Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

315/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

315

 

ZÁKON

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 1)

Čl. I

V § 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 91/1998 Sb., se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Dávky uvedené v § 37 až 42 náleží rovněž osobě, která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem dítěte; jde-li o totéž dítě, náleží dávka pouze jednou.“.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb. a zákona č. 52/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 10 odst. 4 se doplňuje věta „Zřizovatel zařízení uvedeného v § 39 písm. c) má při přijetí dítěte do zařízení povinnost tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má dítě trvalý pobyt, a není-li tento pobyt znám, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se nachází zařízení, do kterého bylo dítě přijato.“.

 

2.

V § 19 odst. 1 písm. a) a b) se za slova „v ústavu“ vkládají slova „nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“.

 

3.

V § 19 odst. 4 se slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „úřad státní sociální podpory příslušný k poskytování příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle zvláštního právního předpisu20a)“.

Poznámka pod čarou č. 20a) zní:

__________

20a) § 3738 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

V § 42 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Zřizovatel zařízení je povinen vést evidenci dětí, které byly přijaty do zařízení, v rozsahu

a)

datum a čas přijetí dítěte do zařízení,

b)

jméno a příjmení dítěte, pokud je známo,

c)

datum narození dítěte, pokud je známo; není-li známo datum narození dítěte, uvede se přibližný věk dítěte,

d)

adresa místa trvalého pobytu; není-li známa adresa místa trvalého pobytu, uvede se jiný možný údaj o místě pobytu dítěte před přijetím do zařízení,

e)

důvod přijetí dítěte,

f)

záznam o splnění povinnosti stanovené v § 10 odst. 4 větě druhé,

g)

datum a čas propuštění dítěte ze zařízení.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který má ke dni účinnosti tohoto zákona v zařízení umístěno dítě, je povinen bez zbytečného odkladu splnit oznamovací povinnost podle čl. III bodu 1 a do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl účinnosti tento zákon, zavést evidenci dětí podle čl. III bodu 4.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.