Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

438/2004 Sb. znění účinné od 1. 4. 2006

N(1.1.2005, 592/1992 Sb.): Ustanovení článku V bodů 11 až 21 a článku VI nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 117/2006 Sb.

1.4.2006

438

 

ZÁKON

ze dne 24. června 2004,

kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových

a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb.,

o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně

České republiky (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb. a zákona č. 455/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) zní:

(7) Výnos z pokut, přirážek k pojistnému a penále ukládaných podle zvláštních právních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění3a) a přijatých Pojišťovnou v průběhu kalendářního roku může Pojišťovna přidělit do fondu prevence; tyto příděly do fondu prevence lze v průběhu kalendářního roku provádět zálohově tak, aby jejich celková výše za kalendářní rok nepřekročila 0,3 % celkového objemu příjmů pojistného po přerozdělení provedeném podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.3b)

__________

3a)

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3b)

Zákon č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 7 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

základní fond; zdrojem základního fondu jsou platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a další příjmy v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, k přídělům do provozního fondu ke krytí nákladů na činnost Pojišťovny, k přídělům dalším fondům a k dalším platbám v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem,“.

 

3.

V § 7 odst. 1 písm. b) větě první se slova „rezervní fond. Minimální výše rezervního fondu činí 3 %“ nahrazují slovy „rezervní fond; výše rezervního fondu činí 1,5 %“.

 

4.

V § 7 odst. 1 písmena e) a f) znějí:

e)

fond majetku,

f)

fond reprodukce majetku.“.

 

5.

V § 7 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:

b)

fond prevence; z fondu prevence lze hradit zdravotní péči nad rámec zdravotní péče, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu,9) s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným efektem, je-li poskytována pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu prevence lze využít také k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu účastníků a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Zdrojem fondu jsou finanční prostředky z podílu na výsledku hospodaření po zdanění stanoveného statutárními orgány Pojišťovny z činností, které nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění Pojišťovna provádí v souladu se zákony a statutem Pojišťovny, a finanční prostředky podle § 6 odst. 7.

__________

9)

§ 13 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

6.

V § 7 odst. 4 větě první se slova „hmotného a nehmotného investičního majetku10)“ nahrazují slovy „hmotného a nehmotného majetku“.

Poznámka pod čarou č. 10) se zrušuje.

 

7.

V § 7 odstavec 5 zní:

(5) Finanční prostředky Pojišťovny musí být uloženy v bance požívající výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství.“.

Poznámka pod čarou č. 4) se zrušuje.

 

8.

V § 8 odst. 1 se slova „opatřením publikovaným ve Sbírce zákonů“ nahrazují slovy „prováděcím právním předpisem“.

 

9.

§ 12 zní:

§ 12

 

(1) Organizační strukturu Pojišťovny tvoří Ústředí, krajské pobočky (zpravidla jedna krajská pobočka pro vyšší územní samosprávný celek) a další územní pracoviště. Krajské pobočky a územní pracoviště jsou organizačními složkami Pojišťovny, které jednají a vykonávají činnost jménem Pojišťovny.

(2) Organizaci Ústředí, jakož i označení, organizaci, umístění, územní působnost a úkoly krajských poboček a územních pracovišť upraví organizační řád Pojišťovny.“.

 

10.

§ 13 včetně nadpisu zní:

§ 13

Ústředí

 

(1) Ústředí řídí činnost organizačních složek Pojišťovny.

(2) Ústředí provádí rozhodnutí Správní rady, rozhoduje o činnosti Pojišťovny, zabezpečuje součinnost se státními orgány, dalšími orgány veřejné správy, právnickými a fyzickými osobami a další činnost související s prováděním veřejného zdravotního pojištění.“.

 

11.

§ 14 včetně nadpisu zní:

§ 14

Ředitelé

 

(1) Statutárním orgánem Pojišťovny je ředitel Pojišťovny, kterého na návrh Správní rady Pojišťovny volí a na návrh Správní rady Pojišťovny odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu.

(2) V čele krajské pobočky stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel Pojišťovny.“.

 

12.

§ 15 a 16 se včetně nadpisů zrušují.

 

13.

Nadpis části čtvrté zní: „Orgány Pojišťovny“.

 

14.

§ 17 zní:

§ 17

 

(1) Orgány Pojišťovny jsou Správní rada a Dozorčí rada.

(2) Prostřednictvím orgánů Pojišťovny je zajišťována účast pojištěnců Pojišťovny, zaměstnavatelů pojištěnců a státu na řízení Pojišťovny.“.

 

15.

V § 18 odst. 1, 2 a 4 se slova „nebo orgánu Okresní pojišťovny“ zrušují.

 

16.

V § 18 odst. 2 se slova „nebo Okresní pojišťovně“ zrušují.

 

17.

V § 18 odstavec 3 zní:

(3) Člen Správní rady nemůže být současně členem Dozorčí rady a naopak. Člen Správní rady nemůže být členem Dozorčí rady ani ve čtyřletém funkčním období, následujícím po skončení jeho členství ve Správní radě; to platí i pro člena Dozorčí rady v případě jeho členství ve Správní radě.“.

 

18.

V § 18 odstavce 5 a 6 znějí:

(5) Člen orgánu Pojišťovny může vykonávat opětovně tutéž funkci nejvýše ve 2 po sobě následujících funkčních obdobích.

(6) Člen orgánu Pojišťovny nevykonává svou funkci v pracovněprávním vztahu k Pojišťovně. Člen orgánu Pojišťovny má nárok na náhradu výdajů spojených s výkonem funkce a za výkon funkce mu lze poskytnout odměnu ve výši stanovené ve zdravotně pojistném plánu.“.

 

19.

V § 18 odst. 7 se slova „a orgánů Okresní pojišťovny“ zrušují.

 

20.

§ 19 se včetně nadpisu zrušuje.

 

21.

V nadpisu § 20 se slova „Ústřední pojišťovny“ zrušují.

 

22.

V § 20 odstavec 1 zní:

(1) Správní rada rozhoduje o

a)

schválení organizačního řádu Pojišťovny,

b)

schválení zdravotně pojistného plánu, účetní závěrky a výroční zprávy,

c)

schválení objemu úhrad zdravotnickým zařízením,

d)

změně hodnoty bodu,

e)

schválení zásad smluvní politiky,

f)

žádosti Pojišťovny o úvěr,

g)

nákupu nemovitostí,

h)

nákupu hmotného investičního majetku v pořizovací ceně vyšší než 1 000 000 Kč,

i)

převzetí ručitelského závazku,

j)

použití prostředků rezervního fondu,

k)

dalších důležitých věcech, které souvisí s činností Pojišťovny a které si k rozhodování vyhradí.“.

 

23.

V § 20 odst. 2 se za slovo „pojištěnců“ vkládá slovo „Pojišťovny“.

 

24.

