Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

436/2004 Sb. znění účinné od 1. 7. 2022

N(1.1.2005, 218/2002 Sb.): Ustanovení části čtyřicáté sedmé nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2021 Sb.

1.7.2022

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

zákonem č. 234/2014 Sb.

6.11.2014

Více...

436

 

ZÁKON

ze dne 24. června 2004,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna občanského soudního řádu (čl. 2)

Čl. II

V § 299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., se slova „hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání“ nahrazují slovy „podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci“.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 3-4)

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 5)

Čl. V

zrušen

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o školských zařízeních (čl. 7)

Čl. VII

V § 31b odst. 1 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 390/1991 Sb., se slova „občanům se změněnou pracovní schopností“ nahrazují slovy „osobám se zdravotním postižením2)“.

Poznámka pod čarou č. 2) zní:

__________

2)

§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna školského zákona (čl. 8)

Čl. VIII

V § 9 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., se slova „se změněnou pracovní schopností.“ nahrazují slovy „se zdravotním postižením.1a)“.

Poznámka pod čarou č. 1a) zní:

__________

1a)

§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

ČÁST OSMÁ

zrušena (čl. 9)

Čl. IX

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

zrušena (čl. 10)

Čl. X

zrušen

ČÁST DESÁTÁ

zrušena (čl. 11)

Čl. XI

zrušen

ČÁST JEDENÁCTÁ

zrušena (čl. 12)

Čl. XII

zrušen

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o státním rozpočtu federace

na rok 1992 a o změně daňových

a některých dalších zákonů (čl. 13)

Čl. XIII

V zákoně č. 578/1991 Sb., o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 586/1992 Sb., zákona č. 39/1994 Sb. a zákona č. 117/1995 Sb., se část desátá zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o organizaci a provádění

sociálního zabezpečení (čl. 14)

Čl. XIV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 1 se za slovo „působnost“ vkládají slova „České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a“.

 

2.

V § 3 odstavec 1 zní:

(1) Sociální zabezpečení provádí orgány sociálního zabezpečení a organizace.“.

 

3.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámek pod čarou č. 4a) a 4b) zní:

§ 3a

 

(1) Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení jsou organizačními složkami státu. Česká správa sociálního zabezpečení je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají okresní správy sociálního zabezpečení postavení vnitřních organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení.

(2) Pracovněprávní vztahy zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách sociálního zabezpečení se řídí zákoníkem práce.

(3) V čele České správy sociálního zabezpečení je ředitel, kterého jmenuje a odvolává4a) ministr práce a sociálních věcí. Ředitele okresních správ sociálního zabezpečení jmenuje a odvolává4a) ředitel České správy sociálního zabezpečení.

(4) Podrobnější úpravu vnitřní organizace České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení stanoví statut, který vydá ředitel České správy sociálního zabezpečení se souhlasem ministra práce a sociálních věcí.

(5) Jestliže zvláštní právní předpisy4b) obecně ukládají povinnosti nebo zakládají oprávnění pro správní úřady nebo orgány státní správy, vztahují se tyto povinnosti a tato oprávnění též na Českou správu sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení.

__________

4a)

§ 27 odst. 4 zákoníku práce.

4b)

Například § 274 písm. f) občanského soudního řádu, § 9d zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, § 33 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.“.

 

4.

V § 6 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

5.

V § 6 odst. 4 písm. a) bodě 19 se slova „o změněné pracovní schopnosti a změněné pracovní schopnosti s těžším zdravotním postižením, popřípadě o tom, že občan se nepovažuje za občana se změněnou pracovní schopností,“ nahrazují slovy „o zdravotním znevýhodnění,52a) popřípadě o tom, že občan se nepovažuje za osobu zdravotně znevýhodněnou,“.

Poznámka pod čarou č. 52a) zní:

__________

52a)

§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

 

6.

V § 6 odst. 4 písm. g) se bod 3 zrušuje.

Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.

 

7.

V § 7 písm. b) se slova „písm. g) č. 1, 3, 4 a 5“ nahrazují slovy „písm. g) č. 1, 3 a 4“.

 

8.

V § 8 odst. 1 písmeno g) zní:

g)

zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou,52a)“.

 

9.

V § 11 odst. 3 se slova „hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání“ nahrazují slovy „podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci“.

 

10.

V § 12 písmeno d) zní:

d)

občana, který je uznán za osobu zdravotně znevýhodněnou,52a) a občana, který žádá o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou, aby se podrobil vyšetření zdravotního stavu, popřípadě jinému odbornému vyšetření;“.

 

11.

V § 14 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a přehled zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 25 zaměstnanců“.

 

12.

V § 18 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.

Dosavadní písmena m) až t) se označují jako písmena l) až s).

 

13.

