Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

257/2004 Sb. znění účinné od 18. 10. 2016 do 31. 12. 2024
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 323/2016 Sb.

18.10.2016

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 91/2012 Sb.

1.1.2014

Více...

257

 

ZÁKON

ze dne 14. dubna 2004,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-2)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 3)

Čl. III

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů (čl. 4-5)

Čl. IV

Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 2 se slovo „instrumentů“ nahrazuje slovem „nástrojů“.

 

2.

V § 3 odst. 2 písm. a) se slovo „instrumentech“ nahrazuje slovem „nástrojích“.

 

3.

V § 5 odst. 1 písm. a) se slovo „instrumenty“ nahrazuje slovem „nástroji“.

 

4.

V § 5 odst. 2 se slovo„ instrumentů“ nahrazuje slovem „nástrojů“, slovo „veřejného“ se nahrazuje slovem „regulovaného“ a slova „Středisko cenných papírů (dále jen „středisko“), právnická osoba, která vede část evidence střediska podle zvláštního zákona,5) Česká národní banka v rozsahu vedení evidence dluhopisů podle zvláštního zákona.6)“se nahrazují slovy „centrální depozitář,5) Česká národní banka v rozsahu vedení evidence cenných papírů.“.

Poznámka pod čarou č. 5) zní:

__________

5)

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.“.

 

5.

V § 5 odst. 3 se slovo „majitel “nahrazuje slovem „vlastník“ a slovo „instrumentu“ se nahrazuje slovem „nástroje“.

 

6.

V § 6 odstavec 5 zní:

(5) V řízení, které se dotýká osob v počtu vyšším než je 50, lze doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou.“.

 

7.

V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Rozhodnutí, proti němuž nemá podání opravného prostředku odkladný účinek, a rozhodnutí, proti kterému není opravný prostředek přípustný, je doručeno okamžikem vyvěšení na úřední desce Komise.“.

 

8.

V § 7a odst. 1 se v úvodní části textu za slovo „zákoníkem “ vkládají slova „a zákonem o podnikání na kapitálovém trhu“.

 

9.

V § 7a odst. 1 písm. b) se slovo„ registrovány“ nahrazuje slovem „kótovány“.

 

10.

V § 7a odst. 2 se za slovo„zákonem “vkládají slova „,zákonem o podnikání na kapitálovém trhu“.

 

11.

V § 7a odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Vykonatelné rozhodnutí o pozastavení výkonu hlasovacích práv zašle Komise rovněž společnosti, v níž byl výkon hlasovacích práv povinné osoby pozastaven, centrálnímu depozitáři a uveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

12.

§ 8 zní:

§ 8

 

(1) Komise je oprávněna

a)

vyžadovat informace nebo podklady od osoby, která podle tohoto nebo zvláštního zákona podléhá jejímu dozoru,

b)

vyžadovat informace nebo podklady od každého, je-li to nutné k šetření skutečnosti, nasvědčující porušení povinnosti, týkající se ochrany vnitřních informací nebo manipulace s trhem podle zvláštního zákona,

c)

provést státní kontrolu podle zvláštního zákona u osoby, která podle tohoto nebo zvláštního zákona podléhá jejímu dozoru, včetně státní kontroly na místě.

(2) Komise může uplatnit pravomoci podle odstavce 1 též, je-li to nutné ke zjištění informací, o které žádá zahraniční orgán dozoru nad finančním trhem a tyto informace mu lze v souladu s § 26 poskytnout; pravomoc podle odstavce 1 písm. b) lze uplatnit, jsou-li tam uvedené podmínky přiměřeně splněny u zahraničního orgánu dozoru nad finančním trhem.

(3) Osoba podléhající dozoru Komise podle tohoto nebo zvláštního zákona je povinna v souvislosti s výkonem státní kontroly poskytnout Komisi potřebnou součinnost, zejména na žádost neprodleně umožnit vstup do svých prostor. Osoba, od které je Komise oprávněna vyžadovat informace nebo podklady podle odstavce 1, je povinna poskytnout tyto informace nebo podklady bez zbytečného odkladu, nestanoví-li Komise lhůtu delší.

