Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

167/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2021
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 541/2020 Sb.

1.1.2021

zákonem č. 127/2005 Sb.

1.5.2005

167

 

ZÁKON

ze dne 25. března 2004,

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o živnostenském podnikání (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb. a zákona č. 119/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 3 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 2c) zní:

e)

provádění archeologických výzkumů.2c)

__________

2c)

§ 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 2c) se označuje jako poznámka pod čarou č. 2d), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

2.

V § 3 odst. 2 písm. a) se slovo „středních“ nahrazuje slovem „dalších“.

 

3.

V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „zařizování a správa kolektivních majetkových účastí13)“ nahrazují slovy „činnost osob zabývajících se kolektivním investováním13)“.

Poznámka pod čarou č. 13) zní:

__________

13)

Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

V § 3 odst. 3 písmeno d) zní:

d)

výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu,16)“.

 

5.

V § 3 odst. 3 písm. f) se slova „přímým spotřebitelům“ zrušují.

 

6.

V § 3 odst. 3 se písmena s) a t) včetně poznámky pod čarou č. 23b) zrušují.

Dosavadní písmena u) až ag) se označují jako písmena s) až ae).

 

7.

V § 3 odst. 3 písmeno t) včetně poznámky pod čarou č. 23d) zní:

t)

výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu,23d)

__________

23d)

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

§ 45 až 47 a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.“.

 

8.

Poznámka pod čarou č. 1) se zrušuje, a to včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

 

9.

V § 3 poznámky pod čarou č. 3), 4), 16), 17), 23), 23g) a 23h) znějí:

__________

3)

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4)

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

16)

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

17)

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

23)

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

23g)

§ 18 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

23h)

§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.“.

 

10.

V § 5 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 24a) zní:

(3) Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků,24a) pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena.

__________

24a)

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 24a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 24b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

11.

V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka podle odstavce 3 se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

12.

V § 5 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 24b) a 24c) zní:

(5) Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona24b) povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující povolení k pobytu za účelem podnikání. Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého podniku.24c)

__________

24b)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24c)

§ 21 odst. 3 obchodního zákoníku.“.

 

13.

V § 5 odst. 6 se slova „bylo přiznáno postavení uprchlíka podle zvláštních předpisů25)“ nahrazují slovy „byl udělen azyl podle zvláštních právních předpisů25)“.

Poznámka pod čarou č. 25) zní:

__________

25)

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

14.

V § 6 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad,“.

 

15.

V § 6 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které zní:

e)

předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.“.

 

16.

V § 6 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,“.

 

17.

V § 6 se odstavec 3 zrušuje.

 

18.

V § 6 se odstavec 4 zrušuje.

 

19.

V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po vzniku živnostenského oprávnění se nepožaduje prokázání praxe u podnikatele, kterému trvá živnostenské oprávnění pro provozování dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci odpovědného zástupce pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

20.

V § 7 odst. 4 větě první se za slovo „stanoví“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 25a).

Poznámka pod čarou č. 25a) zní:

__________

25a)

Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením.“.

 

21.

V § 7a odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Na označení předmětu podnikání se nevztahuje § 45 odst. 4 věta druhá a třetí.“.

 

22.

V § 7a odst. 2 se za větu druhou vkládá věta „V návrhu je podnikatel povinen rovněž vymezit živnosti, které směřují ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou dílčími prvky technologického procesu.“.

 

23.

V § 10 odst. 1 se slova „odstavci 7“ nahrazují slovy „odstavci 8“.

 

24.

V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „a v odstavci 6“ nahrazují slovy „a v § 47 odst. 6“.

 

25.

V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 28a) zní:

(2) Právnickým osobám vzniklým podle zvláštního právního předpisu,28a) které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku, vzniká živnostenské oprávnění podle odstavce 1 písmen a) a b).

__________

28a)

Například zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.

 

26.

V § 10 odst. 4 písm. a) se za slova „organizační složky“ vkládá slovo „podniku“, slova „obchodní jméno“ se nahrazují slovy „obchodní firmu“, za slova „adresu jeho pobytu na území České republiky,“ se vkládají slova „pokud mu byl pobyt povolen,“ a za slova „předmět podnikání,“ se vkládají slova „dobu, na kterou byl průkaz živnostenského oprávnění vydán“.

 

27.

V § 10 odst. 4 písm. b) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „obchodní firmu nebo název“, za slova „předmět podnikání,“ se vkládají slova „dobu, na kterou byl průkaz živnostenského oprávnění vydán,“, za slova „organizační složky“ se vkládá slovo „podniku“ a na konci písmene b) se doplňují slova „pokud mu byl pobyt povolen,“.

 

28.

V § 10 odst. 8 se věty první a druhá nahrazují větou „Osobám uvedeným v odstavcích 6 a 7 vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního rejstříku.“.

 

29.

V § 11 odst. 1 věta druhá zní: „Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.“.

 

30.

V § 11 odstavec 2 zní:

(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) až c) a § 7.“.

 

31.

V § 11 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

 

32.

V § 11 odst. 4 písm. c) se za slova „organizační složky“ vkládá slovo „podniku“.

 

33.

V § 11 se na konci odstavce 5 doplňují věty „Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je povinen oznámit živnostenskému úřadu i odpovědný zástupce, zjistí-li, že podnikatel povinnost oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce nesplnil. Současně musí prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce třicátým dnem po doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu, neoznámil-li podnikatel živnostenskému úřadu ustanovení jiného odpovědného zástupce před uplynutím této lhůty. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.“.

 

34.

V § 11 se na konci odstavce 7 doplňují věty „Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je povinen oznámit živnostenskému úřadu i odpovědný zástupce, zjistí-li, že podnikatel povinnost oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce nesplnil. Současně musí prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce třicátým dnem po doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu, neschválil-li živnostenský úřad jiného odpovědného zástupce před uplynutím této lhůty. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.“.

 

35.

V § 11 se odstavec 10 zrušuje.

 

36.

V § 13 odst. 2 větě třetí se slova „bydliště na území České republiky“ nahrazují slovy „pobyt na území České republiky, pokud jej tento zákon vyžaduje,“.

 

37.

V § 13 odst. 4 větě druhé se slova „není-li dále stanoveno jinak“ a věta třetí zrušují.

 

38.

§ 14 včetně poznámky pod čarou č. 29a) zní:

§ 14

 

Dojde-li při přeměně společnosti nebo družstva podle zvláštního právního předpisu k zániku společnosti nebo družstva anebo k převodu jmění společnosti na jednoho společníka podle zvláštního právního předpisu,29a) může právní nástupce pokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění svého právního předchůdce za předpokladu, že do 15 dnů ode dne zániku svého právního předchůdce písemně oznámí pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a současně ohlásí ohlašovací živnost nebo podá žádost o koncesi podle tohoto zákona. Právo pokračovat v provozování živnosti podle věty první zaniká dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění právnímu nástupci nebo právní mocí rozhodnutí živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5, § 47 odst. 6, § 51 odst. 2 nebo § 53 odst. 2.

__________

29a)

§ 69 a násl. obchodního zákoníku.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 29a) až 29e) se označují jako poznámky pod čarou č. 29b) až 29f), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

39.

V § 17 odst. 2 se věta pátá nahrazuje větou „To neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50.“.

 

40.

V § 17 odst. 4 písmeno a) zní:

a)

obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,“.

 

41.

V § 17 odst. 4 písmeno c) zní:

c)

sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,“.

 

42.

V § 17 odst. 7 se věta první nahrazuje větou „Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li přiděleno.“.