V § 20 se na konci odstavce 2 doplňují tyto věty: „Vznesou-li všichni přítomní zástupci státu, všichni přítomní zástupci pojištěnců nebo všichni přítomní zástupci zaměstnavatelů pojištěnců při jednání Správní rady námitku, že navržené rozhodnutí Správní rady může ohrozit finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění nebo vyrovnané hospodaření Pojišťovny, Správní rada rozhodnutí nepřijme a stanoví lhůtu, která nesmí být delší než 3 měsíce, pro předložení doplňujících dokladů, které tuto námitku potvrdí nebo vyvrátí. Nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty stanovené pro předložení doplňujících dokladů Správní rada projedná navržené rozhodnutí znovu; k přijetí takového rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvou třetin všech členů Správní rady. Projednávání námitek nesmí ohrozit plnění zákonných závazků Pojišťovny.“.

 

25.

V § 20 odst. 6 se za slovo „pojištěnců“ vkládá slovo „Pojišťovny“ a za slovo „volí“ vkládají slova „z řad veřejnosti a odvolává“.

 

26.

V § 20 odstavec 7 zní:

(7) Zástupce zaměstnavatelů pojištěnců do Správní rady jmenují a odvolávají organizace zaměstnavatelů.“.

 

27.

V nadpisu § 21 se slovo „Pojišťovny“ zrušuje.

 

28.

V § 21 odst. 1 větě první se slovo „Pojišťovny“ zrušuje a ve větě druhé se slova „orgánů Pojišťovny“ nahrazují slovy „Správní rady“.

 

29.

V § 21 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Dozorčí rada projednává návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku a návrh výroční zprávy a své stanovisko předkládá společnému jednání Správní rady a Dozorčí rady.

(3) Dozorčí radu tvoří

a)

3 zástupci státu, z nichž po jednom jmenuje a odvolává Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví,

b)

3 zástupci pojištěnců Pojišťovny volení a odvolávaní Poslaneckou sněmovnou Parlamentu,

c)

3 zástupci zaměstnavatelů pojištěnců jmenovaní a odvolávaní organizací zaměstnavatelů,

d)

po jednom zástupci pojištěnců Pojišťovny pro každou krajskou pobočku voleném a odvolávaném krajským zastupitelstvem a

e)

po jednom zástupci zaměstnavatelů pojištěnců pro každou krajskou pobočku voleném a odvolávaném organizací zaměstnavatelů.“.

 

30.

V § 21 se odstavce 4 až 6 zrušují.

 

31.

§ 22 včetně nadpisu zní:

§ 22

Společné zasedání Správní rady a Dozorčí rady

 

(1) Společné zasedání Správní rady a Dozorčí rady se svolává za účelem projednání návrhu zdravotně pojistného plánu, účetní závěrky a návrhu výroční zprávy Pojišťovny. Společné zasedání se skládá ze všech členů Správní rady, členů Dozorčí rady a ředitele Pojišťovny.

(2) Společné zasedání Správní rady a Dozorčí rady svolává ředitel Pojišťovny v dostatečné lhůtě před předložením zdravotně pojistného plánu, účetní závěrky a návrhu výroční zprávy orgánům Pojišťovny.“.

 

32.

§ 23 se včetně nadpisu zrušuje.

 

33.

V § 24 odstavec 1 zní:

(1) Pojišťovna spravuje, aktualizuje a rozvíjí informační systém Pojišťovny.“.

 

34.

V § 24a odst. 1 větě první se slova „nebo Okresní pojišťovny“ zrušují a ve větě druhé se slova „nebo Okresní pojišťovně“ zrušují.

 

35.

V § 24c se slova „okresní pojišťovna“ nahrazují slovy „krajská pobočka nebo příslušné územní pracoviště“ a slova „je povinna“ se nahrazují slovy „jsou povinny“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Dozorčí rada musí být doplněna o zástupce pojištěnců a zaměstnavatelů pojištěnců pro jednotlivé krajské pobočky do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona; po dobu 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona plní funkci Dozorčí rady pouze členové Dozorčí rady Pojišťovny zvolení a jmenovaní podle dosavadních předpisů.

2.

Pojišťovna je povinna uvést svůj organizační řád do souladu se zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Finanční prostředky rezervního fondu přesahující ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona výši rezervního fondu stanovenou zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění tohoto zákona, je Pojišťovna povinna převést do základního fondu do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o resortních, oborových,

podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb. a zákona č. 420/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 1 větě první se číslo „30“ nahrazuje číslem „60“.

 

2.

V § 7 odst. 1 větě třetí se slova „opatřením publikovaným ve Sbírce zákonů“ nahrazují slovy „prováděcím právním předpisem“.

 

3.

V § 10 odstavec 1 zní:

(1) Orgány zaměstnanecké pojišťovny jsou Správní rada a Dozorčí rada. Správní rada zaměstnanecké pojišťovny rozhoduje o

a)

schválení zdravotně pojistného plánu, účetní závěrky a výroční zprávy,

b)

schválení objemu úhrad zdravotnickým zařízením,

c)

změně hodnoty bodu,

d)

schválení zásad smluvní politiky,

e)

žádosti zaměstnanecké pojišťovny o úvěr,

f)

nákupu nemovitostí,

g)

nákupu hmotného investičního majetku v pořizovací ceně vyšší než 1 000 000 Kč,

h)

převzetí ručitelského závazku,

i)

použití prostředků rezervního fondu,

j)

dalších důležitých věcech, které souvisí s činností zaměstnanecké pojišťovny a které si k rozhodování vyhradí.“.

 

4.

V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Pojištěnci, zaměstnavatelé pojištěnců a stát jsou zastoupeni v orgánech zaměstnanecké pojišťovny každý jednou třetinou. Vznesou-li všichni přítomní zástupci státu, všichni přítomní zástupci pojištěnců nebo všichni přítomní zástupci zaměstnavatelů pojištěnců při jednání Správní rady námitku, že navržené rozhodnutí Správní rady může ohrozit finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění nebo vyrovnané hospodaření zaměstnanecké pojišťovny, Správní rada rozhodnutí nepřijme a stanoví lhůtu, která nesmí být delší než 3 měsíce, pro předložení doplňujících dokladů, které tuto námitku potvrdí nebo vyvrátí. Nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty stanovené pro předložení doplňujících dokladů Správní rada projedná navržené rozhodnutí znovu; k přijetí takového rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvou třetin všech členů Správní rady. Projednávání námitek nesmí ohrozit plnění zákonných závazků zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

5.

V § 15 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna v návaznosti na termíny stanovené Ministerstvem financí pro předkládání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předložit tomuto ministerstvu prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví návrh zdravotně pojistného plánu na následující kalendářní rok, účetní závěrku a výroční zprávu za minulý kalendářní rok a zprávu auditora.12)

(3) Návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku a výroční zprávu za minulý rok podle odstavce 2 schvaluje po vyjádření vlády Poslanecká sněmovna Parlamentu v návaznosti na termíny projednávání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu. Schválenou výroční zprávu zaměstnanecká pojišťovna vhodným způsobem zveřejní.“.

