Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

307/1993 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012

Čl. I bod 38 nabývá účinnosti 23.12.1993

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 375/2011 Sb.

1.4.2012

zákonem č. 329/2011 Sb.

1.1.2012

zákonem č. 189/2006 Sb.

1.1.2009

Více...

307

 

ZÁKON

ze dne 3. prosince 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb.,

o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 160/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 2, § 7 odst. 3 a § 25 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova „České republiky“.

 

2.

V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „(zabezpečení) podle předpisů o nemocenském pojištění (zabezpečení), 1)“ nahrazují slovy „podle předpisů o nemocenském pojištění; 1) za zaměstnance se považuje též občan, jemuž po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu podle § 5 odst. 1 písm. a),“.

V poznámce pod čarou č. 1) se vypouští citace zákona č. 103/1964 Sb.

 

3.

V § 3 odst. 1 písm. d) a poznámka pod čarou č. 2) se vypouští.

 

4.

V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně nové poznámky pod čarou č. 2) zní:

(2) Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového zabezpečení podle předpisů o sociálním zabezpečení, a pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů o sociálním zabezpečení; jsou-li důchodového zabezpečení, popřípadě nemocenského pojištění účastny podle předpisů o sociálním zabezpečení spolupracující osoby, plní za ně tuto povinnost osoby samostatně výdělečně činné. 2)

2)

§ 2 odst. 3 a 4 a § 145a a násl. zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.“.

 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

5.

V § 5 odst. 1 písm. a) č. 1 se vypouštějí slova „a odchodné 4) „ a poznámka pod čarou č. 4) .

 

6.

Poznámka pod čarou č. 6) zní:

6)

Např. § 131 zákoníku práce.“.

 

7.

§ 5 odst. 1 písm. a) č. 6 včetně poznámky pod čarou č. 34) zní:

6.

naturální požitky a jiná obdobná nepeněžní plnění, 34) popřípadě finanční náhrady za ně,

34)

Např. § 6 odst. 8 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.„.

 

8.

V § 5 odst. 1 písm. a) se za bod 7 připojuje nový bod 8, který zní:

8.

příjmy, které byly zaměstnanci poskytnuty za dobu před vznikem jeho nemocenského pojištění,“.

 

9.

V § 5 odst. 1 se v písmenu c) za slova „osoby samostatně výdělečně činné“ vkládají slova „pro pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti“, v písmenu d) se slova „spolupracující osoby je“ nahrazují slovy „spolupracující osoby pro pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je“ a v písmenu e) se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 3“.

 

10.

§ 5 odst. 2 věta první až třetí včetně poznámky pod čarou č. 35) znějí: „Vyměřovací základ pro pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nemůže být nižší než šestinásobek minimální mzdy; to neplatí, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou, která aspoň po polovinu doby výkonu samostatné výdělečné činnosti v rozhodném období (§ 6 odst. 2 věta první) je účastna důchodového zabezpečení již podle § 6 odst. 1 písm. a) až e) zákona o sociálním zabezpečení 35) nebo je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu. Vyměřovací základ podle předchozí věty se sníží o částku rovnající se polovině minimální mzdy za každý kalendářní měsíc v rozhodném období, v němž po celý kalendářní měsíc netrvala účast na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných nebo po celý kalendářní měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných. Vyměřovací základ může činit nejvýše 486 000 Kč; tato částka se sníží o částku 40 500 Kč za každý kalendářní měsíc uvedený v předchozí větě.

35)

Zákon č. 100/1988 Sb., ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb. a zákona ČNR č. 37/1993 Sb.„.

 

11.

§ 5 se doplňuje odstavci 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 36) znějí:

(3) Pro určení vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle odstavce 1 písm. c) a d) a odstavce 2 se v kalendářním roce, v němž zaniklo důchodové zabezpečení osoby samostatně výdělečně činné nebo spolupracující osoby z důvodu nesplnění podmínky příjmu požadovaného zákonem o sociálním zabezpečení pro účast na důchodovém zabezpečení, 36) přihlíží jen k té části příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení, která odpovídá období, v němž byla osoba samostatně výdělečně činná nebo spolupracující osoba účastna důchodového zabezpečení osob samostatně výdělečně činných.