 

43.

V § 17 odst. 7 věta druhá zní: „Stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb musí být dále označen údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.“.

 

44.

V § 17 odst. 10 větě druhé se slova „svým obchodním jménem“ nahrazují slovy „svou obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením“.

 

45.

V § 18 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Obec může v přenesené působnosti29e) vydat tržní řád formou nařízení obce.“.

Poznámka pod čarou č. 29e) zní:

__________

29e)

§ 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.“.

 

46.

V § 18 odst. 3 se slova „v obecně závazné vyhlášce vydané“ nahrazují slovy „nařízením obce vydaným“ a slova „tato vyhláška“ se nahrazují slovy „toto nařízení obce“.

 

47.

V § 21 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 31e) zní:

(2) Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat odbornou způsobilost

a)

u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona o uznávání odborné kvalifikace,31e)

b)

u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona o uznávání odborné kvalifikace,31e)

c)

u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 19 odst. 1 písm. c) zákona o uznávání odborné kvalifikace.31e)

Při posuzování odborné způsobilosti podle tohoto odstavce se použije § 19 zákona o uznávání odborné kvalifikace.31e)

__________

31e)

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).“.

 

48.

V § 21 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 31a) zní:

d)

diplomem, vysvědčením nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příslušné oblasti studijních oborů31a) a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

__________

31a)

§ 45, 46 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 31a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 31c), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

49.

V § 21 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

dokladem o uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.31b)“.

 

50.

V § 22 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

diplomem, vysvědčením nebo obdobným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příbuzné oblasti studijních oborů31a) a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,“.

 

51.

V § 22 odst. 5 se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm. f)“.

 

52.

V § 24 odstavec 2 zní:

(2) Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Tyto osoby mohou prokázat odbornou způsobilost též doklady o odborné kvalifikaci ve smyslu zákona o uznávání odborné kvalifikace, které prokazují odbornou kvalifikaci stanovenou u jednotlivých živností v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při posuzování odborné způsobilosti podle tohoto odstavce se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace.“.

 

53.

V § 24 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Odborná způsobilost spočívající v délce praxe se nevyžaduje u fyzické osoby, která příslušnou živnost již provozovala nebo pro ni byla ustanovena jako odpovědný zástupce alespoň po dobu poloviny délky praxe uvedené v příloze č. 2 tohoto zákona.“.

 

54.

V § 27 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Tyto osoby mohou prokázat odbornou způsobilost též doklady o odborné kvalifikaci ve smyslu zákona o uznávání odborné kvalifikace, které prokazují odbornou kvalifikaci stanovenou u jednotlivých živností v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Při posuzování odborné způsobilosti podle tohoto odstavce se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

55.

V § 28 odstavec 3 zní:

(3) V pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost podnikatele živnostenský úřad.“.

 

56.

V části třetí se označení hlav I, II, III a IV včetně jejich nadpisů zrušuje.

 

57.

V § 31 odstavec 2 zní:

(2) Podnikatel je povinen pro účely doručování písemností podle odstavce 16 viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku podniku, pokud ji zřizuje. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku podniku.“.

 

58.

V § 31 odst. 3 se za slova „organizační složky“ vkládá slovo „podniku“.

 

59.

V § 31 odst. 9 se věta druhá nahrazuje větou „Pokud má živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat splnění této podmínky pohovorem, při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku.“.

 

60.

V § 31 odst. 16 se za slova „organizační složky“ vkládá slovo „podniku“.

 

61.

V § 31 odst. 17 větě první se slova „ , není-li dále stanoveno jinak“ zrušují, ve větě druhé se slova „obchodním jménem“ nahrazují slovy „obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením,“ a věta třetí a čtvrtá se zrušují.

 

62.

§ 32 se zrušuje.

 

63.

V § 33 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

64.

V § 34 odst. 1 se slova „Podnikatel provozující obchodní živnost uvedenou v § 33 písm. a) je oprávněn, zůstane-li zachována povaha živnosti, také:“ nahrazují slovy „Podnikatel provozující živnost, která spočívá v maloobchodě nebo velkoobchodě, je oprávněn, zůstane-li zachována povaha živnosti, také“.

 

65.

Nadpis § 42 se zrušuje.

 

66.

V § 42 odst. 1 se za slovo „podnikatel“ vkládají slova „provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti“.

 

67.

§ 43 zní:

§ 43

 

Ustanovení § 42 odst. 2 a 3 se vztahuje přiměřeně na podnikatele, který provozuje živnost, při níž poskytuje opravy nebo údržbu věcí, přepravu osob nebo věcí, ubytování, hostinskou činnost, zastavárenskou činnost a jiné práce a výkony k uspokojování dalších potřeb, zůstane-li zachována povaha živnosti.“.

 

68.

V § 44 se nadpis „Rozsah oprávnění“ a odstavec 1 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

 

69.

V § 45 odst. 1 se za slova „organizační složku“ a za slova „organizační složky“ vkládá slovo „podniku“.

 

70.

V § 45 odst. 2 písm. a) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „popřípadě obchodní firmu“ a slovo „údaj“ se nahrazuje slovem „prohlásí“.

 

71.

V § 45 odst. 2 písm. c) se za slova „organizační složky“ vkládá slovo „podniku“ a na konci písmene c) se doplňují slova „pokud mu byl pobyt povolen,“.

 

72.

V § 45 odst. 2 písm. e) se za slovo „podnikání“ vkládají slova „s vymezením podle odstavce 4,“.

 

73.

V § 45 odst. 2 písmeno i) zní:

i)

datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou; osoba, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt za účelem podnikání podle § 5 odst. 5, může ohlásit provozování živnosti nejdéle na dobu povoleného pobytu,“.

 

74.

V § 45 odst. 2 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

 

75.

V § 45 odst. 3 písmeno a) zní:

a)

obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo a bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, a prohlásí, zda jim soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda u nich trvá jiná překážka provozování živnosti, a způsob, jakým za právnickou osobu jednají, zda bylo této právnické osobě v posledních třech letech zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4 a zda u ní trvá jiná překážka provozování živnosti,“.

 

76.

V § 45 odst. 3 písm. c) se za slova „organizační složky“ vkládá slovo „podniku“ a na konci písmene c) se doplňují slova „pokud mu byl pobyt povolen,“.

 

77.

V § 45 odst. 3 písm. e) se za slovo „podnikání“ doplňují slova „s vymezením podle odstavce 4“.

 

78.

V § 45 odst. 3 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

 

79.

§ 46 včetně poznámky pod čarou č. 36d) zní:

§ 46

 

(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení

a)

v případě, že je

1.

občanem České republiky, výpis z evidence Rejstříku trestů,36c) ne starší než 3 měsíce (dále jen „výpis z Rejstříku trestů“),

2.

státním příslušníkem členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c), učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto bodu může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,

3.

občanem jiného státu než států uvedených pod body 1 a 2, výpis z Rejstříku trestů a odpovídající doklady vydané státem, jehož je fyzická osoba občanem, a státy, ve kterých se dlouhodobě (více než 3 měsíce nepřetržitě) zdržoval v posledních 3 letech. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

b)

výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce; je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle písmene a) bodu 2; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

c)

doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,

d)

je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie,

e)

doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektům nebo prostorám na území České republiky, v nichž je místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo k objektu nebo prostorám, v němž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby,

f)

výpis z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce, je-li v něm zapsána,

g)

doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem, včetně vymezení činností podle § 7a odst. 3,

h)

prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,

i)

doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu,36d)

j)

doklad o tom, že nemá daňové nedoplatky, pokud na území České republiky podnikala nebo podniká. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad; doklad nesmí být starší než 3 měsíce,

k)

doklad o tom, že nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud na území České republiky podnikala nebo podniká; doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

(2) Právnická osoba připojí k ohlášení

a)

výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce; je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle odstavce 1 písm. a) bodu 2; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

b)

doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,

c)

doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka podniku na území České republiky byla zapsána v obchodním rejstříku, pokud byl již zápis proveden, a doklad o provozování podniku v zahraničí; doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,

d)

doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo,

e)

doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby,

f)

doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem včetně vymezení činností podle § 7a odst. 3,

g)

prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,

h)

doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.36d)

(3) Podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, doloží též souhlas příslušného soudu (§ 12).

