Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

15/1993 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 375/2011 Sb.

1.4.2012

zákonem č. 298/2011 Sb.

1.12.2011

zákonem č. 224/1999 Sb.

1.12.1999

15

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992

o Armádě České republiky a o změnách a doplnění

některých souvisejících zákonů

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Armáda České republiky (§ 1-6)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

(1)

Zřizují se ostatní rozpočtové organizace a příspěvkové organizace existující ke dni zániku České a Slovenské Federativní Republiky v působnosti federálního ministerstva obrany na území České republiky. Organizace zřízené podle věty prvé mohou být měněny nebo zrušeny ministerstvem obrany České republiky jako zřizovatelem podle obecně závazných právních předpisů.

(2)

Státní podniky zřízené federálním ministerstvem obrany se sídlem na území České republiky s právem hospodaření s majetkem České a Slovenské Federativní Republiky, které podle ústavního zákona o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku přecházejí na Českou republiku, se považují za zřízené ministerstvem obrany České republiky.

§ 4

zrušen

§ 5

Služební poměry vojáků Československé armády, kteří jsou ke dni jejího zániku příslušníky vojenských útvarů a zařízení uvedených v § 2 nebo příslušníky ostatních rozpočtových organizací, příspěvkových organizací a státních podniků uvedených v § 3, nezanikají a tito příslušníci se stávají příslušníky Armády České republiky v dosažených vojenských hodnostech.

§ 6

(1)

Občanští zaměstnanci federálního ministerstva obrany se stávají občanskými zaměstnanci ministerstva obrany České republiky.

(2)

Občanští zaměstnanci Československé armády, kteří jsou v pracovním poměru k vojenským útvarům a zařízením uvedeným v § 2 a ostatním rozpočtovým organizacím uvedeným v § 3 odst. 1, se stávají občanskými zaměstnanci Armády České republiky.

(3)

Občanští zaměstnanci Československé armády, kteří jsou v pracovním poměru k příspěvkovým organizacím uvedeným v § 3 odst. 1, zůstávají občanskými zaměstnanci těchto organizací.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (§ 7)

§ 7

zrušen

ČÁST TŘETÍ

zrušena (§ 8)

§ 8

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Změna a doplnění zákona České národní rady

č. 550/1991 Sb. , o všeobecném zdravotním pojištění,

ve znění pozdějších předpisů (§ 9)

§ 9

Zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, která zní:

(2) Vojáci v činné službě a žáci vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny. Základní zdravotní péči jim poskytuje posádkové zařízení zdravotní péče, a není-li zřízeno, jiné zdravotnické zařízení, s nímž Vojenská pojišťovna uzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče. Navazující ambulantní nebo ústavní péči poskytuje zdravotnické zařízení určené lékařem, který poskytl základní zdravotní péči. Lékaře lze volit jen v rámci zdravotnického zařízení uvedeného ve větě druhé a třetí.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

2.

V § 10 v dosavadním odstavci 2 se vypouštějí slova „povinnou vojenskou či“.

ČÁST PÁTÁ

Změna a doplnění zákona České národní rady

č. 592/1992 Sb. , o pojistném na všeobecné

zdravotní pojištění (§ 10)

§ 10

Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 5 odst. 3 se slova „pokud si ji pojištěnec zvolil“ nahrazují slovy „u níž je pojištěnec pojištěn“.

 

2.

Poznámka č. 20 pod čarou zní:

__________

20)

§ 10 odst. 1 a 2 a § 11 písm. a) až c) zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 592/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 15/1993 Sb.“.

3.

V § 27 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: „Vojenská zdravotní pojišťovna sděluje potřebné údaje k vedení registru o všech svých pojištěncích se zřetelem na způsob vedení registru všeobecného zdravotního pojištění a s ohledem na potřebu ochrany utajovaných skutečností.“.

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (§ 11)

§ 11

zrušen

ČÁST SEDMÁ

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 12-15)

§ 12

Požádá-li voják z povolání nebo voják v další službě do 31. ledna 1993 o propuštění ze služebního poměru, bude propuštěn na vlastní žádost podle předpisů platných do 31. prosince 1992.2

§ 13

(1)

Služba státních občanů České republiky v Armádě Slovenské republiky se do 31. března 1993 nepovažuje za cizí vojenskou službu.3

(2)

Vojenská přísaha vykonaná do 31. prosince 1992 občany České republiky podle dosavadních právních předpisů se považuje za vojenskou přísahu vykonanou České republice.

(3)

Vojáci uvedení v § 14 jsou povinni vykonat vojenskou přísahu do jednoho měsíce ode dne udělení občanství České republiky.

§ 14

Občané Slovenské republiky, kteří jsou ke dni účinnosti tohoto zákona vojáky z povolání Armády České republiky, mohou tuto službu vykonávat do 31. března 1993. Po tomto dni mohou službu v Armádě České republiky vykonávat, doloží-li, že požádali o propuštění ze svazku občanství Slovenské republiky, a to až do dne vyřízení žádosti o udělení státního občanství České republiky, nejdéle však do 31. prosince 1993.

§ 15

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.

Klaus v. r.Poznámky pod čarou:

Např. zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 361/1992 Sb.).

§ 56 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 331/1992 Sb.).

Poznámky pod čarou:
2

Např. zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 361/1992 Sb.).

3

§ 56 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 331/1992 Sb.).