Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

420/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2022
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 251/2021 Sb.

1.1.2022

zákonem č. 183/2017 Sb.

1.7.2017

zákonem č. 24/2017 Sb.

21.2.2017

Více...

420

 

ZÁKON

ze dne 10. června 2004

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, jakož i městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí (dále jen „územní celek“), uložené zvláštními právními předpisy1 (dále jen „přezkoumání“), a stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumání.

§ 2

Předmět přezkoumání

(1)

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu,2 a to

a)

plnění příjmů a výdajů rozpočtu3 včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,

b)

finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,

c)

náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

d)

peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,4 anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,5

e)

finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,6

f)

hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu7 a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

g)

vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

(2)

Předmětem přezkoumání dále je

a)

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,

b)

nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,

c)

zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,8

d)

stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,

e)

ručení za závazky fyzických a právnických osob,9

f)

zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,10

g)

zřizování věcných břemen k majetku územního celku,

h)

účetnictví vedené územním celkem,

i)

ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

(3)

Předmětem přezkoumávání nejsou údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

§ 3

Hlediska přezkoumání

Předmět přezkoumání podle § 2 se ověřuje z hlediska

a)

dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,11 o hospodaření s jejich majetkem,12 o účetnictví13 a o odměňování,14

b)

souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

c)

dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,

d)

věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Postup při přezkoumání

§ 4

Zabezpečení přezkoumání

(1)

Obce a dobrovolné svazky obcí, které jsou podle zvláštního právního předpisu1 oprávněny požádat o přezkoumání krajský úřad, a hlavní město Praha, které je podle zvláštního právního předpisu oprávněno požádat o přezkoumání Ministerstvo financí, tak učiní do 30. června každého kalendářního roku, anebo v téže lhůtě příslušnému úřadu ve smyslu § 5 odst. 3 oznámí, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (dále jen „auditor“). Městské části hlavního města Prahy postupují na základě zvláštního právního předpisu15 obdobně vůči Magistrátu hlavního města Prahy.

(2)

Krajský úřad a Magistrát hlavního města Prahy, na základě požádání nebo oznámení podle odstavce 1 a Ministerstvo financí, které podle zvláštních právních předpisů vykonává přezkoumání u krajů a u hlavního města Prahy, vypracují časové plány přezkoumání (dále jen „plán přezkoumání“) na období od sestavení plánu do 30. června následujícího roku.

(3)

Přehled o obcích, o dobrovolných svazcích obcí a městských částech, které se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi, jakož i plány přezkoumání vypracované podle odstavce 2 předají krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy Ministerstvu financí do 21. července každého kalendářního roku.

(4)

Na základě plánu se vykonávají do konce kalendářního roku dílčí přezkoumání za předchozí část kalendářního roku a po skončení kalendářního roku se vykonávají dílčí přezkoumání za zbývající část předchozího kalendářního roku a jednorázová přezkoumání za celý předchozí kalendářní rok.

(5)

Jednorázová přezkoumání může uskutečnit krajský úřad u obcí, které nevykonávají hospodářskou činnost a mají počet obyvatel menší než 800 osob. V ostatních územních celcích se uskutečňují dílčí přezkoumání.

(6)

Pro účely přezkoumání podle odstavce 4 je rozhodující počet obyvatel přihlášených v obci k trvalému pobytu ke dni 1. ledna kalendářního roku, jehož se přezkoumání týká.

(7)

Rozhodne-li se obec, včetně hlavního města Prahy, dobrovolný svazek obcí nebo městská část hlavního města Prahy zadat přezkoumání auditorovi, uzavře s ním písemnou smlouvu o poskytnutí auditorské činnosti podle zákona upravujícího činnost auditorů jejímiž náležitostmi jsou rovněž předmět a hlediska přezkoumání a obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, odpovídající ustanovením § 2, 3 a 10, a dále lhůta předání této zprávy.

