Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

323/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 2011
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 281/2009 Sb.

1.1.2011

323

 

ZÁKON

ze dne 3. prosince 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.,

zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb.,

zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,

ve znění zákonaČeské národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona

č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách

pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 2 odst. 5 se za slova „právnickým osobám se sídlem v tuzemsku“ vkládají slova „nebo stálo provozovně ( § 22 odst. 2)“.

 

2.

V § 3 odst. 4 písm. a) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: „předmětem daně u fyzických osob, provozujících školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, nebo ohrožených druhů zvířat, není však příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností,“.

 

3.

§ 4 odst. 1 písm. a) zní:

a)

příjmy z prodeje bytu nebo obytného domu s nejvýše dvěma byty, včetně souvisejících pozemků, pokud jej prodávající vlastnil a současně v něm měl bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje těchto bytů nebo domů, které jsou zahrnuty do obchodního majetku a ve kterých poplatník vykonává podnikatelskou činnost nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, a to do dvou let od ukončení této činnosti,“.

 

4.

V § 4 odst. 1 písm. b) se za první větou tečka nahrazuje středníkem a připojuje se tato věta: „v případě, že jde o prodej nemovitosti nabyté děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele.“. V dosavadní druhé větě se za slova „na příjmy z prodeje nemovitostí,“ vkládají slova „včetně příjmů nemovitostí uvedených v odstavci 1 písm. g), které jsou zahrnuty do obchodního majetku a“.

 

5.

V § 4 odst. 1 písm. c) se v druhé větě za slova „cenných papírů“ vkládají slova „, s výjimkou cenných papírů nabytých v rámci kupónové privatizace“. Ve třetí větě za slova „z prodeje movitých věcí“ se vkládají slova „včetně příjmů z prodeje movitých věcí uvedených v odstavci 1 písm. g)“.

 

6.

V § 4 odst. 1 písm. d) se za slova „přijatá náhrada škody,“ vkládají slova „náhrada nemajetkové újmy,“ a na konci se doplňují tato slova: „a plateb z pojištění majetku sloužícího podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo pronájmu“.

 

7.

§ 4 odst. 1 písm. f) zní:

f)

cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, z reklamního slosování a cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním ( § 10 odst. 8) . Cena z veřejné soutěže a obdobná cena plynoucí ze zahraničí je však od daně osvobozena zcela, pokud byla v plné výši darována příjemcem na účely uvedené v § 15 odst. 8 a v § 20 odst. 5,“.

 

8.

V § 4 odst. 1 písm. m) se za slova „vojákům základní (náhradní) služby“ vkládá čárka a tato slova: „žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě,“.

 

9.

V § 4 odst. 1 se doplňuje písmeno u), které zní:

u) příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu a dále náhrada (odstupné) za uvolnění bytu, vyplacená uživateli bytu za podmínky, že náhradu použije na obstarání bydlení nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal, a její přijetí oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo.“.

 

10.

V § 4 odst. 2 se na konci první věty nahrazuje tečka středníkem a připojují se tato slova: „osvobození se v uvedeném případě nepoužije ani při převedení vlastnických práv k těmto zdrojům a zařízením na dalšího vlastníka.“. Druhá věta se vypouští.

 

11.

§ 5 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

(6) O příjem zahrnutý do základu daně v předchozích zdaňovacích obdobích, který byl vrácen, se sníží základ daně ve zdaňovacím období, ve kterém k jeho vrácení došlo, za předpokladu, žel pro jeho vrácení existuje právní důvod a vrácení příjmů není zachyceno v účetnictví poplatníka při zjištění základu daně (dílčího základu daně) podle § 7 a 9. Jedná-li se o částky uplatněné jako výdaj (náklad) v předchozích zdaňovacích obdobích, u kterých existuje právní důvod k jejich vrácení příjemcem, zvyšuje se o tyto částky základ daně ve zdaňovacím období, kdy k vrácení došlo za předpokladu, že vrácení nebylo zachyceno v účetnictví poplatníka při zjišťování základu daně (dílčího základu daně) podle § 7 a 9.“.

 

12.

V § 6 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a za písmeno c) se doplňuje písmeno d), které zní:

d)

příjmy poplatníka, které mu plynou v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo funkce, i když jsou vypláceny jako náhrada (odškodnění) za ztrátu těchto příjmů plátcem, u kterého poplatník nevykonává závislou činnost nebo funkci.“.

 

13.

V § 6 odst. 3 se na konci odstavce doplňuje tato věta: „Příjmem se rozumí i částka, o kterou je úhrada zaměstnance za výrobky nebo služby poskytnuté zaměstnavatelem nižší než jejich obvyklá cena ( § 3 odst. 3) nebo částka podle a § 6 odst. 6 anebo cena, kterou zaměstnavatel účtuje za srovnatelné výrobky nebo služby ostatním odběratelům.“.

 

14.

§ 6 odst. 4 zní:

(4) Příjmy plynoucí od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky jsou po snížení podle odstavce 13 písm. a) samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně ( § 36), jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 písm. a) a d) a podle odstavce 10, jejichž úhrnná výše u téhož zaměstnavatele nepřesáhne v kalendářním měsíci částku 2000 Kč. To platí, jestliže jde o příjmy plynoucí zaměstnanci od zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec neuplatňuje nezdanitelné částky ze základu daně pro výpočet daňových záloh podle zvláštního předpisu. 4b) „.

 

15.

§ 6 odst. 5 zní:

(5) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 4 ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně (dílčím základem daně) podle § 5 odst. 2.“.

 

16.

§ 6 odst. 6 zní:

(6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 12 % pořizovací ceny vozidla v kalendářním roce. Za příjem zaměstnance pro výpočet zálohy na daň se považuje částka ve výši 1 % z pořizovací ceny vozidla za každý kalendářní měsíc, a to i v případě, že je vozidlo používáno jen po část kalendářního měsíce. Jde-li o najaté vozidlo vychází se z pořizovací ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla.“.

 

17.

V § 6 odst. 7 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a za písmeno c) se doplňuje písmeno d), které zní:

d)

náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce.“.

 

18.

V § 6 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8) Hradí-li zaměstnavatel zaměstnanci výdaje (náhrady) podle odstavce 7 písm. b) až d) paušální částkou, považují se tyto výdaje za prokázané do výše paušálu stanoveného zvláštními předpisy nebo paušálu uvedeného v kolektivní smlouvě, popř. ve vnitřním předpise zaměstnavatele za předpokladu, že výše paušálu byla zaměstnavatelem prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. Stejným způsobem postupuje zaměstnavatel při stanovení paušálu v případech, kdy dojde ke změně podmínek, za nichž byl paušál stanoven. Jde-li o paušál za použití vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce zaměstnance, které by jinak byly odepisovány, uzná se jen do výše, v jaké by zaměstnavatel uplatňoval odpisy srovnatelného hmotného majetku při rovnoměrném odpisování v dalších letech odpisování.“.

