Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

190/1993 Sb. znění účinné od 21. 3. 1994 do 31. 12. 2004
změněnos účinností odpoznámka

nálezem č. 49/1994 Sb.

21.3.1994

190

 

ZÁKON

ze dne 17. června 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě

základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona

č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb.

a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady

č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,

a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních,

ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., se mění takto:

V § 4 odst. 1 se věta "Výchova a vzdělávání jsou bezplatné." nahrazuje větou "Ve školách, které jsou součástí soustavy základních a středních škol, mají občané právo na bezplatné vzdělání.".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 14 odst. 2 se na konci připojuje věta, která zní: "Pokud dítě plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, dohodne se obec, ve které má dítě trvalý pobyt, s touto obcí o podmínkách plnění povinné školní docházky․ V takovém případě obec, ve které má dítě trvalý pobyt, hradí obci, ve které dítě plní povinnou školní docházku, její neinvestiční náklady připadající na dítě.".

 

2.

V § 14 odst. 3 se na konci nahrazuje tečka čárkou a připojují se slova "nestanoví-li tento zákon jinak.".

 

3.

Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která zní:

"ČÁST PÁTÁ

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů

mateřských škol, školních družin a školních klubů

 

§ 19a

 

Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů (dále jen "nákladů") může obec za podmínek stanovených tímto zákonem vybírat příspěvek. Příspěvek platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci (dále jen "plátce").

 

§ 19b

 

(1) Příspěvek podle § 19a se platí obci, která zřizuje mateřskou školu nebo školní družinu nebo školní klub, na účet zřízený vždy pro mateřskou školu nebo školní družinu nebo školní klub.

(2) Obec použije příspěvek na částečnou úhradu nákladů příslušné mateřské školy, školní družiny nebo školního klubu. Pokud je příspěvek použit na mzdy pracovníků a učební pomůcky, poukáže jej obec školskému úřadu.

 

§ 19c

 

(1) Povinnost platit příspěvek podle § 19a, jeho výši a splatnost upraví obec obecně závaznou vyhláškou.

(2) Výši příspěvku stanoví obec po projednání se školským úřadem tak, aby nepřesáhla 30 % nákladů vynaložených na jedno dítě.

(3) Pro případ, že příspěvek nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, může obec ve vyhlášce vydané podle odstavce 1 stanovit, že plátce zaplatí penále. Výše penále nesmí přesáhnout výši dlužného příspěvku.

 

§ 19d

 

(1) Příspěvek podle § 19a se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb 3) a nezbytných nákladů na domácnost. 4)

(2) Ve výjimečných případech může obec osvobodit plátce od placení příspěvku zcela nebo zčásti, a to zpravidla na jeden rok.

 

§ 19e

 

Ustanovení § 19a až 19d se nevztahují na soukromá a církevní předškolní zařízení, školní družiny a školní kluby.

3)

§ 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu.

§

1 nařízení vlády č. 81/1993 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.

4)

§ 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb.

§

2 nařízení vlády č. 81/1993 Sb.".

 

4.

Dosavadní části pátá a šestá se označují jako části šestá a sedmá.

Čl. III

Zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 3 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Mateřská škola může zřizovat zájmové kroužky. Činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které nenavštěvují mateřskou školu. Činnost v zájmových kroužcích lze vykonávat za úplatu. Úplata se použije na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.".

 

2.

V § 20 odst. 1 se za slovo "vzdělávání" vkládají slova ", zájmové činnosti".

 

3.

V § 20 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Školní družina nebo školní klub může zřizovat zájmové kroužky. Činnosti v zájmových kroužcích se mohou podle místních podmínek zúčastnit i žáci, kteří nejsou ve školní družině nebo školním klubu přihlášeni k soustavné docházce. Činnost v zájmových kroužcích může být vykonávána za úplatu. Úplata se použije na částečnou úhradu neinvestičních nákladů.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

4.

Za dosavadní § 45 se vkládá nový § 45a, který včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:

"§ 45a

 

Zvláštní zákon 5) stanoví podmínky, za kterých jsou rodiče dětí nebo jejich zákonní zástupci povinni přispívat na částečnou úhradu nákladů mateřských škol.

5)

§ 19a až 19d zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.".

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.