(4) Vyměřovacím základem pro pojistné na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících osob je měsíční vyměřovací základ pro stanovení zálohy na pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ( § 14 odst. 2, 4 a 5).

36)

§ 145c odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění zákona č. 307/1993 Sb.“.

 

12.

V § 6 odst. 2 věta první zní: „U osoby samostatně výdělečně činné a u spolupracující osoby je rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ pro pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, kalendářní rok, za který se toto pojistné a příspěvek platí.“.

 

13.

V § 6 odst. 2 větě třetí se slova „výpisu z daňového přiznání“ nahrazují slovy „přehledu podle § 15 odst. 1“.

 

14.

§ 7 odst. 1 zní:

(1) Sazby pojistného z vyměřovacího základu činí:

a)

u organizace a malé organizace 26,25 %, z toho 3,6 % na nemocenské pojištění, 20,4 % na důchodové zabezpečení a 2,25 % na státní politiku zaměstnanosti,

b)

u zaměstnanců 8,75 %, z toho 1,2 % na nemocenské pojištění, 6,8 % na důchodové zabezpečení a 0,75 % na státní politiku zaměstnanosti,

c)

u osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících osob 30,2 % na důchodové zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti, z toho 27,2 % na důchodové zabezpečení a 3 % na státní politiku zaměstnanosti, a 4,8 % na nemocenské pojištění,

d)

u občanů uvedených v § 3 odst. 3 30,2 %, z toho 27,2 % na důchodové zabezpečení a 3 % na státní politiku zaměstnanosti.“.

 

15.

Dosavadní text § 12 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

(2) Zemře-li osoba samostatně výdělečně činná, může dlužné pojistné zaplatit osoba, která uplatňuje nárok na dávku sociálního zabezpečení nebo pohřebné z důvodu úmrtí osoby samostatně výdělečně činné; spolupracující osoba může při úmrtí osoby samostatně výdělečně činné zaplatit dlužné pojistné vždy.“.

 

16.

V § 14 odst. 1 větě první se slova „platí pojistné“ nahrazují slovy „platí pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné na důchodové zabezpečení“)“.

 

17.

§ 14, 14a a 15 se za slova „pojistné“, „pojistného“ a „pojistném“ vkládají slova „na důchodové zabezpečení“.

 

18.

§ 14 odst. 2 věta čtvrtá se vypouští.

 

19.

V § 14 odst. 3 se slova „podle odstavce 2“ nahrazují slovy „odpovídající vyměřovacímu základu stanovenému podle odstavce 2, popřípadě podle odstavců 4 a 5“.

 

20.

V § 14 odst. 4 se slova „v období aspoň“ nahrazují slovy „v období od1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o snížení, nejméně však v období“ a vypouštějí se slova „a v kalendářním roce, ve kterém se platí zálohy na pojistné“.

 

21.

V § 14 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Měsíční vyměřovací základ stanovený podle předchozích odstavců nesmí činit méně než polovinu minimální mzdy pro pracovníky v pracovním poměru odměňované měsíční mzdou, 26) která platí k prvému dni kalendářního měsíce, ve kterém se záloha na pojistné na důchodové zabezpečení platí.“.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.

 

22.

§ 14 odst. 7 věta první zní: „Zálohy na pojistné na důchodové zabezpečení se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných.“.

 

23.

V § 14 odst. 8 se za slova „podle odstavce 2“ vkládají slova „, popřípadě podle odstavců 4 a 5“.

 

24.

§ 14a odst. 1 až 3 včetně poznámek pod čarou č. 37) a 27) znějí:

(1) Záloha na pojistné na důchodové zabezpečení je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

(2) Vznikla-li podle § 145b odst. 2 písm. a) zákona o sociálním zabezpečení 37) účast na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných osobě samostatně výdělečně činné nebo spolupracující osobě, které jsou účastny důchodového zabezpečení již podle § 6 odst. 1 písm. a) až e) zákona o sociálním zabezpečení 35) nebo jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu, je osoba samostatně výdělečně činná povinna zaplatit zálohy na pojistné na důchodové zabezpečení za období od vzniku této účasti do měsíce, v němž se přihlásila k této účasti, a to včetně tohoto měsíce; tyto zálohy je povinna zaplatit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se přihlásila k účasti na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných.

