Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

360/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014

Ustanovení části druhé bodu 2 nabývá účinnosti dnem 8. října 2004.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 303/2013 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 296/2007 Sb.

1.1.2008

360

 

ZÁKON

ze dne 20. května 2004

o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb.,

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Evropské hospodářské zájmové

sdružení (§ 1-13)

§ 1

Evropské hospodářské zájmové sdružení

a použitelnost některých ustanovení českého

právního řádu na toto sdružení

(1)

Tento zákon upravuje právní poměry evropského hospodářského zájmového sdružení v rozsahu stanoveném nařízením Rady (EHS) o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS)1 (dále jen „nařízení Rady“). Nejsou-li určité otázky řešeny ani tímto zákonem, posoudí se podle obecných ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev a podle ustanovení upravujících právní poměry veřejné obchodní společnosti, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2)

Evropské hospodářské zájmové sdružení se sídlem na území České republiky (dále jen „evropské sdružení“) je právnickou osobou, jež se zakládá smlouvou o sdružení. K podpisu smlouvy o sdružení a jejích změn se ustanovení zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev o úředním ověření podpisu nepoužijí.

(3)

Na evropské sdružení nelze použít ustanovení zvláštního právního předpisu o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem.5

§ 2

Obchodní firma evropského sdružení

Obchodní firma evropského sdružení musí obsahovat označení „evropské hospodářské zájmové sdružení“ nebo zkratku „EHZS“. Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat.

§ 3

Obchodní rejstřík

(1)

Evropské sdružení a provozovna evropského hospodářského zájmového sdružení se sídlem v jiném členském státu Evropské unie umístěná v České republice (dále jen „pobočka“) se zapisují do obchodního rejstříku. Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na zápis evropského sdružení nebo pobočky do obchodního rejstříku a na řízení ve věcech týkajících se zápisu evropského sdružení nebo pobočky do obchodního rejstříku ustanovení zákona upravujícího veřejné rejstříky.6

(2)

Jde-li o skutečnosti zapisované podle čl. 14 odst. 1 a článku 15 nařízení Rady, postačí uvést odkaz na příslušné listiny uložené ve sbírce listin. V případě, že zápis odkazuje na návrh změny sídla uložený do sbírky listin, zapíše se do obchodního rejstříku i navrhované nové sídlo.

(3)

Do obchodního rejstříku se u pobočky zapisují údaje vyžadované zvláštním právním předpisem u organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby, která má sídlo v některém z členských států Evropské unie.

(4)

Do složky sbírky listin vedené pro každé evropské sdružení se zakládají listiny uvedené v článku 7 nařízení Rady a listiny týkající se statutárního orgánu, likvidátora, insolvenčního správce nebo vedoucího samostatné organizační složky vyžadované zvláštním právním předpisem.

(5)

Do složky sbírky listin vedené pro každou pobočku se zakládají listiny uvedené v článku 10 nařízení Rady.

§ 4

Návrh na zápis do obchodního rejstříku

Návrh na zápis evropského sdružení do obchodního rejstříku podávají všichni jeho členové.

§ 5

Zveřejňování zápisů do obchodního rejstříku

a uložení listin do sbírky listin

Rejstříkový soud je povinen zveřejnit oznámením v Obchodním věstníku údaje uvedené v článku 8 nařízení Rady, zápisy týkající se evropského sdružení a uložení listiny do sbírky listin. V případě, že rejstříkový soud bude v Obchodním věstníku zveřejňovat návrh změny sídla podle článku 14 nařízení Rady, zveřejní i údaj o tom, kam má být podle návrhu změny sídla přemístěno sídlo evropského sdružení. V ostatním se ohledně zveřejňování zápisů do obchodního rejstříku a ukládání listin do sbírky listin, jež se týkají evropského sdružení nebo pobočky, použijí ustanovení zvláštních právních předpisů upravující zveřejňování v Obchodním věstníku,9 nestanoví-li nařízení Rady jinak.

§ 6

Hlášení Úřadu pro úřední tisky Evropské unie

Rejstříkový soud je povinen nejpozději ve lhůtě 1 měsíce po zveřejnění údajů uvedených v článku 11 nařízení Rady v Obchodním věstníku sdělit tyto údaje Úřadu pro úřední tisky Evropské unie.

