Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

37/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014

Dnem 1. května 2004 nabývají účinnosti pouze ustanovení § 23 odst. 4 až 6, § 30, § 42, § 63, § 64 až § 67 a § 70. Všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 91/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 99/2013 Sb.

25.4.2013

Více...

37

 

ZÁKON

ze dne 17. prosince 2003

o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů

(zákon o pojistné smlouvě)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (§ 1-67)

HLAVA I

zrušena (§ 1-25)

Díl 1

zrušen (§ 1-18)

§ 1

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 2

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 3

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 4

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 5

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 6

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 7

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 8

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 9

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 10

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 11

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 12

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 13

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 13a

zrušen

§ 14

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 15

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 16

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 17

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 18

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Díl 2

zrušen (§ 19-25)

§ 19

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 20

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 21

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 22

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 23

zrušen

S výjimkou ustanovení odst. 4 až 6, která nabývají účinnosti dnem 1. května 2004, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 24

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 25

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

HLAVA II

zrušena (§ 26-36)

Díl 1

zrušen (§ 26-33)

§ 26

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 27

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 28

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 29

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 30

zrušen

§ 31

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 32

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 33

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Díl 2

zrušen (§ 34-36)

§ 34

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 35

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 36

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

HLAVA III

zrušena (§ 37-48)

Díl 1

zrušen (§ 37-41)

§ 37

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 38

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 39

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 40

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 41

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Díl 2

zrušen (§ 42)

§ 42

zrušen

Díl 3

zrušen (§ 43-46)

§ 43

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 44

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 45

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 46

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Díl 4

zrušen (§ 47)

§ 47

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Díl 5

zrušen (§ 48)

§ 48

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

HLAVA IV

zrušena (§ 49-62)

Díl 1

zrušen (§ 49-53)

§ 49

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 50

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 51

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 52

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 53

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Díl 2

zrušen (§ 54-59)

§ 54

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 55

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 56

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 57

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 58

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 59

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Díl 3

zrušen (§ 60-61)

§ 60

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 61

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Díl 4

zrušen (§ 62)

§ 62

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

HLAVA V

zrušena (§ 63-67)

Díl 1

zrušen (§ 63-64)

§ 63

zrušen

§ 64

zrušen

Díl 2

zrušen (§ 65-67)

§ 65

zrušen

§ 66

zrušen

§ 67

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (§ 68)

§ 68

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o některých podmínkách podnikání

v oblasti cestovního ruchu (§ 69)

§ 69

[Změna zákona č. 159/1999 Sb.]

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 39/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

Nadpis nad § 6 zní: „Povinné pojištění záruky“.

 

2.

V § 6 odst. 1 se za slovo „pojištění“ doplňují slova „záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře“.

 

3.

V § 6 odst. 2 se slova „použijí se pro povinné smluvní pojištění ustanovení části osmé hlavy patnácté oddílu prvého až čtvrtého občanského zákoníku.“ nahrazují slovy „řídí se povinné pojištění záruky příslušnými ustanoveními zvláštního zákona.10a)“.

Poznámka pod čarou č. 10a) zní:

__________

10a)

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).“.

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (§ 70)

§ 70

zrušen

ČÁST PÁTÁ

zrušena (§ 71)

§ 71

zrušen

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (§ 72)

§ 72

[Právní vztahy vzniklé z dřívějších pojistných smluv]

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

(1)

Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

(2)

Pokud se v právních předpisech v souvislosti se životním pojištěním užívá pojem „odbytné“, rozumí se jím „odkupné“ podle tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST (§ 73)

§ 73

[Účinnost a výjimky]

Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 23 odst. 4 až 6, § 30, 42, 63, § 64 až 67 a § 70, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
znění čl. II. zákona č. 99/2013 Sb.25.4.2013