Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

331/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 562/2004 Sb.

1.1.2005

zákonem č. 85/1994 Sb.

1.6.1994

331

 

ZÁKON

ze dne 7. prosince 1993

o státním rozpočtu České republiky na rok 1994

a o změně a doplnění některých zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Státní rozpočet České republiky na rok 1994 (§ 1-9)

§ 1

[Příjmy, výdaje a finanční vztahy státního rozpočtu]

(1)

Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1994 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 381 800 000 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 381 800 000 000 Kč (příloha č. 1).

(2)

Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí, a to dotacemi v celkové výši 15 328 700 000 Kč (příloha č. 2).

(3)

Ve státním rozpočtu je obsažena dotace do Státního fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 500 000 000 Kč.

(4)

Stanovená výše příjmů podle kapitol státního rozpočtu je uvedena v příloze č. 3.

(5)

Rozdělení výdajů kapitol státního rozpočtu je uvedeno v příloze č. 4 a rozdělení investičních výdajů kapitol státního rozpočtu v příloze č. 5.

§ 2

[Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí]

Součástí celkové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí, jejíž výše je uvedena v příloze č. 2, jsou příspěvky ze státního rozpočtu k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy obce. Výše těchto příspěvků je pro rok 1994 uvedena v příloze č. 6, a to v propočtu na 100 obyvatel s trvalým pobytem na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu. O výši příspěvku přiznaného jednotlivé obci rozhoduje přednosta okresního úřadu, přičemž se může od částek uvedených v příloze č. 6 v odůvodněných případech odchýlit až o 15 %.

§ 3

[Podíl z daní jako příjem rozpočtu obce]

(1)

Příjmem rozpočtu obce v roce 1994 je podíl z 50 % celookresního výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně podle § 6 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 téhož zákona, kdy je daň vybrána zvláštní sazbou. Každá obec se na uvedené části celookresního výnosu podílí procentem stanoveným příslušným okresním úřadem, a to ve výši odpovídající poměru jejího obyvatelstva k celkovému počtu obyvatelstva daného okresu. Hlavnímu městu Praha a městům Brno, Ostrava a Plzeň plyne uvedená daň ve výši 100 %.

(2)

Daň z příjmů právnických osob1a za zdaňovací období 1994 je příjmem rozpočtu obce v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.1b

(3)

Příjmem obce podle odstavce 2 není příslušenství daně1c a daň, která nebyla přiznána nebo dodatečně přiznána ve stanovené lhůtě.1d

§ 4

[Podíl z daní jako příjem rozpočtu okresu]

Příjmem rozpočtu okresního úřadu v roce 1994 je 50 % celookresního výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle § 6 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 téhož zákona, kdy je daň vybrána zvláštní sazbou.

§ 5

[Zmocňovací ustanovení]

Vláda České republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může

a)

upravit ukazatele státního rozpočtu podle § 1 v souladu s cenovými, organizačními a metodickými změnami. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu,

b)

poskytnout provozovateli jaderných zařízení na území České republiky pro pokrytí náhrady prokázaných jaderných škod vzniklých třetím osobám v důsledku jaderné nehody těchto zařízení prostředky ze státního rozpočtu až do výše 6 000 000 000 Kč.

§ 6

[Fond národního majetku České republiky]

(1)

Fond národního majetku České republiky v roce 1994 mimořádně uhradí úroky z poskytnutých úvěrů státu ve výši 13 739 000 000 Kč.

(2)

Fond národního majetku České republiky v roce 1994 mimořádně poskytne na úhradu majetkové újmy peněžních ústavů České spořitelně, a. s., a Investiční bance, a. s., celkem 2 600 000 000 Kč.

(3)

Fond národního majetku České republiky v roce 1994 mimořádně poskytne finanční prostředky na úhrady poskytované ministerstvem zemědělství podle zvláštního zákona v celkové výši 2 000 000 000 Kč.

§ 7

[Státní dluhopisy]

Ministerstvo financí může vydat v průběhu roku 1994 státní dluhopisy v rozsahu 16 234 000 000 Kč na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 1994.

§ 8

[Ministerstvo zdravotnictví]

(1)

Ministerstvo zdravotnictví může poskytnout prostřednictvím zdravotnického zařízení jím určeného na základě rozhodnutí odborné komise tohoto zdravotnického zařízení 1 jednorázový příspěvek ve výši 750 000 Kč osobě, která se nakazila HIV nebo onemocněla AIDS v souvislosti s léčbou krví nebo krevními deriváty.

(2)

Na postup podle odstavce 1 se nevztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a § 244 a násl. občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 9

Převod některých nevyčerpaných prostředků

státního rozpočtu České republiky na rok 1993

do státního rozpočtu České republiky na rok 1994

Prostředky státního rozpočtu České republiky na rok 1993 poskytované jako dotace do rozdělení agrokomplexu a lesnímu hospodářství, nevyčerpané do 31. prosince 1993, se převádějí do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 1994 a budou použity ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v roce 1993.