 

6.

V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Nebude-li zdravotně pojistný plán zaměstnanecké pojišťovny schválen před 1. lednem příslušného kalendářního roku, řídí se činnost zaměstnanecké pojišťovny do schválení zdravotně pojistného plánu provizoriem stanoveným Ministerstvem financí. Základem pro stanovení provizoria je návrh zdravotně pojistného plánu na příslušný kalendářní rok.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

7.

V § 16 odst. 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 17) zní:

b)

fond prevence. Z fondu prevence lze hradit zdravotní péči nad rámec zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu,17) u níž je prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt a která je poskytována pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu prevence lze využít k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu účastníků a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Zdrojem fondu jsou finanční prostředky z podílu kladného hospodářského výsledku po zdanění stanoveného statutárním orgánem zaměstnanecké pojišťovny z činností, které nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění zaměstnanecká pojišťovna provádí v souladu se zákony a statutem zaměstnanecké pojišťovny, a příjmy podle § 19 odst. 1,

__________

17)

§ 13 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

8.

V § 17 odstavec 1 zní:

(1) Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, k přídělům do provozního fondu ke krytí nákladů na činnost zaměstnanecké pojišťovny, k přídělům dalším fondům a k dalším platbám v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Zdrojem základního fondu jsou platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a další příjmy v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.“.

 

9.

V § 18 odst. 1 větě první se slova „Minimální výše“ nahrazují slovem „Výše“ a slova „3 %“ se nahrazují slovy „1,5 %“.

 

10.

V § 19 odstavec 1 zní:

(1) Finanční prostředky vytvářené využíváním základního fondu zaměstnanecké pojišťovny a příjmy plynoucí z pokut, přirážek k pojistnému a penále účtovaných touto pojišťovnou v oblasti veřejného zdravotního pojištění může zaměstnanecká pojišťovna použít jako zdroj fondu prevence až v případě, kdy má naplněný rezervní fond a hospodaří vyrovnaně.“.

 

11.

V § 19 odstavec 2 zní:

(2) Finanční prostředky zaměstnanecké pojišťovny musí být uloženy v bance požívající výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Finanční prostředky rezervního fondu podle § 18 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., které přesahují ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona výši rezervního fondu stanovenou tímto zákonem, převede zaměstnanecká pojišťovna do základního fondu do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní

pojištění (čl. 5-6)

Čl. V

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 5 písm. b) se slova „nebo 8“ zrušují.

 

2.

V § 3 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 14 se označují jako odstavce 7 až 13.

 

3.

V § 3 odst. 7 se doplňuje písmeno e), které zní:

e)

za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c),“.

 

4.

V § 3 odst. 8 písm. c) se slova „v odstavci 8“ nahrazují slovy „v odstavci 7“.

 

5.

V § 3 odst. 10 se slova „odstavce 1 až 9“ nahrazují slovy „odstavce 1 až 8“.

 

6.

V § 3a se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

7.

V § 3a odst. 3 v uvozovací části věty se slovo „dále“ zrušuje a v písmeni a) se slova „§ 3 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 7“.

 

8.

V § 3a odst. 3 se doplňuje písmeno c), které zní:

c)

za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c),“.

 

9.

V § 3a odst. 4 písm. c) se slova „nebo 4“ zrušují.

 

10.

V § 13 se věta druhá zrušuje.

 

11.

V § 20 odst. 1 větě druhé se slova „násobeného koeficientem věkové struktury pojištěnců“ nahrazují slovy „ , jejich věkové struktury, pohlaví a nákladových indexů věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění“.

 

12.

V § 20 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) K přerozdělení pojistného se použijí nákladové indexy 18 věkových skupin pojištěnců pro každé pohlaví v rozmezí od narození do 5 let, od 5 do 10 let a dále vždy po 5 letech až po věkové skupiny od 80 do 85 let a skupiny od 85 let. Tabulka věkových skupin a jejich vymezení tvoří přílohu tohoto zákona.

(3) Nákladové indexy se stanoví jako podíl průměrných nákladů na pojištěnce v dané skupině podle věku a pohlaví a průměrných nákladů na standardizovaného pojištěnce. Průměrné náklady na pojištěnce v dané skupině podle věku a pohlaví stanoví správce účtu jako průměr nákladů všech zdravotních pojišťoven na všechny pojištěnce v dané skupině podle věku a pohlaví. Průměrné náklady na standardizovaného pojištěnce stanoví správce účtu jako průměr nákladů všech zdravotních pojišťoven na ženy ve věku 15 – 20 let. Ke stanovení nákladových indexů podle věty první a průměrných nákladů podle věty druhé a věty třetí se použijí údaje z posledního účetně uzavřeného kalendářního roku. K tomu jsou všechny zdravotní pojišťovny povinny v termínu stanoveném pro předkládání výročních zpráv zdravotních pojišťoven sdělit správci účtu počty pojištěnců v jednotlivých věkových kategoriích podle pohlaví a celkové náklady na pojištěnce v těchto kategoriích.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

13.

V § 20 odstavec 6 zní:

(6) Pravidla hospodaření se zvláštním účtem včetně dodatečných korekcí, podrobnosti pro uplatnění nároku podle § 21a, metodiku výpočtu průměrných nákladů podle odstavce 3, nákladových indexů věkových skupin včetně oceňování a přiřazování nákladů do těchto skupin a průměrných nákladů na jednoho pojištěnce podle § 21a odst. 2, jednací řád dozorčího orgánu a nákladové indexy pro příslušný kalendářní rok vydá Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem financí vyhláškou.“.

 

14.

V § 21 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 37) zní:

(1) Příslušné zdravotní pojišťovny sdělí do osmého dne kalendářního měsíce správci účtu počty svých pojištěnců v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví pojištěných k prvnímu dni tohoto měsíce u těchto pojišťoven, počty svých pojištěnců v členění podle zvláštního právního předpisu,37) za které je od prvního dne tohoto měsíce plátcem pojistného stát, a počty těchto pojištěnců, platné k prvnímu dni měsíce předcházejícího o 3 měsíce příslušné přerozdělení. Příslušné zdravotní pojišťovny dále sdělí do 22. dne každého měsíce správci účtu výši pojistného vybraného v období od 18. dne předcházejícího měsíce do 17. dne příslušného měsíce.

__________

37)

Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

15.

V § 21 odst. 2 se slova „součet podílů připadajících na každého jejího pojištěnce, za kterého je plátcem stát, přičemž na takového pojištěnce ve věku do 60 let připadá jeden podíl a od 60 let tři podíly“ nahrazují slovy „podíl na standardizovaného pojištěnce podle odstavce 3 vynásobený počtem standardizovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Počet standardizovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se stanoví jako součet počtu pojištěnců v každé skupině podle věku a pohlaví vynásobeného příslušným nákladovým indexem této skupiny“.