(4) Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu,31d) v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu.31e)

(5) Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání podle odstavce 4 se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu.

__________

36d)

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

80.

V § 47 odst. 2 písm. a) se za slova „organizační složky“ vkládá slovo „podniku“.

 

81.

V § 47 odst. 2 písm. b) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku“.

 

82.

V § 47 odst. 3 písm. a) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „obchodní firma nebo název“ a za slova „organizační složky“ se vkládá slovo „podniku“.

 

83.

V § 47 odst. 5 se slova „§ 10 odst. 5 a 6“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 6 a 7“.

 

84.

V § 47 odst. 6 se slova „§ 10 odst. 5 a 6“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 6 a 7“.

 

85.

V § 47 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5 a která prokázala splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu, vydá živnostenský úřad zahraniční fyzické osobě pro účely řízení o povolení k pobytu potvrzení o tom, že k datu vydání tohoto potvrzení splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Toto potvrzení neopravňuje k provozování živnosti.

(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu24b) do 6 měsíců ode dne vydání potvrzení podle odstavce 7, vydá živnostenský úřad do 15 dnů živnostenský list; nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, zahájí živnostenský úřad řízení o tom, že ohlášením oprávnění nevzniklo. V řízení postupuje přiměřeně podle odstavce 5.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 9 až 11.

 

86.

V § 48 odst. 1 se za slova „organizační složky“ vkládá slovo „podniku“.

 

87.

V § 48 odst. 1 větě třetí se slova „podle § 47 odst. 8 a 9“ nahrazují slovy „podle § 47 odst. 10 a 11“.

 

88.

V § 48 odst. 3 se slova „podle § 47 odst. 9“ nahrazují slovy „podle § 47 odst. 11“.

 

89.

V § 49 odst. 1 se za slova „ohlášení živnosti“ vkládají slova „a údajů vymezujících živnosti (§ 7a odst. 2 věta třetí)“.

 

90.

V § 49 odst. 2 větě první se za slova „pozastavení provozování živnosti“ vkládají slova „nebo provede změnu přílohy průkazu živnostenského oprávnění pro živnost provozovanou průmyslovým způsobem“.

 

91.

V § 49 odst. 3 větě první se za slova „organizační složky“ vkládá slovo „podniku“ a věta třetí zní: „Osoba zapsaná v obchodním rejstříku k ohlášení změny obchodní firmy a zahraniční osoba též k ohlášení změny umístění organizační složky podniku připojuje doklad o jejím provedení v obchodním rejstříku.“.

 

92.

V § 50 odst. 1 se za slova „organizační složku“ a za slova „organizační složky“ vkládá slovo „podniku“.

 

93.

V § 50 odst. 2 se slova „odst. 1, 2 a 3“ zrušují.

 

94.

V § 52 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Podala-li žádost o koncesi zahraniční fyzická osoba, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5, postupuje živnostenský úřad podle § 47 odst. 7 a 8 přiměřeně.“.

 

95.

V § 54 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen) a umístění organizační složky podniku v České republice, pokud ji zřizuje, a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice, pokud byl povolen) vedoucího organizační složky podniku v České republice,“.

 

96.

V § 54 odst. 2 písm. b) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku,“.

 

97.

V § 54 odst. 2 písmeno e) zní:

e)

doba, na kterou se koncese uděluje,“.

 

98.

V § 54 odst. 3 písm. a) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „obchodní firma nebo název“ a za slova „organizační složky“ se vkládá slovo „podniku“.

 

99.

V § 54 odst. 3 písmeno d) zní:

d)

doba, na kterou se koncese uděluje,“.

 

100.

V § 54 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení koncesní listiny živnostenský úřad kdykoli opraví vydáním opravené koncesní listiny a doručí ji podnikateli.“.

 

101.

V § 56 odst. 1 věta druhá zní: „Pro oznámení změny obchodní firmy a u zahraniční osoby též pro oznámení změny umístění organizační složky podniku platí § 49 odst. 3.“.

 

102.

V § 56 odstavec 3 zní:

(3) Změny týkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti provede živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení koncese z vlastního nebo jiného podnětu. Následně vydá koncesní listinu se změněnými údaji ve lhůtě podle § 54 odst. 1.“.

 

103.

V § 57 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

výmazem zahraniční osoby nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,“.

 

104.

V § 58 odst. 6 se za slova „v odstavcích 2 až 4“ vkládají slova „nejedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 3 poslední věta“.

 

105.

V § 58 odst. 7 větě druhé se slova „obchodní jméno právnické nebo fyzické osoby“ nahrazují slovy „obchodní firmu nebo název právnické osoby nebo obchodní firmu nebo jméno a příjmení fyzické osoby“ a za slova „organizační složky“ se vkládá slovo „podniku“.

 

106.

V § 60 odst. 1 se za slova „organizační složku“ vkládá slovo „podniku“.

 

107.

V § 60 odst. 2 písm. a) se slova „obchodní jméno“ uvedená za slovy „identifikační číslo“ nahrazují slovy „popřípadě obchodní firma“, za slova „organizační složky“ se vkládá slovo „podniku“ a slova „obchodní jméno“ uvedená za slovy „právnické osoby“ se nahrazují slovy „obchodní firma nebo název“.

 

108.

V § 60 odst. 2 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) až p) se označují jako písmena k) až o).

 

109.

V § 60 odst. 2 se na konci písmene n) doplňují slova „s výjimkou blokových pokut,“.

 

110.

V § 60 odst. 2 písmeno o) zní:

o)

další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění (§ 7a odst. 8, § 28 odst. 2 a § 45 odst. 4).“.

 

111.

V § 60 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 39) zní:

(3) Rejstřík je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo podnikání, u zahraniční fyzické osoby též umístění organizační složky podniku v České republice, předmět podnikání, identifikační číslo, provozovny, provozování živnosti průmyslovým způsobem včetně rozsahu živnostenského oprávnění, pozastavení a přerušení provozování živnosti, datum zániku živnostenského oprávnění, prohlášení a zrušení konkursu, překážky provozování živnosti, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo, u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky podniku v České republice, identifikační číslo, předmět podnikání, provozovny, provozování živnosti průmyslovým způsobem včetně rozsahu živnostenského oprávnění, pozastavení a přerušení provozování živnosti, datum zániku živnostenského oprávnění, prohlášení a zrušení konkursu, vstup do likvidace, překážky provozování živnosti. Toto ustanovení platí obdobně pro ústřední evidenci podnikatelů.39)

__________

39)

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

112.

V § 60 odstavce 6 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 38c) zní:

(6) Údaje živnostenských rejstříků jsou vedeny v informačním systému ústřední evidence podnikatelů,39) jehož správcem38c) je Živnostenský úřad České republiky39) a provozovateli38c) v působnosti svých správních obvodů jsou obecní živnostenské úřady39) v rozsahu stanoveném odstavci 1 až 5 a krajské živnostenské úřady39) v rozsahu stanoveném odstavci 4 a 5. Živnostenský úřad České republiky39) do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.