(8)

O uzavření smlouvy s auditorem informuje obec a dobrovolný svazek obcí příslušný krajský úřad, městská část hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy a hlavní město Praha Ministerstvo financí. Tato informace se podává bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. ledna následujícího roku.

(9)

Nesplnění povinnosti požádat o přezkoumání Ministerstvo financí v případě hlavního města Prahy, krajský úřad v případě obce nebo dobrovolného svazku obcí a Magistrát hlavního města Prahy v případě městských částí hlavního města Prahy, anebo zadat přezkoumání auditorovi, oznámí příslušný přezkoumávající orgán ve smyslu § 5 odst. 3 zastupitelstvu příslušného územního celku, nebo orgánu svazku obcí do 28. února následujícího roku a přezkoumání vykoná.

§ 5

Předpoklady pro výkon přezkoumání

(1)

Výkonem přezkoumání pověří Ministerstvo financí státní zaměstnance zařazené v tomto ministerstvu, Generální finanční ředitelství nebo finanční úřad státní zaměstnance zařazené v těchto orgánech, krajský úřad zaměstnance kraje a Magistrát hlavního města Prahy zaměstnance hlavního města Prahy; zaměstnanci pověření výkonem přezkoumání (dále jen „kontrolor“) musí mít alespoň úplné střední vzdělání, musí splňovat požadavek praxe spočívající v činnosti, která souvisí odborně s předmětem přezkoumání, nejméně po dobu 3 let, a musí být bezúhonní. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.17

(2)

Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje zaměstnanec, který byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, anebo za trestný čin majetkové povahy, nebo za trestný čin související s výkonem veřejné správy spáchané z nedbalosti, pokud se podle zvláštního právního předpisu na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(3)

Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, finanční úřad, krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „přezkoumávající orgán“) zahajuje přezkoumání písemným oznámením doručeným územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání a obsahujícím jméno kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

(4)

Při výkonu přezkoumávání podle § 6 až 12 je kontrolor oprávněn si vyžádat od kontrolované účetní jednotky nebo od jiného kontrolního orgánu účetní záznamy též prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu, anebo si vyžádat účetní záznamy od správce centrálního systému účetních informací státu, za podmínek stanovených zákonem o účetnictví.

Pravidla přezkoumání

§ 6

Práva a povinnosti kontrolorů

(1)

Kontroloři jsou povinni

a)

pořídit zápisy z jednotlivých dílčích přezkoumání a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření,

b)

seznámit územní celek s obsahem zápisu z dílčích přezkoumání za účelem umožnění přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků v něm uvedených,

c)

předat územnímu celku návrh zprávy o výsledku přezkoumání, podepsaný kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání,

d)

umožnit územnímu celku podat k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření písemné stanovisko do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy, pokud kontrolor pověřený řízením přezkoumání v odůvodněném případě nestanoví lhůtu delší; stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání,

e)

prověřit námitky uplatněné ve stanovisku podle písmene d) a písemné závěry z tohoto prověření, podepsané kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání nebo jeho nejbližším nadřízeným, předat územnímu celku a projednat je s ním bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení stanoviska, pokud s územním celkem v odůvodněném případě nedohodne kontrolor pověřený řízením přezkoumání lhůtu delší,

f)

předat a s územním celkem projednat konečné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

(2)

Jestliže kontrolor při přezkoumání zjistí skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, postupuje podle zvláštního právního předpisu21 a neprodleně o nich písemně informuje příslušné zastupitelstvo, případně statutární orgán dobrovolného svazku obcí.

§ 7

Práva a povinnosti územních celků

Územní celek, u něhož se přezkoumání koná, má právo

a)

být seznámen s obsahem zápisů z dílčích přezkoumání,

b)

být seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (§ 10) a obdržet její stejnopis,

c)

doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření,

d)

být seznámen se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a obdržet její stejnopis.

§ 8

zrušen

§ 9

Při přezkoumání je povinna poskytnout součinnost i územním celkem zřízená nebo založená právnická osoba. U příspěvkové organizace přezkoumávající orgán kontroluje hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které jí územní celek poskytl.

