Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

35/1993 Sb. znění účinné od 29. 7. 2016
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 242/2016 Sb.

29.7.2016

zákonem č. 456/2011 Sb.

1.1.2013

zákonem č. 281/2009 Sb.

3.1.2011

35

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,

zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech,

a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 13 odst. 1 zní:

(1) Veřejná obchodní společnost zjišťuje základ daně za společnost jako celek (§ 23 až 33) stejně jako poplatník. Podle podílů stanovených společenskou smlouvou rozděluje se tento základ daně na jednotlivé společníky, u nichž tvoří základ daně (dílčí základ daně) podle § 5 odst. 2, je-li společník fyzickou osobou, nebo se zahrnují do základu daně podle § 23, je-li společník právnickou osobou. Ztráta veřejné obchodní společnosti (§ 34) se rozděluje stejně jako základ daně.“.

 

2.

V § 15 odst. 8 a v § 20 odst. 4 se za slovo „mládeže“ doplňují slova „na ochranu zvířat“ a za slovo „sportovní“ se doplňují slova „a fyzickým osobám provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat“.

 

3.

V § 23 odst. 1 se vypouští poslední věta.

 

4.

V § 23 odst. 10 první věta zní: „U stálé provozovny (§ 22 odst. 2) poplatníka se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí (§ 2 odst. 3 a § 17 odst. 5) nemůže být základ daně nižší, než jakého by dosáhl z téže nebo podobné činnosti poplatník se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky.“.

 

5.

V § 35 odst. 1 písm. a) se částka „5000 Kčs“ nahrazuje částkou „7500 Kčs“.

 

6.

V § 35 odst. 1 písm. b) se částka „15 000 Kčs“ nahrazuje částkou „22 500 Kčs.

 

7.

V příloze k zákonu se u položky č. 14 vypouští druhá věta.

 

8.

Příloha k zákonu se doplňuje o položku č. 16, která zní:

„(16) Formy, modely a šablony (obor 411-8, 416, 535-4) se odepisují rovnoměrně. Roční odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených odlitků nebo výlisků.“.

Čl. IV

zrušen

Čl. V

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.

Klaus v. r.