(7) Údaje vedené v části ústřední evidence podnikatelů,39) která je veřejným seznamem, Živnostenský úřad České republiky39) zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům.

__________

38c)

§ 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.“.

 

113.

V § 60 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 38d) zní:

(8) Ministerstvo vnitra poskytuje Živnostenskému úřadu České republiky39) pro potřeby vedení ústřední evidence podnikatelů39) z informačního systému evidence obyvatel38d)

a)

u občanů České republiky, kteří jsou podnikateli, odpovědnými zástupci, vedoucími organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice, statutárními orgány nebo jejich členy, údaje:

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

rodné číslo,

4.

státní občanství,

5.

adresa místa trvalého pobytu,

6.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

7.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;

b)

u cizinců vedených v informačním systému evidence obyvatel, kteří jsou subjekty oprávněnými provozovat živnost podle § 5, nebo kteří jsou odpovědnými zástupci, vedoucími organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice, statutárními orgány nebo jejich členy, údaje:

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2.

datum narození,

3.

rodné číslo,

4.

státní občanství,

5.

druh a adresa místa pobytu,

6.

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

7.

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen jako den úmrtí.

Tyto údaje jsou poskytovány v elektronické podobě umožňující dálkový přístup a jsou využívány v informačním systému ústřední evidence podnikatelů pro kontrolní účely a k provádění jejich přímého zápisu do informačního systému ústřední evidence podnikatelů.

__________

38d)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

114.

V § 60a se slova „vztahujícími se na živnostenské podnikání a“ nahrazují slovy „vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na“.

 

115.

V § 60b větě první se slovo „pracovníci“ nahrazuje slovem „zaměstnanci“ a za větu první se vkládá věta „Při kontrolní činnosti mohou zaměstnanci provádějící kontrolu pořizovat též zvukové a obrazové záznamy.“.

 

116.

V § 65 odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní:

d)

předloží nepravdivé prohlášení.“.

 

117.

V § 65 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

118.

V § 66 odst. 5 větě první se slova „na místě“ zrušují.

 

119.

§ 69 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 43) zrušuje.

 

120.

Za § 69 se vkládá nový § 69a, který zní:

§ 69a

 

(1) Státní příslušník členského státu Evropské unie, který je na území členského státu Evropské unie oprávněn provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 a následujícími Smlouvy o založení Evropského společenství.

(2) Právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v některém z členských států Evropské unie, která je na území členského státu Evropské unie oprávněna provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 a následujícími Smlouvy o založení Evropského společenství.

(3) Státní příslušníci dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, občané Švýcarské konfederace a právnické osoby se sídlem na území těchto států se považují pro účely tohoto ustanovení za osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2.

(4) Na poskytování služeb podle tohoto ustanovení se další ustanovení tohoto zákona nevztahují, s výjimkou povinnosti prokázat při kontrole podle § 60a oprávněnost poskytování služeb.“.

 

121.

§ 70 zní:

§ 70

Evropský hospodářský prostor

 

(1) Pro účely tohoto zákona se považuje za státního příslušníka členského státu Evropské unie i státní příslušník jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace. Za právnickou osobu se sídlem na území členského státu Evropské unie se pro účely tohoto zákona považuje i právnická osoba se sídlem v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru a právnická osoba se sídlem na území Švýcarské konfederace.

(2) Pokud tento zákon požaduje předložení dokladů vydaných příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo výkon podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, rozumí se tím i doklady vydané příslušným orgánem smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a doklady vydané příslušným orgánem Švýcarské konfederace a výkon činnosti na území těchto států.“.

 

122.

V § 71 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

123.

V § 73a odst. 2 se slova „(§ 7 odst. 3)“ nahrazují slovy „(§ 7 odst. 4)“.

 

124.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb.

 

ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI

 

Část A

 

SKUPINA 101: Kovy a kovové výrobky

 

Kovářství

Zámečnictví

Nástrojařství

Kovoobráběčství

Galvanizérství

Smaltérství

Slévárenství

Modelářství

 

SKUPINA 103: Motorové a ostatní dopravní prostředky

 

Opravy silničních vozidel

Opravy karoserií

Opravy ostatních dopravních prostředků

Opravy pracovních strojů

 

SKUPINA 104: Zdravotnické výrobky a výrobky jemné mechaniky

 

Hodinářství

 

SKUPINA 105: Elektrické stroje a přístroje

 

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

 

SKUPINA 106: Zpracování kameniva a zemin, keramika

 

Broušení a leptání skla

Zpracování kamene

 

SKUPINA 107: Chemická výroba

 

Výroba kosmetických prostředků

 

SKUPINA 108: Potraviny a nápoje

 

Řeznictví a uzenářství

Mlynářství

Pivovarnictví a sladovnictví

Mlékárenství

Pekařství, cukrářství

 

SKUPINA 109: Textilie a oděvy

 

Barvení a chemická úprava textilií

 

SKUPINA 110: Kůže, kožené výrobky, pryžové výrobky a výrobky z plastických hmot

 

Zpracování gumárenských směsí

Zpracování kůží a kožešin

 

SKUPINA 111: Dřevařská výroba, výroba nábytku, hudebních nástrojů a ostatních výrobků

 

Truhlářství

Zlatnictví a klenotnictví

Opravy hudebních nástrojů

 

SKUPINA 112: Papírenská a polygrafická výroba

 

Polygrafická výroba

 

SKUPINA 113: Stavebnictví

 

Zednictví

Tesařství

Pokrývačství

Klempířství

Štukatérství

Podlahářství

Izolatérství

Kominictví

Vodoinstalatérství, topenářství

Montáž suchých staveb

Kamnářství

 

SKUPINA 114: Ostatní

 

Čištění textilu a oděvů

Fotografické služby

Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi

 

Část B

 

SKUPINA 114: Ostatní

 

Hostinská činnost

Kosmetické služby

Pedikúra, manikúra

 

Část C

 

SKUPINA 114: Ostatní

 

Holičství, kadeřnictví

 

 

125.

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.

VÁZANÉ ŽIVNOSTI

 

Obor

1

Průkaz způsobilosti

2

Poznámka

3

 

SKUPINA 201: Kovy a kovové výrobky

1

2

3

Výroba slitin drahých kovů pro klenotnické a dentální účely

osvědčení o splnění dalších podmínek podle § 48 zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů , ve znění zákona č. 127/2003 Sb.

 

 

SKUPINA 202: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví

1

2

3

Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny

oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.];

 

pro montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení:

a) oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb. nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.], nebo

b) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

 

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.];

 

pro montáž a opravy vyhrazených zdvihacích zařízení:

a) oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.], nebo

b) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a

 

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny

oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona 6. 124/2000 Sb.];

 

pro montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny:

a) oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/ 1968 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.], nebo

b) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

 

 

SKUPINA 203: Motorové a ostatní dopravní prostředky

1

2

3

Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

osvědčení (§ 48 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.)

§ 47 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 71/2000 Sb.

Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změn letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

oprávnění vydané Úřadem pro civilní letectví specifikující rozsah, nebo doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

§ 17 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změněa doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

SKUPINA 204: Zdravotnické výrobky, přesné a optické přístroje

1

2

3

Výroba, opravy a montáž měřidel

registrace Českého metrologického institutu, nebo

doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

§ 19 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

Úřední měření

autorizace udělená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

§ 13 odst. 1 písm. c) a § 21 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona 6. 137/2002 Sb.

