

(1)

Pokud práva spojená

a)

s cennými papíry povinně uloženými podle dekretu prezidenta republiky č. 95/1945 Sb., o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů,

b)

s tuzemskými papíry vydanými po roce 1945,

zanikla ke dni 1. června 1953 podle ustanovení zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, je příslušné ministerstvo oprávněno v souladu s právními předpisy o archivnictví 40 rozhodnout, jak naložit s listinami, které zůstaly v povinné úschově a které nesou záznamy, s nimiž byla tato zaniklá práva spojena.

(2)

Příslušnost ministerstva podle odstavce 1 je dána sídlem osob nebo jejich právních nástupců, u nichž listiny podle téhož odstavce zůstaly k datu účinnosti tohoto zákona v povinné úschově.

(3)

Ustanovení odstavců 1 a 2 se na cenné papíry a práva s nimi spojená, pokud byly dotčeny mezinárodními smlouvami uzavřenými československým státem do dne účinnosti tohoto zákona, použijí přiměřeně.

§ 98

(1)

Pro zaknihování dluhopisů vydaných do dne účinnosti tohoto zákona v zaknihované podobě platí do 31. března 1993 ustanovení dosavadních předpisů. Osoby, v jejichž účetnictví je podle těchto předpisů vedena evidence těchto cenných papírů, jsou povinny převést tuto evidenci nejpozději do 31. března 1993 na zákonem stanovenou evidenci podle § 1 odst. 2.

(2)

Zákonem stanovenou evidencí podle § 1 odst. 2 je po dobu nejdéle jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona též evidence zaknihovaných cenných papírů zřízená Státní bankou československou na základě zvláštních zákonů,41 pokud zahrnuje úplný seznam majitelů a emitenta těchto cenných papírů.

§ 99

Výše poplatků za udělení povolení podle § 45 odst. 1, § 49 odst. 1, § 50 odst. 1, § 72 odst. 1, § 76 odst. 2 stanoví federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky zvláštním právním předpisem.

§ 100

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), se doplňuje takto:

1.

V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 6 se za slova „burzovních dohodců“ vkládají slova „a makléřů“.

 

2.

V § 3 odst. 2 písm. a) se za slovo „burz“ vkládají slova „organizátorů mimoburzovních trhů, obchodníků s cennými papíry“.

§ 101

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

Dosavadní text § 37 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

(2) Podnikatelé, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku, mohou účtovat místo v soustavě jednoduchého účetnictví v soustavě podvojného účetnictví, pokud v ní budou účtovat po celé účetní období.“.

 

2.

V § 67 odst. 1 se vkládají za slovo „použít“ slova „v rozsahu, v němž je vytvářen podle tohoto zákona povinně,“.

 

3.

§ 67 odst. 2 zní:

(2) Rezervní fond vytváří povinně společnost s ručením omezeným a akciová společnost z čistého zisku. Rezervní fond může být vytvořen již při vzniku společnosti příplatky společníků nad hodnotu vkladů.“.

 

4.

§ 124 odst. 1 zní:

(1) Společnost vytváří rezervní fond ( § 67) v době a ve výši určené ve společenské smlouvě. Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit jej z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního jmění. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však do výše 10 % základního jmění.“.

 

5.

V § 155 odst. 3 se na konci připojuje tato věta:

Jiné druhy akcií, než které upravuje tento zákon, nesmějí být vydávány.“.

 

6.

V § 156 odst. 3 se vypouští třetí věta.

 

7.

Dosavadní text § 157 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

(2) Společnost může vydat hromadné akcie. Hromadnou akcií je akcie, která nahrazuje více akcií téhož druhu společnosti o stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna vydat majiteli hromadné akcie jednotlivé akcie, které nahrazuje, v zaknihované nebo listinné podobě. Postup určí stanovy společnosti.“.

 

8.

V § 187 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované cenné papíry a naopak,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

 

9.

V § 217 odst. 1 zní:

(1) Společnost vytváří rezervní fond ( § 67) v době a ve výši určené stanovami. Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit jej z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního jmění. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou stanovami, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách, nejméně však do výše 20 % základního jmění.“.

 

10.

V § 217 se připojuje nový odstavec 3, který zní:

(3) Vytváří-li se rezervní fond splácením vyšší částky, než odpovídá upsané jmenovité hodnotě akcií (emisní ážio), a placená částka nestačí na zaplacení jmenovité hodnoty akcií a emisního ážia, započítává se nejprve na plnění povinnosti zaplatit emisní ážio.“.

 

11.

V § 261 odst. 3 písm. a), b) a c) znějí:

a)

mezi zakladateli obchodních společností, mezi společníkem a obchodní společností, jakož i mezi společníky navzájem, pokud jde o vztahy týkající se účasti na společnosti, jakož i vztahy ze smluv, jimiž se převádí podíl společníka,

b)

mezi zakladateli družstva a mezi členem a družstvem, pokud vyplývají z členského vztahu v družstvu, jakož i ze smluv o převodu členských práv a povinností,

c)

z burzovních obchodů a jejich zprostředkování ( § 642) a dále z úplatných smluv týkajících se cenných papírů,

a v písmenu d) se nahrazují slova „smlouvy o uložení cenných papírů a jiných hodnot“ slovy „smlouvy o bankovním uložení věci“.

 

12.

V § 261 odst. 4 se na konci připojují slova „a zástavní právo k cenným papírům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem“.

 

13.