 

16.

V § 21 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 40) zní:

(3) Podíl na standardizovaného pojištěnce se stanoví tak, že se součet pojistného vybraného všemi zdravotními pojišťovnami, celkové platby státu za pojištěnce, za něž je plátcem, penále, pokut a jiných plnění, která jsou na základě tohoto zákona nebo na základě zvláštních právních předpisů40) příjmem zvláštního účtu, a úroků vzniklých na zvláštním účtu, snížený o poplatky za účetní operace a za vedení zvláštního účtu, vydělí celkovým počtem standardizovaných pojištěnců všech zdravotních pojišťoven.

__________

40)

Například § 45 zákona č. 48/1997 Sb., § 6a odst. 5 a § 23a odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., čl. IV zákona č. 60/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

17.

V § 21 odst. 4 se věta první nahrazuje větou, která zní: „Přesahuje-li pojistné vybrané příslušnou zdravotní pojišťovnou celkovou částku připadající na ni podle odstavce 2, odvede tato pojišťovna přebývající finanční prostředky na zvláštní účet, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jí byla správcem účtu oznámena příslušná celková částka.“.

 

18.

V § 21 odst. 5 se věta první nahrazuje větou, která zní: „Nedosahuje-li pojistné vybrané příslušnou zdravotní pojišťovnou celkovou částku připadající na ni podle odstavce 2, správce účtu poukáže příslušné zdravotní pojišťovně chybějící finanční prostředky, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy jí byla správcem účtu oznámena příslušná celková částka.“.

 

19.

V § 21 odst. 5 se na konci doplňuje věta, která zní: „Podle věty druhé se nepostupuje, pokud důvodem nesplnění povinností správcem účtu je nesplnění povinnosti podle odstavce 4 některou zdravotní pojišťovnou.“.

 

20.

Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně poznámek pod čarou č. 40a) a 40b) zní:

§ 21a

 

(1) Zvláštní účet podle § 20 slouží dále k přerozdělování pojistného a dalších příjmů zvláštního účtu podle výskytu pojištěnců, za něž byla příslušnými zdravotními pojišťovnami uhrazena zvlášť nákladná zdravotní péče (dále jen „nákladná péče“).

(2) Nákladnou péčí se rozumí zdravotní péče hrazená veřejným zdravotním pojištěním poskytnutá na území České republiky pojištěncům podle zvláštního právního předpisu,40a) u níž výše úhrady příslušnou zdravotní pojišťovnou za jednoho pojištěnce překročila v období jednoho kalendářního roku částku odpovídající třicetinásobku průměrných nákladů na jednoho pojištěnce v systému veřejného zdravotního pojištění za poslední účetně uzavřený kalendářní rok (dále jen „nákladný pojištěnec“).

(3) Příslušná zdravotní pojišťovna má nárok na úhradu 80 % částky, o kterou nákladná péče překročí částku podle odstavce 2, pokud správci účtu vyúčtuje a řádně doloží případy nákladné péče.

(4) Úhrada nákladné péče se provádí formou měsíčních zálohových plateb a ročního vyúčtování po skončení příslušného kalendářního roku.

(5) Celkový objem finančních prostředků na měsíční zálohové platby zdravotním pojišťovnám je stanoven procentním podílem z finančních prostředků, které jsou v daném měsíci předmětem přerozdělení. Tento podíl odpovídá podílu finančních prostředků uhrazených ze zvláštního účtu v posledním účetně uzavřeném kalendářním roce za nákladnou péči z finančních prostředků, které byly v tomto roce předmětem přerozdělení.

(6) Výše zálohových plateb jednotlivým zdravotním pojišťovnám je dána procentním podílem z celkového objemu finančních prostředků na měsíční zálohové platby odpovídajícím jejich podílu na úhradě nákladné péče v posledním účetně uzavřeném kalendářním roce.

(7) Správce účtu oznámí příslušné zdravotní pojišťovně do 28. dne kalendářního měsíce výši zálohy na ni připadající. Je-li příslušná zdravotní pojišťovna povinna podle § 21 odst. 4 odvést přebývající finanční prostředky na zvláštní účet a zároveň má nárok na zálohovou platbu na úhradu nákladné péče, provede správce účtu vzájemné započtení těchto pohledávek a výslednou částku sdělí příslušné zdravotní pojišťovně do 28. dne kalendářního měsíce.

(8) Přesahuje-li pojistné vybrané příslušnou zdravotní pojišťovnou celkovou částku, na kterou má nárok z obou přerozdělení, odvede tato pojišťovna přebývající finanční prostředky na zvláštní účet do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jí byla správcem účtu výsledná částka oznámena.

(9) Nedosahuje-li pojistné vybrané příslušnou zdravotní pojišťovnou celkovou částku, na kterou má nárok z obou přerozdělení, poukáže správce účtu této pojišťovně chybějící finanční prostředky do 10 pracovních dnů ode dne, kdy jí byla správcem účtu výsledná částka oznámena.

(10) Příslušné zdravotní pojišťovny vyúčtují správci účtu do 3 měsíců po účetním uzavření kalendářního roku všechny své nákladné pojištěnce za tento rok, celkovou úhradu za jednotlivé pojištěnce a nárokovanou částku podle odstavce 3.

(11) Na kontrole oprávněnosti a správnosti vyúčtování nákladné péče se podílejí všechny zdravotní pojišťovny. Správce účtu provádí kontrolu prostřednictvím společné kontrolní skupiny složené z revizních lékařů všech zdravotních pojišťoven. Pro účely tohoto zákona jsou revizní lékaři delegovaní jednotlivými zdravotními pojišťovnami do kontrolní skupiny oprávněni kontrolovat vyúčtování nákladné péče předložené kteroukoli zdravotní pojišťovnou. Správce účtu je oprávněn vyžadovat od zdravotních pojišťoven další doklady potřebné k ověření správnosti sdělených údajů. V případech, kdy nelze ověřit správnost údajů bez součinnosti se zdravotnickými zařízeními, která nákladnou péči poskytla, je správce účtu oprávněn vyžadovat od nich nezbytné doklady a zdravotnická zařízení jsou povinna je správci účtu poskytnout.

(12) Příslušná zdravotní pojišťovna je povinna sdělit správci účtu neprodleně případy, kdy na základě kontroly snížila zdravotnickému zařízení úhradu nákladné péče a výši tohoto snížení. V případech, kdy má zdravotní pojišťovna právo na náhradu škody podle zvláštního právního předpisu,40b) je oprávněna uplatnit nárok podle odstavce 3 až po vyřešení náhrady škody, a to pouze u nákladů, které nebyly pokryty náhradou škody.