(3) Zanikla-li účast na důchodovém zabezpečení osoby samostatně výdělečně činné nebo spolupracující osoby z důvodu nesplnění podmínky příjmu požadovaného zákonem o sociálním zabezpečení pro účast na důchodovém zabezpečení, 36) je osoba samostatně výdělečně činná při opětovném vzniku účasti na důchodovém zabezpečení povinna zaplatit zálohy na pojistné na důchodové zabezpečení za období od 1. ledna toho kalendářního roku, v němž opětovně vznikla účast na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, do měsíce, v němž se přihlásila k této účasti, a to včetně tohoto měsíce; tyto zálohy je povinna zaplatit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se měla přihlásit k účasti na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných. 27)

37)

Zákon č. 100/1988 Sb., ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

27)

§ 48 odst. 3 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č.

 

307/1993 Sb.“.

 

25.

V § 14a odst. 4 se slovo „dopředu“ nahrazuje slovy „do budoucna“.

 

26.

V § 14a odst. 5 věta třetí zní: „V případech, kdy účast na důchodovém zabezpečení osoby samostatně výdělečně činné nebo spolupracující osoby, které jsou účastny důchodového zabezpečení již podle § 6 odst. 1 písm. a) až e) zákona o sociálním zabezpečení 35) nebo jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu, vznikla podle § 145b odst. 2 písm. b) zákona o sociálním zabezpečení, 37) jsou ve lhůtách uvedených v předchozích větách splatné pojistné na důchodové zabezpečení za kalendářní rok, v němž vznikla účast na důchodovém zabezpečení, a zálohy na pojistné na důchodové zabezpečení v následujícím kalendářním roce, za období od 1. ledna tohoto kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1; tyto lhůty splatnosti platí obdobně v případě, vznikne-li spolupracující osobě účast na důchodovém zabezpečení v důsledku vzniku účasti osoby samostatně výdělečně činné podle § 145b, odst. 2 písm. b) zákona o sociálním zabezpečení. 37) „.

 

27.

V poznámce pod čarou č. 29) se slova „odst. 3 a 4“ nahrazují slovy „odst. 3, 4 a 6“.

 

28.

Za § 14a se vkládá nový § 14b, který zní:

§ 14b

 

(1) Osoba samostatně výdělečně činná platí pojistné na nemocenské pojištění na jednotlivé celé kalendářní měsíce, a to spolu se zálohou na pojistné na důchodové zabezpečení podle § 14a odst. 1, 3 a 4; vzniklo-li nemocenské pojištění v období, na které již byly zaplaceny zálohy na pojistné na důchodové zabezpečení podle § 14a odst. 4, platí pro splatnost pojistného na nemocenské pojištění § 14a odst. 1 obdobně.

(2) Pojistné na nemocenské pojištění se neplatí za kalendářní měsíce, za které se neplatí záloha na pojistné na důchodové zabezpečení.

(3) Částka zaplacená na kalendářní měsíc se považuje za pojistné na nemocenské pojištění, jen pokud byla na tento měsíc zaplacena záloha na pojistné na důchodové zabezpečení aspoň ve výši odpovídající minimální částce měsíčního vyměřovacího základu stanoveného podle § 14 odst. 2, 4 a 5.“.

 

29.

V § 15 odst. 1 a 3 se slova „nemocensky pojištěna“ nahrazují slovy „účastna důchodového zabezpečení osob samostatně výdělečně činných“.

 

30.

V § 16 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 3“ a vypouštějí slova „a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti“.

 

31.

