Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

49/2004 Sb. znění účinné od 1. 3. 2004

49

 

ZÁKON

ze dne 21. ledna 2004,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky

po skončení funkce

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 236/1995 Sb. , ve znění pozdějších předpisů (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 427/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 1 se za slova „s výjimkou“ vkládají slova „prezidenta republiky a“.

 

2.

V § 37 odst. 2 se slova „a odchodné“ zrušují.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 114/1993 Sb. , ve znění pozdějších předpisů (čl. 2)

Čl. II

V § 2 zákona č․ 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

(2) Kancelář ze svého rozpočtu vyplácí rentu a víceúčelovou paušální náhradu bývalému prezidentu republiky a zajišťuje vozidlo s řidičem i bez něho k osobní dispozici, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.1)

__________

1)

Zákon č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a) včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (čl. 3)

Čl. III

V § 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zn), které zní:

zn)

renta, náhrady a naturální plnění poskytované bývalému prezidentu republiky podle zvláštního právního předpisu.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce po jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.