Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

120/2004 Sb. znění účinné od 19. 3. 2004

120

 

ZÁKON

ze dne 20. února 2004,

kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb.,

o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve

věcech majetkových (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se mění takto:

1.

V § 6 odst. 2 se slova „O dohodě“ nahrazují slovy „V případě postupu“.

 

2.

V části první se za hlavu VI vkládá nová hlava VII, která včetně nadpisu zní:

HLAVA VII

ZASTUPOVÁNÍ OBCÍ

 

§ 13a

 

(1) Úřad v případech a za podmínek stanovených tímto zákonem může poskytovat obcím právní pomoc spočívající v zastupování obcí v řízení před soudem.

(2) Právní pomoc podle odstavce 1 může Úřad poskytovat pouze v řízení, ve kterém je proti obci uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitosti nebo jejímu příslušenství, které obec nabyla od státu, nebo nárok na vyklizení této nemovitosti.

(3) Právní pomoc podle odstavce 1 Úřad poskytuje obci bezplatně.

 

§ 13b

 

Dohoda o právní pomoci podle § 13a musí být uzavřena písemně a musí v ní být označen majetek obce, k němuž je v řízení před soudem uplatněn nárok.

 

§ 13c

 

Právní pomoc podle § 13a nelze poskytnout,

a)

jestliže žalobcem je stát, státní organizace nebo Pozemkový fond,

b)

jedná-li Úřad v řízení podle § 3, 4, 6, 7, 9, 11 nebo § 13d,

c)

vystupuje-li Úřad v řízení za stát jako příslušná organizační složka (§ 18, 19).

 

§ 13d

 

(1) Úřad může vystupovat v řízení o určení vlastnického práva k majetku obce (§ 13a odst․ 2) za stát jako vedlejšího účastníka8) vedle obce, má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení. § 9 odst. 2 platí pro tento případ obdobně.

(2) Postup podle odstavce 1 nelze použít,

a)

je-li účastníkem řízení stát, státní organizace nebo Pozemkový fond, nebo

b)

jedná-li Úřad v řízení podle § 3, 4, 6, 7, 9 nebo § 11.“.

 

3.

V § 14 odst. 1 větě první, § 15 odst. 1 větě první a v § 16 odst. 2 se slova „a 13“ nahrazují slovy „13, 13a, 13b a 13d“.

 

4.

V § 14 odst. 3 a v § 19 odst. 4 se slovo „ředitel“ nahrazuje slovy „generální ředitel“.

 

5.

V § 16 odst. 4 se za slova „praxe a“ vkládá slovo „generálnímu“.

 

6.

V § 17 odst. 1 písm. a) se za slovo „zprostit“ vkládá slovo „generální“ a za slova „Úřadu a“ se vkládá slovo „generálního“.

 

7.

V § 20 odstavec 2 zní:

(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, rozumí se věcí týkající se majetku, vlastnického práva státu, závazku státu, závazku státní organizace nebo majetku obce i případy, kdy někdo tvrdí anebo popírá, že se jedná o majetek, vlastnické právo státu, závazek státu, závazek státní organizace nebo majetek obce.“.

 

8.

V § 22 odst. 2 se slova „anebo se řízení přímo účastní (§ 11)“ nahrazují slovy „nebo se řízení přímo účastní anebo zastupuje obec podle § 13a a 13b“.

 

9.

V § 24 odstavec 1 zní:

(1) Výkon činnosti Úřadu spočívající v jednání podle § 3, 4, 6, 7, 13a, 13b nebo § 13d zabezpečuje vždy to územní pracoviště (§ 14), v jehož územním obvodu je sídlo příslušné organizační složky nebo obec.“.

 

10.

V § 24 odst. 5 se slova „Ministerstvo financí“ nahrazují slovy „Generální ředitel“.

 

11.

Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

§ 25a

 

(1) Obec je povinna včas a v úplnosti poskytnout Úřadu informace, údaje, podklady a součinnost, nezbytné pro řízení, v němž Úřad zastupuje obec podle ustanovení § 13a a 13b.

(2) Úřad včas a v úplnosti informuje obec o průběhu řízení ve věci, ve kterém Úřad zajišťuje zastupování obce podle ustanovení § 13a a 13b.“.

 

12.

Na konci textu § 27 se doplňují slova „ , a to i dálkovým přístupem k údajům katastru nemovitostí“.

ČÁST DRUHÁ

Změna občanského soudního řádu (čl. 2-3)

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., se mění takto:

1.

§ 21a zní:

§ 21a

 

(1) Za stát před soudem vystupuje

a)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v případech stanovených podle zvláštního právního předpisu,55a)

b)

organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu v ostatních případech.

(2) Vystupuje-li před soudem za stát Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jedná před soudem jménem státu zaměstnanec zařazený v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pověřený jeho generálním ředitelem.

(3) Vystupuje-li před soudem za stát organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu, jedná před soudem jménem státu vedoucí organizační složky státu nebo jím pověřený zaměstnanec působící u této nebo jiné organizační složky státu.

(4) Ustanovení § 21 odst. 4 a 5 platí obdobně.“.

 

2.

§ 21c se zrušuje.

 

3.

V § 24 odst. 1 se za slova „podle § 26“ vkládají slova „nebo podle § 26a“.

 

4.

Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

§ 26a

 

(1) V případech a za podmínek uvedených ve zvláštním právním předpise55a) může být obec v řízení zastoupena státem, za nějž před soudem vystupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

(2) Při zastupování podle odstavce 1 lze státu udělit pouze procesní plnou moc.

(3) Převezme-li stát zastoupení podle odstavce 1, jedná jménem státu za zastoupenou obec zaměstnanec zařazený v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pověřený jeho generálním ředitelem.“.

 

5.

V § 48a odst. 2 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 3“.

 

6.

§ 48e se označuje jako § 48f a slova „(§ 21c)“ se nahrazují slovy „[§ 21a odst. 1 písm. a)]“.

 

7.

§ 241 zní:

§ 241

 

(1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy.57)

(2) Odstavec 1 neplatí,

a)

je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b)

je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

(3) Odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

(4) Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.“.

Čl. III

Přechodné ustanovení

Občanský soudní řád, ve znění tohoto zákona, platí i pro řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Ústavním soudu (čl. 4)

Čl. IV

V § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 202/2002 Sb., se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; to platí i v případě, kdy za podmínek uvedených ve zvláštním právním předpise2a) je obec v řízení zastoupena státem, za nějž před Ústavním soudem vystupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

v z. Gross v. r.