V § 36 písmeno r) včetně poznámky pod čarou č. 54a) zní:

r)

osob se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost54a) organizace nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava provádí,

__________

54a)

Zákon č. 435/2004 Sb.“.

 

14.

V § 37 odst. 6 se slova „náleželo hmotné zabezpečení, a době, po kterou toto hmotné zabezpečení nenáleželo“ nahrazují slovy „náležela podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a době, po kterou tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležely“.

 

15.

V § 53 odst. 2 se slova „občan se změněnou pracovní schopností, popřípadě občan, který žádá o uznání změněné pracovní schopnosti,“ nahrazují slovy „občan, který je uznán za osobu zdravotně znevýhodněnou, popřípadě občan, který žádá o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou,“.

 

16.

V § 61 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

 

17.

V § 83a se slova „změněné pracovní schopnosti“ nahrazují slovy „za osobu zdravotně znevýhodněnou52a)“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

zrušena (čl. 15)

Čl. XV

zrušen

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o úpravě majetkových vztahů

a vypořádání majetkových nároků v družstvech (čl. 16)

Čl. XVI

V § 19 odst. 2 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, se slova „se změněnou pracovní schopností“ nahrazují slovy „se zdravotním postižením12a)“.

Poznámka pod čarou č. 12a) zní:

__________

12a)

§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o služebním poměru příslušníků

Policie České republiky (čl. 17)

Čl. XVII

Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 113 odst. 3 se slova „hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání“ nahrazují slovy „podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 11) zní:

__________

11)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

 

3.

V § 115 odst. 2 se slova „hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání“ nahrazují slovy „podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci11)“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník

práce a zákon o zaměstnanosti (čl. 18)

Čl. XVIII

V zákoně č. 231/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník prácezákon o zaměstnanosti, se čl. II zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ

zrušena (čl. 19)

Čl. XIX

zrušen

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 20)

Čl. XX

Sazebník správních poplatků, uvedený v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb. a zákona č. 340/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

V položce 22 písmena i) až n) znějí:

„i) Podání žádosti zaměstnavatele o vydání povolení k získávání cizinců

Kč 2 000,-

j) Podání žádosti cizince o vydání povolení k zaměstnání

Kč 500,-

k) Podání žádosti cizince o prodloužení povolení k zaměstnání

Kč 250,-

l) Podání žádosti o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky

Kč 10 000,-

m) Podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí

Kč 10 000,-

n) Podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky

Kč 1 000,-“.

 

2.

V poznámce pod položkou 22 bod 6 včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

6.

Pro účely úkonů podle písmen j), k) a l) této položky je cizincem osoba, která potřebuje k výkonu práce na území České republiky povolení k zaměstnání podle zvláštních právních předpisů.4a)

__________

4a)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

 

3.

V poznámce pod položkou 22 se bod 7 zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 21)

Čl. XXI

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 360/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 24 odst. 2 písmeno zm) včetně poznámky pod čarou č. 80) zní:

zm)

odvod do státního rozpočtu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu,80)

__________

80)

§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

 

2.

V § 35 odst. 1 písm. a) se slova „se změněnou pracovní schopností33)“ nahrazují slovy „se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením33)“.

Poznámka pod čarou č. 33) zní:

__________

33)

§ 67 zákona č. 435/2004 Sb.“.

 

3.

V § 35 odst. 1 písm. b) se slova „se změněnou pracovní schopností“ zrušují.

 

4.

V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „nejméně 20 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením“ nahrazují slovy „nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením33)“.

 

5.

V § 35 odst. 2 se slova „se změněnou pracovní schopností a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením,“ nahrazují slovy „se zdravotním postižením,33)“.

 

6.

V § 35 odst. 4 se slova „zaměstnanců se změněnou pracovní schopností“ nahrazují slovy „zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,33)“.

 

7.

V § 39 písm. c) se slova „nejméně 20 zaměstnanců, u nichž podíl pracovníků se změněnou pracovní schopností“ nahrazují slovy „nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením33)“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (čl. 22)

Čl. XXII

V § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se bod 12 zrušuje a body 13 a 14 se označují jako body 12 a 13.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti,

a některé navazující zákony (čl. 23)

Čl. XXIII

V zákoně č. 84/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony, ve znění zákona č. 117/1995 Sb., se čl. III zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje

zákon České národní rady č. 589/1992 Sb.,

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku

na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony (čl. 24)

Čl. XXIV

V zákoně č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 360/1999 Sb., se čl. V zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník

práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony (čl. 25)

Čl. XXV

V zákoně č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 164/1995 Sb. a zákona č. 220/1995 Sb., se čl. IV zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě (čl. 26)

Čl. XXVI

1.

V § 46 odst. 3 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se slova „hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání“ nahrazují slovy „podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 14) zní:

__________

14)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 27)

Čl. XXVII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 315/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 5 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

d)

podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,4)

__________

4)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

 

2.