§ 10

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

a její náležitosti

(1)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření nahrazuje protokol o kontrole podle kontrolního řádu a zpracovává se na základě výsledků jednorázového přezkoumání, anebo na základě zápisů z dílčích přezkoumání.

(2)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kromě náležitostí stanovených kontrolním řádem pro protokol o kontrole musí obsahovat

a)

místo, kde se přezkoumání uskutečňovalo, období, v němž probíhalo, dále rok, za který bylo přezkoumání vykonáno,

b)

popis zjištěných chyb a nedostatků včetně uvedení povinností, stanovených zvláštními právními předpisy, nebo jiných hledisek přezkoumání, které nebyly dodrženy,

c)

označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání,

d)

závěr z přezkoumání.

(3)

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu odstavce 2 písm. d) musí obsahovat vyjádření, zda při přezkoumání podle § 2 a 3

a)

nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebo

b)

byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c), anebo

c)

byly zjištěny nedostatky, spočívající

1.

v porušení rozpočtové kázně nebo ve spáchání přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů,

2.

v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví,

3.

v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy,

4.

v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy,

5.

v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky, nebo

6.

v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle kontrolního řádu, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3.

(4)

Povinnou náležitostí závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je dále

a)

upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění podle odstavce 2 písm. b) a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,

b)

uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku,

c)

výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky; v opačném případě se uvede, o kolik jeho dluh překročil průměr jeho příjmů.

(5)

Povinnou přílohou zprávy je i stanovisko podle § 7 odst. 1 písm. c), pokud bylo příslušnému kontrolorovi doručeno.

(6)

Povinnost zajistit řádné a včasné vypracování zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření má kontrolor pověřený řízením přezkoumání.

§ 11

Projednání zprávy o výsledku přezkoumání

hospodaření a její předání

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání projedná zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření se starostou, u statutárního města s primátorem, u hlavního města Prahy s primátorem hlavního města Prahy, u kraje s hejtmanem kraje a u dobrovolného svazku obcí s osobou určenou stanovami dobrovolného svazku obcí a předá jim její stejnopis.

§ 12

Přezkoumání auditorem

(1)

Auditor se při přezkoumání řídí ustanoveními § 2, 3 a 10 a § 17 odst. 2.

(2)

Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem se řídí ustanovením o projednání zprávy o ověření účetní závěrky podle zákona upravujícího auditorskou činnost obdobně. Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem předá územní celek přezkoumávajícímu orgánu do 15 dnů po jejím projednání v orgánech územního celku.23

(3)

Při přezkoumání vykonávaném na základě smlouvy podle § 4 odst. 7 postupuje auditor podle zákona upravujícího auditorskou činnost.

§ 13

Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných

chyb a nedostatků

(1)

Územní celek je povinen

a)

přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen podle § 6 odst. 1 písm. b), a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání,

b)

přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.23

(2)

Územní celek je dále povinen v informacích podle odstavce 1 písm. b) uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

(3)

Přezkoumávající orgány jsou oprávněny kontrolovat plnění opatření, přijatých podle odstavce 1. Kontroloři se při kontrole plnění opatření řídí ustanoveními kontrolního řádu.

§ 14

Přestupky

(1)

Územní celek se dopustí přestupku tím, že

a)

do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem v orgánech územního celku nepředá její stejnopis příslušnému přezkoumávajícímu orgánu podle § 12 odst. 2,

b)

v rozporu s § 13 odst. 1 písm. b) do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem

1.

nepřijme opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nebo v zápise z dílčího přezkoumání, anebo

2.

o tom nepodá písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu,

c)

v informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem neuvede lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření podle § 13 odst. 2, nebo

d)

neposkytne auditorovi na jeho žádost veškeré jím vyžadované doklady, jiné písemnosti, informace nebo vysvětlení podle kontrolního řádu.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

§ 15

Společná ustanovení k přestupkům

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává přezkoumávající orgán.