V § 17 odst. 2 se vypouštějí slova „od obdržení žádosti o jeho vrácení nebo“ a na konci se připojují tyto věty včetně poznámky pod čarou č. 38) : „Požádal-li plátce pojistného nebo jeho právní nástupce o vrácení přeplatku na pojistném a příslušná správa sociálního zabezpečení vrátila přeplatek na pojistném po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku na pojistném, 38) je povinna zaplatit úrok z přeplatku za dobu po uplynutí této lhůty ve výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné první den kalendářního čtvrtletí; pro den platby přeplatku na pojistném platí obdobně § 19 odst. 2. Za žádost o vrácení přeplatku na pojistném se považuje vždy podání přehledu podle § 15 odst. 1, vyplývá-li z něho přeplatek na pojistném.

38)

§ 49 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).“.

 

32.

V § 20 odst. 1 větě třetí se slova „odst. 7“ nahrazují slovy „odst. 8“.

 

33.

Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

§ 22a

Úhrada dlužného pojistného

 

Má-li plátce pojistného splatný závazek vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení, použije se jeho platba nejprve na úhradu dlužných částek, a to v tomto pořadí:

a)

pokuty,

b)

penále,

c)

přirážka k pojistnému,

d)

nejstarší nedoplatky pojistného.“.

 

34.

Za § 23 se vkládá nový § 23a,a který zní:

§ 23a

 

Měla-li osoba samostatně výdělečně činná splnit povinnosti stanovené tímto zákonem ve lhůtě vázané na lhůty pro podání daňového přiznání a podle zvláštního zákona není povinna toto přiznání podávat, je povinna splnit tyto povinnosti do 30. června kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž dosáhla příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.“.

 

35.

§ 25 se doplňuje odstavcem 3, který včetně poznámky pod čarou č. 39) zní:

(3) Pro stanovení vyměřovacího základu jsou nezapočitatelnými příjmy též odchodné 39) a zvláštní příplatek příslušníků ozbrojených sil vyslaných v rámci jednotky mírových sil mimo území České republiky.

39)

Např. § 114 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, § 33a zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 361/1992 Sb.).“.

 

36.

V poznámce pod čarou č. 31) se vypouštějí slova „§ 125 odst. 7 zákoníku práce“.

 

37.

V § 26 odst. 9 se vypouštějí slova „( § 3 odst. 2)“.

 

38.

V § 33 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

Čl. II

zrušen

Čl. III

Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 160/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 se vypouštějí slova „v České republice“ a „České republiky“.

 

2.

V § 2 písm. a) se vypouštějí slova „zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte členů zemědělských družstev 2) „ a slovo „zabezpečení“ se nahrazuje slovem „pojištění“; poznámka č. 2 se vypouští.

 

3.

V § 3, § 4 včetně nadpisu, § 36 písm. f), § 54 odst. 6, § 110 odst. 1 větě druhé a § 127 se vypouštějí slova „České republiky“.

 

4.

§ 3 odst. 3 se doplňuje písmenem f), které zní: „f) ministerstvo obrany.“.

 

5.

V § 4 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: „Pro vydávání posudků podle předchozí věty se přiměřeně použijí ustanovení obecných předpisů o správním řízení. 11) „.

 

6.

§ 4 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

(4) Ministerstvo povolí ve zřetelehodných případech výjimky z ustanovení § 58 odst. 1 a 2 a § 103 odst. 1 a 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve prospěch poživatelů důchodů.“.

 

7.

§ 5 se doplňuje písmenem f), které zní:

f)

dává souhlas ke změně pobytu práce neschopného občana při jeho odjezdu do ciziny.“.

 

8.

V § 6 odst. 4 písm. a) č. 19 se slovo „pracovním“ nahrazuje slovem „zdravotním“.

 

9.

V § 6 odst. 4 písm. c) se slova „pojištění náleží“ nahrazují slovy „pojištění zaměstnanců náleží osobám samostatně výdělečně činným a spolupracujícím osobám a“.

 

10.

§ 6 odst. 4 se doplňuje písmeny u) a v), které včetně poznámek pod čarou č. 43) a 44) znějí:

u)

mohou převzít plnění některých úkolů spojených s prováděním nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení zaměstnanců organizací, které neplní povinnosti při provádění nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení,

v)

vydávají na žádost osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících osob potvrzení o výši měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pro účely posouzení nároku na státní vyrovnávací příspěvek 43) nebo příspěvek na nájemné.44)

43)

Zákonné opatření předsednictva FS ČSFR č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění pozdějších předpisů.