§ 7

Ručení za závazky evropského sdružení

Členové evropského sdružení ručí za dluhy evropského sdružení jako společníci veřejné obchodní společnosti za závazky této společnosti.

§ 8

Podmínky výkonu funkce jednatele

(1)

Jednatelem evropského sdružení může být osoba, která splňuje předpoklady a požadavky uvedené v článku 19 nařízení Rady, jakož i požadavky a předpoklady pro funkci jednatele společnosti s ručením omezeným podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev10 .

(2)

Na výkon funkce jednatele evropského sdružení, včetně odpovědnosti za způsobenou škodu, se vztahují ustanovení zvláštního právního předpisu upravující výkon funkce a odpovědnost jednatele společnosti s ručením omezeným.

§ 9

Účetnictví

Evropské sdružení je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.12 Jednatelé evropského sdružení zabezpečují řádné vedení účetnictví a předkládají členům evropského sdružení ke schválení účetní závěrku.

§ 10

Úřední ověření podpisu smlouvy o převodu účasti v evropském sdružení se nevyžaduje.

§ 11

Zastavení účasti v evropském sdružení

Nestanoví-li nařízení Rady nebo tento zákon jinak, použijí se na zástavní právo k účasti v evropském sdružení přiměřeně ustanovení o zástavním právu k podílu na společnosti s ručením omezeným podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev10občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení, která umožňují zástavnímu věřiteli vykonávat práva společníka nebo nabýt zastavenou účast v evropském sdružení, a ustanovení o zápisu zástavního práva do obchodního rejstříku. Úřední ověření podpisu na zástavní smlouvě a jejích změn se nevyžaduje.

§ 12

Zánik účasti v evropském sdružení ze zákona

K zániku účasti v evropském sdružení dochází také v případech a za podmínek, s nimiž zvláštní právní předpis spojuje zánik účasti společníka ve veřejné obchodní společnosti z důvodů zrušení právnické osoby, která je společníkem, nebo z důvodu prohlášení konkursu na majetek společníka, nebo z důvodu zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek společníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení anebo z důvodu zrušení konkursu proto, že majetek společníka je zcela nepostačující.

§ 13

Omezení dispozic s majetkem evropského sdružení

Evropské sdružení podléhá omezením podle čl. 3 odst. 2 písm. d) nařízení Rady za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem pro akciové společnosti.

Část druhá

zrušena (§ 14)

§ 14

zrušen

Část třetí

Změna zákona o daních z příjmů (§ 15)

§ 15

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 25 odst. 1 se na konci písmene m) doplňují slova „a členský příspěvek poskytnutý evropskému hospodářskému zájmovému sdružení se sídlem na území České republiky25a)“.

Poznámka pod čarou č. 25a) zní:

__________

25a)

Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení).“.

 

2.

Za § 37 se vkládá nový § 37a, který zní:

§ 37a

 

(1)

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pro stanovení základu daně, daňové ztráty a daňové povinnosti evropského hospodářského zájmového sdružení ustanovení pro stanovení základu daně, daňové ztráty a daňové povinnosti veřejné obchodní společnosti.

(2)

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pro stanovení základu daně, daňové ztráty a daňové povinnosti člena evropského hospodářského zájmového sdružení ustanovení pro stanovení základu daně, daňové ztráty a daňové povinnosti společníka veřejné obchodní společnosti.

(3)

Příjem člena evropského hospodářského zájmového sdružení, který je poplatníkem podle § 2 odst. 3 nebo § 17 odst. 4, plynoucí z členství v evropském hospodářském zájmovém sdružení a z úvěrů a půjček poskytnutých tomuto sdružení se považuje za příjem dosahovaný prostřednictvím stálé provozovny.

(4)

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje v daňovém řízení evropské hospodářské zájmové sdružení obdobně jako veřejná obchodní společnost a člen evropského sdružení obdobně jako společník veřejné obchodní společnosti.“.

Část čtvrtá

Účinnost (§ 16)

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části druhé bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 8. října 2004.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.Poznámky pod čarou:

Nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS), publikované v Úředním věstníku ES L 199 ze dne 31. 7. 1985, str. 1 – 9.

Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

§ 200a200d občanského soudního řádu.

Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS), publikované v Úředním věstníku ES L 199 ze dne 31. 7. 1985, str. 1 – 9.

5

Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.

6

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

§ 200a200d občanského soudního řádu.

9

Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů.

10

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

12

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.