(4) Porušením povinnosti podle odstavce 3 se fyzická osoba dopustí přestupku a právnická osoba jiného správního deliktu; k jejich projednání je příslušná Komise. Za přestupek nebo jiný správní delikt podle věty první může Komise jejich pachateli uložit opatření k nápravě nebo sankci podle tohoto zákona (§ 9); pokutu lze uložit do výše 5 000 000 Kč.

(5) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, může Komise ve vztahu k osobám podléhajícím státnímu dozoru podle § 7 zahájit státní kontrolu i tím, že při oznámení o zahájení státní kontroly současně provede první úkon státní kontroly. Při doručování oznámení o zahájení kontroly lze postupovat obdobně podle § 10 odst. 2 a 3.

(6) Osoby, u kterých je důvodné podezření, že bez příslušného povolení nebo souhlasu Komise provádějí činnost, ke které je třeba povolení nebo souhlas Komise, je Komise oprávněna kontrolovat v rozsahu, který je potřebný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se takové činnosti.“.

 

13.

V § 9 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

 

14.

V § 9 se odstavce 5 a 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 5.

 

15.

V § 10 odstavec 6 zní:

(6) Osoba oprávněná k vedení evidence investičních nástrojů je vázána rozhodnutím Komise týkajícím se jí vedené evidence, jakmile jí bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Organizátor regulovaného trhu je vázán rozhodnutím Komise o pozastavení obchodování s cennými papíry a rozhodnutím Komise o předběžném opatření, týkajícím se cenných papírů, jakmile mu bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak.“.

 

16.

V § 12 se odstavce 1 a 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 1 až 3.

 

17.

V § 12 odst. 1 se slovo „instrumentů“ nahrazuje slovem „nástrojů“ a slovo „instrumenty“ se nahrazuje slovem „nástroji“.

 

18.

V § 13 odst. 1 písmeno g) zní:

g)

nucených správců a likvidátorů,5)“.

 

19.

V § 13 odst. 1 písmeno k) zní:

k)

investičních zprostředkovatelů,“.

 

20.

V § 13 odst. 1 písmeno l) zní:

l)

investičních společností se sídlem v členském státu Evropské unie, které poskytují své služby na území České republiky, s uvedením údajů o případné organizační složce umístěné na území České republiky,“.

 

21.

V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až t), která včetně poznámky pod čarou č. 10c) znějí:

m)

zahraničních standardních fondů, které veřejně nabízejí své cenné papíry na území České republiky, s uvedením údajů o bance, se kterou mají uzavřenou smlouvu podle zvláštního právního předpisu, upravujícího kolektivní investování,10c)

n)

zahraničních speciálních fondů, které mohou veřejně nabízet své cenné papíry na území České republiky, s uvedením údajů o bance, se kterou mají uzavřenou smlouvu obdobnou smlouvě uvedené v písmenu m),

o)

vypořádacích systémů a účastníků těchto vypořádacích systémů,

p)

účastníků vypořádacích systémů, vedených v seznamu Komise Evropských společenství, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v České republice,

q)

účastníků centrálního depozitáře,

r)

ratingových agentur,

s)

osob oprávněných k vedení samostatné evidence investičních nástrojů,

t)

zahraničních oficiálně uznaných veřejných trhů.“.

__________

10c)

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.“.

 

22.

V § 13 odstavec 2 zní:

(2) Komise uveřejňuje

a)

seznam zahraničních regulovaných trhů, zveřejňovaný v Úředním věstníku Evropské unie,

b)

seznam vypořádacích systémů, vedených v seznamu Komise Evropských společenství.“.

 

23.

V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Komise uveřejňuje seznamy podle odstavců 1 a 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

24.

V § 14 odst. 3 písm. a) se slovo„ registrovaných “ nahrazuje slovem „kótovaných“.

 

25.