 

19.

V dosavadním § 6 odst. 8 písm. d) se za slovo „zaměstnancům“ vkládají slova „z fondů kulturních a sociálních potřeb nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění“ a na konci odstavce se čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: „jde-li však o poskytnutí zahraniční rekreace včetně zahraničních zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 10 000 Kč za kalendářní rok. Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance,“.

 

20.

V dosavadním § 6 odst. 8 se doplňují písmena j) až s), která znějí:

j)

peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených sil a sborů podle zvláštních předpisů, 6b)

k)

náhrady za ztrátu na služebním příjmu (platu) poskytované příslušníkům ozbrojených sil a sborů podle zvláštních předpisů, 6c)

l)

hodnota přechodného ubytování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v místě pravidelného pracoviště (místo výkonu práce) sjednaného v pracovní smlouvě, které není shodné s místem bydliště zaměstnance,

m)

mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů 6d) ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění,

n)

příjmy získané vrácením zaměstnaneckých akcií (obligací) až do výše rozdílu mezi vyplácenou jmenovitou hodnotou a prodejní hodnotou při jejich vydání, pokud byl tento rozdíl zdaněn při jejich nabytí před 1. lednem 1993,

o)

náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu před 1. lednem 1989 a vyplácená po 31. prosinci 1992,

p)

peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo ze sociálního fondu,

r)

peněžní příspěvek k obnově přiznaných naturálních stejnokrojových náležitostí celníka,

s)

zvláštní příplatek poskytovaný v cizí měně příslušníkům ozbrojených sil vyslaných v rámci jednotky mírových sil OSN mimo území České republiky 6e) po dobu působení v zahraničí.“.

 

21.

Dosavadní § 6 odst. 11 zní:

(11) Ustanovení odstavců 7, 8 a 9 se použijí obdobně i pro plnění poskytované v souvislosti s výkonem funkce.“.

 

22.

Dosavadní § 6 odst. 12 písm. a) zní:

a)

sražené nebo zaměstnancem uhrazené částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních předpisů 21) povinen platit zaměstnanec; u zaměstnanců, na které se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, příspěvky na toto zahraniční pojištění,“.

 

23.

V dosavadním § 6 odst. 12 se vypouští ustanovení písmene b) a písmeno c) se označuje jako písmeno b).

Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako odstavce 9 až 13.

 

24.

V § 7 odst. 4 se slova „o pojistné sociálního pojištění, pojistné zaměstnanosti a zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „o pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění“.

 

25.

V § 7 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené veřejnou obchodní společností za společníky nebo komanditní společností za komplementáře je u společníků nebo komplementářů osvobozeno od daně.“.

 

26.

§ 7 odst. 6 zní:

(6) Příjmy za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně ( § 36) za předpokladu, že jde o příjmy uvedené v odstavci 2 písm. a) a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 3000 Kč.“.

 

27.

V § 7 odst. 8 se slova „odstavce 7“ nahrazují slovy „odstavce 8“, na konci se tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „avšak pouze do výše pojistného vypočteného sazbou bez jejího zvýšení z maximálního základu pro toto pojištění podle zvláštního předpisu. 21)“.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.

 

28.

§ 7 se doplňuje odstavci 10 a 11, které znějí:

(10) Příjmy z prodeje nemovitostí nebo movitých věcí, které jsou v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů a v nichž byla vykonávána podnikatelská činnost nebo jiná samostatná výdělečná činnost alespoň jedním z manželů, byly předmětem podnikání nebo sloužily k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti alespoň jednoho z manželů, se zdaňují u toho z manželů, který tuto činnost provozoval, pokud byla tato nemovitost zahrnuta do obchodního majetku alespoň jednoho z podnikajících manželů. Po ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti se postupuje podle § 10 odst. 5 zákona.

(11) Za příjmy podle § 7 odst. 1 písm. d) se nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované společníkům veřejných obchodních společností a komplementářům komanditních společností do výše stanovené zvláštním předpisem. 5).

 

29.

§ 8 odst. 1 zní:

(1) Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 1 písm. d), jsou

a)

podíly na zisku (dividendy), úroky a ostatní požitky z cenných papírů nebo účastí na společnostech s ručením omezeným a komanditních společnostech a podíly na zisku a obdobná plnění z členství v družstvech,

b)

podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud se nepoužijí k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše,

c)

úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu,

d)

výnosy z vkladních listů a z vkladů jim na roveň postavených,

e)

plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku nebo z důchodového připojištění mimo fond sociálního pojištění, snížená o zaplacené pojistné. Pro výpočet základu daně se použije § 10 odst. 7,

f)

úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z vkladů na běžných účtech a úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši společníků veřejných obchodních společností. Úroky z vkladů na běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání (sporožirové účty, devizové účty apod.), se posuzují podle písmene c),

g)

diskontní částky směnek.“.

 

30.

V § 8 odst. 3 písm. a) se slova „(odstavec 1 písm. c))“ nahrazují slovy „(odstavec 1 písm. d))“.

 

31.

§ 8 odst. 4 zní:

(4) Příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a), b), c), d), e) a v odstavci 3 písm. a), pokud nejde o příjmy uvedené v § 6 odst. 1 nebo v § 7 odst. 1 písm. d), plynoucí ze zdrojů na území České republiky, jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně ( § 36). Plynou-li tyto příjmy ze zdrojů v zahraničí, jsou, nesnížené o výdaje, základem daně (dílčím základem daně).“.

 

32.

V § 8 odst. 5 se slova „písm. e) a f)“ nahrazují slovy „písm. f) a g)“.

 

33.

V § 8 odst. 6 se vypouštějí slova „pouze“.

 

34.

§ 9 odst. 1 písm. a) zní:

a) příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) včetně bytů (jejich částí),“.

 

35.

V § 10 odst. 1 písm. h) se slova „v odstavci 2 písm. b)“ nahrazují slovy „v odstavci 3 písm. b)“.

 

36.

V § 10 odst. 5 se za první větu vkládá tato věta: „Jde-li o hmotný majetek odpisovaný podle § 26 a násl., ve kterém poplatník vykonával podnikatelskou činnost nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, která byla předmětem podnikání nebo sloužila k podnikání, je výdajem zůstatková cena podle § 24 odst. 2 písm. b).“.