ČÁST DRUHÁ

Změny zákona České národní rady č. 371/1990 Sb.,

o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady,

ve znění pozdějších předpisů (§ 10)

§ 10

Zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, ve znění zákona České národní rady č. 267/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 1 se částka "13 000 Kčs" nahrazuje částkou "16 100 Kč".

 

2.

V § 2 odst. 1 se částka "18 000 Kčs" nahrazuje částkou "22 400 Kč".

 

V § 2 odst. 2 se částka "15 000 Kčs" nahrazuje částkou "18 600 Kč".

 

V § 2 odst. 3 se částka "14 000 Kčs" nahrazuje částkou "17 400 Kč".

 

3.

V § 3 odst. 1 se částka "5000 Kčs" nahrazuje částkou "6200 Kč".

 

V § 3 odst. 2 se částka "2000 Kčs" nahrazuje částkou "2500 Kč".

 

V § 3 odst. 3 se částka "1000 Kčs" nahrazuje částkou "1250 Kč".

 

V § 3 odst. 4 se částka "2000 Kčs" nahrazuje částkou "2500 Kč" a částka "500 Kčs" se nahrazuje částkou "600 Kč".

 

4.

V § 5 se vypouští odstavec 4.

 

5.

V § 7 odst. 4 se vypouštějí slova "s výjimkou předsedy mandátového a imunitního výboru".

ČÁST TŘETÍ

Změny a doplnění zákona České národní rady

č. 10/1993 Sb. , o státním rozpočtu České republiky

na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů

České národní rady a některých dalších předpisů,

ve znění pozdějších předpisů (§ 11)

§ 11

Zákon České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 166/1993 Sb. a zákona č. 172/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 6 čl. III úvodní věta zní: "Platy a další požitky členů vlády České republiky, prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky se stanoví takto:".

 

2.

V § 6 čl. III odst. 1 se částka "31 000 Kčs" nahrazuje částkou "38 500 Kč,", částka "29 000 Kčs" částkou "36 000 Kč," částky "25 000 Kčs" částkami "31 000 Kč" a částka "23 000 Kčs" částkou "28 500 Kč" a za slova "prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu" se vkládají slova "a ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky".

 

3.

V § 6 čl. III odst. 2 se za slova "prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu" vkládají slova "a řediteli Bezpečnostní informační služby České republiky".

 

4.

V § 6 čl. III odst. 5 úvodní část věty zní: "Členové vlády České republiky, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a ředitel Bezpečnostní informační služby České republiky mají právo na:".

 

5.

V § 6 čl. III se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky má právo na:

a)

bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,

b)

bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti v pracovní i mimopracovní době.".

 

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11.

 

6.

V nově označeném odstavci 11 se za slovy "člen vlády České republiky" a spojka "a" nahrazuje čárkou a za slova "prezident Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky" se vkládají slova "a ředitel Bezpečnostní informační služby České republiky".

 

7.

V § 6 čl. V odst. 1 se za slova "náměstkům ministrů a vedoucích ústředních orgánů" vkládají slova "a náměstkům ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky". V poznámce č. 2) se za název zákona a název nařízení vlády připojují slova "ve znění pozdějších předpisů".

 

8.

V § 6 čl. V odst. 2 se za slova "náměstci ministrů a vedoucích ústředních orgánů" vkládají slova "a náměstci ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 182/1993 Sb. , o Ústavním soudu (§ 12)

§ 12

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, se mění takto:

 

1.

V § 126 se částka "25 000 Kč" nahrazuje částkou "31 000 Kč".

 

2.

V § 127 písm. a) se částka "6000 Kč" nahrazuje částkou "7500 Kč".

 

3.

V § 127 písm. b) se částka "4000 Kč" nahrazuje částkou "5000 Kč".

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 166/1993 Sb. , o Nejvyšším kontrolním úřadu (§ 13)

§ 13

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, se mění takto:

 

V § 47 odst. 1 písm. a) se částka "15 000 Kč" nahrazuje částkou "18 500 Kč".

ČÁST ŠESTÁ

(§ 14)

§ 14

zrušen

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona České národní rady č. 103/1992 Sb.,

o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní

vysílání, ve znění pozdějších předpisů (§ 15)

§ 15

Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění zákona České národní rady č. 474/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění takto:

 

V § 8 se číslo "0,3" nahrazuje číslem "0,7".

ČÁST OSMÁ

zrušena (§ 16)

§ 16

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

Účinnost (§ 17)

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Příloha č. 1

CELKOVÝ PŘEHLED STÁTNÍHO ROZPOČTU
Příloha č. 2

VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OKRESNÍCH ÚŘADŮ PRO VYROVNÁNÍ ROZPOČTŮ OKRESNÍCH ÚŘADŮ A OBCÍ
Příloha č. 3

PŘÍJMY ROZPOČTOVÝCH A ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL
Příloha č. 4

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL
Příloha č. 5

INVESTIČNÍ VÝDAJE PODLE KAPITOL
Příloha č. 6

Příspěvky státního rozpočtu k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy obce


Poznámky pod čarou:

Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 36 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.

§ 58 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

§ 40 a 41 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

§ 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

1a

Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

1b

§ 36 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.

1c

§ 58 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

1d

§ 40 a 41 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.