44)

Zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné.“.

 

11.

V § 7 písm. b) se slova „r) a s)“ nahrazují slovy „r), s) a v)“.

 

12.

V § 7 písm. d) se slova „a o) č. 2,“ nahrazují slovy „,o) č. 2 a u),“.

 

13.

§ 7 se doplňuje písmenem f), které zní:

f)

místem výkonu samostatné výdělečné činnosti v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. g) č. 1, nemá-li osoba samostatně výdělečně činná místo trvalého pobytu na území České republiky.“.

 

14.

§ 8 odst. 8 zní:

(8) Okresní správy sociálního zabezpečení podávají posudky o tom, zda zdravotní stav osob, jejichž důchodové zabezpečení provádějí orgány uvedené v § 9, odůvodňuje poskytnutí dávky důchodového zabezpečení anebo dávky nebo služby sociální péče. Při posuzování invalidity nebo částečné invalidity osob podle věty první se hodnotí zdravotní stav z hlediska jejich schopnosti k výkonu občanského povolání.“.

 

15.

§ 9 zní:

§ 9

Ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti

 

(1) V oboru své působnosti řídí, kontroluje a svými orgány provádí důchodové zabezpečení

a)

vojáků z povolání a vojáků, kteří jsou po dobu činné služby hmotně zabezpečeni jako vojáci z povolání (dále jen „vojáci z povolání“), ministerstvo obrany,

b)

příslušníků Policie České republiky a příslušníků ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb (dále jen „příslušníci Policie České republiky“) ministerstvo vnitra,

c)

příslušníků Vězeňské služby České republiky ministerstvo spravedlnosti.

(2) Orgány ministerstva obrany, ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti rozhodují v oboru své působnosti o dávkách důchodového zabezpečení vojáků z povolání, příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky (dále jen „příslušník ozbrojených sil“) a provádějí jejich výplatu, jestliže

a)

příslušník ozbrojených sil splnil podmínky nároku podle části páté zákona o sociálním zabezpečení,

b)

jde o 1. příslušníka ozbrojených sil, který v době služby splnil podmínky nároku na starobní důchod, 2. příslušníka ozbrojených sil, kterému ke dni 31. prosince 1992 trval služební poměr a k tomuto dni konal službu alespoň po dobu 15 let, 3. příslušníka ozbrojených sil, který v době služby nebo nejpozději do dvou roků od jejího skončení splnil podmínky nároku na invalidní nebo částečný invalidní důchod anebo se stal invalidním nebo částečně invalidním následkem úrazu nebo onemocnění vzniklých při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ním, 4. vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod příslušníka ozbrojených sil nebo po občanech uvedených v bodech 1 až 3, 5. o důchod manželky, o který žádá manželka příslušníka ozbrojených sil nebo občana uvedeného v bodech 1 až 3.

(3) Ministři obrany, vnitra a spravedlnosti mohou v oboru své působnosti odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených sil.

(4) Schopnost příslušníka ozbrojených sil k výkonu služby posuzují lékařské komise zřízené v oborech působnosti ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti; pro účely řízení o invalidním a částečném invalidním důchodu a o důchodech pozůstalých po příslušníku ozbrojených sil rozhodují tyto komise o tom, zda úraz nebo onemocnění vznikly při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ním.

(5) Ministři obrany, vnitra a spravedlnosti mohou v dohodě s ministrem práce a sociálních věcí zřídit v oborech své působnosti posudkové komise sociálního zabezpečení k posuzování zdravotního stavu oprávněných v případech, kdy toto posouzení vyžaduje zvláštní odborné znalosti. Podává-li tato komise posudek v odvolacím řízení, je složena z jiných členů, než byla složena při původním jednání.

(6) Ministerstvo vnitra může pověřit plněním některých úkolů při provádění důchodového zabezpečení příslušníků ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb [odstavec 1 písm. b)], , tyto sbory nebo služby.“.

 

16.

Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně poznámky pod čarou č. 45) zní:

§ 11a

 

Údaje týkající se jednotlivých občanů, které se orgány sociálního zabezpečení při své činnosti dozvědí, sdělují jiným subjektům, jen stanoví-li tak zvláštní zákon; 45) jinak tyto údaje orgány sociálního zabezpečení mohou sdělit jiným subjektům jen se souhlasem občana. V rozsahu potřebném pro řízení ve věcech sociálního zabezpečení poskytují orgány sociálního zabezpečení údaje týkající se jednotlivých občanů cizozemským nositelům pojištění na základě jejich žádosti, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

45)

Např. § 128 občanského soudního řádu, § 8 trestního řádu, § 47 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.“.

 

17.

V § 13 odst. 2 se vypouštějí slova „které jsou osoby samostatně výdělečně činné povinny vést a“ a za slova „výše záloh;“ se vkládají slova „organizace a“.

 

18.

V § 14 se na konci připojuje tato věta: „Zobecněné údaje, které orgány sociálního zabezpečení získají při své činnosti, mohou bez uvedení konkrétních údajů, zejména jmenných, využívat pracovníci orgánů sociálního zabezpečení při vědecké, publikační a pedagogické činnosti.“.

 

19.

V § 16 odst. 2 se slova „Sboru nápravné výchovy“ nahrazují slovy „Vězeňské služby“.

 

20.

V § 17 odst. 1 se na konci věty slovo „organizace“ nahrazuje slovy „právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců“.

 

21.

V § 18 odst. 2 písm. c) se slovo „československými“ nahrazuje slovem „českými“.

 

22.

§ 23 se vypouští.

 

23.

V § 36 se v písmenu f) vypouštějí slova „České republiky“ a vypouští se písmeno o); dosavadní ustanovení písmene p) se označuje jako písmeno o).

 

24.

V § 37 odst. 1 písm. c) se vypouštějí slova „a členského“.

 

25.

V § 37 odst. 1 písm. g) se slova „federálních ministerstev obrany a vnitra a ministerstev vnitra a spravedlnosti České republiky, popřípadě Slovenské republiky“ nahrazují slovy „ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti“.

 

26.

V § 37 odst. 2 písm. a) se za slovo „úraz“ vkládají slova „(nemoc z povolání)“.

 

27.

§ 39 odst. 1 věta druhá se vypouští.

 

28.

V § 39 odst. 1 větě třetí, § 41 odst. 3 a 4 a § 51 se slova „federálních ministerstev obrany a vnitra a ministerstev vnitra a spravedlnosti republik“ nahrazují slovy „ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti“.

 

29.

V § 41 odst. 1 větě první se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „popřípadě zda důchod byl upraven z důvodu jediného zdroje příjmu.“.

 

30.

§ 45 část věty před středníkem zní: „Orgány ministerstva obrany, ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti a orgány ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb, pro jejichž příslušníky ministerstvo vnitra provádí důchodové zabezpečení, oznamují České správě sociálního zabezpečení dobu služby příslušníka ozbrojených sil, pokud nejsou příslušné k přiznání důchodu tomuto příslušníkovi“.

 

31.

§ 48 včetně poznámek pod čarou č. 37) až 41) zní:

§ 48

 

(1) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna přihlásit se k účasti na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, a to ve lhůtě osmi dnů od vzniku této účasti, pokud se dále nestanoví jinak.

(2) Osoba samostatně výdělečně činná, která je podle § 6 odst. 1 písm. a) až e) zákona o sociálním zabezpečení účastna důchodového zabezpečení již z jiného důvodu nebo je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, se může přihlásit k účasti na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných až do konce kalendářního roku, v němž zahájila samostatnou výdělečnou činnost. Tato osoba je však povinna přihlásit se k účasti na důchodovém zabezpečení ve lhůtě osmi dnů po podání daňového přiznání za kalendářní rok, ve kterém vznikla její účast na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, pokud se již nepřihlásila k této účasti podle věty první; nepodala-li daňové přiznání ve lhůtě stanovené zvláštním zákonem, 37) běží lhůta k přihlášení se k účasti na důchodovém zabezpečení od posledního dne lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, popřípadě není-li podle zvláštního zákona povinna podat daňové přiznání, je povinna se přihlásit k této účasti do 30. června kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém vznikla její účast.