V § 14 odst. 3 písm. b) se slovo „registrovaných“ nahrazuje slovem „kótovaných“.

 

26.

§ 15 se zrušuje.

 

27.

V § 17 odst. 1 a 2 se slovo „ instrumenty“ nahrazuje slovem „nástroji“.

 

28.

V § 18 odst. 2 a 3 se slovo „instrumenty“ nahrazuje slovem „nástroji“.

 

29.

V § 21 odst. 2 písm. h) se slova „registrovaným cenným papírem,24b)“ nahrazují slovy „cenným papírem,5)“, slova „ o zákazu obchodů s určitým registrovaným cenným papírem a plnění závazků z obchodu s určitým registrovaným cenným papírem“ včetně poznámky pod čarou č. 24c) se zrušují a za slovo „předpisu“ se vkládají slova „ , nejde-li o odnětí povolení na žádost“.

 

30.

V § 21 odst. 2 písm. i) se slovo „veřejného“ nahrazuje slovem „regulovaného“.

 

31.

V § 23 odst. 5 se slovo „instrumentu“ nahrazuje slovem „nástroje“.

 

32.

V § 26 odst. 1 větě druhé se slova „o žalobě proti rozhodnutí učiněném v souvislosti s výkonem funkce v oblasti dozoru nad kapitálovým trhem“ nahrazují slovy „vedeném v souvislosti s rozhodnutím nebo výkonem dozoru nad kapitálovým trhem“.

 

33.

V § 26 odst. 2 v úvodní části textu se slova „Komise poskytne informace pouze“ nahrazují slovy „Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 není poskytnutí informace“.

 

34.

V § 26 odst. 2 písm. c) bodu 4 se slovo „veřejného“ nahrazuje slovem „regulovaného“.

 

35.

V § 26 odst. 2 se na konci písmene f) doplňují slova „ ; informaci lze poskytnout rovněž mezinárodní organizaci působící na úseku boje proti trestné činnosti nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti“.

 

36.

V § 26 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) soudu v souvislosti s konkursním řízením nebo obdobným zahraničním řízením, vedeným v případě úpadku osoby podléhající dozoru Komise; údaje o osobě, která se pokusila zachránit úpadce, však poskytnuty být nemohou.“.

 

37.

V § 26 odst. 3 se slova „odpovídajícím rozsahu“ nahrazují slovy „srovnatelném s rozsahem“.

 

38.

V § 26 odst. 5 se slova „úřadem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovy „zahraničním úřadem, který působí při výkonu dozoru nad finančním trhem,“.

 

39.

V § 26 odstavec 7 zní:

(7) Subjektu nebo úřadu, uvedenému v odstavci 2 písm. b), c) bodech 1 a 2, v odstavci 2 písm. d) větě před středníkem a písm. f) větě před středníkem, ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, lze poskytovat informace pro účely plnění jeho úkolů v oblasti finančního trhu na základě dohody, jestliže je pro něj zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost alespoň srovnatelný s režimem podle tohoto zákona.“.

 

40.

V § 26 odst. 7 se slova „2 a v odstavci 2 písm. d) větě před středníkem,“ nahrazují slovy „2, v odstavci 2 písm. d) větě před středníkem a písm. f) větě před středníkem,“.

 

41.

Části čtvrtá, pátá a osmá se včetně nadpisů zrušují.

Čl. V

Přechodná ustanovení

Do dne, kdy centrální depozitář převezme evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 259/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., vede Komise seznam osob oprávněných k vedení části evidence Střediska cenných papírů, jakož i výkonu ostatních jeho činností podle tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o bankách (čl. 6-7)

Čl. VI

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb. a zákona č. 126/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 3 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

h)

poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu,1a) s tím, že se v licenci uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je banka oprávněna poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům podle zvláštního právního předpisu,1a)

__________

1a)

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.“.

 

2.

V § 1 odst. 3 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až p) se označují jako písmena i) až o).

 

3.

V § 1 odst. 3 písm. o) se písmeno „o)“ nahrazuje písmenem „n)“.