V části třetí, hlavě II název dílu XXII zní:

Smlouva o bankovním uložení věcí“.

 

14.

§ 700 zní:

§ 700

 

Smlouvou o bankovním uložení věci se zavazuje banka převzít určité věci mimo cenných papírů (předmět uložení), aby je uložila a spravovala, a uložitel se zavazuje platit za to úplatu.“.

 

15.

V § 707 se vypouštějí slova „cenných papírů nebo“.

 

16.

V § 762 se nahrazují slova „smlouvu o uložení cenných papírů nebo jiných hodnot“ slovy „smlouvu o bankovním uložení věci“.

§ 102

1.

Zrušuje se § 1 odst. 5, § 2, § 4 odst. 4 poslední věta a § 7 odst. 6 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.

2.

Zrušuje se § 11 odst. 2 věta třetí zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

§ 103

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Stráský v. r.

Kováč v. r.Poznámky pod čarou:

§ 155 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšího předpisu.

§ 11 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění pozdějšího předpisu.

Např. § 22 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.

Např. § 155 obchodního zákoníku, § 3 zákona č. 530/1990 Sb.,

§ 23 zákona č. 92/1991 Sb.,

§ 11 zákona č. 248/1992 Sb.

Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.

§ 155 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšího předpisu.

§ 11 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

§ 2 odst. 1 obchodního zákoníku.

Zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.

Např. § 18 a 19 zákona č. 191/1950 Sb.

Např. § 18 a 19 zákona č. 191/1950 Sb.

Např. § 156 odst. 3 obchodního zákoníku,

§ 11 odst. 2 zákona č. 191/1950 Sb.,

§ 7 zákona č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 228/1992 Sb.

Např. § 22 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.

§ 4 odst. 4 zákona č. 530/1990 Sb.

§ 7 zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.

Např. § 16 zákona č. 191/1950 Sb.,

§ 7 zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.

Např. § 313 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

§ 577 a násl. obchodního zákoníku.

§ 566 a násl. a § 642 a násl. obchodního zákoníku.

§ 297 a násl. obchodního zákoníku.

§ 151a a násl. občanského zákoníku.

Např. § 19 zákona č. 191/1950 Sb.

Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Zákon SNR č. 372/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 451/1992 Sb.).

§ 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.

Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon SNR č. 592/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 56 a násl. obchodního zákoníku.

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění pozdějšího předpisu.

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění pozdějšího předpisu.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Zákon SNR č. 511/1992 Sb., o správě daní a poplatků a o změnách v soustavě územních finančních orgánů.

§ 24 zákona č. 214/1992 Sb.

§ 9 zákona č. 248/1992 Sb.

§ 6 zákona č. 530/1990 Sb.

Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.

§ 164 a násl. obchodního zákoníku.

§ 44 a násl. obchodního zákoníku.

Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

Zákon SNR č. 418/1991 Sb., o státní kontrole.

§ 22 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.

§ 21 zákona č. 530/1990 Sb.

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění pozdějšího předpisu.

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění pozdějšího předpisu.

§ 142 zákona č. 21/1992 Sb.

Zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.

§ 11 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon SNR č. 149/1975 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1 odst. 5 zákona č. 530/1990 Sb., v návaznosti na § 36 zákona č. 22/1992 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 155 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšího předpisu.

2
3

§ 11 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

4

Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.

5

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění pozdějšího předpisu.

6
7
8
9
10

Např. § 22 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.

11

Např. § 155 obchodního zákoníku, § 3 zákona č. 530/1990 Sb.,

§ 23 zákona č. 92/1991 Sb.,

§ 11 zákona č. 248/1992 Sb.

12

§ 2 odst. 1 obchodního zákoníku.

13

Zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.

14
15

Např. § 18 a 19 zákona č. 191/1950 Sb.

16

Např. § 156 odst. 3 obchodního zákoníku,

§ 11 odst. 2 zákona č. 191/1950 Sb.,

§ 7 zákona č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 228/1992 Sb.

17

§ 4 odst. 4 zákona č. 530/1990 Sb.

§ 7 zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.

18

Např. § 16 zákona č. 191/1950 Sb.,

§ 7 zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.

19

Např. § 313 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

20

§ 577 a násl. obchodního zákoníku.

21

§ 566 a násl. a § 642 a násl. obchodního zákoníku.

22

§ 297 a násl. obchodního zákoníku.

23

§ 151a a násl. občanského zákoníku.

24

Např. § 19 zákona č. 191/1950 Sb.

25

Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Zákon SNR č. 372/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

26

§ 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 451/1992 Sb.).

27

§ 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.

28

Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon SNR č. 592/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 56 a násl. obchodního zákoníku.

29

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

30

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

31

Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Zákon SNR č. 511/1992 Sb., o správě daní a poplatků a o změnách v soustavě územních finančních orgánů.

32

§ 24 zákona č. 214/1992 Sb.

33

§ 9 zákona č. 248/1992 Sb.

§ 6 zákona č. 530/1990 Sb.

34

§ 164 a násl. obchodního zákoníku.

35

§ 44 a násl. obchodního zákoníku.

36
37

Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

Zákon SNR č. 418/1991 Sb., o státní kontrole.

38

§ 22 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.

§ 21 zákona č. 530/1990 Sb.

39

§ 142 zákona č. 21/1992 Sb.

40

Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon SNR č. 149/1975 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

41

§ 1 odst. 5 zákona č. 530/1990 Sb., v návaznosti na § 36 zákona č. 22/1992 Sb.