 

37.

V § 10 odst. 5 ve větě čtvrté se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje s výjimkou výdajů podle § 25 zákona.“.

 

38.

V § 10 odst. 6 se ve třetí větě slova „v době kratší než dva roky“ nahrazují slovy „v době kratší než pět let“.

 

39.

§ 10 odst. 8 zní:

(8) Příjmy podle odstavce 1 písm. f) až ch) plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně ( § 36). Je-li v ceně z veřejné soutěže zahrnuta odměna na užití díla nebo výkonu, sníží se o částku připadající na tuto odměnu základ daně zdaňovaný zvláštní sazbou daně a tato částka se zahrne do příjmů uvedených v § 7. U poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, u nichž je sportovní činnost podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností, se považují přijaté ceny ze sportovních soutěží za příjmy podle § 7. Plynou-li tyto příjmy ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně (dílčím základem daně) podle § 5 odst. 2.“.

 

40.

V § 10 se vypouští odstavec 9 a dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

 

41.

§ 12 odst. 2 zní:

(2) Příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti ( § 7) provozované za spolupráce druhého z manželů a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují tak, aby podíl připadající na spolupracujícího manžela (manželku) nečinil více jak 50 %, pokud spolupracující manžel (manželka) je plátcem pojistného na sociální a zdravotní pojištění jako osoba samostatně výdělečně činná; přitom částka připadající na spolupracujícího manžela (manželku), o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce. V ostatních případech spolupráce manžela (manželky) a ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem se příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 %; přitom částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce. Příjmy nelze rozdělovat na děti povinné školní docházkou a na děti a manželku (manžela), pokud jsou uplatňovány jako osoby vyživované ( § 15).“.

 

42.

V § 13 odst. 1 se za slova „společenskou smlouvou“ vkládají slova „nebo rovným dílem 14a)“.

 

43.

§ 13 odst. 2 zní:

(2) Základ daně veřejné obchodní společnosti se nesnižuje o dary podle - 20 odst. 4 ani o odčitatelnou položku podle § 34 odst. 3. Dary se posuzují jako dary poskytnuté jednotlivými společníky podle § 15 odst. 8 a na jednotlivé společníky se rozdělují stejně jako základ daně zjištěný za veřejnou obchodní společnost. Stejně se posuzuje odčitatelná položka podle § 34 odst. 3.“.

 

44.

V § 13 odst. 3 se za slovy „jednotlivé komplementáře“ doplňuje odkaz na poznámku pod čarou „14b)“a vypouštějí se slova „podle společenské smlouvy“.

 

45.

§ 13 odst. 4 zní:

(4) Dary poskytované komanditní společností ( § 20 odst. 4) a odčitatelná položka podle § 34 odst. 3 se rozdělují na komplementáře a komanditní společnost ve stejném poměru, jako se rozděluje mezi nimi základ daně zjištěný za společnost jako celek. Poměrná část darů připadající na komplementáře se posuzuje jako dary poskytnuté jednotlivými komplementáři.“.

 

46.

§ 13 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

(5) Při stanovení základu daně podle odstavců 1 a 3 se vychází z hospodářského výsledku ( § 23 odst. 2) upraveného o převod podílu na hospodářském výsledku společníkům veřejné obchodní společnosti nebo komplementářům komanditní společnosti.“.

 

47.

V § 15 odst. 1 písm. a) se částka „20 400 Kčs“ nahrazuje částkou „21 600 Kč“.

 

48.

§ 15 odst. 1 písm. b) zní:

b) 10 800 Kč ročně na vyživované dítě žijící v domácnosti s poplatníkem. Přechodný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění snížení,“.

 

49.

V § 15 odst. 1 písm. c) se slova „ve společné domácnosti“ nahrazují slovy „v domácnosti“.

 

50.

V § 15 odst. 1 písm. c) se částka „20 400 Kčs“ nahrazuje částkou „21 600 Kč“.

 

51.

V § 15 odst. 1 písm. c) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: „je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP-P (zvlášť těžce poškozený s průvodcem), zvyšuje se částka 12 000 Kč na dvojnásobek.“.

 

52.

§ 15 odst. 1 písm. d) a e) znějí:

d)

6000 Kč ročně, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod nebo došlo-li k souběhu nároku na starobní a částečný invalidní důchod,

e)

12 000 Kč ročně, pobírá-li poplatník invalidní důchod nebo jiný důchod, u něhož jednou z podmínek přiznání je invalidita, došlo-li k souběhu nároků na starobní a invalidní důchod nebo je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní, avšak jeho žádost o invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní,“.

 

53.

V § 15 odst. 1 se doplňují písmena f) a g), která znějí:

 

f)

36 000 Kč ročně, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP-P (zvlášť těžce poškozený s průvodcem),

g)

6000 Kč ročně, je-li poplatník žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem a pokud takovému poplatníkovi plynou příjmy ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. a).“.

 

54.

§ 15 odst. 2 zní:

(2) O částku podle odstavce 1 písm. a) nesnižuje základ daně poplatník, u kterého starobní důchod z pojistného na sociální zabezpečení 14c) nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu činí více než 21 600 Kč ročně. Nepřevyšuje-li 21 600 Kč ročně, přizná se částka podle odstavce 1 písm. a) jen ve výši snížené o vyplacené částky starobního důchodu. K přídavkům na děti a k výchovnému se nepřihlíží. Podle tohoto odstavce se nepostupuje u poplatníků, kteří na počátku zdaňovacího období nejsou poživateli starobního důchodu a tento důchod jim nebyl přiznán ani zpětně k počátku zdaňovacího období.“.

 

55.

V § 15 odst. 3 se slova „b) až e)“ nahrazují slovy „b) až g)“.

 

56.

V § 15 odst. 5 se slova „ve společné domácnosti“ nahrazují slovy „v domácnosti“.

 

57.

§ 15 odst. 6 zní:

(6) Vyživuje-li dítě (děti) v rámci jedné domácnosti více poplatníků (např. manželé), může je pro účely daně uplatnit jen jeden z nich. Při splnění podmínek pro uplatnění nároku na snížení základu daně může uplatnit dítě (děti) po část kalendářního roku jeden z poplatníků (např. manželů) a po zbývající část druhý z poplatníků.“.

 

58.

§ 15 odst. 7 zní:

(7) U poplatníka, který uplatňuje nárok na snížení základu daně podle odstavce 1 písm. b) až g) jen v několika kalendářních měsících zdaňovacího období, sníží se základ daně o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení základu daně splněny. Dítě uplatní poplatník již v kalendářním měsíci, v němž se narodilo nebo v němž začíná soustavná příprava zletilého dítěte na budoucí povolání.“.