 

4.

V § 2 se odstavec 4 zrušuje.

 

5.

V § 4 odstavec 2 zní:

(2) O udělení licence rozhoduje Česká národní banka. Před vydáním rozhodnutí o žádosti o licenci požádá Česká národní banka o stanovisko Ministerstvo financí. Jestliže je osoba, které má být licence udělena, osobou ovládanou obchodníkem s cennými papíry nebo pojišťovnou se sídlem v České republice nebo jinou osobou, která ovládá obchodníka s cennými papíry nebo pojišťovnu se sídlem v České republice, požádá Česká národní banka o stanovisko též příslušný orgán státního dozoru.“.

 

6.

V § 4 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Před vydáním rozhodnutí o žádosti o licenci požádá Česká národní banka o stanovisko orgán dohledu členského státu Evropské unie, vykonávající dohled nad bankami, obchodníky s cennými papíry nebo pojišťovnami, jestliže je osoba, které má být licence udělena, ovládaná

a)

zahraniční bankou se sídlem v členském státě Evropské unie,

b)

osobou, která má povolení příslušného orgánu dohledu členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb,

c)

pojišťovnou, která má povolení příslušného orgánu dohledu členského státu Evropské unie,

d)

osobou, která ovládá osobu uvedenou v písmenech a), b) nebo c).

(4) Česká národní banka požádá, aby stanovisko podle odstavců 2 a 3 obsahovalo zejména informace vhodné pro posouzení, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 5 písm. c) a d).“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

 

7.

V § 5h odst. 1 se slova „ustanovení svých právních předpisů, která se na její činnost budou vztahovat“ nahrazují slovy „ustanovení právních předpisů hostitelského státu, která upravují podmínky výkonu jejich činnosti na území hostitelského státu na základě oprávnění uděleného jí orgánem dohledu domovského státu“.

 

8.

§ 11a se zrušuje.

 

9.

V § 16 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova „nebo smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části“.

 

10.

V § 16 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova „nebo převodu jmění na banku jakožto společníka“.

 

11.

V § 16a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Před tímto rozhodnutím požádá Česká národní banka o stanovisko Komisi pro cenné papíry, jde-li o banku nebo finanční instituci, která je obchodníkem s cennými papíry.“.

 

12.

V § 17 odst. 1 se slovo „právnickou“ zrušuje.

 

13.

V § 17 odst. 2 se slovo „právnické“ a slovo „právnickým“ zrušují.

 

14.

V § 17 odst. 3 se slovo „právnické“ a slovo „právnickou“ zrušují a za slovo „osoby“ se doplňují slova „nebo jejího podniku“.

 

15.

V § 17 odst. 5 se slova „na právnické osobě“ zrušují.

 

16.

V § 17a odst. 2 se slovo „právnické“ zrušuje.

 

17.

V § 17a odstavec 3 zní:

(3) Finanční institucí se rozumí jiná osoba než banka podle tohoto zákona, která jako svou rozhodující či podstatnou činnost nabývá nebo drží podíly na právnických osobách nebo provádí některou z činností uvedených v § 1 odst. 1 a 3 tohoto zákona, a dále investiční společnost, investiční fond, penzijní fond, pojišťovna a zajišťovna, které vykonávají činnosti podle zvláštních zákonů, to vše včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti.“.

 

18.

V § 17a odst. 4 se slova „této právnické osoby“ nahrazují slovy „podniku jiné osoby“.

 

19.

V § 19 písm. c) se slovo „právnické“ zrušuje.

 

20.

V § 19 písm. f) se slovo „právnická“ zrušuje.

 

21.

V § 19 písm. h) se slovo „právnické“ zrušuje.

 

22.

V 20a odst. 3 ve větě první se slova „registru emitenta zaknihovaných akcií“ nahrazují slovy „emise akcií banky“, ve větě poslední se slova „registru emitenta nebo“ nahrazují slovy „emise akcií banky nebo v písemném vyjádření k výpisu z emise akcií banky,“, za slovo „práva“ se vkládají slova „, se kterými se vede správní řízení o pozastavení akcionářských práv,“ a za slovo „výpis“ se vkládají slova „ , spolu se svým vyjádřením“.