(13) Správce účtu vypočte do 3 měsíců od převzetí vyúčtování celkové částky, na které mají jednotlivé zdravotní pojišťovny nárok podle odstavce 3, a porovná je s celkovou výší jim poskytnutých měsíčních zálohových plateb. Zjistí-li správce účtu rozdíl mezi nároky a výší zálohových plateb větší než 0,01 %, vypořádá tento rozdíl v rámci započtení podle odstavce 7 v následujícím měsíci, nejdéle však do listopadu příslušného roku.

__________

40a)

§ 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

40b)

§ 55 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 258/2000 Sb.“.

 

21.

Doplňuje se příloha, která zní:

Příloha k zákonu č. 592/1992 Sb.

 

Věkové skupiny pojištěnců pro přerozdělení pojistného

 

Věk:

od

do

0

5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

30

30

35

35

40

40

45

45

50

50

55

55

60

60

65

65

70

70

75

75

80

80

85

85

a více.

Pro účely přerozdělení podle tohoto zákona tvoří věkové skupiny 0 – 5 let pojištěnci mužského, respektive ženského pohlaví, od narození do dovršení pátého roku života, tj. 364 dní, v přestupném roce 365 dní, po dni čtvrtých narozenin.

Skupiny 5 – 10 let tvoří pojištěnci od prvního dne šestého roku života, tj. ode dne pátých narozenin do dovršení desátého roku života.

Další věkové skupiny se vymezují obdobně.“.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1.

Při stanovení průměrných nákladů podle § 20 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve znění tohoto zákona, (dále jen „zákon“) odečtou zdravotní pojišťovny od celkových nákladů na jejich pojištěnce v daných věkových skupinách náklady uhrazené podle § 21a zákona. Obdobně postupuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, která spravuje zvláštní účet všeobecného zdravotního pojištění (dále jen „zvláštní účet“) podle § 20 zákona (dále jen „správce účtu“) při stanovení podílu na standardizovaného pojištěnce podle § 21 odst. 3 zákona.

2.

Při stanovení průměrných nákladů na roky 2005 a 2006 podle § 20 odst. 3 zákona odečtou zdravotní pojišťovny od celkových nákladů na jejich pojištěnce v daných věkových skupinách částky, které by jim byly uhrazeny jako nákladná péče za pojištěnce v těchto věkových skupinách podle § 21a zákona v letech 2003 a 2004, pokud by byl v těchto letech § 21a zákona účinný. Obdobně postupuje správce účtu při stanovení podílu na standardizovaného pojištěnce podle § 21 odst. 3 zákona. Při stanovení celkového objemu finančních prostředků na měsíční zálohové platby zdravotním pojišťovnám podle § 21a odst. 5 zákona a výše zálohových plateb jednotlivým zdravotním pojišťovnám podle § 21a odst. 6 zákona v letech 2005 a 2006 postupuje správce účtu tak, jako kdyby byl tento zákon účinný již v letech 2003 a 2004.

3.

V roce 2005 správce účtu vypočte celkovou částku připadající příslušné zdravotní pojišťovně z přerozdělení jako součet

a)

35 % částky vypočtené podle § 20 odst. 2 a 3, § 21 odst. 1 až 3 a § 21a odst. 3 až 6 a 13 zákona a

b)

65 % částky vypočtené podle bodu 5.

4.

zrušen

5.

Částku pro účely bodu 3 písm. b) tvoří součet podílů připadajících na každého pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny, za kterého je od prvního dne příslušného měsíce plátcem pojistného stát, přičemž na takového pojištěnce ve věku do 60 let věku připadá jeden podíl a nad 60 let věku tři podíly. Jeden podíl se vypočte ze součtu 60% pojistného vybraného všemi zdravotními pojišťovnami v období od 18. dne předcházejícího měsíce do 17. dne příslušného měsíce, celkové platby státu za osoby, za něž je plátcem, penále, pokut a dalších plnění, která jsou na základě zákona nebo na základě zvláštních právních předpisů1 příjmem zvláštního účtu, a úroků vzniklých na zvláštním účtu snížených o poplatky za účetní operace a vedení zvláštního účtu tak, že se tento součet vydělí celkovým počtem pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, přičemž se každý takový pojištěnec nad 60 let věku počítá třikrát. Počty pojištěnců, za které je od prvního dne příslušného měsíce plátcem pojistného stát, v členění na pojištěnce do 60 let věku a nad 60 let věku, nahlásí zdravotní pojišťovny správci účtu spolu s ostatními údaji dle § 21 odst. 1 zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

(čl. 7-8)

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 23c) až 23e) znějí:

(5) Ze zdravotního pojištění se hradí při poskytování zdravotní péče léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky ze skupin léčivých látek uvedené v příloze č. 2, pokud držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku,23c) nebo v případě potraviny pro zvláštní lékařské účely její výrobce nebo distributor (dále jen „žadatel“), požádá Ministerstvo zdravotnictví o jejich zapsání do seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen „Seznam“).23d) V každé skupině léčivých látek uvedených v příloze č. 2 se ze zdravotního pojištění vždy plně hradí nejméně jeden léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely. Dále se ze zdravotního pojištění hradí individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka a transfúzní přípravky; výši jejich úhrady ze zdravotního pojištění stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Seznam podle odstavce 5 vede Ministerstvo zdravotnictví. Žádost o zapsání do Seznamu musí obsahovat

a)

identifikační údaje žadatele,

b)

doklad o platné registraci léčivého přípravku, včetně jeho příloh,23c) nebo v případě potraviny pro zvláštní lékařské účely, vzor etikety použité pro označení potraviny pro zvláštní lékařské účely.23e)

Do Seznamu nelze zapsat léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, pokud neobsahují některou z léčivých látek ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2.

(7) O zapsání do Seznamu informuje Ministerstvo zdravotnictví žadatele do 90 dnů od obdržení jeho žádosti. Ministerstvo zdravotnictví může při posuzování žádosti o zapsání do Seznamu v případě zjištění nedostatků vyzvat žadatele, aby doplnil údaje podle odstavce 6 ve lhůtě do 30 dnů. Pokud v této lhůtě Ministerstvo zdravotnictví neobdrží doplnění požadovaných údajů, zápis neprovede.

(8) O vyřazení léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze Seznamu rozhodne Ministerstvo zdravotnictví, pokud

a)

skončila platnost registrace léčivého přípravku podle zvláštního právního předpisu,23c)

b)

léčivá látka, kterou léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely obsahuje, není uvedena v příloze č. 2, nebo

c)

o vyřazení ze Seznamu požádá žadatel.

Na rozhodnutí o vyřazení léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze Seznamu se vztahuje správní řád.47)

(9) Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný Seznam na své stránce v síti Internet.