 

SKUPINA 205: Elektrické stroje a přístroje

1

2

3

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.];

 

pro montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení:

a) oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.], nebo

b) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

 

Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

odborná způsobilost (§ 8 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, nebo

doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

 

Poskytováni telekomunikačních služeb

osvědčení o registraci nebo individuální oprávnění (§ 5154 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů)

 

 

SKUPINA 207: Chemická výroba

1

2

3

Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako - výbušné,*)

- oxidující,*)

- extremně hořlavé,*)

- vysoce hořlavé,*)

- hořlavé,*)

- vysoce toxické,*)

- toxické,*)

- karcinogenní,*)

- mutagenní,*)

- toxické pro reprodukci,*)

- nebezpečné pro životní prostředí,*)

- zdraví škodlivé,*)

- žíravé,*)

- dráždivé, *)

- senzibilizující*)

a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické*) a toxické*)

a) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti studijních oborů a 3 roky praxe v oboru, nebo

b) vyšší odborné vzdělání v oboru a 5 let praxe v oboru, nebo

c) úplné střední některých odborné vzdělání v oboru a 5 let praxe v oboru, nebo

d) doklad podle § 41 odst. 4 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, nebo

e) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace pro dovoz nebezpečných*) chemických látek a chemických přípravků lze odbornou způsobilost prokázat též dokladem o nejméně tříleté praxi v oboru;

pro prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické lze odbornou způsobilost prokázat též

1. dokladem o nejméně pětileté nepřetržité praxi v oboru v postavení podnikatele nebo

vedoucího zaměstnance, nebo

2. dokladem o nejméně dvouleté nepřetržité praxi v oboru v postavení podnikatele nebo vedoucího zaměstnance

a dokladem o ukončeném vzdělání v oboru, nebo

3. dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení podnikatele nebo vedoucího zaměstnance

a dokladem o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu, nebo

4. dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení zaměstnance

a dokladem o ukončeném vzdělání v oboru, nebo

5. dokladem o čtyřleté nepřetržité praxi v oboru v postavení zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu

*)§ 2 odst. 5 zákon č. 356/2003 Sb., chemických látkách chemických přípravcích o změně zákonů; pro výrobu a dovoz chemické látky a chemického přípravku se nepožaduje živnostenské oprávnění pro tuto živnost, pokud výroba, popřípadě dovoz, chemické látky a chemického přípravku je současně předmětem další živnosti uvedené v této příloze nebo v příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 167/2004 Sb.

Výroba a zpracování paliv a maziv

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti chemie a 3 roky praxe v oboru, nebo

b) úplné střední odborné vzdělání v chemickém studijním oboru a 6 let praxe v oboru, nebo

c) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

 

Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti technických věd a technologií a 2 roky praxe v oboru, nebo

b) úplné střední odborné vzdělání v technickém studijním oboru a 5 let praxe v oboru, nebo

c) 6 let praxe v oboru

 

Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách*)

a) nad 1000 kg skladovací kapacity,

b) nad 40 kg náplně tlakové nádoby,

c) do 40 kg náplně tlakové

nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně

pro činnost a) a b):

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti technických věd a technologií a 2 roky praxe v oboru, nebo

b) vyšší odborné vzdělání v technickém studijním oboru a 3 rok praxe v oboru, nebo

c) úplné střední odborné vzdělání v technickém studijním oboru a 5 let praxe v oboru, nebo d) doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

*) vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

 

SKUPINA 213: Stavebnictví

1

2

3

Projektová činnost ve výstavbě

autorizace v příslušném oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo do 1.1.2005 splnění podmínek stanovených v § 34 téhož zákona

§ 46a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo

b) úplné střední odborné vzdělání ve stavebním studijním oboru a 8 let praxe v provádění staveb, nebo

c) autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., nebo d) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

§ 44 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb. a zákona č. 59/2001 Sb.

Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví nebo architektury a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo

b) úplné střední odborné vzdělání ve stavebním studijním oboru a 5 let praxe v provádění staveb, nebo

c) autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., nebo d) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

§ 44 a 139b zákon č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb. a zákona č. 59/2001 Sb.

Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví nebo architektury a 3 rok praxe

v projektování staveb, nebo

b) úplné střední odborné vzdělání ve stavebním studijním oboru a 5 let praxe v projektování staveb, nebo

c) autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo do 1.1.2005 splnění podmínek stanovených v § 34 téhož zákona

§ 46a139b zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona

č. 83/1998 Sb.

 

SKUPINA 214: Ostatní

Provozování autoškoly

odborná způsobilost podle § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a 3 roky praxe v oboru

 

Oční optika

odborná způsobilost podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, - obor oční optik, nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském studijním programu ve studijním oboru oční optik-optometrista

 

Výkon zeměměřických činností

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo

b) úplné střední odborné vzdělání v zeměměřickém studijním oboru a 5 let praxe v oboru, nebo

c) oprávnění podle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona 6. 186/2001 Sb.

zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Posuzování vlivů na životní prostředí

autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

 

Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany

a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru požární ochrana, nebo

b) úplné střední odborné vzdělání ve studijním oboru zaměřeném na požární ochranu, nebo

c) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra

§ 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.

Průvodcovská činnost

a) horská,

b) tělovýchovná a sportovní,

c) v oblasti cestovního ruchu

pro horskou průvodcovskou činnost: § 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb. a zákona 6. 356/1999 Sb.; pro tělovýchovnou a sportovní průvodcovskou činnost:

a) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti tělesné kultury, tělovýchovy a sportu a v příslušném studijním oboru,nebo

b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

c) doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace pro průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu: a) vysokoškolské vzdělání v oblasti cestovního ruchu, nebo

b) vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru cestovního ruchu, nebo

c) úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 3 roky praxe v průvodcovské činnosti, nebo

d) úplné střední odborné vzdělání v oblasti cestovního ruchu , nebo

e) úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví , v němž je živnost provozována (§ 73a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb.), nebo

platí v rozsahu osvědčení

 

f) úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a doklad o vykonání nejméně dvouleté praxe v průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu, nebo

g) úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a osvědčení vydané pro výkon průvodcovské činnosti Ministerstvem obchodu a cestovního ruchu, případně Ministerstvem hospodářství od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1995

 

Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 3 roky praxe v obchodní činnosti, nebo doklady podle § 19 odst. 1 písm. e) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v znění zákona č. 120/2001 Sb.

Psychologické poradenství a diagnostika

vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě jednooborového studia 3 roky praxe v oboru a v případě víceoborového studia 5 let praxe v oboru

 

Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin

odborná způsobilost podle § 56 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 314/2001 Sb.