 

23.

V § 20a odstavec 4 zní:

(4) Banka nesmí na valné hromadě připustit účast osoby, označené Českou národní bankou v jejím vyjádření k výpisu z emise akcií banky podle odstavce 3, jakož i účast osoby, neuvedené ve výpisu z emise akcií banky nebo osob těmito osobami zmocněných. Jestliže Česká národní banka ve svém vyjádření k výpisu z emise akcií banky označí osobu, u které nově shledala důvody pro pozastavení akcionářských práv, je tím zahájeno správní řízení podle odstavce 1, pokud s označeným akcionářem nebylo správní řízení v téže věci zahájeno již dříve, přičemž označení této osoby má účinky předběžného opatření.11)“.

 

24.

V § 20a odst. 5 se slova „registru emitenta“ nahrazují slovy „emise akcií banky“.

 

25.

V § 20a odstavec 8 zní:

(8) Centrální depozitář1a) je povinen kdykoliv na žádost poskytnout České národní bance výpis z emise akcií banky s uvedením všech vlastníků akcií banky, a to i tehdy, vede-li centrální depozitář tyto akcie na účtu zákazníků.“.

 

26.

V § 23 odstavec 1 zní:

(1) Banka je povinna zveřejnit do 4 měsíců od konce účetního období výroční zprávu vyhotovenou podle zvláštního právního předpisu6) a konsolidovanou výroční zprávu podle zvláštního právního předpisu,6) má-li povinnost ji vyhotovovat, jejichž součástí je účetní závěrka ověřená auditorem. V této lhůtě rovněž předloží výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu České národní bance. Pokud valná hromada banky účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku v této lhůtě neschválí, banka bez zbytečného odkladu zveřejní a zašle České národní bance důvody neschválení účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a způsob řešení připomínek valné hromady k ní.“.

 

27.

V § 25a odst. 2 se slova „o žalobě proti rozhodnutí učiněnému v souvislosti s výkonem bankovního dohledu“ nahrazují slovy „ , vedeném v souvislosti s rozhodnutím nebo výkonem bankovního dohledu,“.

 

28.

V § 25a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Informace získané v souvislosti s výkonem bankovního dohledu mohou být poskytnuty též mezinárodním organizacím, působícím na úseku boje proti trestné činnosti, a dále orgánům cizích států činným v trestním řízení pro plnění jejich funkce.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

 

29.

V § 25a odstavec 7 zní:

(7) Poskytnutí informací podle odstavců 3, 4 a 6 je možné pouze za podmínky, že příslušný orgán nebo osoba chrání informace nejméně v rozsahu, jaký je požadován právem Evropských společenství.“.

 

30.

V § 26 odst. 3 písm. a) se slova „§ 4 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 5“.

 

31.

V § 26g se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ovládající banka a finanční holdingová společnost jsou povinny zajistit audit informací, které předávají pro účely bankovního dohledu na konsolidovaném základě, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou České národní banky.“.

Čl. VII

Přechodná ustanovení

Osoba, která se v důsledku účinnosti tohoto zákona stane finanční holdingovou společností, ačkoli jí podle dosavadní právní úpravy nebyla, a osoby náležející do skupiny této finanční holdingové společnosti uvedou svou činnost do souladu s ustanoveními tohoto zákona nebo vyhlášky České národní banky, upravujícími činnost finanční holdingové společnosti a jejich skupiny, nejpozději do 31. prosince 2006.

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 8)

Čl. VIII

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 36/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 3 písm. c) se slova „střediska cenných papírů“ nahrazují slovy „centrálního depozitáře“.

Poznámka pod čarou č. 4) zní:

__________

4)

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.“.

 

2.

V § 7 odst. 3 písm. d) se slova „zákona o cenných papírech5)“ nahrazují slovy „zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu4)“.