(10) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou

a)

léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně hrazené ze zdravotního pojištění,

b)

výši úhrady jednotlivých léčivých látek náležejících do skupin léčivých látek podle přílohy č. 2,

c)

výši úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivé látky ze skupin léčivých látek podle přílohy č. 2,

d)

výši úhrad individuálně připravovaných léčivých přípravků, radiofarmak a transfúzních přípravků ze zdravotního pojištění,

e)

omezení a symboly stanovující podmínky předepisování léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, včetně omezení a symbolů pro používání léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely při poskytování zdravotní péče na specializovaných pracovištích.

__________

23c)

Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

23d)

Směrnice Rady 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u léčiv užívaných člověkem a jejich začlenění do rámce vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.

23e)

§ 15 vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.“.

Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 11 až 17.

 

2.

V § 15 se odstavce 11 a 12 zrušují.

Dosavadní odstavce 13 až 17 se označují jako odstavce 11 až 15.

 

3.

V § 15 odstavec 13 zní:

(13) Ze zdravotního pojištění se plně hradí při poskytování ústavní péče léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely zapsané v Seznamu, individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka, transfúzní přípravky a prostředky zdravotnické techniky a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí.“.

 

4.

V § 53 odst. 1 věta druhá a třetí znějí: „Zdravotní pojišťovny rozhodují platebními výměry. Platební výměr na dlužné pojistné je vykonatelný bez ohledu na právní moc, jestliže od jeho doručení uplynulo 15 dnů.“.

 

5.

V § 53 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 9, které včetně poznámky pod čarou č. 47a) znějí:

(2) Dlužné pojistné a penále může zdravotní pojišťovna předepsat k úhradě též výkazem nedoplatků. Výkaz nedoplatků musí obsahovat

a)

označení plátce pojistného, jemuž se nedoplatky vykazují,

b)

výši nedoplatků podle stavu účtu plátce pojistného k určitému dni vycházející z údajů vykázaných plátcem pojistného nebo z kontrol provedených zdravotní pojišťovnou, z pravděpodobné výše pojistného, byla-li stanovena, a z penále vypočteného k tomuto dni,

c)

den, ke kterému byla výše nedoplatků zjištěna,

d)

čísla účtů příslušné zdravotní pojišťovny, na která musí být nedoplatky uhrazeny,

e)

poučení o vykonatelnosti,

f)

poučení o námitkách,

g)

označení zdravotní pojišťovny, která výkaz nedoplatků vydala, a datum vydání. Výkaz nedoplatků musí být opatřen úředním razítkem a podepsán s uvedením jména, příjmení a funkce oprávněné osoby.

(3) Výkaz nedoplatků je vykonatelný dnem jeho doručení. Výkaz nedoplatků se doručuje stejným způsobem jako platební výměr.

(4) Proti výkazu nedoplatků lze zdravotní pojišťovně, která výkaz nedoplatků vydala, podat do 8 dnů od doručení písemné námitky, pokud plátce pojistného nesouhlasí s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší. Důvod podání námitek je plátce pojistného povinen v námitkách uvést.

(5) Na základě námitek zdravotní pojišťovna do 30 dnů od jejich doručení vydá rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li výše nedoplatků stanovena správně, nebo zruší. Pokud zdravotní pojišťovna nerozhodne o námitkách ve lhůtě výše uvedené, pozbývá výkaz nedoplatků platnost.

(6) Zdravotní pojišťovna může výkaz nedoplatků zrušit z vlastního podnětu.

(7) Na řízení o vydání výkazu nedoplatků se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(8) Vykonatelná rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavci 1 a vykonatelné výkazy nedoplatků jsou titulem pro soudní47a) nebo správní47) výkon rozhodnutí.

(9) Správní výkon rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavci 1 provádí zdravotní pojišťovna, která platební výměr vydala v prvním stupni řízení; to platí obdobně pro výkazy nedoplatků.

__________

47a)

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 10 až 13.

 

6.

V § 53 se na začátek odstavce 10 vkládá věta, která zní: „O odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny podle odstavce 1 rozhoduje rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.“.

 

7.

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.

 

SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK

 

Číslo skupiny

Název skupiny léčivých látek

1

stomatologika

2

adsobční anatacida a protivředová léčiva ze skupiny H2-blokátorů, perorální podání

3

protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy a ostatní protivředová léčiva

4

spasmolytika, perorální podání

5

spasmolytika, ostatní cesty aplikace

6

anticholinergika a spasmolytika v kombinaci s analgetiky

7

prokinetika, antiflatulencia, perorální podání

8

prokinetika, ostatní cesty aplikace

9

antiemetika, perorální podání

10

antiemetika, ostatní cesty aplikace

11

hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící na žlučové cesty nebo játra

12

laxativa a další léčiva k očištění střeva

13

antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, perorální podání

14

antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, ostatní cesty aplikace

15

digestiva včetně enzymových přípravků

16

insuliny krátkodobě působící

17

insuliny střednědobě působící včetně kombinací

18

insuliny dlouhodobě působící

19

analoga insulinů a insuliny užívané k aplikaci pomocí insulinové pumpy

20

perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů a glitazonů

21

perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey a meglitinidů, případně další antidiabetika

22

vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, perorální podání

23

vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, ostatní cesty aplikace

24

soli vápníku, perorální podání

25

kombinace solí vápníku, perorální podání

26

soli vápníku, ostatní cesty aplikace

27

soli draslíku, perorální podání

28

soli draslíku, ostatní cesty aplikace

29

soli hořčíku a jiné minerální produkty, perorální podání

30

soli hořčíku, ostatní cesty aplikace

31

soli fluoru, perorální podání

32

ostatní léčiva ovlivňující trávicí systém

33

antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K

34

antithrombotika ze skupiny heparinu a antithrombinu III

35

antithrombotika ze skupiny nízkomolekulárních heparinů

36

antiagregancia kromě heparinu

37

fibrinolytické enzymy

38

antifibrinolytika, perorální podání

39

antifibrinolytika, ostatní cesty aplikace

40

vitamin K a jiná hemostatika

41

koagulační faktory (koagulační faktor VIII)

42

koagulační faktory (koagulační faktor IX)

43

ostatní koagulační faktory

44

soli železa, perorální podání

45

soli železa v kombinaci s kyselinou listovou a jiné kombinace

46

soli železa, ostatní cesty aplikace

47

vitamin B12, kyselina listová a jiná antianemika

48

erytropoetin a ostatní léčiva krve a krvetvorných orgánú

49

substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)

50

substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)

51

parenterální výživa

52

intravenozní roztoky fysiologického roztoku

53

ostatní intravenozní roztoky k peritoneální dialýze a k hemodialýze

54

aditiva k intravenozním roztokům

55

ostatní léčiva používaná u nemocí krvetvorného systému

56

srdeční glykosidy

57

antiarytmika třída I a III, perorální podání

58

antiarytmika, ostatní cesty aplikace

59

adrenergní a dopaminergní léčiva a jiná kardiaka

60

vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální podání pro chronickou léčbu