 

59.

§ 15 odst. 8 zní:

(8) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, kultury, školství, na policii, 15a) na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.“.

 

60.

V § 16 v poslední řádce tabulky se slova „+ 47 %“ nahrazují slovy „+ 44 %“.

 

61.

§ 18 odst. 3 zní:

(3) U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, 17) nejsou předmětem daně příjmy z činností vyplývajících z jejich poslání. Za tyto příjmy se pro účely tohoto zákona považují příjmy stanovené zvláštními předpisy 17a) nebo příjmy z činností vymezených ve statutu, stanovách, zřizovacích a zakladatelských listinách, u nichž náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona na jejich dosažení, zajištění a udržení jsou vyšší. Předmětem daně nejsou příjmy z dotací, příspěvků na provoz, finančních prostředků na realizaci státní zakázky, grantů, případně dalších forem státní podpory a z úroků z vkladů na běžném účtu.“.

 

62.

V § 18 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Za příjmy podle odstavce 3 se nepovažují příjmy z nájemného s výjimkou příjmů z pronájmů u rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených ústředními orgány státní správy, které jsou prokazatelně zohledněny ve vztahu k rozpočtu zřizovatele, dále příjmy z reklam plynoucí od subjektů se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a od subjektů se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky prostřednictvím jejich stálé provozovny ( § 22 odst. 2) a příjmy z členských příspěvků s výjimkou členských příspěvků osvobozených od daně ( § 19 písm. a)).“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

63.

V § 18 odst. 5 se za slovo „obce,“ vkládají slova „okresní úřady,“.

 

64.

V § 19 odst. 1 se vypouští písmeno b).

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až ch).

 

65.

V § 19 odst. 2 se v první větě slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm.d)“ a na konci se připojují tato slova: „; osvobození se v uvedeném případě nepoužije ani při převedení vlastnických práv k těmto zdrojům a zařízením na dalšího vlastníka.“.

Druhá věta se vypouští.

 

66.

V § 20 odst. 2 se ve druhé větě za slovy „ukončení likvidace,“ nahrazuje čárka tečkou a zbytek věty se vypouští.

 

67.

V § 20 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou snížit základ daně zjištěný podle odstavce 1 až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použijí-li takto získané prostředky ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. V případě, že 30 % snížení činí méně než 50 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 50 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.“.

 

Dosavadní odstavce 4, 5 a 6 se označují jako odstavce 5, 6 a 7.

 

68.

§ 20 odst. 5 zní:

(5) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, kultury, školství, na policii, 15a) na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 2 % ze základu daně. Tento odečet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.“.

 

69.

V § 21 se sazba „45 %“ nahrazuje sazbou „42 %“ a slova „ § 20 odst. 4“ se nahrazují slovy „ § 20 odst. 4 a 5“.

 

70.

V § 22 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) příjmy z prodeje nemovitostí nebo movitých věcí umístěných nebo registrovaných na území České republiky a z prodeje účasti nebo podílu na obchodní společnosti či družstvu se sídlem na území České republiky.“.

 

71.

V § 22 odst. 1 písm. d) bodu 7 se za slova „týkajícího se věci“ vkládají slova „nebo její části“.

 

72.

§ 23 odst. 1 a 2 znějí:

(1) Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů osvobozených od daně ( § 4 a 19), převyšující výdaje (náklady) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení ( § 24), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, upravený podle následujících odstavců.

(2) Pro zjištění základu daně se u poplatníků, kteří účtují v soustavě podvojného účetnictví, 20) vychází z hospodářského výsledku (zisk nebo ztráta) a u poplatníků, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví z rozdílu mezi příjmy a výdaji.“.

 

73.

§ 23 odst. 4 písm. b) zní:

b) zisk (ztráta) z prodeje vkladních listů, vkladových certifikátů, kupónů a dluhopisů 20a) s výjimkou dluhopisů s předkupním právem na akcie a dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na vydání akcií, 20b) mezi držiteli před lhůtou splatnosti,“.

 

74.

V § 23 odst. 4 se v písmenu d) na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) částky zúčtované do výnosů, které souvisejí s rozpouštěním rezerv a opravných položek, jejichž tvorba nebyla pro daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.“.

 

75.

V § 23 odst. 8 uvozovací věta zní: „U poplatníků, u nichž dochází k ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti ( § 7), k ukončení pronájmu ( § 9) a ke zrušení s likvidací, se základ daně podle předchozích odstavců za zdaňovací období předcházející dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, pronájmu nebo zahájení likvidace upraví.“.

 

76.

V § 23 odst. 8 písm. a) se za slovo „rezerv“ vkládají slova „s výjimkou rezerv, které budou prokazatelně zúčtovány v období, v němž dochází k likvidaci“.

 

77.

V § 23 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) Ve zdaňovacím období, v němž dojde ke zrušení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí hmotného a nehmotného majetku, je pronajímatel, který odpisoval pronajatý hmotný majetek podle § 30 odst. 4, povinen zvýšit základ daně o rozdíl mezi uplatněnými odpisy a odpisy vypočtenými podle - 31 nebo § 32. Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy bude pronajímatelem bezprostředně uzavřena nová smlouva o finančním pronájmu tohoto majetku, a v případech, kdy byl předmět finančního pronájmu prokazatelně zničen nebo odcizen.“.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

 

78.

V § 24 odst. 2 písm. b) se vypouštějí slova „upravená o poměrnou část zůstatkové hodnoty opravné položky k úplatně nabytému majetku, 20)“.

 

79.

§ 24 odst. 2 písm. d) zní:

d) příspěvky právnickým osobám, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštního zákona,“.

 

80.

V § 24 odst. 2 písm. f) se za slovem „komplementáře“ vkládají slova „, poplatníkem majícím příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti ( § 7)“ a dále se za slova „podle zvláštních předpisů 21)“ vkládají slova „ , avšak pouze do výše pojistného vypočteného sazbou bez jejího zvýšení z maximálního základu pro toto pojistné“.

 

81.

§ 24 odst. 2 písm. h) zní:

h) nájemné včetně nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, avšak nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci u poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období,“.

 

82.

V § 24 odst. 2 písm. ch) se na konci čárka nahrazuje tečkou a doplňují se tyto věty: „Daň z příjmů zaplacená v zahraničí je výdajem (nákladem) pouze u příjmů, které se zahrnují do základu daně, a to pouze v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle zvláštního předpisu 22a) nebo podle mezinárodní smlouvy ( § 37). Tento výdaj (náklad) se uplatní v následujícím zdaňovacím období po tom, v němž vznikl.“.