ČÁST SEDMÁ

zrušena (čl. 10)

Čl. X

zrušen

ČÁST OSMÁ

zrušena (čl. 11)

Čl. XI

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o účetnictví (čl. 12)

Čl. XII

V § 27 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., se slova „ veřejném (organizovaném)“ nahrazují slovem „regulovaném“ a slovo „veřejného“ se nahrazuje slovem „regulovaného“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o živnostenském podnikání (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 3 písm. a) se slovo „instrumentů“ nahrazuje slovem „nástrojů“.

Poznámky pod čarou č. 13a) a 13b) znějí:

__________

13a)

§ 82 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

13b)

Zákon č. 256/2004 Sb.“.

 

2.

V příloze č. 3, ve skupině 314: „Ostatní“ se obor živnosti „Hodnocení kvality investičního instrumentu a účastníka kapitálového trhu (rating)“ zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ

zrušena (čl. 14)

Čl. XIV

zrušen

ČÁST DVANÁCTÁ

zrušena (čl. 15)

Čl. XV

zrušen

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 16)

Čl. XVI

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto:

1.

zrušen

 

2.

V § 10 odst. 6 se za slovo „cenu“ vkládají slova „akcie nebo“ a za slovem „cena“ se slova „podílového listu na původním investičním nebo podílovém fondu“ nahrazují slovy „akcie původního investičního fondu nebo podílového listu původního podílového fondu“.

 

3.

V § 22 odst. 1 písm. g) bodu 4 se slova „instrumentů podle zvláštního právního předpisu71)“ nahrazují slovy „nástrojů podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu71)“.

Poznámka pod čarou č. 71) zní:

__________

71)

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.“.

 

4.

V § 22 odst. 1 písm. g) bodu 7 se slova „instrumentů vymezených zvláštním právním předpisem71)“ nahrazují slovy „nástrojů podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu71)“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (čl. 17)

Čl. XVII

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 33 odst. 3 se slova „Středisko cenných papírů“ nahrazují slovy „centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů“.

 

2.

V § 44 odst. 3 se slova „Středisku cenných papírů“ nahrazují slovy „centrálnímu depozitáři a jiným osobám oprávněným k vedení evidence investičních nástrojů“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) (čl. 18)

Čl. XVIII

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 94/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 20 odst. 1 se slovo „veřejném“ nahrazuje slovem „regulovaném“.

 

2.

V § 20 odst. 5 se slova „z registru emitenta“ nahrazují slovem „emise“.

 

3.

V § 20 odst. 6 se slova „z registru emitenta“ nahrazují slovem „emise“.

 

4.

V § 32 písm. d) se slova „z registru emitenta“ nahrazují slovem „emise“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

zrušena (čl. 19)

Čl. XIX

zrušen

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) (čl. 20)

Čl. XX

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 19 nadpis zní: „Oceňování kótovaných cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu“.

 

2.

V § 19 odst. 1 se v úvodní části textu slova „Veřejně obchodovatelné cenné papíry19)“ nahrazují slovy „Kótované cenné papíry19)“.

Poznámka pod čarou č. 19) zní:

__________

19)

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.“.

 

3.

V § 19 odst. 1 písm. a) se slovo „veřejném“ nahrazuje slovem „regulovaném“ a slovo „kurzem20)“ se nahrazuje slovem „kurzem“.

 

4.

V § 19 odst. 1 písm. b) se slovo „veřejném“ nahrazuje slovem „regulovaném“.

 

5.

V § 19 odst. 2 se slovo „veřejném“ nahrazuje slovem „regulovaném“.

 

6.

V § 20 nadpis zní: „Oceňování kótovaných cenných papírů neobchodovaných na regulovaném trhu a nekótovaných cenných papírů“.

 

7.