V § 11 odst. 2 se slova „na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, s výjimkou případu, kdy mu hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb.“ nahrazují slovy „na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.“.

 

3.

V § 12 odst. 1 písm. a) bodu 2 se slova „na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,“ nahrazují slovy „na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,“.

 

4.

V § 12 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 38a) zní:

b)

teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením,38a)

__________

38a)

§ 67 zákona č. 435/2004 Sb.“.

 

5.

V § 12 odst. 2 část věty za středníkem zní: „teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením se rozumí příprava prováděná podle zvláštních právních předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 41) se zrušuje.

 

6.

V § 13 odst. 3 písm. b) se slova „nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,“ nahrazují slovy „nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,4)“.

 

7.

V § 13 odst. 3 písm. c) se slova „nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání“ nahrazují slovy „nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci“.

 

8.

V § 14 odst. 2 písm. b) se slova „nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,“ nahrazují slovy „nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,“.

 

9.

V § 16 odst. 2 se slova „nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.“ nahrazují slovy „nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.“.

 

10.

V § 63 odst. 6 se slova „ , krajskému úřadu a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „a orgánům státní sociální podpory“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění

a doplňují některé zákony v souvislosti

s přijetím zákona o státní sociální podpoře (čl. 28)

Čl. XXVIII

V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se čl. XXV zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění (čl. 29)

Čl. XXIX

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 5 odst. 1 písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 28) zní:

n)

osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,28) a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod a nezapočítává se do ní doba účasti na pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a),

__________

28)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

 

2.

V § 5 odst. 1 písmeno o) zní:

o)

osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,“.

 

3.

V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,“ nahrazují slovy „podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,“.

 

4.

V § 16 odst. 4 písmeno h) zní:

h)

teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby se zdravotním postižením,28)“.

 

5.

V § 20 odst. 4 se slova „na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,“ nahrazují slovy „na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.“ a slova „s výjimkou případu, kdy mu hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb.“ se zrušují.

 

6.

V § 20 odst. 5 písm. b) se slova „hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.“ nahrazují slovy „podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.“.

 

7.

V § 21 odst. 1 písm. a) se slova „hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,“ nahrazují slovy „podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,“.

 

8.

V § 21 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením.28)“.

 

9.

V § 21 odst. 2 část věty za středníkem zní: „teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením prováděná podle zvláštních právních předpisů.28)“.

Poznámka pod čarou č. 32) se zrušuje.

 

10.

V § 22 odst. 2 písm. c) se slova „hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,“ nahrazují slovy „podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,“.

 

11.

V § 23 odst. 2 písm. b) se slova „hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,“ nahrazují slovy „podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,“.

 

12.

V 37 odst. 2 se slova „poskytováno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání;“ nahrazují slovy „poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci;“.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé

zákony v souvislosti s přijetím zákona

o důchodovém pojištění (čl. 30)

Čl. XXX

V zákoně č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se čl. X a čl. XI zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění (čl. 31)

Čl. XXXI

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 5 písm. a) bod 13 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

13.

osoby se zdravotním postižením zařazené do teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost;1a)

__________

1a)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

 

2.

V § 11 odst. 4 se za slova „civilní službu“ doplňují slova „ , osob, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti22c)“.

Poznámka pod čarou č. 22c) zní:

__________

22c)

§ 21 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb.“.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb. ,

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní

rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů

České socialistické republiky v sociálním

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (čl. 32)

Čl. XXXII

V zákoně č. 289/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, se čl. II zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb.,

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti

orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb.,

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,

ve znění pozdějších předpisů (čl. 33)

Čl. XXXIII

V zákoně č. 167/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se čl. I, čl. II a čl. V zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky (čl. 34)

Čl. XXXIV

V § 19 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, se slova „se změněnou pracovní schopností3)“ nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 3) „se zdravotním postižením3)“.

Poznámka pod čarou č. 3) zní:

__________

3)

§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o pobytu cizinců na území

České republiky a o změně některých zákonů (čl. 35)

Čl. XXXV

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 106 odstavec 1 zní:

(1) Úřady práce jsou povinny neprodleně písemně oznámit policii

a)

zaměstnávání cizince bez povolení k pobytu,

b)

nenastoupení cizince na pracovní místo uvedené v povolení k zaměstnání,

c)

ukončení zaměstnání cizince před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání,

d)

odejmutí povolení k zaměstnání cizinci.“.

 

2.

V § 167 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Provádí-li policie pobytovou kontrolu v součinnosti s orgány provádějícími u zaměstnavatelů kontrolu podle zvláštních právních předpisů, je policie oprávněna vstupovat do objektů a zařízení těchto zaměstnavatelů.“.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí (čl. 36)

Čl. XXXVI

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb. a zákona č. 315/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 51 odst. 5 písm. a) se na konci bodu 3 středník nahrazuje čárkou a za bod 3 se doplňuje bod 4, který včetně poznámky pod čarou č. 47a) zní:

4.

