Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

324/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 1994

324

 

ZÁKON

ze dne 3. prosince 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění,

ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění č. 295/1993 Sb.,

a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na

všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

a v úplném znění č. 296/1993 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb. a v úplném znění č. 295/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 3 odst. 2 se za slova "v obchodním rejstříku," vkládají slova "popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku, nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice".

 

2.

V § 3 odst. 3 se slova "výhod a imunit" doplňují slova "nebo pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů".

 

3.

V § 6 odst. 2 písm. i) se slovo "prokurátoři" nahrazuje slovy "státní zástupci".

 

4.

V § 6 odst. 2 písm. j) se vypouštějí slova "prezidiální rady".

 

5.

V § 9 odst. 6 se na konci připojuje tato věta: "Jde-li o osoby zaměstnané, plní tuto povinnost zaměstnavatel.".

 

6.

Dosavadní text § 20b se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který včetně poznámky pod čarou č. 15) zní:

"(2) Za poživatele důchodů z důchodového zabezpečení podle § 6 odst. 4 písm. b) se považují poživatelé důchodů přiznaných po 31. prosinci 1992 s přihlédnutím k dobám zaměstnání uvedeným v čl. 20 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpeční 15) a poživatelé důchodů, které byly přiznány podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky o sociálním zabezpečení před 1. lednem 1993.

 

15.

Smlouva byla vyhlášena pod č. 228/1993 Sb.".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb. a v úplném znění č. 296/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 3 odst. 1 se na konci doplňuje tečka za slovem "pojištění" a vypouštějí se slova "(zabezpečení), s výjimkou nezapočitatelných příjmů, jimiž jsou" a vkládají se nové věty, které znějí: "Do vyměřovacího základu se zahrnují i příjmy zúčtované po skončení tohoto zaměstnání. Do vyměřovacího základu se nezahrnují tyto příjmy:".

 

2.

Poznámka pod čarou č. 5) zní:

"5)

Např. § 131 zákoníku práce.".

3.

§ 3 odst. 1 písm. f) zní:

"f)

naturální požitky a jiná obdobná nepeněžní plnění, popřípadě finanční náhradě za ně,".

4.

V § 3 odst. 1 se za písmeno g) připojuje nové písmeno h), které zní:

"h)

příjmy, které byly zaměstnanci poskytnuty za dobu před vznikem jeho zdravotního pojištění.".

5.

V § 3 odst. 6 se číslo "77" nahrazuje číslem "65".

 

6.

V § 4 odst. 3 větě druhé se slova "výpisu z daňového přiznání" nahrazují slovy "přehledu podle § 24 odst. 2".

 

7.

§ 7 odst. 2 zní:

"(2) Osoba samostatně výdělečně činná platí zálohy na pojistné na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc. Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, od osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Zálohy na pojistné se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž byla osoba samostatně výdělečně činná uznána po celý kalendářní měsíc neschopnou práce, nebo jí byla nařízena karanténa podle předpisů o opatřeních proti přenosným nemocem.".

 

8.

V § 8 odst. 1 se připojuje tato věta: "Pokud za osobu zahajující samostatnou výdělečnou činnost je plátcem pojistného i stát, není tato osoba povinna v prvním kalendářním roce této činnosti platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí formou doplatku podle odstavce 4.".

 

9.

V § 8 odst. 3 ve větě první se slova "v období aspoň" nahrazují slovy "v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o snížení, nejméně však v období" a vypouštějí se slova "v kalendářním roce, ve kterém se platí zálohy na pojistné".

 

10.

V § 9 odst. 4 ve větě první se slova "v období aspoň" nahrazují slovy "v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o snížení, nejméně však v období" a vypouštějí se slova "v kalendářním roce, ve kterém se platí zálohy na pojistné".

 

11.

V § 14 odst. 3 se slovo "Polovina" nahrazuje slovy "60 %".

 

12.

§ 15 včetně nadpisu zní:

 

"§ 15

Úhrada dlužného pojistného

 

(1) Dlužné pojistné jsou osoby uvedené v předchozích ustanoveních povinny doplatit. Doplatek je splatný na účet té zdravotní pojišťovny, u které byla osoba pojištěna v období, za něž dluží pojistné. Pokud byla osoba pojištěna u několika zdravotních pojišťoven, je doplatek pojistného stanoven poměrně podle doby pojištění u každé zdravotní pojišťovny a je splatný na účet každé takové pojišťovny.

(2) Má-li plátce pojistného splatný závazek vůči příslušné zdravotní pojišťovně, je povinen ho splácet v tomto pořadí:

a)

pokuty,

b)

penále,

c)

přirážka k pojistnému,

d)

nejstarší nedoplatky pojistného. Jednotlivé dlužné částky podle písmen a) až d) je plátce pojistného povinen odvádět samostatně na příslušné účty zdravotní pojišťovny.".

 

13.

V § 21 odst. 1 se slova "jedné poloviny" nahrazují slovy "60 %", v odstavci 2 se slova "dva podíly" nahrazují slovy "tři podíly", v odstavci 3 se slova "ze součtu poloviny" nahrazují slovy "ze součtu 60 %" a na konci odstavce se slovo "dvakrát" nahrazuje slovem "třikrát", v odstavci 4 se slovo "polovina" nahrazuje slovy "60 %" a v odstavci 5 se slovo "polovina" nahrazuje slovy "60 %".

 

14.

Za § 28a se vkládá nový § 28b, který zní:

"§ 28b

 

(1)

Zálohu na pojistné, kterou zaplatil zaměstnavatel do 20. ledna 1993, vrátí zdravotní pojišťovna, která zálohu přijala, ve dvou splátkách platných do 15. března 1994 a do 15. června 1994. K tomu sdělí zaměstnavatel zdravotní pojišťovně výši zaplacené zálohy, číslo účtu, na který byla zaplacena, a den jejího zaplacení.

(2)

Pohledávku za zdravotní pojišťovnou podle odstavce 1 nesmí zaměstnavatel započíst proti pohledávce zdravotní pojišťovny na pojistné. Ustanovení § 14 se nepoužije.".

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.