V § 20 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Kótované cenné papíry neobchodované na regulovaném trhu a nekótované cenné papíry se oceňují takto:“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o obcích (obecní zřízení) (čl. 21)

Čl. XXI

V § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 313/2002 Sb., písmeno l) zní:

l)

vydání komunálních dluhopisů.“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o krajích (krajské zřízení) (čl. 22)

Čl. XXII

V § 36 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb., písmeno k) zní:

k)

vydání komunálních dluhopisů,“.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze (čl. 23)

Čl. XXIII

V § 59 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., písmeno a) zní:

a)

o vydání komunálních dluhopisů,“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

zrušena (čl. 24)

Čl. XXIV

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (čl. 25)

Čl. XXV

V § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., se slovo „obligace“ nahrazuje slovem „dluhopisy“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

zrušena (čl. 26)

Čl. XXVI

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o veřejných dražbách (čl. 27)

Čl. XXVII

V § 60 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, písmeno b) zní:

b)

pohledávka druhé třídy, kterou je přihlášená pohledávka z hypotečního úvěru nebo její část, sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů,“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna občanského soudního řádu (čl. 28)

Čl. XXVIII

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 334a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 91) zní:

(1) Cenné papíry se sepíší, jakmile se soud dozví, že pro povinného jsou takové cenné papíry evidovány u osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů.91) V případě potřeby nebo pochybností si vyžádá zprávu od osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů.

__________

91)

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.“.

 

2.

V § 334a odst. 2 se slovo „Středisku“ nahrazuje slovy „osobě oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů“ a slovo „Středisko“ se nahrazuje slovy „Osoba oprávněná k vedení evidence investičních nástrojů“.

 

3.

V § 334a odst. 3 se slovo „Střediska“ nahrazuje slovy „osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů“.

 

4.

V § 337c odst. 1 písmeno b) zní:

b)

pohledávky z hypotečních úvěrů nebo části těchto pohledávek sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů,“.

 

5.

V § 337c se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokud ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů slouží jen část pohledávky z hypotečního úvěru, uspokojují se nároky uvedené ve větě první poměrně.“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o trestním řízení soudním (trestní řád) (čl. 29)

Čl. XXIX

V § 79c odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb., se slova „Středisko cenných papírů, právnická osoba oprávněná k vedení části evidence a k výkonu ostatních činností Střediska cenných papírů“ nahrazují slovy „osoba oprávněná k vedení evidence investičních nástrojů“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (čl. 30)

Čl. XXX

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 písmeno g) zní:

g)

způsob řízení státní pokladny a řízení státního dluhu,“.

 

2.

V § 10 odst. 4 se slovo „Výdaje“ nahrazuje slovy „Příjmy a výdaje“.

 

3.

V části první nadpis hlavy IX zní: „ŘÍZENÍ STÁTNÍ POKLADNY, ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A STÁTNÍ FINANČNÍ AKTIVA A PASIVA“.

 

4.

V části první hlavě IX nadpis dílu 1 zní: „Řízení státní pokladny a řízení státního dluhu“.

 

5.

V § 34 nadpis zní: „Řízení státní pokladny“.

 

6.

V § 34 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Ministerstvo je oprávněno stanovovat termíny a rozsah platebního režimu výdajů státního rozpočtu a povolovat jeho výjimky.“.

 

7.

V § 35 nadpis zní: „Řízení státního dluhu“.

 

8.

V § 35 odst. 1 se slova „řízení likvidity státního dluhu“ nahrazují slovy „výkonu řízení státního dluhu“.

 

9.

V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Ministerstvo je dále oprávněno v rámci výkonu řízení státního dluhu sjednávat obchody s ostatními investičními nástroji včetně derivátů k omezení úrokových a měnových, či jiných rizik. Tyto obchody je ministerstvo oprávněno sjednávat s tuzemskými či zahraničními subjekty, a to samostatně nebo na smluvním základě s využitím služeb obchodníků s cennými papíry, zahraničních obchodníků s cennými papíry nebo České národní banky.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o České národní bance (čl. 31)

Čl. XXXI

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb. a zákona č. 127/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 7 se slovo „instrumenty“ nahrazuje slovem „nástroji“.

 

2.