(3) Osoba samostatně výdělečně činná, u které zanikla účast na důchodovém zabezpečení z důvodu nesplnění podmínky stanovené výše příjmu, 38) je povinna přihlásit se k účasti na důchodovém zabezpečení do osmi dnů po podání daňového přiznání za kalendářní rok bezprostředně předcházející kalendářnímu roku, ve kterém její účast na důchodovém zabezpečení znovu vznikla; 39) ustanovení odstavce 2 věty druhé části věty za středníkem platí zde obdobně.

(4) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odhlásit se z účasti na důchodovém zabezpečení do osmi dnů od zániku této účasti, s výjimkou případů, kdy je zánik této účasti vázán na odhlášení. 40) Odhlašuje-li se z účasti na důchodovém zabezpečení osoba samostatně výdělečně činná proto, že její příjem v předchozím kalendářním roce nedosáhl stanovené částky, je povinna předložit současně údaje o příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení za předchozí kalendářní rok.

(5) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna se přihlásit k účasti na důchodovém zabezpečení a odhlásit z této účasti u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [§ 7 písm. b) a f)], a to na předepsaných tiskopisech.

(6) Osoba samostatně výdělečně činná se přihlašuje k nemocenskému pojištění a odhlašuje se z něho u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení na předepsaných tiskopisech. Osoba samostatně výdělečně činná se však neodhlašuje z nemocenského pojištění, zaniká-li nemocenské pojištění z důvodu zániku účasti na důchodovém zabezpečení nebo neplacení pojistného na nemocenské pojištění po dobu tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

(7) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně i pro spolupracující osoby s tím, že předepsaný tiskopis za ně podává a další povinnosti plní osoba samostatně výdělečně činná.

(8) Při úmrtí osoby samostatně výdělečně činné je její spolupracující osoba povinna oznámit úmrtí osoby samostatně výdělečně činné do jednoho měsíce příslušné správě sociálního zabezpečení a odhlásit se z účasti na důchodovém zabezpečení. Spolupracující osoba, která pokračuje v živnostenském podnikání, 41) je povinna zároveň se přihlásit k účasti na důchodovém zabezpečení jako osoba samostatně výdělečně činná.

(9) Ustanovení § 49, § 50 odst. 1, § 51 a 53 platí pro osoby samostatně výdělečně činné i pro spolupracující osoby obdobně.

(10) Zaměstnává-li osoba samostatně výdělečně činná zaměstnance, je povinna plnit i úkoly uvedené v části třetí.

37)

§ 40 odst. 3, 4 a 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.

38)

§ 145c odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

39)

§ 145c odst. 3 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

40)

§ 145c odst. 2 a § 145d odst. 1 písm. e) zákona č. 100/1988 Sb., ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

41)

§ 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).“.

 

32.

V § 52 se vypouští věta první a druhá.

 

33.

V § 54 odst. 1 se ve větě první slova „ § 48 odst. 1 až 6“ nahrazují slovy „ § 48 odst. 1 až 7“ a ve větě druhé se slova „ § 48 odst. 7“ nahrazují slovy „ § 48 odst. 8“.

 

34.

V § 54 odst. 2 se za slova „ § 11 části věty první za středníkem“ vkládají slova „ § 13 odst. 2 části věty za středníkem,“.

 

35.

Nadpis hlavy šesté v části šesté zní:

ŘÍZENÍ VE VĚCECH

DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ

PŘÍSLUŠNÍKŮ OZBROJENÝCH SIL“.

 

36.

V § 110 odst. 2 se slova „Sboru nápravné výchovy“ nahrazují slovy „Vězeňské služby“.

 

37.

§ 110 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

(3) Voják z povolání podává žádost o dávku důchodového zabezpečení u Vojenského úřadu sociálního zabezpečení; to platí také tehdy, jestliže žádost o dávku důchodového zabezpečení podává občan, který byl vojákem z povolání Armády České republiky, nebo jiný oprávněný, jestliže k rozhodnutí o dávce je příslušný Vojenský úřad sociálního zabezpečení.“.

