Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

587/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010

N(1.12.2004): Ustanovení § 1 a § 3 odst. 1 nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2004.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 41/2009 Sb.

1.1.2010

587

 

ZÁKON

ze dne 4. listopadu 2004

o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OPATŘENÍ VE VĚCECH CIVILNÍ SLUŽBY (§ 1-4)

§ 1

(1)

Občanům, kteří ke dni 22. prosince 2004 vykonávají podle zvláštního právního předpisu1 civilní službu, končí její výkon tímto dnem a nevykonaná část civilní služby se promíjí.

(2)

Občanům, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu1 povinni vykonat civilní službu a ke dni 22. prosince 2004 nebyli k jejímu výkonu povoláni nebo k jejímu výkonu nenastoupili, a občanům, kterým byl podle zvláštního právního předpisu1 výkon civilní služby přerušen nebo odložen, se nevykonaná civilní služba nebo její nevykonaná část dnem 22. prosince 2004 promíjí.

§ 2

(1)

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou povinny předat Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) spisy vedené před 1. lednem 2005 o občanech povinných výkonem civilní služby, a to v termínech, na kterých se tyto orgány dohodnou, nejpozději však do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností připraví spisy k předání ministerstvu tak, že spisy uspořádají podle časové posloupnosti roků narození občanů a v rámci tohoto členění spisy současně uspořádají podle abecedního pořadí příjmení občanů. Spisy se předají v té formě, v jaké byly vedeny před 1. lednem 2005.

(2)

Ministerstvo uchovává spisy podle odstavce 1 do konce kalendářního roku, v němž občan dovrší nebo by dovršil 80 let věku. Údaje vedené ve spisech je ministerstvo oprávněno poskytnout jen tomu, kdo prokáže právní zájem.

(3)

Působnost stanovená v odstavci 1 obecním úřadům obcí s rozšířenou působností je výkonem přenesené působnosti.

§ 3

(1)

Řízení ve věcech civilní služby podle zvláštního právního předpisu1 pravomocně neskončená před 22. prosincem 2004 se tímto dnem zastavují a nová řízení se nezahajují.

(2)

Nároky vzniklé na základě výkonu civilní služby se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 4

Zrušují se:

1.

Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě.

2.

Zákon č. 135/1993 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě.

3.

Zákon č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě.

4.

Nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby.

5.

Nařízení vlády č. 85/1993 Sb., kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby.

6.

Nařízení vlády č. 588/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, ve znění nařízení vlády č. 85/1993 Sb.

7.

Nařízení vlády č. 167/1994 Sb., kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé

zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní

sociální podpoře (§ 5)

§ 5

V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se čl. XVIII zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné

povinnosti a o vojenských správních úřadech

(branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo

náhradní služby a vojenských cvičení a o některých

právních poměrech vojáků v záloze (§ 6)

§ 6

V zákoně č. 223/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, se čl. III zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů

souvisejících se zákonem o krajích, zákonem

o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem

o hlavním městě Praze (§ 7)

§ 7

V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 99/2004 Sb., se čl. XIV zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb.,

o právu shromažďovacím, ve znění zákona

č. 175/1990 Sb. , a některé další zákony (§ 8)

§ 8

V zákoně č. 259/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony, se čl. II zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů

v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (§ 9)

§ 9

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se čl. XLVII zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Změna trestního řádu (§ 10)

§ 10

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb. a zákona č. 539/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

V nadpisu § 328 se slova „a odsouzených povolaných k výkonu civilní služby“ zrušují.

 

2.

V § 328 odst. 1 se slova „nebo civilní služby“ zrušují.

 

3.

V § 328 odst. 2 se slova „nebo civilní“ zrušují.

 

4.

V nadpisu § 340 se slova „a odsouzených povolaných k výkonu civilní služby“ zrušují.

 

5.

V § 340 odst. 1 se slova „nebo civilní služby“ zrušují.

ČÁST OSMÁ

zrušena (§ 11)

§ 11

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných

ústředních orgánů státní správy České republiky (§ 12)

§ 12

V § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 474/1992 Sb. a zákona č. 47/1994 Sb., se slova „ , civilní službu“ zrušují.

ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST (§ 13)

§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou § 1 a § 3 odst. 1, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2004.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 135/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 151/1999 Sb. a zákona č. 223/1999 Sb.

Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 135/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 151/1999 Sb. a zákona č. 223/1999 Sb.

Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 135/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 151/1999 Sb. a zákona č. 223/1999 Sb.

Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 135/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 151/1999 Sb. a zákona č. 223/1999 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 135/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 151/1999 Sb. a zákona č. 223/1999 Sb.