V § 31 odstavec 2 zní:

(2) Česká národní banka je oprávněna vést evidenci cenných papírů vydávaných Českou republikou a splatných do jednoho roku, evidenci cenných papírů vydávaných Českou národní bankou (§ 33) a evidenci dluhopisů s dobou splatnosti do jednoho roku a je oprávněna provozovat systém vypořádání obchodů s těmito investičními nástroji.“.

Poznámka pod čarou č. 3a) se zrušuje.

 

3.

Za § 31 ve vkládá nový § 31a, který včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) zní:

§ 31a

 

Česká národní banka může na žádost Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla3a) sjednávat obchody s investičními nástroji.3b) Tím není dotčeno ustanovení § 31 odst. 1.

__________

3a)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

3b

) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.“.

 

4.

V § 38 odstavec 1 zní:

(1) Česká národní banka je oprávněna provozovat systémy pro mezibankovní platební styk. Účastníky těchto systémů mohou být vedle bank a poboček zahraničních bank i osoby, které plní úlohu ústřední protistrany, zúčtovatele nebo zúčtovací instituce ve vypořádacím systému podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,3b) nebo ve vypořádacím systému uvedeném v seznamu Komise Evropských společenství, a které při své účasti v systému České národní banky odpovídají za splnění finančních závazků vyplývajících z jejich příkazů přijatých tímto systémem. Uvedeným osobám je veden v systému České národní banky účet obdobný účtu mezibankovního platebního styku podle zvláštního právního předpisu,4) uzavře-li Česká národní banka s těmito osobami smlouvu o vedení účtu platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku.“.

 

5.

V § 41 odst. 2 písm. b) se slova „jsou finančními institucemi8)“ nahrazují slovy „náleží do sektoru finančních institucí podle práva Evropských společenství8)“.

Poznámka pod čarou č. 8) zní:

__________

8)

Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.“.

 

6.

§ 43 zní:

§ 43

 

Vydávání cenných papírů Českou národní bankou, obchodování s cennými papíry a dalšími investičními nástroji, jejich evidence a provozování systému vypořádání obchodů s nimi, prováděné Českou národní bankou, nepodléhají povolení ani výkonu státního dozoru.“.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

zrušena (čl. 32)

Čl. XXXII

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) (čl. 33)

Čl. XXXIII

V zákoně č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), se v § 13 odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 3 až 10.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona č. 152/1996 Sb., kterým se mění

a doplňuje zákon o cenných papírech a zákon o burze cenných papírů (čl. 34)

Čl. XXXIV

V zákoně č. 152/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, se článek II zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona č. 70/2000 Sb., kterým se mění zákon

o komoditních burzách, zákon o cenných papírech a zákon o burze cenných papírů (čl. 35)

Čl. XXXV

V zákoně č. 70/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, se článek III zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona č. 211/2002 Sb., kterým se mění

zákon o dluhopisech, zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon o burze cenných papírů (čl. 36)

Čl. XXXVI

V zákoně č. 211/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, se části první a třetí zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona č. 308/2002 Sb., kterým se mění

zákon o Komisi pro cenné papíry (čl. 37)

Čl. XXXVII

V zákoně č. 308/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se části třetí, čtvrtá, osmá a devátá včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 4ba) zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona č. 362/2000 Sb., kterým se mění

zákon o cenných papírech (čl. 38)

Čl. XXXVIII

V zákoně č. 362/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona č. 84/1995 Sb., kterým se mění zákon

o dluhopisech (čl. 39)

Čl. XXXIX

V zákoně č. 84/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, se článek I zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona č. 165/1999 Sb., o státním dluhopisovém

programu na financování řešení důsledků kosovské krize (čl. 40)

Čl. XL

V zákonu č. 165/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, se část druhá zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona č. 362/1999 Sb., o státním

dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 (čl. 41)

Čl. XLI

V zákoně č. 362/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, se část druhá zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

zrušena (čl. 42)

Čl. XLII

zrušen

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 43)

Čl. XLIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.