(2)

Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

Dozor nad dodržováním zákona

§ 20

Dozor nad přezkoumáním vykonaným auditorem

(1)

Přezkoumání podléhá dozoru státu v případě, že je vykonal auditor. Dozor nad přezkoumáním přísluší Ministerstvu financí a vykonává se u příslušného územního celku.

(2)

Písemnou zprávu o výsledcích dozorů nad přezkoumáními vykonanými auditory předává Ministerstvo financí Komoře auditorů České republiky k dalšímu postupu podle zákona upravujícího auditorskou činnost.

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 21

Společná ustanovení

(1)

Tímto zákonem není dotčena působnost správců kapitol státního rozpočtu a ostatních kontrolních orgánů vykonávat u příjemců dotací kontrolu dodržení účelu a podmínek poskytnutí dotací podle zvláštních právních předpisů.29

(2)

Pokud součástí dobrovolného svazku obcí je hlavní město Praha, řeší se postup při přezkoumávání jeho hospodaření ustanoveními o přezkoumání u hlavního města Prahy.

§ 22

Přechodná ustanovení

(1)

Přezkoumání zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.30

(2)

Lhůta pro oznámení způsobu přezkoumání podle § 4 odst. 1 za rok 2004 končí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.

Vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

2.

Vyhláška č. 67/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

§ 24

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. LX zákona č. 64/2014 Sb.1.5.2014


Poznámky pod čarou:

§ 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.

§ 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb.

§ 710 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 450/2001 Sb.

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

§ 48 zákona č. 128/2000 Sb.

§ 24 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění zákona č. 231/2002 Sb.

§ 21 zákona č. 131/2000 Sb.

§ 54 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§ 27 zákona č. 129/2000 Sb.

§ 28 zákona č. 131/2000 Sb.

Příloha č. 1 písmeno D. k vyhlášce č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.

§ 37 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

§ 38 odst. 3 a § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 17 odst. 3 a § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 35 odst. 6, § 59 odst. 3 písm. d), § 68 odst. 2 písm. o) a § 89 odst. 2 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 85 písm. g) a k) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 36 odst. 1 písm. f) a j) a § 59 odst. 2 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 59 odst. 3 písm. i) a n), § 68 odst. 2 písm. s) a § 89 odst. 2 písm. h) a i) zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 38 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 17 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 35 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 505/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

§ 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.

§ 38 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.

§ 8 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

§ 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb.

§ 43 zákona č. 128/2000 Sb.

§ 20 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 39 zákona č. 131/2000 Sb.

§ 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb.

§ 43 zákona č. 128/2000 Sb.

§ 20 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 39 zákona č. 131/2000 Sb.

Například § 1 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění vyhlášky č. 67/2003 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.

2

§ 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb.

3

§ 710 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 450/2001 Sb.

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

4

§ 48 zákona č. 128/2000 Sb.

§ 24 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění zákona č. 231/2002 Sb.

§ 21 zákona č. 131/2000 Sb.

5

§ 54 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§ 27 zákona č. 129/2000 Sb.

§ 28 zákona č. 131/2000 Sb.

6

Příloha č. 1 písmeno D. k vyhlášce č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.

7

§ 37 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

8

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

9

§ 38 odst. 3 a § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 17 odst. 3 a § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 35 odst. 6, § 59 odst. 3 písm. d), § 68 odst. 2 písm. o) a § 89 odst. 2 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10

§ 85 písm. g) a k) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 36 odst. 1 písm. f) a j) a § 59 odst. 2 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 59 odst. 3 písm. i) a n), § 68 odst. 2 písm. s) a § 89 odst. 2 písm. h) a i) zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11

Zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12

§ 38 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 17 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 35 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 505/2002 Sb.

14

Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

15

§ 38 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.

21

§ 8 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

23

§ 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb.

§ 43 zákona č. 128/2000 Sb.

§ 20 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 39 zákona č. 131/2000 Sb.

29

Například § 1 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

30

Vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění vyhlášky č. 67/2003 Sb.