 

83.

§ 24 odst. 2 písm. j) bod 2 zní:

2. závodní preventivní péči poskytovanou zařízením závodní preventivní péče v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy 23) a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, 23a)“.

 

84.

V § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 se za slova „na výchovu žáků“ vkládá slovo „učilišť“.

 

85.

§ 24 odst. 2 písm. k) zní:

k) výdaje (náklady) na pracovní cesty včetně výdajů (nákladů) na pracovní cesty spolupracujících osob ( § 12 odst. 2) a společníků veřejných obchodních společností a komplementářů komanditních společností ( § 13), a to maximálně ve výši podle zvláštních předpisů, 5) přitom

1. na ubytování, dopravu hromadnými dopravními prostředky a na nezbytné výdaje spojené s pracovní cestou v prokázané výši,

2. na dopravu silničním motorovým vozidlem 23b) zahrnutým v majetku poplatníka nebo v pronájmu ve výši stanovené v odstavci 6,

3. na dopravu silničním motorovým vozidlem 23b) nezahrnutým v majetku poplatníka s výjimkou pronájmu ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty, u nákladních automobilů a autobusů se použije sazba základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla zvýšená na dvojnásobek,

4. výdaje na spotřebované pohonné hmoty u zvláštních motorových vozidel, 23c) u silničních motorových vozidel upravených pro jiné účely, než je přeprava osob nebo materiálů, a u silničních motorových vozidel při jízdách převážně v terénu, při údržbě komunikací, ve skladech, výrobních prostorách a nádvořích se uplatňují ve skutečné prokázané výši,

5. stravné a kapesné při zahraničních pracovních cestách,

6. stravné při tuzemských pracovních cestách, a to pouze pro zaměstnance podle § 6,“.

 

86.

§ 24 odst. 2 písm. l) zní:

l) škody vzniklé v důsledku živelních pohrom a zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených obecně závaznými právními předpisy,“.

 

87.

§ 24 odst. 2 písm. r) a t) znějí:

r)

cena pořízení 20) cenného papíru v případě jeho prodeje, a to ve zdaňovacím období, v němž dochází k prodeji cenného papíru,

t) vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování ( § 27) a pozemků, a to jen do výše příjmů z jejich prodeje,“.

 

88.

V § 24 odst. 2 se doplňují písmena u), v), w), x) a y), která znějí:

u)

daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka z příjmů uvedených v § 10 odst. 1 písm. h) a ch), u nichž se uplatňuje zvláštní sazba daně ( § 36), je-li výhra nebo cena v nepeněžním plnění a silniční daň zaplacená jedním z manželů, který je zapsán jako držitel motorového vozidla v technickém průkazu, přičemž vozidlo je používáno pro podnikatelskou a jinou samostatnou výdělečnou činnost druhým z manželů, který jako držitel v technickém průkazu zapsán není,

v)

zaplacené smluvní pokuty a úroky z prodlení, 26a)

w)

nabývací cena podílu na obchodní společnosti nebo družstvu v případě jeho prodeje, paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 6 odst. 8, hodnota pohledávky za dlužníkem, u něhož soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu 19a) pro nedostatek majetku.“.

 

89.

V § 24 odst. 4 uvozovací věta zní: „Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku a nehmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že“.

 

90.

V § 24 odst. 6 písm. b) bodu 2 se za slova „sčítání lidu“ připojují tato slova: „v České republice“.

 

91.

V § 24 odst. 6 poslední věta zní: „Zvolený způsob se uplatní u všech motorových vozidel v majetku poplatníka kromě vozidel, u nichž lze uplatnit výdaje (náklady) podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 4, a u vozidel v pronájmu a nelze jej v průběhu zdaňovacího období měnit.“.

 

92.

V § 24 se za odstavec 6 vkládají odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Je-li předčasně ukončena smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku a nehmotného majetku, považuje se tato smlouva, pro účely tohoto zákona, od data uzavření za smlouvu o pronájmu, kdy se po skončení nájemní smlouvy najatý majetek vrací pronajímateli.

(8) Za nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu se pro účely zákona považuje hodnota splaceného peněžitého a nepeněžitého vkladu společníka nebo člena družstva včetně emisního ážia nebo cena pořízení 20) majetkové účasti v případě úplatného pořízení podílu anebo cena stanovená pro účely daně dědické a daně darovací 26b) v případě nabytí podílu zděděním nebo darováním. Nepeněžitý vklad právnické osoby vložený do obchodní společnosti nebo družstva se ocení v případě hmotného majetku a nehmotného majetku zůstatkovou cenou ( § 29 odst. 2) a v případě ostatního majetku účetní hodnotou.“.

 

93.

§ 25 písm. f) zní:

f)

penále a pokuty s výjimkou smluvních pokut uvedených v § 24, přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, 21) regulační a sankční opatření ve mzdové oblasti 26c) a částka rozdílu mezi pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti zaplaceným podle zvýšené sazby 26d) a pojistným včetně příspěvku vypočteným podle sazby bez jejího zvýšení, 26e)“ .

 

94.

V § 25 písm. m) se na konci připojují tato slova: „s výjimkou uvedenou v § 10 odst. 6 a § 24 odst. 2 písm. w)“.

 

95.

V § 25 písm. n) se vypouští slovo „přijaté“.

 

96.

§ 25 písm. r) zní:

r) daně zaplacené za jiného poplatníka s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. u),“.

 

97.

V § 25 písm. s) se na konci připojují tato slova: „a obdobné daně zaplacené v zahraničí, s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. ch)“.

 

98.

V § 25 písm. w) se na konci připojuje tato věta: „Toto ustanovení se nevztahuje na poplatníky uvedené v § 18 odst. 3, na burzy cenných papírů, 28a) fond národního majetku /18/ a na poplatníky uvedené v § 2,“.

 

99.

V § 25 se doplňují písmena x), y) a z), která znějí:

x)

úroky a jiné výnosy poskytované zaměstnavatelem z vkladů přesahující průměrnou výši obvyklých úroků za příslušné zdaňovací období, požadovaných za úvěry, které banky poskytují v místě bydliště nebo sídla zaměstnavatele,

y)

úroky z odložených částek daní za dobu posečkání, zvýšení daní a exekuční náklady podle zvláštních předpisů 28b) a dále úroky z úvěrů za posečkání cla, 28c)

z)

hodnota pohledávek s výjimkou uvedenou v § 24.“.

 

100.

Dosavadní text § 25 se označuje jako odstavec 1 a připojuje se nový odstavec 2, který zní:

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. w) se nepoužije u poplatníků, a to v roce jejich vzniku a v následujících třech letech. U právních nástupců vzniklých ze subjektů zrušených bez provedení likvidace se za rok vzniku považuje rok, ve kterém vznikl subjekt zrušený bez provedení likvidace.“.