61

vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální podání pro akutní léčbu

62

prostaglandiny a jiná kardiaka

63

antihypertenziva – antiadrenergní látky a látky působící na hladké svalstvo arteriol, vč. kombinací s diuretiky, perorální podání

64

antihypertenziva, ostatní cesty aplikace

65

diuretika s nižším diuretickým účinkem

66

diuretika s vysokým účinkem, perorální podání

67

diuretika s vysokým účinkem, ostatní cesty aplikace

68

diuretika šetřící draslík

69

kombinace diuretik

70

periferní vazodilatancia, perorální podání

71

periferní vazodilatancia a vasoprotektiva, ostatní cesty aplikace

72

vazoprotektiva a venofarmaka

73

neselektivní beta-blokátory, perorální podání

74

selektivní beta-blokátory a kombinace alfa a beta aktivity, perorální podání

75

beta-blokátory, ostatní cesty aplikace

76

kombinace beta-blokátorů s jinými antihypertenzivy

77

blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů, perorální podání

78

blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání

79

blokátory vápníkových kanálů, ostatní cesty aplikace

80

ACE inhibitory působící méně než 24 hodin

81

ostatní ACE-inhibitory

82

kombinace léčiv působících na renin-angiotenzinový systém s dalšími antihypertenzivy

83

léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inhibitorů

84

hypolipidemika ze skupiny statinů

85

hypolipidemika ze skupiny fibrátů a ostatních skupin

86

ostatní léčiva používaná u nemocí kardiovaskulárního systému

87

antimykotika k lokálnímu použití ze skupiny antibiotik, imidazolových a triazolových derivátů

88

ostatní antimykotika k lokálnímu použití

89

emolliencia a protektiva

90

léčiva pro léčbu ran a vředů

91

antipsoriatika

92

antibiotika k zevnímu použití

93

antibiotika a chemoterapeutika k zevnímu užití a virostatika

94

středně silně účinné a slabě účinné kortikosteroidy k lokálnímu použití a jejich kombinace

95

velmi silné a silně účinné kortikosteroidy k lokálnímu podání a jejich kombinace

96

kortikosteroidy v kombinacích s antibiotiky nebo antiseptiky

97

kortikosteroidy v jiných kombinacích

98

antiseptika a desinficiencia

99

léčivé látky proti akné a jiné dermatologické léčivé látky

100

ostatní léčiva používaná u nemocí kůže

101

gynekologická chemoterapeutika a antimykotika k lokálnímu použití

102

gynekologická antiseptika a antiinfektiva k lokálnímu použití

103

léčiva zvyšující tonus dělohy

104

léčiva snižující tonus dělohy

105

inhibitory prolaktinu

106

mužské pohlavní hormony

107

ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, perorální podání

108

ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, ostatní cesty aplikace

109

ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů

110

kombinace ženských pohlavních hormonů

111

gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace

112

ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů

113

jiná urologika včetně spasmolytik

114

léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty a ostatní gynekologa

115

ostatní léčiva používaná u nemocí urogenitálního systému

116

hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga

117

hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga

118

hormony hypotalamu a jejich analoga

119

kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání

120

kortikosteroidy pro celkové použití, ostatní cesty aplikace

121

hormony štítné žlázy a jódová terapie

122

tyreostatika

123

glukagon a homeostatika vápníku a ostatní hormonální léčiva

124

ostatní léčiva ze skupiny hormonů

125

tetracyklinová a amfenikolová antibiotika

126

peniciliny se širokým spektrem, perorální podání

127

peniciliny se širokým spektrem, ostatní cesty aplikace

128

peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání

129

peniciliny citlivé k betalaktamáze, ostatní cesty aplikace

130

peniciliny rezistentní k betalaktamáze a kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz, perorální podání

131

jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání

132

jiná betalaktamová antibiotika, ostatní cesty aplikace

133

sulfonamidy a trimetoprim

134

makrolidová antibiotika a jejich kombinace s antibakteriálními léčivy

135

linkosamidová antibiotika

136

aminoglykosidová antibiotika

137

chinolonová chemoterapeutika

138

ostatní antibiotika či chemoterapeutika, včetně močových chemoterapeutik

139

imidazolová chemoteraputika pro celkové použití a jiné antibakteriální látky

140

antimykotika pro systémové užití

141

ostatní antimykobakteriální látky

142

systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí a některých dalších virových infekcí

143

antiretrovirotika

144

zvířecí imunoglobuliny proti stafylokokovým infekcím

145

zvířecí imunoglobuliny proti záškrtu

146

zvířecí imunoglobuliny proti hadímu jedu

147

zvířecí imunoglobuliny proti botulismu

148

zvířecí inunoglobuliny proti plynaté sněti

149

zvířecí imunoglobuliny proti vzteklině

150

imunoglobuliny, normální lidské, pro extravaskulární aplikaci

151

imunoglobuliny, normální lidské, pro intravaskulární aplikaci

152

lidské imunoglobuliny proti tetanu

153

lidské imunoglobuliny proti hepatitidě

154

lidské imunoglobuliny proti vzteklině

155

ostatní lidské specifické imunoglobuliny

156

očkovací látky proti tetanu

157

jiné bakteriální vakcíny

158

očkovací látky proti tuberkulóze

159

očkovací látky proti vzteklině

160

ostatní očkovací látky a imunoglobuliny a ostatní antiinfektiva pro systémovou aplikaci

161

ostatní léčiva ze skupiny antibiotik, chemoterapeutik, imunoglobulinů nebo očkovacích látek

162

cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání

163

cytostatika ze skupiny alkylačních látek, ostatní cesty aplikace

164

antimetabolity – analoga listové kyseliny, perorální podání

165

antimetabolity – analoga listové kyseliny, ostatní cesty aplikace

166

antimetabolity – analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání

167

antimetabolity – analoga purinů, ostatní cesty aplikace

168

antimetabolity - analoga pyrimidinů

169

alkaloidy z rodu vinca a analoga

170

deriváty podofylotoxinu, perorální podání

171

deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace

172

taxany

173

antracykliny a jejich deriváty

174

ostatní cytotoxická antibiotika

175

platinová cytostatika

176

ostatní cytostatika, perorální podání

177

ostatní cytostatika kromě platinových, ostatní cesty aplikace

178

hormonální léčiva s cytostatickým účinkem

179

antagonisté hormonů a příbuzné látky používané v onkologii

180

inhibitory steroidních hormonů používané v onkologii

181

imunostimulační a imunomodulační léčiva včetně interferonů

182

ostatní imunostimulační a imunomodulační léčiva

183

imunosupresivní léčiva, perorální podání

184

imunosupresivní léčiva ostatní cesty aplikace a ostatní cytostatika

185

nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů a derivátů kyseliny octové, perorální podání

