Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

273/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 496/2012 Sb.

1.1.2013

zákonem č. 142/2012 Sb.

1.7.2012

zákonem č. 281/2009 Sb.

1.1.2011

Více...

273

 

ZÁKON

ze dne 15. října 1993

o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl,

o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I

zrušena (§ 1-10d)

§ 1

zrušen

§ 1a

zrušen

§ 2

zrušen

§ 2a

zrušen

§ 2b

zrušen

§ 3

zrušen

§ 3a

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 7a

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 9a

zrušen

§ 10

zrušen

§ 10a

zrušen

§ 10b

zrušen

§ 10c

zrušen

§ 10d

zrušen

ČÁST II

Změna zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 11)

§ 11

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb., se mění takto:

 

1.

V poznámce č. 1) k § 3 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova „ § 1 odst. 1 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu“.

 

2.

V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 9 se vypouštějí slova „filmových a jiných audiovizuálních“.

ČÁST III

zrušena (§ 12)

§ 12

zrušen

ČÁST IV

Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 13-16)

§ 13

zrušen

§ 14

Státní organizace Filmové studio Barrandov – Copyright a Filmové studio Zlín – Copyright, které vykonávají autorská práva výrobce kinematografických děl,19 se slučují dnem účinnosti tohoto zákona s Fondem; na Fond jako na právního nástupce přecházejí jejich práva a závazky z majetkových a jiných vztahů, včetně práv a závazků na úseku duševního vlastnictví. Tím není dotčeno právo hospodaření příslušející Archivu k veškerým originálním nosičům, z nichž tato práva a závazky vyplývají.

§ 15

Zrušují se § 1, § 3 odst. 2 a § 4 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu.

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 249/2006 Sb.1.1.2007


Poznámky pod čarou:

§ 6 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

Poznámky pod čarou:
19

§ 6 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.