úřadu práce údaje potřebné pro řízení a povolování výkonu činnosti dítěte podle zvláštního právního předpisu;47a)

_________

47a)

§ 121124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

 

2.

V § 51 odst. 5 se na konci písmene c) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

oznámit úřadu práce, který povolil výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte podle zvláštního právního předpisu,47a) skutečnosti, které odůvodňují zahájení řízení o zákazu činnosti dítěte; orgán sociálně-právní ochrany je také povinen sledovat, zda došlo k nápravě.“.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o investičních pobídkách (čl. 37)

Čl. XXXVII

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

Poznámka pod čarou č. 3) zní:

__________

3)

§ 111 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

 

2.

Část třetí se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

zrušena (čl. 38)

Čl. XXXVIII

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o ochraně zaměstnanců

při platební neschopnosti zaměstnavatele

a o změně některých zákonů (čl. 39)

Čl. XXXIX

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, se mění takto:

 

1.

V § 5 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok.“.

 

2.

V § 5 se odstavec 3 zrušuje.

 

3.

V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Úřad práce potvrzuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a na žádost pověřenému obecnímu úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a krajskému úřadu údaje o vyplacených mzdových nárocích.“.

 

4.

Část druhá se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony (čl. 40)

Čl. XL

V zákoně č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2003 Sb., se části druhá a třetí zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna rozpočtových pravidel (čl. 41)

Čl. XLI

V § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), se slova „na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání“ nahrazují slovy „na podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Sb., o státní sociální podpoře, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony (čl. 42)

Čl. XLII

V zákoně č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb.,

o investičních pobídkách a o změně některých

zákonů (zákon o investičních pobídkách),

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb.,

o zaměstnanosti a působnosti orgánů

České republiky na úseku zaměstnanosti,

ve znění pozdějších předpisů (čl. 43)

Čl. XLIII

V zákoně č. 453/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se část třetí zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999

Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,

o Policii České republiky, ve znění pozdějších

předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony (čl. 44)

Čl. XLIV

V zákoně č. 2/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna soudního řádu správního (čl. 45)

Čl. XLV

V § 31 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se slova „hmotného zabezpečení“ nahrazují slovy „podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím soudního řádu správního (čl. 46)

Čl. XLVI

V zákoně č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, se část dvacátá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o dobrovolnické službě (čl. 47)

Čl. XLVII

V zákoně č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

zrušena (čl. 48)

Čl. XLVIII

zrušen

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Zákon, kterým se mění zákon o změně zákonů

souvisejících s přijetím zákona o službě státních

zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování

těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců

ve správních úřadech (služební zákon) (čl. 49)

Čl. XLIX

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb., se část šestá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 555/1991

Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

a o změně některých dalších zákonů (čl. 50)

Čl. L

V zákoně č. 311/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, se část druhá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ

Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů

v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (čl. 51)

Čl. LI

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb., se část dvacátá sedmá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony (čl. 52)

Čl. LII

V zákoně č. 453/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb.,

o investičních pobídkách a o změně některých

zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony (čl. 53)

Čl. LIII

V zákoně č. 19/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o služebním poměru příslušníků

bezpečnostních sborů (čl. 54)

Čl. LIV

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 43 odst. 2 písm. e) se slova „na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání a“ nahrazují slovy „na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci25a) a“.

Poznámka pod čarou č. 25a) zní:

__________

25a)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

 

2.

V § 103 odst. 1 se slova „anebo hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání“ nahrazují slovy „nebo podporu v nezaměstnanosti anebo podporu při rekvalifikaci“.

 

3.

V § 103 odst. 2 se slova „anebo hmotným zabezpečením uchazeče o zaměstnání“ nahrazují slovy „nebo podporou v nezaměstnanosti anebo podporou při rekvalifikaci“ a slova „hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání z důvodu uplynutí doby, po kterou se hmotné zabezpečení poskytuje“ nahrazují slovy „podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci z důvodů uplynutí doby, po kterou se podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci poskytuje“.

 

4.

V § 130 odst. 1 písm. g) se slova „hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání“ nahrazují slovy „podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci“.

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

zrušena (čl. 55)

Čl. LV

zrušen

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o vysokých školách (čl. 56)

Čl. LVI

V § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Pracovní poměr akademických pracovníků lze sjednat na dobu určitou, zpravidla v délce pěti let. Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat opakovaně nebo dohodou účastníků prodlužovat na dobu delší, než je uvedena v předchozí větě.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

ÚČINNOST (čl. 57)

Čl. LVII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části čtyřicáté sedmé, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.