Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

93/1992 Sb. znění účinné od 28. 2. 1992

93

 

ZÁKON

ze dne 18. února 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 odst. 1 písm. c) se před slovo „hospodářské“ vkládají slova „obytné a“.

2.

V § 2 odst. 1 se na konci nahrazuje tečka čárkou a připojují se slova „není-li zákonem stanoveno jinak.“.

3.

V § 4 odst. 2 se za slovo „osoba“ doplňuje čárka a slova „uvedená v odstavci 1“ se nahrazují slovy „jejíž nemovitost přešla v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby v případech uvedených v § 6,“.

4.

Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

§ 4a

 

(1) Při prosazování nároku jsou dotčené orgány státní správy a právnické osoby, na které přešlo vlastnické nebo užívací právo, povinny poskytnout tomu, kdo tvrdí, že je oprávněnou osobou, pomoc zejména tím, že jí poskytují výpisy z evidence a kopie listin, jakož i jiné prostředky, které mohou přispět k objasnění věci.

(2) Nemůže-li osoba uvedená v odstavci 1 jednoznačně prokázat svůj nárok výpisem z úřední evidence, zapíše ji pozemkový úřad jako domnělého vlastníka.

(3) Na základě žádosti domnělého vlastníka pozemkový úřad svým rozhodnutím může uznat vlastnictví k pozemkům, porostům a jinému majetku této osobě, jestliže domnělý vlastník:

a)

předloží rozhodnutí o dědictví nebo smlouvu, kterou dokládá vlastnická práva, doklad o smlouvě nebo doklad o jiném právním úkonu o nabytí vlastnictví touto osobou nebo jejím právním předchůdcem, nedošlo-li k právně účinnému převodu jen pro nedostatek zápisu do pozemkové knihy nebo evidence nemovitostí,

b)

prokáže, že ve skutečnosti došlo k dělbě užívání nemovitostí mezi spoluvlastníky nebo k výměně pozemků, a k převodu nedošlo jen proto, že nebyl zachován předepsaný úřední postup,

c)

prokáže, že sám nebo jeho právní předchůdce měli pozemky, porosty nebo jiný majetek v držbě a doklad o vlastnictví nemůže předložit, protože buď nebylo realizováno zápisové řízení, nebo že došlo ke ztrátě nebo poškození či zničení katastrálních nebo pozemkových operátů․

(4) Vlastnictví podle odstavce 3 je možno uznat neprobíhá-li ve věci soudní řízení a domnělý vlastník prokazuje vlastnictví k pozemku, porostům nebo jinému majetku posledním dokladem o vlastnictví svém nebo svého přímého předchůdce a tuto skutečnost doplňuje čestným prohlášením o tom, že je vlastníkem či spoluvlastníkem těchto pozemků, porostů nebo jiného majetku a že na sebe přebírá všechny právní následky uvedení nepravdivých údajů.

(5) Jestliže pozemkový úřad neuzná vlastnictví podle odstavce 3, odkáže domnělého vlastníka s jeho nárokem na soud. Řízení o tomto nároku a o tom, zda je domnělý vlastník oprávněnou osobou, soud spojí.“.

5.

V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Osobou, která nemovitost podle odstavce 1 drží, se rozumí:

a)

právnická osoba, která měla ke dni účinnosti tohoto zákona k nemovitosti ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky nebo Slovenské republiky právo hospodaření nebo právo trvalého užívání,

b)

u ostatních nemovitostí jejich vlastník.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

6.

V § 6 odst. 1 písm. g) se na konci připojují slova „nebo jehož majetek přešel na stát podle zákona č. 183/1950 Sb., o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území“.

7.

V § 6 odst. 1 písm. o) se za slovo „předpisy“ vkládají slova „nebo bez vyplacení náhrady“.

8.

V § 6 odst. 1 písm. s) se na konci nahrazuje tečka čárkou a odstavec se doplňuje písmeny t) a u), která znějí:

t)

přikázání do užívání právnické osoby na základě zákona č. 55/1947 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu, nebo vládního nařízení č. 50/1955 Sb., o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby,

u) převodu na stát společně užívaných singulárních lesů a lesních družstev na území České republiky, pokud členy družstva byly výlučně fyzické osoby.“.

