Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

196/1993 Sb. znění účinné od 1. 5. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 237/2004 Sb.

1.5.2004

196

 

Z Á K O N

ze dne 10. července 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon

České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.,

zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 4 odst. 1 se na konci písmena s) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno t), které včetně poznámky pod čarou č. 4d) zní:

t)

úrokové výnosy ze státních dluhopisů. 4d)

4d)

Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona ČNR č. 591/1992 Sb.„.

 

2.

V § 19 odst. 1 se na konci písmena ch) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno i), které zní:

i)

úrokové výnosy ze státních dluhopisů. 4d) „.

 

3.

§ 25 písm. f) včetně poznámky pod čarou č. 26a) zní:

f)

placené penále a pokuty s výjimkou smluvních pokut, přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění 21) a sankční a regulační opatření ve mzdové oblasti. 26a)

26a)

Nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti.“.

Čl. III

Od daně z příjmů jsou podle § 4 a 19 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozeny úrokové výnosy ze státních dluhopisů emitovaných po nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. IV

zrušen

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1993.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.