Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

68/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 352/2001 Sb.

5.10.2001

zákonem č. 301/2000 Sb.

1.7.2001

Více...

68

 

ZÁKON

ze dne 27. ledna 1993,

kterým se mění a doplňují některé zákony

na úseku všeobecné vnitřní správy

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 2 odst. 3 se slova „České a Slovenské Federativní Republiky“ nahrazují slovy „České republiky“.

 

2.

V § 6 odst. 3 a 4 se slova „České a Slovenské Federativní Republiky“ nahrazují slovy „České republiky“.

 

3.

§ 7 odst. 1 zní:

(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“).“.

Poznámka č. 2) se vypouští.

 

4.

V § 8 odst. 5 se vypouštějí slova „jde-li o rozhodnutí ministerstva České republiky, a Nejvyšší soud Slovenské republiky, jde-li o rozhodnutí ministerstva Slovenské republiky“.

 

5.

V § 9 se slova „Federálnímu statistickému úřadu“ nahrazují slovy „Českému statistickému úřadu“ a vypouštějí se slova „vyvíjejících činnost na území České a Slovenské Federativní Republiky“.

 

6.

§ 10 se vypouští.

 

7.

V § 11 odst. 2 se vypouštějí slova „a 10“.

 

8.

§ 12 odst. 5 zní:

(5) Zánik strany a hnutí oznámí ministerstvo do sedmi dnů od výmazu Českému statistickému úřadu.“.

 

9.

V § 13 odst. 5 se vypouštějí slova „a působily-li strana a hnutí registrované ministerstvem České republiky i ve Slovenské republice, též jejímu ministerstvu a naopak“.

 

10.

V § 13 odst. 7 se slova „té republiky, v níž mají strana a hnutí své sídlo“ nahrazují slovem „státu“.

 

11.

§ 15 zní:

§ 15

 

O rozpuštění strany a hnutí [ § 13 odst. 1 písm. b)] a o pozastavení činnosti strany a hnutí ( § 14) rozhoduje Nejvyšší soud České republiky. Návrh podává prezident České republiky nebo vláda České republiky anebo generální prokurátor České republiky.“.

 

12.

V § 17 odst. 5 se slova „České a Slovenské Federativní Republiky“ nahrazují slovy „České republiky“.

 

13.

§ 18 odst. 1 zní:

(1) Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně Parlamentu výroční finanční zprávu.“.

 

14.

§ 20 včetně poznámky č. 3) zní:

§ 20

 

Strana a hnutí mají nárok na příspěvek ze státního rozpočtu České republiky za podmínek stanovených zvláštním zákonem. 3)

3)

Zákon ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 221/1990 Sb., zákona ČNR č. 435/1991 Sb. a zákona ČNR č. 94/1992 Sb. (úplné znění č. 120/1992 Sb.).“.

 

15.

Za § 21 se vkládá § 21a, který zní:

§ 21a

 

Hodlají-li strany a hnutí působící do 31. prosince 1992 na území obou republik, registrované ve Slovenské republice, vyvíjet činnost i nadále na území České republiky, podají návrh na registraci podle ustanovení tohoto zákona ve lhůtě do 30. června 1993. Pokud tak neučiní, jejich právo vyvíjet činnost na území České republiky zaniká.“.

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

Čl. V

zrušen

Čl. VI

zrušen

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Klaus v. r.