Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

100/1993 Sb. znění účinné od 24. 5. 1996 do 31. 12. 2000
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 436/2000 Sb.

1.1.2001

zrušena

zákonem č. 138/1996 Sb.

24.5.1996

100

 

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti

ze dne 5. března 1993

o nařizování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnanců

odborného aparátu krajských a okresních soudů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 95 odst. 2 a § 123 odst. 2 písm. b) a odst. 4 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí:

§ 1

Tato vyhláška upravuje nařizování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů.

Pracovní pohotovost soudce

§ 2

Pracovní pohotovostí (dále jen "pohotovost") soudce je povinnost soudce krajského a okresního soudu (dále jen "soudce") zdržovat se na předem dohodnutém místě, 1 aby v případě potřeby mohl zajistit povinnosti stanovené v § 39, 69, 7783 trestního řádu. 2

§ 3

Pohotovost nařizuje jménem organizace 3 předseda soudu podle rozvrhu, který stanoví zpravidla na tři měsíce dopředu. Pohotovost začíná jednu hodinu po skončení pracovní doby a končí jednu hodinu před začátkem pracovní doby stanovené na následující den nebo na den následující po dni pracovního klidu. 4 Začátek i konec pohotovosti může být upraven odchylně, vyžadují-li to okolnosti nebo místní podmínky.

§ 4

(1)

Pohotovost se nařizuje rovnoměrně soudcům působícím na trestním úseku. Pokud by pohotovost připadla na soudce častěji než jednou za čtyři týdny nebo z jiného důležitého důvodu, nařídí se pohotovost i soudcům působícím na jiných úsecích.

(2)

Při nařizování pohotovosti se postupuje podle stanoveného rozvrhu.

(3)

Při nařizování pohotovosti je nutno brát zřetel na zájmy žen a osamělých mužů, pečujících o nezletilé děti. Pohotovost nelze nařídit těhotným ženám a ženám, které pečují o dítě mladší než jeden rok. 5

§ 5

zrušen

§ 6

Pracovní pohotovost justičního čekatele

(1)

Pohotovost může být jménem organizace 3 v odůvodněných případech nařízena předsedou soudu též justičnímu čekateli. Povinností justičního čekatele je zdržovat se na předem dohodnutém místě, aby v případě potřeby mohl poskytovat potřebnou pracovní součinnost soudci, určenému podle § 2, při uskutečňování příslušných úkonů.

(2)

Pro pohotovost justičního čekatele platí § 3, § 4 odst. 3 obdobně.

§ 7

Pracovní pohotovost zaměstnance odborného aparátu

(1)

Pohotovost může být jménem organizace 3 nařízena předsedou soudu i zaměstnanci odborného aparátu. Povinností zaměstnance odborného aparátu je zdržovat se na předem dohodnutém místě, aby v případě potřeby mohl poskytovat potřebnou pracovní součinnost soudci, určenému podle § 2, při uskutečňování příslušných úkonů.

(2)

Pro pohotovost zaměstnanců odborného aparátu platí ustanovení § 3 a § 4 odst. 3 obdobně.

Závěrečná ustanovení

§ 8

Zrušuje se výnos ministerstva spravedlnosti České republiky č. 131/1992 Sb., o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců, justičních čekatelů a pracovníků odborného aparátu krajských a okresních soudů.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Novák v. r.Poznámky pod čarou:

§ 35 vyhlášky ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 158/1992 Sb.).

§ 95 odst. 1 zákoníku práce.

§ 95 odst. 1 zákoníku práce.

§ 95 odst. 1 zákoníku práce.

Poznámky pod čarou:
1

§ 35 vyhlášky ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.

2

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 158/1992 Sb.).

3

§ 95 odst. 1 zákoníku práce.

4
5