9.

V § 6 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: „Za osoby, kterým vznikl nárok na vynětí zemědělského majetku z konfiskace podle zvláštních předpisů 9) , je třeba považovat pro účely tohoto zákona i státní občany České a Slovenské Federativní Republiky, kteří mají trvalý pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky a kterým byl zkonfiskován zemědělský majetek a nebyly odsouzeny podle zvláštních předpisů 9a) . Pokud tento majetek byl už před rozhodným obdobím přidělen v rámci předpisů o pozemkových reformách, řeší se nárok těchto oprávněných osob podle § 12.“.

9a)

Nařízení SNR č. 33/1945 Sb SNR, o potrestání fašistických zločinců, okupantů, zrádců a kolaborantů a o zřízení lidového soudnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

Odkaz 9a ) k § 6 odst. 2 druhé větě zní:

10.

V § 6 se vypouští odstavec 3. Dosavadní odstavce 4, 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 3, 4, 5 a 6.

11.

V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

(2) Česká národní rada se zmocňuje, aby zákonem upravila restituci majetku československých občanů trvale žijících na území České republiky, kteří ztratili majetek podle dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, nebo č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, neprovinili se proti československému státu a nabyli zpět občanství podle zákona č. 245/1948 Sb., o státním občanství osob maďarské národnosti, zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, nebo zákona č. 34/1953 Sb., jímž některé osoby nabývají československého státního občanství, pokud se tak nestalo již ústavním dekretem prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské.“.

12.

§ 8 odst. 1 zní:

(1) Na návrh oprávněné osoby soud rozhodne, že na ni přechází vlastnické právo k nemovitosti ve vlastnictví fyzické osoby, jež ji nabyla od státu nebo jiné právnické osoby, které ji získaly za okolností uvedených v § 6, a to v případech, kdy fyzická osoba nabyla nemovitosti buď v rozporu s tehdy platnými předpisy nebo na základě protiprávního zvýhodnění nabyvatele, dále i osoby blízké této fyzické osobě, pokud na ně přešlo nebo bylo převedeno vlastnictví nebo osobní užívání k těmto nemovitostem. Návrh musí být uplatněn do 31. prosince 1992, jinak právo zaniká.“.

13.

V § 8 odst. 2 se nahrazují slova „původního vlastníka“ slovy „oprávněnou osobu“ a slova „původnímu vlastníkovi“ slovy „oprávněné osobě“.

14.

§ 9 odst. 6 zní:

(6) Proti rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavců 3, 4 a 5 je možno podat opravný prostředek k soudu.“.

15.

V § 10 odst. 1 se za slovo „Správní“ vkládají slova „a notářské“.

16.

V § 10 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: „Osvobozena od soudních poplatků je též osoba domáhající se svého práva podle § 8, jestliže soud rozhodl v její prospěch.“.

17.

§ 10 se označuje jako § 21a a vkládá se za § 21.

18.

V § 14 odst. 1 se za slovo „vydat“ doplňují slova „nebo které zanikly nebo byly převedeny na osobu, která není povinna je vydat“.

19.

V § 15 odst. 1 a 2 se za slova „srovnatelný trvalý porost“ vkládají slova „téže kultury“.

20.

V § 16 odst. 1 se za slovo „poskytnut“ doplňují slova „oprávněné osobě“.

21.

V § 16 odst. 4 se slova „jednoho roku“ nahrazují slovy „šesti měsíců“.

22.

V § 16 odst. 5 se vypouští slova „nebo vypořádán“ a slova „jednoho roku“ se nahrazují slovy „60 dnů“.

23.

V § 19 se vkládají za odstavec 3 nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Pokud není možné vlastníkovi k zajištění zemědělské výroby vyčlenit z technických důvodů jeho vlastní pozemky, může tomuto vlastníkovi, pokud s tím vysloví souhlas, pozemkový úřad po zahájení řízení o pozemkových úpravách 17a) přidělit do časově omezeného nájmu pozemky jiných vlastníků. Tento časově omezený nájem zanikne nejpozději ke dni účinnosti rozhodnutí o schválení pozemkových úprav. Způsob finančního vypořádání svým nařízením stanoví vláda.