 

101.

V § 26 odst. 2 se za slova „samostatné movité věci“ vkládají slova „s výjimkou zásob“ a připojuje se tato věta: „Hmotným majetkem pro účely tohoto zákona však nejsou zásoby.“.

 

102.

§ 26 odst. 3 zní:

(3) Jiným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí

a) technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku,

b) technické rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 29b)

c) výdaje hrazené nájemcem, které podle zvláštních předpisů 20) tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu 10 000 Kč.“.

 

103.

§ 26 odst. 5 zní:

(5) Odpisováním se pro účely tohoto zákona rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku a nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu.“.

 

104.

V § 26 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

(6) Odpis ve výši vypočteného ročního odpisu lze uplatnit z hmotného majetku a nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka ke konci příslušného zdaňovacího období s výjimkou právního nástupce poplatníka zrušeného bez likvidace nebo dědice poplatníka uvedeného v § 2, pokračuje-li v činnosti nebo pronájmu, který nabyl v průběhu zdaňovacího období majetek již odpisovaný původním vlastníkem.

(7) Odpis ve výši jedné poloviny z vypočteného ročního odpisu lze uplatnit z hmotného majetku a nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka na počátku příslušného zdaňovacího období, dojde-li v průběhu zdaňovacího období

1.

k vyřazení majetku před koncem zdaňovacího období, s výjimkou poplatníků postupujících podle § 30 odst. 4,

2.

k převedení majetku na jiné právnické nebo fyzické osoby podle zvláštních předpisů, 29a) který je evidován v majetku poplatníka k datu předcházejícímu dni převodu majetku,

3.

k ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, zrušení bez likvidace, zrušení s likvidací nebo prohlášení konkurzu z majetku evidovaného ke dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, ke dni zrušení bez likvidace, ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace nebo ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkurzu.

Odpis ve výši jedné poloviny z vypočteného ročního odpisu může uplatnit také právní nástupce, a to z hmotného a nehmotného majetku evidovaného v majetku ke konci příslušného zdaňovacího období, který nabyl v průběhu zdaňovacího období od poplatníka zrušeného bez likvidace nebo od zemřelého poplatníka. Obdobně může odpis ve výši jedné poloviny vypočteného ročního odpisu uplatnit i nájemce, který odpisuje hmotný majetek podle § 28 odst. 2 a 3, dojde-li k ukončení nájemního vztahu před odepsáním vstupní ceny v průběhu zdaňovacího období.

(8) Odpisy pro účely zákona není poplatník povinen uplatnit, přitom odpisování lze i přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo, a to za podmínky, že v době přerušení neuplatní poplatník výdaje paušální částkou podle § 7 nebo § 9. Pokud poplatník uplatní výdaj paušální částkou, nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely. Přitom po dobu uplatňování výdajů paušálním způsobem vede poplatník odpisy pouze evidenčně.“.

 

105.

V § 27 písm. i) se slova „základního jmění“ nahrazují slovy „vlastního jmění“.

 

106.

V § 28 odst. 1 se na konci slova „v odstavcích 2 až 4 nahrazují slovy v odstavcích 2 až 6“.

 

107.

V § 28 odst. 3 se za slova „pronajatého hmotného majetku“ vkládají slova „a jiný majetek uvedený v § 26 odst. 3 písm. c), jsou-li“.

 

108.

V § 28 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Technickou rekultivaci, pokud nezvyšuje vstupní a zůstatkovou cenu hmotného majetku ( § 26 odst. 3), prováděnou na pozemku, k němuž má vlastnické právo nebo právo hospodaření jiná osoba, může odpisovat pouze poplatník, který je k provedení rekultivace zavázán.

(6) Nehmotný majetek může kromě vlastníka odpisovat poplatník, který k němu nabyl právo užívání za úplatu.“.

 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

 

109.

V § 30 odst. 4 první věta zní: „Pronajímaný hmotný movitý majetek u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku lze odepsat až do 90 % vstupní ceny rovnoměrně po dobu trvání pronájmu za předpokladu, že doba pronájmu trvá alespoň 40 % doby odpisování stanovené v odstavci 1, nejméně však 3 roky.“.

 

110.

V § 30 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Při zrušení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného podle odstavce 4 považuje se tato smlouva pro účely zákona od data uzavření za smlouvu o pronájmu, kdy se po skončení nájemní smlouvy najatý hmotný majetek a nehmotný majetek vrací pronajímateli. Toto ustanovení neplatí v případě bezprostředního uzavření nové smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku a nehmotného majetku, který byl předmětem zrušené smlouvy, a v případech, kdy byl předmět finančního pronájmu prokazatelně zničen nebo odcizen.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

111.

§ 30 se doplňuje odstavcem 8, který zní:

(8) U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané kupní smlouvou. Není-li smlouva sjednána na dobu určitou, stanoví se roční odpis podle § 31 nebo § 32.

 

112.

V § 31 odst. 3 se za slova hmotného majetku“ vkládají slova „a nehmotného majetku“.

 

113.

V § 32 odst. 3 v uvozovací větě a v písmenech a) a b) se vypouští slovo „hmotného“.

 

114.

V § 34 odst. 2 se slova „ § 20 odst. 4“ nahrazují slovy „ § 20 odst. 5“.

 

115.

V § 34 se odstavce 3, 4 a 5 nahrazují odstavci 3, 4, 5 a 6, které znějí:

(3) Od základu daně mohou poplatníci odečíst 10 % vstupní ceny nového hmotného majetku zatříděného podle přílohy k tomuto zákonu v položkách 3 až 6 a v položce 9 s výjimkou uvedenou v odstavci 4, jsou-li jeho prvními vlastníky, a to ve zdaňovacím období, ve kterém je hmotný majetek evidován v majetku poplatníka. Odpočet lze uplatnit pouze v případě, že nedojde k prodeji nebo k pronájmu tohoto majetku do tří let následujících po roce, kdy byl uplatněn odpočet. Toto ustanovení nelze uplatnit v tom zdaňovacím období, v němž dojde k ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, ke vstupu do likvidace a k prohlášení konkurzu.

(4) Odpočet podle odstavce 3 nelze uplatnit u

a)

letadel, motocyklů a osobních automobilů, nejsou-li využívány provozovateli osobní dopravy a provozovateli autoškol na základě vydané koncese,

b)

hmotného majetku umístěného v zahraničí nebo používaného v zahraničí nepřetržitě více než 183 dnů v příslušném zdaňovacím období,

c)

u hmotného majetku při nákupu podniku (souhrn hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání) nebo jeho částí.