 

Ošetřování rostlin, rostlinných

produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

odborná způsobilost podle § 5 a 6

zákona č. 147/1996 Sb., ve znění zákona č. 314/2001 Sb., nebo doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

 

Provozování cestovní agentury

a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo

b) úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo

c) doklady podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

 

Geologické práce v oblasti....

osvědčení o odborné způsobilosti podle § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb.

s výjimkou geologických prací, které jsou hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem podle § 2§ 3 zákona č. 61/1988 Sb.,

o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 128/1999 Sb.; ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb., v souladu s předloženými doklady o odborné způsobilosti

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti...

vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti tělesné kultury, tělovýchovy a sportu, nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována

ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb., v souladu s předloženými doklady o odborné způsobilosti

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

a) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti tělesné kultury, tělovýchovy a sportu, nebo

b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,nebo

c) doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

 

Vodní záchranářská služba

osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována

 

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo

b) úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru

 

Zastupování v celním řízení

a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v obchodování se zahraničím, nebo

b) úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 3 roky praxe v obchodování se zahraničím, nebo

c) doklad o vykonání odborné celní zkoušky [§ 6 odst. 3 písm. b), c), d) vyhlášky č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků]

 

Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

a) odborná způsobilost podle § 8 odst. 2 nebo § 3 odst. 1 vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnicích ve zdravotnictví,

obor: všeobecná (zdravotní) sestra nebo dětská sestra nebo porodní asistentka (ženská sestra) nebo lékař, nebo

b) vyučení v oboru kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilostí pro tyto činnosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem zdravotnictví

 

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti ošetřovatelství, nebo

b) vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru dětská sestra nebo všeobecná sestra se specializací na pediatrii, nebo

c) úplné střední odborné vzdělání ve studijním oboru dětská sestra nebo všeobecná sestra se specializací na pediatrii

 

Masérské, rekondiční a regenerační služby

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti lékařství a dosažení odborné způsobilosti v oborech fyzioterapie, fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, nebo vysokoškolské vzdělání v ostatních studijních rehabilitačních oborech, nebo studijním oboru tělovýchovné lékařství, nebo

b) vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru Diplomovaný fyzioterapeut, nebo

c) úplné střední odborné vzdělání ve studijním oboru Rehabilitační pracovník či Fyzioterapeut, nebo

d) kvalifikační kurz, zakončený závěrečnou zkouškou, pořádaný zdravotnickým zařízením pověřeným Ministerstvem zdravotnictví k přípravě masérů v kategorii nižších zdravotnických pracovníků, nebo

e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována

 

Provozování solárií

osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem zdravotnictví pro provozování solárií a

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti lékařství nebo v oblasti tělesné kultury, tělovýchovy a sportu, nebo

b) vyšší odborné vzdělání ve zdravotnickém studijním oboru, nebo

c) úplné střední odborné vzdělání ve zdravotnickém studijním oboru

 

Aplikace, výroba a opravy

a) protéz,

b) trupových ortéz,

c) končetinových ortéz,

d) měkkých bandáží

úplné střední odborné vzdělání v příslušném studijním oboru a 3 roky praxe v oboru;

pro výrobu protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz a měkkých bandáží:

a) úplné střední odborné vzdělání v příslušném studijním oboru a 3 roky praxe v oboru, nebo

b) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

 

Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií*) nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty**)

a) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti restaurátorství nebo výtvarného umění, nebo

b) středoškolské vzdělání v restaurátorském nebo výtvarném oboru a 5 let praxe v restaurátorství

*)zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

**) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmět kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.

Nákup a prodej kulturních památek*) nebo předmětů kulturní hodnoty**)

vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti nebo specializované

středoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru

*) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

ve znění pozdějších předpisů

**) zákon č. 71/1994 Sb., ve znění zákona č. 122/2000 Sb.

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

středoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci

 

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti chovatelství zvířat nebo zootechniky nebo veterinárního lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo

b) vysokoškolské vzdělání v příbuzné oblasti zootechniky nebo veterinárního lékařství a 2 roky praxe v oboru, nebo

c) vyšší odborné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání ve studijních oborech zaměřených na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 4 roky praxe v oboru, nebo

d) vyučení v učebním oboru zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku a 6 let praxe v oboru, nebo

e) doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

 

Drezúra zvířat

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti chovatelství zvířat nebo zootechniky nebo veterinárního lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo

b) vyšší odborné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání ve studijních oborech zaměřených na chovatelství zvířat nebo zootechniku nebo veterinářství a 3 roky praxe v oboru, nebo

c) vyučení v učebním oboru zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku a 4 roky praxe v oboru, nebo

d) doklady podle § 19 odst. 1 písm. 0 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

 

Provozování poštovních služeb

souhlas podle § 17 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

 

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče*)

a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., nebo

b) po dobu 5 let od účinnosti zákona č. 258/2000 Sb., odborná způsobilost podle § 1820 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., nebo

c) doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

*) zákon č. 147/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče*)

a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., nebo

b) po dobu 5 let od účinnosti zákona č. 258/2000 Sb., odborná způsobilost získaná podle § 1820 zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., nebo

c) doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

*) zákon č. 147/1996 Sb.

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce

toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče*)

a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2001 Sb., a zákona č. 167/2004 Sb., nebo

b) po dobu 5 let od účinnosti zákona č. 258/2000 Sb., odborná způsobilost získaná podle § 1820 zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb., a zákona č. 258/2000 Sb., nebo

c) po dobu 3 let od 1. ledna 2002 odborná způsobilost získaná podle § 58 odst. 5 písm. a) nebo b) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění platném do 1. ledna 2002, nebo d) doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

*) zákon č. 147/1996 Sb,

Zpracování návrhu katalogizačních dat

a) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti zaměřené na zpracování návrhu katalogizačních dat, nebo

b) vyšší odborné vzdělání, nebo úplné střední odborné vzdělání, nebo úplné střední vzdělání ve studijním oboru příslušného zaměření a 3 roky praxe v oboru

zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona

Odborný dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod - balneotechnik

osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem zdravotnictví

§ 19 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

a) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti zaměřené na vodovody a kanalizace nebo v příbuzné oblasti a nejméně 1 rok praxe v oboru vodovody nebo kanalizace, nebo

b) úplné střední odborné vzdělání ve studijním oboru zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru a nejméně 2 rok praxe v oboru vodovody nebo kanalizace, nebo

c) vyučení v tříletém učebním oboru zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru a nejméně 3 roky praxe v oboru vodovody nebo kanalizace, nebo

d) nejméně osmiletá nepřetržitá odborná praxe v zajišťování dodávky pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod dosažená v posledních 10 letech v některém z členských států Evropské unie

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti potravinářské chemie nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru, nebo

b) úplné střední odborné vzdělání ve studijním oboru potravinářské chemie nebo zemědělství a 6 let praxe v oboru

zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Podnikání v oblasti nakládání

s nebezpečnými odpady

vysokoškolské vzdělání a 4 roky praxe v oboru, nebo

úplné střední odborné vzdělání v příslušném studijním oboru a 5 let praxe v oboru

§ 4 písm. a) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

dalších zákonů

Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků,*) které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

a) vysokoškolské vzdělání, nebo vyšší odborné vzdělání, nebo úplné střední vzdělání, nebo úplné střední odborné vzdělání, nebo 2 roky praxe v prodeji zdravotnických prostředků a

b) doklad o proškolení výrobcem v činnostech uvedených ve sloupci 1

§ 18 odst. 1 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů,v znění zákona č. 130/2003 Sb.

Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti přírodních věd, technických věd a technologií, nebo

b) vyšší odborné vzdělání, úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání v oborech matematických přírodních věd a nauk nebo v oborech technických věd a nauk a 3 roky odborné praxe vykonané v posledních 10 letech

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Měření účinnosti spalovacího zdroje, měření množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest

vyučení v tříletém učebním oboru a 3 roky praxe v oboru kominictví

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

 

126.

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI

 

Obor

Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.

Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.