(5) Rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavce 4 přezkoumá na návrh vlastníka pozemku, jehož pozemek byl přidělen do časově omezeného nájmu, soud. Návrh na soudní přezkoumání nemá odkladný účinek.“.

Odkaz 17a ) k § 19 odst. 4 zní:

17a)

§ 6 zákona ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

§ 7 zákona SNR č. 330/1991 Sb., o pozemkových úpravách, uspořádání pozemkového vlastnictví, pozemkových úřadech, pozemkovém fondu a o pozemkových společenstvích.“.

24.

V § 20 odst. 1 se za slovo „zemědělské“ vkládají slova „nebo lesní“.

25.

V § 20 odst. 2 se nahrazují slova „této částky“ slovy „částky, kterou jako náhradu zaplatila,“ a slova „jednoho roku“ slovy „60 dnů“.

26.

V § 20 odst. 3 se za slovo „zemědělské“ vkládají slova „nebo lesní“.

27.

V § 20 se za odstavec 3 vkládá odstavec 4, který zní:

(4) V případě, že nemovitosti nejsou v užívání právnické osoby podle odstavce 2, která má poskytnout náhradu podle odstavce 1, může oprávněná osoba žádat od této právnické osoby náhradu odňatého živého a mrtvého inventáře k zajištění zemědělské výroby bez omezení uvedených v odstavci 3.“.

Dosavadní odstavec 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

28.

V § 22 odst. 2 se za slovo „vlastníkem“ vkládají slova „zemědělského pozemku“, slova „byla nemovitost“ se nahrazují slovy „byl pozemek“ a slovo „vydána“ se nahrazuje slovem „vydán“.

29.

V § 22 se za odstavec 3 vkládá odstavec 4, který zní:

(4) Nachází-li se na pozemku trvalé kultury patřící k nezbytnému rostlinnému genofondu nebo slouží-li pozemek výlučně k vypěstování nových šlechtěných odrůd 23a) , nemůže výpovědní lhůta, u výpovědi podané vlastníkem, skončit dříve, než bude dosaženo účelu, k němuž byl pozemek užíván ke dni 1. února 1992.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6 a odkaz k § 22 odst. 4 zní:

23a)

§ 6 odst. 1 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.“.

30.

V § 22 odst. 5 se za slova „odstavci 3“ vkládají slova „a 4“.

31.

V § 22 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Nedošlo-li mezi dosavadním uživatelem a vlastníkem nemovitostí, s výjimkou zemědělské půdy, k jiné dohodě, vznikne dnem účinnosti tohoto zákona nebo dnem, kdy byla nemovitost podle části druhé tohoto zákona vydána, mezi nimi nájemní vztah, který lze kdykoliv vypovědět. Výpovědní lhůta je tři měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.“.

32.

V § 23 odst. 1 se vkládají za slovo „odstraněna“ slova „nebo znehodnocena“ a za slovo „odstranila“ slova „nebo znehodnotila“.

33.

V § 24 odst. 2 se slova „srovnatelné porosty“ nahrazují slovy „srovnatelné trvalé porosty téže kultury“.

34.

§ 27 odst. 1 a 2 zní:

(1) Uživatel bytu, nebytových prostor, budovy nebo stavby, který v souladu se stavebními předpisy provedl vlastním nákladem úpravy, jimiž se byt, nebytový prostor, budova nebo stavba zhodnotily, má nárok na náhradu zhodnocení, skončí-li mu právo jejich užívání.

(2) Jestliže byt, nebytový prostor, budova nebo stavba jsou ke dni skončení práva užívání znehodnoceny více, než odpovídá běžnému opotřebení, je uživatel těchto prostor povinen uhradit vlastníkovi bytu, nebytových prostor, budovy nebo stavby náhradu za toto znehodnocení.“.

35.

Za § 28 se vkládá § 28a, který zní:

§ 28a

 

Pokud tento zákon nestanoví jinak, poskytují se náhrady podle tohoto zákona v cenách platných ke dni 24. června 1991.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.