186

nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů, perorální podání

187

ostatní nesteroidní protizánětlivá léčiva pro perorální podání

188

nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové, ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů, ostatní cesty aplikace

189

specifická antirevmatika a ostatní léčiva užívaná při nemocech muskuloskeletálního systému

190

lokálně aplikovaná nesteroidní protizánětlivá léčiva

191

svalová relaxancia

192

antiuratika a ostatní hrazené přípravky skupiny M nezařazené do jiných skupin

193

léčiva působící na mineralizaci kostí

194

ostatní léčiva používaná u nemocí muskuloskeletálního systému

195

lokální anestetika ze skupiny esterů

196

lokální anestetika ze skupiny amidů

197

lokální anestetika ze skupiny amidů v kombinaci s adrenalinem nebo jinou vazokonstrikční látkou

198

analgetika – anodyna (opioidy) ze skupiny derivátů morfinu, perorální podání

199

analgetika – anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu, perorální podání

200

analgetika – anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu, ostatní cesty aplikace

201

analgetika – antipyretika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové, peroroální podání

202

ostatní analgetika – antipyretika, perorální podání

203

antimigrenika

204

antiepileptika ze skupiny barbiturátů

205

antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů

206

antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů

207

antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin

208

ostatní antiepileptika

209

anticholinergní antiparkinsonika

210

dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů

211

antiparkinsonika z ostatních skupin

212

antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT

213

antipsychotika, neuroleptika pro perorální podání, neuroleptika – fenothiaziny, perorální podání

214

neuroleptika - butyrofenony a indolové deriváty perorální podání

215

neuroleptika - thioxantheny, difenylbutylpiperidiny, perorální podání

216

neuroleptika - diazepiny, oxazepiny, thiazepiny, benzamidy, perorální podání

217

ostatní antipsychotika, perorální podání

218

lithium

219

antipsychotika, neuroleptika ostatní cesty aplikace – nedepotní přípravky

220

antipsychotika, neuroleptika ostatní cesty aplikace – depotní přípravky

221

anxiolytika, perorální podání

222

anxiolytika a hypnotika, ostatní cesty aplikace

223

antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání

224

antidepresiva selektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání

225

antidepresiva působící inhibičně na monoaminooxidázu a ostatní antidepresiva, perorální podání

226

antidepresiva, ostatní cesty aplikace

227

stimulancia a nootropika a léčiva určená k léčbě demence

228

parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy, perorální podání

229

parasympatomimetika, ostatní cesty aplikace

230

léčiva používaná při léčbě závratí a ostatní léčiva užívaná u nemocí nervového systému

231

ostatní léčiva používaná u nemocí centrálního nervového systému

232

antimalarika

233

anthelmintika a antiektoparazitika a ostatní léčiva ze skupiny léčiv používaných u parazitárních nemocí

234

nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů

235

inhalační sympatomimetika včetně kombinací

236

inhalační kortikosteroidy a anticholinergika, aerosol

237

inhalační kortikosteroidy a anticholinergika, ostatní lékové formy

238

ostatní inhalační antiastmatika

239

antiastmatika, perorální podání

240

antiastmatika, ostatní cesty aplikace

241

ostatní antiastmatika, perorální podání

242

ostatní antiastmatika, ostatní cesty aplikace

243

expektorancia kromě kombinací, perorální podání

244

expektorancia kromě kombinací, ostatní cesty aplikace

245

antitusika ze skupiny derivátů opioidů

246

ostatní antitusika

247

nesedativní antihistaminika

248

sedativní antihistaminika pro perorální podání

249

antihistaminika, ostatní cesty aplikace

250

ostatní léčiva používaná u nemocí respiračního systému

251

oftalmologika – antibiotika

252

oftalmologika – chemoterapeutika a antiseptika

253

oftalmologika – antivirotika

254

oftalmologika – kortikosteroidy

255

oftalmologika – nesteroidní protizánětlivá léčiva

256

oftalmologika – kombinace protizánětlivých léků s antiinfektivy

257

antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik

258

antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů

259

ostatní antiglaukomatika

260

mydriatika a cykloplegika

261

dekongescenty a antialergika

262

anestetika lokální a jiná oftalmologika

263

ostatní léčiva používaná u nemocí senzorických orgánů

264

terapeutické extrakty alergenů standardizované perorální podání

265

terapeutické extrakty alergenů nestandardizované perorální podání

266

terapeutické extrakty alergenů standardizované ostatní cesty aplikace

267

terapeutické extrakty alergenů nestandardizované ostatní cesty aplikace

268

základní antidota a fágové lyzáty

269

antidota používaná při otravě organofosfáty

270

antidota používaná při otravě některými těžkými kovy

271

antidota používaná při otravě kyanidy

272

antidota používaná při léčbě cytostatiky perorální podání

273

antidota používaná při léčbě cytostatiky ostatní cesty aplikace

274

testy sekrece hormonů hypofýzy, diagnostiky funkce ledvin a funkce štítné žlázy

275

tuberkulinový test

276

testy pro alergické chorob

277

ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům perorální podání

278

ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům ostatní cesty aplikace

279

výživa bez fenylalaninu a ostatních aminokyselin, kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny

280

kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, příp. tuk a jiné kombinace pro výživu

281

aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy

282

náhrady mléka

283

rozpouštědla a irigační roztoky a ostatní léčiva ze skupiny várií

284

vodorozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky

285

vodorozpustné nefrotropní nízkoosmolání RTG kontrastní látky

286

vodorozpustné hepatotropní a vodonerozpustné RTG kontrastní látky

287

RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý

288

paramagnetické kontrastní látky a kontrastní látky pro ultrazvuk

289

individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku

290

individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii

291

individuálně připravovaná léčiva ze skupiny dermatologik (s výjimkou kosmetik)

292

individuálně připravovaná léčiva ze skupiny oftalmologik a otologik

293

individiuálně připravovaná léčiva ze skupiny analgetik - anodyn (opioidů)

294

individuálně připravovaná léčiva ze skupiny gynekologik

295

individuálně připravovaná léčiva ze skupiny léčiv trávícího ústrojí

296

individuálně připravovaná léčiva ze skupiny otorhinolaryngologik a antiastmatik

297

erytrocytární přípravky

298

trombocytární přípravky

299

přípravky z plazmy

300

leukocytární přípravky“.

Čl. VIII

V seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle § 15 odst. 5 věty první zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění čl. VII bodu 1 tohoto zákona, jsou dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zapsány léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely obsažené k tomuto dni v číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle věty první Ministerstvo zdravotnictví zveřejní dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na své stránce v síti Internet.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 9)

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou článku V bodů 11 až 21 a článku VI, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.Poznámky pod čarou:

Například § 45 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 6a odst. 5 a § 23a odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Například § 45 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 6a odst. 5 a § 23a odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.