(5) Nelze-li odpočet podle odstavce 3 uplatnit v roce pořízení hmotného majetku z důvodu, že poplatník vykázal ztrátu nebo základ daně nižší než odpočet podle odstavce 3, lze odpočet nebo jeho zbývající část uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, ve kterém poplatník vykáže základ daně.

(6) Poplatník, který je fyzickou osobou, uplatní odpočet, jen jde-li o hmotný majetek používaný pro dosahování příjmů podle § 7 a 9. O odpočet podle odstavce 3 nelze snižovat příjmy podle § 6.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

 

116.

V § 35 odst. 1 se na konci odstavce připojuje tato věta: „Přitom u poplatníků, kteří jsou společníky veřejné obchodní společnosti, u komplementářů komanditní společnosti a u komanditní společnosti se daň sníží pouze o částku, která odpovídá poměru, jakým byl mezi ně rozdělen základ daně, zjištěný za veřejnou obchodní společnost podle § 13 odst. 1 nebo za komanditní společnost podle § 13 odst. 3.“.

 

117.

§ 35 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

(3) Poplatníci uvedení v § 17, s výjimkou podílových a investičních fondů, mohou od daně dále odečíst částku odpovídající jedné polovině daně srážené ve zdaňovacím období touto právnickou osobou podle § 36 z dividend nebo z podílů na zisku z účastí na společnostech s ručením omezeným z účastí komanditistů na komanditních společnostech anebo z podílů na zisku a obdobného plnění z členství v družstvech.“.

 

118.

V § 36 odst. 2 písm. a) bodu 5 se vypouštějí slova „s výjimkou uvedenou v písmenu c)“.

 

119.

V § 36 odst. 2 písm. a) bodu 6 se vypouštějí slova „vklad společníka, členský vklad nebo“ a na konci se připojují tato slova: „na obchodní společnosti nebo družstvu“.

 

120.

§ 36 odst. 2 písm. a) bod 7 zní:

7. z rozdílu při zpětném nákupu zaměstnaneckých akcií ( § 8 odst. 3 písm. a)),“.

 

121.

V § 36 odst. 2 písm. a) bodu 8 se na konci připojují tato slova: „s výjimkou úroků plynoucích ze vzájemných úložek (depozit) bank v rámci mezibankovního finančního trhu a s výjimkou úroků z vkladů pojišťoven u bank.“.

Bod 9 se vypouští.

 

122.

V § 36 odst. 2 písm. a) se na konci vypouští tečka a připojují se slova „a dále u subjektů uvedených v § 2 odst. 3 a v § 17 odst. 5 se za podíl na zisku považuje rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou na trhu ( § 23 odst. 7) a úroky neuznávané jako výdaj podle § 25 písm. w)“ a doplňuje se tato věta: „Za podíly na zisku se nepovažuje zvýšení vkladu společníka na základě zvýšení základního jmění z majetku převyšujícího základní jmění společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. 34a)“ .

 

123.

§ 36 odst. 2 písm. b), c) a d) znějí:

b) 20 %, a to

1. z výher v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách s výjimkou výher z loterií, sázek a jiných podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle zvláštního předpisu 12) ( § 10 odst. 3 písm. b)),

2. z cen a z výher reklamních soutěží a slosování ( § 10 odst. 1 písm. eh)), z cen z veřejných soutěží a ze sportovních soutěží ( § 10 odst. 1 písm. ch)) s výjimkou cen z veřejných a sportovních soutěží, které jsou od daně osvobozeny ( § 4 odst. 1 písm. f)),

3. z úroků a jiných výnosů z vkladů přijímaných zaměstnavatelem od svých zaměstnanců ( § 8 odst. 6),

c)

15 %, a to 1. z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů, z vkladů na vkladních knížkách, z úroků peněžních prostředků na vkladových účtech ( § 8 odst. 1 písm. c)), z úroků z vkladů na běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání, např. sporožirové účty, devizové účty, 2. z plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku nebo z důchodového pojištění mimo fond sociálního pojištění sníženého o zaplacené pojistné ( § 8 odst. 1 písm. f)), 3. z vypláceného dalšího podílu v rámci transformace družstev podle zvláštního předpisu, 13)

d)

10 %, a to 1. z příjmů autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize ( § 7 odst. 6), 2. z příjmů z právního vztahu podle § 6 odst. 4.“.

 

124.

§ 36 odst. 3 zní:

(3) U podílových a investičních fondů 16) zvláštní sazba daně z příjmů činí 25 % z rozdílu, o který příjmy z prodeje akcií, zatímních listů, podílových listů, 20a) dluhopisů s předkupním právem na akcie a dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na vydání akcií, 20b) ve zdaňovacím období převyšují cenu jejich pořízení.“.

 

125.

V § 36 odst. 4 druhá věta zní: „Základ daně se nesnižuje o nezdanitelnou část základu daně ( § 15) a zaokrouhluje se na celé koruny dolů.“.

 

126.

V § 36 odst. 5 se slova „a odstavce 3“ nahrazují slovy „, a o příjmy z úroků ze státních dluhopisů“.

 

127.

V § 36 se za odstavec 5 vkládají odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Pokud obchodní společnosti, s výjimkou investičního fondu, nebo družstvu plynou od jiné obchodní společnosti nebo družstva, v nichž má nejméně dvacetiprocentní podíl na vlastním jmění, dividendy nebo podíly na zisku s účastí na společnosti s ručením omezeným a z účastí komanditistů na komanditní společnosti anebo podíly na zisku a obdobná plnění z členství v družstvech, je základem pro zvláštní sazbu daně, uvedenou v odstavci 2 písm. a), vyplácená dividenda nebo podíl na zisku a obdobné plnění z členství v družstvu, snížená o přijatou dividendu nebo podíl na zisku a obdobné plnění z členství v družstvu od obchodní společnosti nebo družstva, v nichž má nejméně dvacetiprocentní podíl na vlastním jmění.

(7) Pro účely daně z příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba, se za poplatníky podle § 17 považují i veřejné obchodní společnosti.“.

 

128.

V § 38 odst. 1 se středník nahrazuje tečkou a písmena a) a b) se nahrazují tímto textem: „Pokud poplatník není účetní jednotkou, 20) použije se kurz „nákup“ nebo „prodej“ v okamžiku zúčtování s bankou, v ostatních případech se použije kurz „střed“ vyhlášený Českou národní bankou poslední kalendářní den měsíce předcházejícího měsíci, v němž byl příjem nebo výdaj (náklad) uskutečněn.“.