 

38.

V § 111 odst. 1 se slova „ministerstva vnitra České republiky nebo ministerstva spravedlnosti České republiky“ nahrazují slovy „ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti nebo ministerstva obrany“.

 

39.

V § 112 a 117 větě první se slova „Policie České republiky a Sboru nápravné výchovy“ nahrazují slovy „ozbrojených sil“.

 

40.

V § 115 se na konci připojují tyto věty: „Jsou-li splněny podmínky pro nárok na výplatu důchodu vdovského nebo vdoveckého a důchodu sirotčího, vyplácí oba důchody orgán, který vyplácí důchod vdovský nebo vdovecký. Vyplácel-li sirotčí důchod spolu s vdovským důchodem orgán sociálního zabezpečení, který nebyl příslušný k rozhodování o jejich přiznání, ale který byl příslušný k výplatě důchodu starobního, invalidního, částečného invalidního nebo za výsluhu let vdovy, vyplácí sirotčí důchod nadále i po dalším sňatku vdovy; to platí obdobně při výplatě sirotčího důchodu spolu s vdoveckým důchodem.“.

 

41.

§ 117 věta druhá zní: „Termín a způsob výplaty dávek stanoví v oborech své působnosti ministři obrany, vnitra a spravedlnosti.“.

 

42.

V § 120 odst. 2 se slova „vnitra a ministerstva spravedlnosti České republiky“ nahrazují slovy „obrany, vnitra a spravedlnosti“.

 

43.

Za § 120 se vkládá nový § 121, který zní:

§ 121

 

Osoby přizvané k jednání posudkových komisí ministerstva a lékařů okresních správ sociálního zabezpečení jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s tímto jednáním dozvěděly.“.

 

44.

Za § 123 se vkládá nový § 123a, který zní:

§ 123a

 

Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení upustí od vymáhání dlužného pojistného a penále, popřípadě dalších pohledávek, pokud jejich úhrn nedosahuje částky 100 Kč.“.

Čl. IV

zrušen

Čl. V

zrušen

Čl. VI

zrušen

Čl. VII

zrušen

Čl. VIII

zrušen

Čl. IX

Přechodná ustanovení

(1)

zrušen

(2)

zrušen

(3)

zrušen

(4)

zrušen

(5)

zrušen

(6)

zrušen

(7)

zrušen

(8)

Záloha na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaplacená osobami samostatně výdělečně činnými na leden 1994 podle předpisů platných před 1. lednem 1994 se považuje za zálohu zaplacenou podle předpisů platných po 31. prosinci 1993; přitom se považuje v té části, která odpovídá procentní sazbě pojistného na nemocenské pojištění, za pojistné na nemocenské pojištění a v ostatní části za zálohu na pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

(9)

Osoby samostatně výdělečně činné platí z příjmů dosažených v roce 1993 pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle předpisů platných po 31. prosinci 1993 s tím, že výše procentní sazby se stanoví podle předpisů platných před 1. lednem 1994, 3 zálohami na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se přitom rozumějí zálohy na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné zaplacené podle předpisů platných před 1. lednem 1993 na leden 1993.

(10)

Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně i pro spolupracující osoby.

(11)

Pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti placené zaměstnanci a organizacemi (malými organizacemi) za rok 1993 a z příjmů zúčtovaných do prosince 1993 včetně se použijí dosavadní předpisy.

(12)

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti placené občanem pracujícím v cizině za dobu takového zaměstnání před 1. lednem 1994 se platí ve výši stanovené dosavadními předpisy.

(13)

Zaopatřovací příspěvek podle čl. II bodu 43 se zvýší bez žádosti.

Čl. X

Zrušovací ustanovení

Ustanovení § 5 odst. 3 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, se vypouští.

Čl. XI

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. XII

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 38, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.Poznámky pod čarou:

§ 145c odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb.

Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 160/1993 Sb.

Poznámky pod čarou:
2

§ 145c odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb.

3

Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 160/1993 Sb.