Orgán státní správy, který se -vyjadřuje k žádosti o koncesi

Poznámka

1

2

3

4

5

 

SKUPINA 302: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví

Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti technických věd a technologií a 3 roky praxe v oboru, nebo

b) úplné střední odborné vzdělání ve studijním oboru technického zaměření a 3 roky praxe v oboru, nebo

c) vyučení v tříletém učebním oboru puškař nebo nástrojař se specializací na zbraně a 3 roky praxe v oboru, nebo

d) odborná způsobilost podle § 2122 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.

 

pro nákup, prodej, přepravu, půjčování a úschovu zbraní:

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie nebo v oblasti vojenství a 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo

b) úplné střední odborné vzdělání ve studijním oboru ekonomického zaměření a 2 roky praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo

c) úplné střední odborné vzdělání ve studijním oboru výzbrojního a výstrojního zaměření a 2 roky praxe v obchodní činnosti, nebo

d) vyučení v tříletém učebním oboru prodavač se specializaci na zbraně a

střelivo nebo v příbuzném oboru a 3 roky praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo

e) vyučení v tříletém učebním oboru puškař nebo nástrojař se specializací na zbraně a 3 roky praxe v oboru a nebo 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem

 

Ministerstvo vnitra*)

*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení střeliva

odborná způsobilost stanovená pro obor vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a

a) pro výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva:

průkaz pyrotechnika a věk nejméně 21 let; b) pro vývoj střeliva:

vysokoškolské vzdělání v oblasti technických věd a technologií, studijní obor teorie a technologie výbušnin

 

příslušné ústřední orgány státní správy republiky a Ministerstvo vnitra*)

pro vývoj a výrobu střeliva § 23 odst. 1 a pro ničení a zneškodňování střeliva § 3536 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.; *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.

Provozování střelnic

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti vojenství, v oblasti policie nebo v oblasti tělesné kultury, tělovýchovy a sportu

a 2 roky praxe v řízení střeleb, nebo

b) středoškolské vzdělání na vojenské nebo policejní škole zakončené maturitní zkouškou a 2 roky praxe v řízení střeleb, nebo

c) průkaz rozhodčího nebo trenéra střeleb a 3 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic

 

Ministerstvo vnitra*)

*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.

Provádění pyrotechnického průzkumu

a) pyrotechnický průkaz bez rozlišení druhu pyrotechnického oprávnění,

b) věk nejméně 21 let

 

Ministerstvo vnitra*)

*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb., zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů

 

SKUPINA 307: Výroba chemických výrobků

Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování: vysokoškolské vzdělání v oblasti technických věd a technologií;

pro ničení a zneškodňování:

průkaz pyrotechnika vydaný orgánem státní báňské správy a věk nejméně 21 let; pro nákup a prodej:

průkaz pyrotechnika nebo střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů nebo odpalovače ohňostrojů nebo osvědčení o odborné způsobilosti vydané obvodním báňským úřadem

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo vnitra*)

§ 23, 35, 36 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.

*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.

Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti farmacie, nebo

b) vyšší odborné vzdělání v oboru diplomovaný farmaceutický asistent, nebo c) úplné střední odborné vzdělání v oboru farmaceutický laborant, nebo

d) odborný kurz podle § 75 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pořádaný osobou uvedenou ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 52/1998 Sb., kterou se stanoví obsah, rozsah a provádění odborného kurzu prodejců hrazených léčiv

 

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství v rozsahu jejich působnosti

§ 5a odst. 4 a § 7 písm. j) zákona č. 79/1997 Sb., ve znění zákona č. 149/2000 Sb. a zákona č. 129/2003 Sb.

 

SKUPINA 314: Ostatní

Provádění trhacích a ohňostrojných prací

a) střelmistrovský průkaz vydaný orgánem státní báňské správy a věk nejméně 21 let, nebo

b) střelmistrovský průkaz s odbornou způsobilostí technického vedoucího odstřelů vydaný orgánem státní báňské správy a věk nejméně 24 let, nebo

c) průkaz odpalovače ohňostrojů vydaný orgánem státní báňské správy

 

Ministerstvo vnitra*)

§ 27, 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb. *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.

Směnárenská činnost

úplné střední vzdělání, nebo úplné střední odborné vzdělání, nebo doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

schválení provozovny

Česká národní banka

zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Silniční motorová doprava osobní

§ 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 150/2000 Sb.

 

a) dopravní úřad, v jehož obvodu má sídlo právnická osoba nebo trvalý pobyt fyzická osoba,

b) u zahraniční osoby dopravní úřad, jehož příslušnost se určí podle kriterií stanovených v § 50 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.

 

Silniční motorová doprava nákladní

§ 6 zákona č. 111/1994 Sb., ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 150/2000 Sb.

 

a) dopravní úřad, v jehož obvodu má sídlo právnická osoba nebo trvalý pobyt fyzická osoba,

b) u zahraniční osoby

dopravní úřad, jehož příslušnost se určí podle kriterií stanovených v § 50 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.

 

Taxislužba

§ 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 150/2000 Sb.

bezúhonnost a spolehlivost řidičů taxislužby a jejich odborná způsobilost podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

dopravní úřad v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele; u zahraniční osoby dopravní úřad, jehož příslušnost se určí podle kriterií stanovených v

§ 50 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Vnitrozemská vodní doprava

§ 33a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění

zákona č. 358/1999 Sb.

 

příslušný orgán státní správy v oblasti dopravy

zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění

pozdějších předpisů

Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti vojenství, v oblasti policie nebo v oblasti tělesné kultury, tělovýchovy a sportu a 2 roky praxe v řízení střeleb, nebo

b) středoškolské vzdělání na vojenské nebo policejní škole zakončené maturitní zkouškou a 2 roky praxe v řízení střeleb, nebo

c) průkaz rozhodčího nebo trenéra střeleb a 3 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic

 

Ministerstvo vnitra*)

*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

a) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti nebo v příbuzné oblasti a 1 rok praxe v oboru, nebo b) úplné střední odborné vzdělání v oboru nebo v příbuzném oboru a 2 roky praxe v oboru, nebo

c) vyučení v tříletém učebním oboru v oboru nebo v příbuzném oboru a 3 roky praxe v oboru

bezúhonnost všech zaměstnanců (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona. č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.)

 

 

Provozování pohřební služby

§ 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

 

krajské hygienické stanice

§ 6 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Provádění balzamace a konzervace

§ 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

 

krajské hygienické stanice

§ 10 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Provozování krematoria

§ 13 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

 

krajské hygienické stanice

§ 13 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Služby soukromých detektivů

úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání

bezúhonnost všech zaměstnanců (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.

Ministerstvo vnitra*)

*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.

Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání

bezúhonnost všech zaměstnanců (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.

Ministerstvo vnitra*)

*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.

Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin

odborná způsobilost podle § 6 písm. c) zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 314/2001 Sb.

schválení provozovny

Státní rostlinolékařská správa

§ 36 odst. 4 zákona č. 147/1996 Sb.

Výroba a úprava kvasného lihu konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti potravinářské technologie, chemie, zemědělství, farmacie nebo veterinárního lékařství, nebo b) úplné střední odborné vzdělání ve studijním oboru potravinářské technologie, nebo chemie, nebo zemědělství nebo v oboru farmaceutický laborant a 3 roky praxe v oboru, nebo

c) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

 

Ministerstvo zemědělství

zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů

Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického

a) vysokoškolské vzdělání v oblasti chemie, nebo

b) úplné střední odborné vzdělání ve studijním oboru zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo

c) doklady podle § 19 odst. 1 písm. a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

zákon č. 61/1997 Sb.