 

129.

V § 40 odst. 3 část věty za středníkem zní: „dojde-li při provozu malých vodních elektráren, u nichž jsou příjmy osvobozeny, 36a) k překročení hranice 200 000 kWh vyrobené energie ročně, jsou předmětem daně pouze příjmy z energie vyrobené nad tento limit.“.

 

130.

V § 40 odst. 4 se v druhé větě slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. f)“.

 

131.

V § 40 odst. 5 se na konci odstavce doplňují tyto věty: „Dojde-li u uvedených základních prostředků (hmotného majetku) k technickému zhodnocení, zvyšuje se o něj cena, ze které byly odpisy prováděny (vstupní cena). V případě, že dojde v průběhu roku k vyřazení uvedeného odpisovaného základního prostředku (hmotného majetku), lze jako výdaj (náklad) uplatnit odpisy v poloviční výši.“.

 

132.

V § 40 odst. 7 písm. a) se vypouštějí slova „a nehmotný majetek“.

 

133.

V § 40 písm. c) se na konci tečka nahrazuje čárkou a za písmeno c) se doplňuje písmeno d), které zní:

d)

nehmotný majetek odpisovaný jako nehmotná aktiva k 31. prosinci 1992 může poplatník doodepsat, a to rovnoměrně, nejdéle však do pěti let od zahájení odpisování.“.

 

134.

V § 40 odst. 15 se slova v závorce „ § 23 odst. 3 písm. c)“ nahrazují slovy v závorce „ § 23 odst. 4 písm. d)“.

 

135.

§ 40 se doplňuje odstavci 20, 21, 22, 23 a 24, které znějí:

(20) U rozpočtových a příspěvkových organizací a obcí nejsou ve zdaňovacím období roku 1993 předmětem daně rovněž příjmy z činností, vymezených ve statutu nebo zřizovací listině jako hlavní činnost i v případě, že nesplňují kritéria § 18 odst. 3, pokud je poplatník nevykazuje jako hospodářskou činnost 38a) a jsou prokazatelně zohledněny za celé zdaňovací období ve finančním vztahu k rozpočtu zřizovatele nebo v rozpočtu obce.

(21) Ustanovení § 25 písm. w) se nepoužije v případech, kdy úvěry a půjčky jsou poskytnuty subjekty, které se neúčastní na vedení, kontrole či jmění příjemce úvěru a půjčky, pokud tyto úvěry a půjčky nepřesahují

a)

v roce 1994 třicetinásobek výše vlastního jmění,

b)

v roce 1995 dvacetipětinásobek výše vlastního jmění,

c)

v roce 1996 dvacetinásobek výše vlastního jmění,

d)

v roce 1997 patnáctinásobek výše vlastního jmění.

(22) Ustanovení § 35 odst. 3 se nepoužije pro zdaňovací období roku 1994.

(23) Částky zúčtované do výnosů, 20) které souvisejí s rozpouštěním rezerv vytvořených na vrub nákladů před nabytím účinnosti tohoto zákona, které nejsou podle § 24 odst. 1 písm. i) výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, se zahrnují do základu daně.

(24) Výjimka ve vztahu k pojišťovnám uvedená v § 36 odst. 2 písm. a) bodu 8 se nepoužije za zdaňovací období roku 1994.“.

 

136.

Slovo „Kčs“ se v zákoně nahrazuje slovem „“ v ustanoveních § 7 odst. 6, § 10 odst. 3 písm. a), § 10 odst. 9, § 16, § 26 odst. 2 a 4, § 35 odst. 1 písm. a), § 35 odst. 1 písm. b) a § 40 odst. 10.

 

137.

V příloze k zákonu položka 1 zní:

(1) Budovy a haly (Třída 1) 5

z toho:

a)

budovy a haly ze dřeva a lehkých hmot 4 b) budovy a haly výrobní pro energetiku (obor 811 3 a 812 2) 4 c) stavební objekty na povrchových dolech v oblasti důlního pole (obor 801, 802, 811 a 812) 4“.

 

138.

V příloze k zákonu v položce 2 písmene e) zní:

e) vedení elektrická a dráhy visuté (obor 828) 4“.

 

139.

Poznámky pod čarou č. 4b) až 38b) znějí:

4b)

§ 87 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb.

6b)

Např. zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky.

6c)

§ 92 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 186/1992 Sb.

§ 116 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 527/1992 Sb.

6d)

§ 7 odst. 2 vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci.

6e)

§ 11 odst. 2 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

14a)

§ 82 obchodního zákoníku.

14b)

§ 100 obchodního zákoníku.

14c)

Zákon č. 589/1992 Sb.

15a)

Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

Zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

17a)

Např. zákon ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, zákon ČNR č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákony o profesních komorách.

20a)

§ 1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb.

20b)

§ 160 obchodního zákoníku.

22a)

§ 81 zákona ČNR č. 33l7/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

23)

§ 18a35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

23a)

§ 8 nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění č. 117/1993 Sb.).

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění vyhlášky č. 155/1993 Sb.

23b)

§ 1 odst. 3 vyhlášky č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

23c)

§ 1 odst. 4 vyhlášky č. 41/1984 Sb.

26a)

§ 369 obchodního zákoníku.

26b)

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

26c)

Např. nařízení vlády ČR č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti.

26d)

§ 7 odst. 2 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

26e)

§ 7 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 589/1992 Sb.

28a)

Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.

28b)

Zákon č. 337/1992 Sb.

28c)

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon.

29b)

Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

34a)

§ 144208 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

36a)

Opatření ministerstva financí ČSR č. j. 153/7 409/1982 ze dne 27. 5. 1982.

38a)

Vyhláška ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

Čl. II

zrušen

Čl. III

Zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 15l7/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 4 odst. 1 se za slovo „výnosů“ vkládá slovo „(příjmů)“.

 

2.

V § 8 odst. 1 se vypouští slovo „výdajem“ a ruší se závorka.

 

3.

V § 8 odst. 1 a 4 se za slova „daně z příjmů“ vkládají slova „účtující v soustavě podvojného účetnictví“.

Čl. IV

Pro stanovení daňové povinnosti za rok 1993 a při zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zúčtovaných do zdaňovacího období roku 1993 se použijí dosavadní předpisy ve znění čl. I bodů 5, 9, 67, 75, 76, 102, 103, 104, 108 a 111 tohoto zákona.

Čl. V

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších předpisů, a úplné znění zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. VI

Zrušují se

1.

Zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů.

2.

Zákon č. 626/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů.

3.

Zákon č. 610/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Uhde v. r.

 

Havel v. r.

 

Klaus v. r.