Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

313/2004 Sb. znění účinné od 27. 5. 2004

313

 

ZÁKON

ze dne 29. dubna 2004

o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu

České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb.,

o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM NA ÚHRADU ČÁSTI ROZPOČTOVANÉHO SCHODKU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2004 (§ 1)

§ 1

(1)

Účelem státního dluhopisového programu je úhrada části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004.

(2)

Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 103 641 120 000 Kč.

(3)

Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 35 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o spotřebních daních (§ 2)

§ 2

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 45 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

b)

střední oleje a těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 27 10 19 11 až 27 10 19 49,

c)

těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 27 10 19 51 až 27 10 19 69,“.

 

2.

V § 48 odst. 1 se v tabulce ve sloupci Text ve větě třetí nahrazuje čárka slovem „a“ a zrušují se slova „a těžké topné oleje“.

 

3.

V § 54 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Nárok na vrácení daně vzniká provozovateli daňového skladu také dnem přijetí zdaněných výrobků uvedených v § 45 odst. 7, které vstupují jako materiál do vyráběných nebo zpracovávaných minerálních olejů.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (§ 3)

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.