Provozování cestovní kanceláře

a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo

b) vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo

c) úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 6 let praxe v oboru, nebo

d) doklady podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Oceňování majetku pro*):

a) věci movité,

b) věci nemovité,

c) nehmotný majetek,

d) finanční majetek,

e) podnik

a) vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu ve studijním oboru zaměřeném na oceňování majetku, b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 2 akademických roků (4 semestrů) zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo

c) pro činnost a) a b): vysokoškolské vzdělání nebo vyšší

odborné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání v oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 1 akademického roku (2 semestrů) nebo nástavbového studia nebo pomaturitního kvalifikačního studia v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie; absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 1 akademického roku (2 semestrů) nebo nástavbového studia nebo pomaturitního kvalifikačního studia v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie lze nahradit 3 roky praxe v oboru

1) zamezení střetu zájmů,

2) uchování důvěrnosti informací,

3) pojištění odpovědností za případné škody vzniklé v souvislosti s vykonávanou činností, 4) vedení evidence všech provedených ocenění a zajištění systému jakosti a odpovědnosti

 

*) žadatel o koncesi vymezí předmět podnikání podle § 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb. v souladu s předloženými doklady o odborné způsobilosti **) § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.

Provádění veřejných dražeb

vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo středoškolské vzdělání a 5 let praxe v dražební nebo realitní činnosti

stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

§ 6 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

Pořádáni kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb.a zákona č. 167/2004 Sb.

 

příslušný orgán ochrany veřejného zdraví

§ 59 zákona č. 258/2000 Sb.. ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci*) realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

a) ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru a 3 roky praxe v oboru, nebo

b) úplné střední odborné vzdělání technického směru a 6 roků praxe v oboru;

U zdrojů tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně a samostatného rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje:

a) vyučení v oboru a 3 roky praxe v oboru, nebo

b) osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů

fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení koncese a není držitelem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie,*) musí prokázat, že má technické předpoklady k zajištění výkonu koncesované činnosti,**) a že touto činností nedojde k ohrožení života a činnosti osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí. Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení koncese, musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti

Státní energetická inspekce

*) zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů **) § 7 písm, a) až c) vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 154/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Přechodná ustanovení

Čl. II

1.

Živnostenská oprávnění, která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována, pokud není dále stanoveno jinak.

2.

Fyzické a právnické osoby, které získaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávnění k podnikání v činnosti, která se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stala živností ohlašovací, mohou pokračovat v jejím provozování. Jsou však povinny do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit provozování této živnosti příslušnému živnostenskému úřadu podle § 45 a doložit doklady podle § 46 živnostenského zákona. Nesplní-li tuto povinnost, oprávnění k podnikání jim uplynutím uvedené lhůty zaniká.

3.

Průkazy živnostenských oprávnění, které byly vydány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro živnosti, u kterých došlo tímto zákonem k přeřazení ze živností koncesovaných do živností ohlašovacích, zůstávají v platnosti a ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za průkazy živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací, není-li dále stanoveno jinak. Živnostenský úřad vydá podnikateli živnostenský list v případě změny oznámené podle § 49 živnostenského zákona.

4.

Došlo-li na základě tohoto zákona ke sloučení živnosti ohlašovací vázané a živnosti koncesované v živnost ohlašovací vázanou, živnostenský úřad vydá živnostenský list pro tuto živnost podle nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámené změny podle § 49 živnostenského zákona. Rozsah předmětu podnikání na nově vydaném živnostenském listu se řídí rozsahem živnostenského oprávnění získaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně názvu živnosti, vydá živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 nebo podle § 56 živnostenského zákona.

6.

Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti ohlašovací vázané na živnost ohlašovací volnou, vydá živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění v souladu s nařízením vlády vydaným podle § 73a odst. 1 živnostenského zákona na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona.

7.

Podnikateli, který získal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenské oprávnění pro živnost „Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny“, vydá živnostenský úřad živnostenský list pro výrobu těchto zařízení v souladu s nařízením vlády vydaným podle § 73a odst. 1 živnostenského zákona, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud podnikatel již oprávnění k této činnosti nemá. Pro živnost „Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny“ vydá živnostenský úřad živnostenský list na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona.

8.

Podnikatel, kterému ke dni účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění k činnosti, která je předmětem živnosti „Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel“ podle tohoto zákona a hodlá nadále provozovat tuto živnost, je povinen do dvanácti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona oznámit živnostenskému úřadu, že hodlá provozovat uvedenou živnost, případně, že nehodlá provozovat nad rámec této živnosti další činnost podle živnostenského oprávnění zahrnujícího uvedenou živnost vydaného před účinností tohoto zákona. Na základě tohoto oznámení živnostenský úřad vydá živnostenský list pro živnost „Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel“ s předmětem podnikání v úplném nebo částečném rozsahu, aniž by podnikatel musel prokazovat splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti, popřípadě živnostenský úřad změní nebo zruší živnostenské oprávnění vydané podle předchozí právní úpravy. Neoznámí-li podnikatel, že hodlá provozovat živnost „Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel“ živnostenskému úřadu, jeho živnostenské oprávnění k provozování uvedené činnosti marným uplynutím lhůty uvedené ve větě první zaniká. Toto ustanovení platí obdobně pro živnost „kamnářství“.

9.

Vydání změny průkazu živnostenského oprávnění podle přechodných ustanovení tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku, jedná-li se o změnu v předmětu podnikání v důsledku změn provedených tímto zákonem.

10.

Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění se dokončí podle nové právní úpravy.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o organizaci

a provádění sociálního zabezpečení (čl. 3)

Čl. III

V § 6 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:

z)

vydávají ohlašovateli živnosti a žadateli o koncesi9) na jeho žádost potvrzení o tom, že nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti.

__________

9)

§ 46 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 167/2004 Sb.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o civilním letectví (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 17 odst. 1 se slovo „pouze“ zrušuje a za slova „právnická osoba“ se vkládají slova „nebo fyzická osoba“.

 

2.

V § 17 odst. 2 se za slova „právnické osobě“ vkládají slova „nebo fyzické osobě“.

ČÁST ČTVRTÁ

(čl. 5)

Čl. V

zrušen

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 58 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

 

2.

V § 58 odst. 4 se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „2 a 3“.

 

3.

V § 58 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“, číslo „2“ se nahrazuje číslem „1“, číslo „4“ se nahrazuje číslem „3“ a věta třetí se zrušuje.

 

4.

V § 59 odst. 1 se slova „§ 58 odst. 2 až 5“ nahrazují slovy „§ 58 odst. 1 až 4“ a slova „§ 58 odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 58 odst. 1“.

 

5.

V § 60 odst. 1 se slova „§ 58 odst. 2 až 5“ nahrazují slovy „§ 58 odst. 1 až 4“.

 

6.

V § 103 odst. 2 se slova „odst. 3 až 5“ nahrazují slovy „odst. 2 až 4“.

ČÁST ŠESTÁ

zrušen (čl. 7)

Čl. VII

zrušen

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích (čl. 8)

Čl. VIII

V § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11) Doklady o kvalifikaci podle odstavce 2 písm. c) stanovené v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících příslušné vodovody nebo kanalizace mohou být nahrazeny dokladem o nejméně osmileté nepřetržité odborné praxi dosažené v posledních 10 letech v některém z členských států Evropského společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor u subjektů zajišťujících dodávky pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod pro počty fyzických osob odpovídající počtům fyzických osob uvedeným v odstavci 2 písm. c).“.

ČÁST OSMÁ

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ

ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA (čl. 9)

Čl. IX

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších zákonů a nálezu Ústavního soudu jej měnících.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 10)

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.