Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

318/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2023

§4 bod 3 nabývá účinnosti 1.1.1995

318

 

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1993,

kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů

a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních,

vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění

zákona č. 89/1990 Sb., a zákona č. 468/1991 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna postavení kulturních fondů (§ 1-3)

§ 1

(1)

Český literární fond zaniká dnem, ke kterému vznikne nadace jím zřízená podle zvláštního zákona. 1

(2)

Český hudební fond zaniká dnem, ke kterému vznikne nadace jím zřízená podle zvláštního zákona. 1

(3)

Český fond výtvarných umění zaniká dnem, ke kterému vznikne nadace jím zřízená podle zvláštního zákona. 1

(4)

Na nadace podle odstavců 1 až 3 přecházejí ze zaniklých kulturních fondů veškerý movitý a nemovitý majetek, nejde-li o majetek státu, jakož i práva a povinnosti z majetkových a jiných právních vztahů.

§ 2

Nedojde-li k přeměně kulturních fondů na nadace podle § 1 odst. 1 až 3 do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona, uplynutím této lhůty Český literární fond, Český hudební fond a Český fond výtvarných umění zanikají, a to s likvidací. Likvidace se řídí § 70 a násl. obchodního zákoníku; případný likvidační přebytek kulturních fondů se převede na Státní fond kultury. 2

§ 3

Převod podniků kulturních fondů

(1)

Český literární fond, Český hudební fond a Český fond výtvarných umění převedou jimi zřízené podniky se samostatnou právní subjektivitou 3 na obchodní společnosti nebo družstva podle zvláštního zákona, 4 a to nejpozději do dne přeměny kulturních fondů na nadace, anebo je do té doby zruší. Nestane-li se tak, soud i bez návrhu nařídí likvidaci uvedených podniků. Likvidace se řídí § 70 a násl. obchodního zákoníku.

(2)

Pro přeměnu podniků podle odstavce 1 se použije přiměřeně ustanovení - 69 obchodního zákoníku.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 35/1965 Sb. , o dílech literárních,

vědeckých a uměleckých (autorský zákon),

ve znění pozdějších předpisů (§ 4)

§ 4

Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb., se mění takto:

1.

§ 1 se vypouští.

 

2.

V § 35 se vypouští odstavec 3.

 

3.

§ 40 a 41 se vypouštějí.

 

4.

§ 42 a 43 se vypouštějí.

 

5.

V § 44 odst. 1 se vypouští písmeno b).

ČÁST TŘETÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 5-6)

§ 5

Zrušuje se nařízení vlády České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády české socialistické republiky č. 20/1973 Sb., nařízení vlády České republiky č. 342/1991 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 58/1993 Sb., s výjimkou čl. I bodů 1, 2, 4, 5 a 6, které se zrušují dnem 1. ledna 1995.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994, s výjimkou § 4 bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.Poznámky pod čarou:

§ 20b a násl. občanského zákoníku.

§ 20b a násl. občanského zákoníku.

§ 20b a násl. občanského zákoníku.

Zákon ČNR č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky.

§ 2 písm. c) vládního nařízení ČSR č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění pozdějších předpisů.

Část druhá obchodního zákoníku.

Poznámky pod čarou:
1

§ 20b a násl. občanského zákoníku.

2

Zákon ČNR č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky.

3

§ 2 písm. c) vládního nařízení ČSR č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění pozdějších předpisů.

4

Část druhá obchodního zákoníku.