Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

114/1993 Sb. znění účinné od 1. 7. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 281/2004 Sb.

1.7.2004

zákonem č. 49/2004 Sb.

1.3.2004

zákonem č. 220/2000 Sb.

1.1.2001

Více...

114

 

ZÁKON

ze dne 24. března 1993

o Kanceláři prezidenta republiky

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1)

Zřizuje se Kancelář prezidenta republiky (dále jen "Kancelář").

(2)

Kancelář je rozpočtovou organizací se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu České republiky.

§ 2

(1)

Kancelář zajišťuje obstarávání věcí spojených

a)

s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony,

b)

s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky.

(2)

Kancelář ze svého rozpočtu vyplácí rentu a víceúčelovou paušální náhradu bývalému prezidentu republiky a zajišťuje vozidlo s řidičem i bez něho k osobní dispozici, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.1

§ 3

(1)

Kancelář vykonává právo hospodaření k nemovitému majetku České republiky tvořícímu areál Pražského hradu, k zámku Lány a k ostatním nemovitostem tvořícím s nimi jeden funkční celek a pečuje o ně jako o sídlo prezidenta republiky; vykonává též právo hospodaření k movitým věcem, které souvisejí s těmito nemovitými věcmi historicky nebo funkčně anebo souvisejí s činností Kanceláře․ Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčeny zvláštní zákony o úpravě vlastnických vztahů. 1a

(2)

Kancelář si k doplnění úkolů podle odstavce 1 může zřizovat příspěvkové organizace.2

§ 4

(1)

V čele Kanceláře je vedoucí Kanceláře, kterého jmenuje a odvolává prezident republiky.

(2)

Prezident stanoví vnitřní organizaci Kanceláře a okruh vedoucích pracovníků, které jmenuje a odvolává.

(3)

Plat a odměna za pracovní pohotovost zaměstnanců Kanceláře se řídí zvláštním právním předpisem2a a Platovým řádem Kanceláře.

(4)

Platový řád Kanceláře vydává vedoucí Kanceláře po vyslovení souhlasu prezidentem republiky.

§ 5

Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených sil České republiky. Úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky, jmenování a odvolávání náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky a jeho pravomoci upravuje zvláštní právní předpis.3

§ 6

(1)

Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů Kanceláře prezidenta České republiky přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Kancelář.

(2)

Příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta České republiky podle čl. III odst. 2 zákona České národní rady č. 548/1992 Sb. se považují za příspěvkové organizace zřízené Kanceláří podle tohoto zákona.

§ 7

Zrušují se:

1.

zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky,

2.

čl. III zákona ČNR č. 548/1992 Sb., o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce.

Například zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

§ 31 a 32 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla).

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce.

1a

Například zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

2

§ 31 a 32 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla).

2a

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

3

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.