Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

634/2004 Sb. znění účinné od 1. 5. 2024 do 30. 6. 2024
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 85/2024 Sb.

1.5.2024

zákonem č. 349/2023 Sb.

1.3.2024

zákonem č. 1/2024 Sb.

1.2.2024

Více...

634

 

ZÁKON

ze dne 26. listopadu 2004

o správních poplatcích

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen „poplatky“) a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen „správní úřad“).

§ 2

Předmět poplatků

(1)

Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen „úkon“). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen „sazebník“). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.

(2)

Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.

§ 3

Poplatník

(1)

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2)

Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.

§ 4

[Stanovení sazeb]

Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen v penězích (dále jen „procentní poplatek“). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

§ 5

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1)

Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.

(2)

Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

(3)

Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.

(4)

Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.

(5)

Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.

(6)

Penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.

§ 6

Placení poplatku

(1)

Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5).

(2)

České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků.

(3)

Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž

a)

v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo

b)

v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.

(4)

Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.

(5)

Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.

(6)

Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§ 7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně.

(7)

Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.

(8)

Poplatky se platí na zvláštní účet státního rozpočtu s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků, Českou národní bankou, českými zastupitelskými úřady a poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

(9)

U českého zastupitelského úřadu nelze poplatek platit bezhotovostním převodem, neurčí-li tento úřad jinak. Český zastupitelský úřad postupem podle daňového řádu určí a zveřejní poplatky, které lze platit bezhotovostním převodem, a podmínky, které je nutné při těchto platbách dodržet, včetně případného omezení okruhu platebních služeb, které lze při tom použít.

§ 7

Vracení poplatku

(1)

Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,

a)

nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,

b)

byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku,

c)

byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem.

(2)

Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen „přeplatek na poplatku“).

(3)

Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek.

(4)

Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle § 5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč.

(5)

O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen.

(6)

Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak.

§ 8

Osvobození od poplatku

(1)

Od poplatků jsou osvobozeny

a)

státní orgány a státní fondy,

b)

diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c)

územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

d)

právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

e)

fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

(2)

Od poplatků jsou osvobozeny úkony

a)

související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o zaměstnanosti, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách a podle zákona o zaměstnanosti,

b)

prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,

c)

pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,

d)

pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,

e)

pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno m),

f)

pro účely využití volebního práva,

g)

související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,

h)

stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,

i)

prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.

(3)

Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.

(4)

Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(5)

V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.

§ 9

Sleva na poplatku

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 10

Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu

(1)

Finanční úřady kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost finančních úřadů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí.

(2)

Zjistí-li finanční úřad nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.

(3)

Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží finanční úřad správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu.

§ 11

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 12

Zmocňovací ustanovení

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu1

a)

provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,

b)

osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků.

3.

Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku.

§ 14

Účinnost

(1)

Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

(2)

Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

(3)

Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.

Příloha

Sazebník

Zákon č. 37/2012 Sb. s účinností k 31. 1. 2012 ruší v položce 65 bodě 2 písmeno a) s tím, že dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena a) až k). Zákonem č. 428/2011 Sb. však byla s účinností od 1. 1. 2012 v položce 65 bodu 2 za písmeno j) vložena nová písmena k) a l), přičemž dosavadní písmena k) a l) se označují jako písm. m) a n). Novelu jsme proto provedli tak, že dosavadní písmena b) až l) se označují jako písm. a) až m).

ČÁST I

 

Položka 1

1.

Přijetí žádosti nebo návrhu

 

a)

o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav

300

 

b)

o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování

300

 

c)

o prominutí příslušenství daně

1 000

 

d)

o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí

400

 

e)

na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně

300

 

f)

o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku

300

 

g)

o povolení úlevy na dani nebo cle

1 000

 

h)

na vydání povolení podle zákona o spotřebních daních

1 000

 

i)

na změnu povolení podle zákona o spotřebních daních

200

 

j)

o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění podle zákona upravujícího spotřební daně

1 000

 

k)

na vydání povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně podle zákona o spotřebních daních

2 000

 

l)

na vydání povolení k prodeji za ceny bez daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty

2 000

 

m)

o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem

2 000

 

n)

o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu

10 000

2.

Vydání potvrzení

 

a)

o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

100

 

b)

o daňovém domicilu

100

 

Osvobození

Od poplatku podle bodu 1 písm. n) jsou osvobozeny žádosti o závazné informace o sazebním zařazení zboží nebo žádosti týkající se závazné informace o původu zboží podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

 

Předmětem poplatku není

Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.

 

Poznámky

1.

Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle celního zákona, zákona o spotřebních daních nebo zákona o dani z přidané hodnoty. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

2.

Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění .

3.

Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

 

Položka 2

a)

Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis

50

b)

Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku

20 každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží

c)

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

50 za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku

d)

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel a podání návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republikyzákona o azylu za každou osobu

100

e)

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky

100

f)

Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958

200 za každou i započatou hodinu

 

Osvobození

1.

Od poplatku podle písmen a) a f) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

2.

Od poplatku podle písmene c) jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

 

Předmětem poplatku není

Nahlédnutí do archiválií a vyhledávání v archiváliích, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.

 

Položka 3

a)

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

50 za každou i započatou stránku

 

 

40 na technickém nosiči dat

 

 

30 za první stránku a Kč 10 za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

b)

Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství2b, anebo osvědčení o rodném čísle

300

c)

Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé Státní bezpečnosti nebo jeho části3

5 za každou i započatou stránku

d)

Vydání ověřeného výstupu

 

 

 

z informačního systému veřejné správy

100 za první stránku

 

 

50 za každou další i započatou stránku

e)

Podání žádosti o zprostředkování kontaktu2c za každou kontaktovanou osobu

500

f)

Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele v případě, že u něho utajovaná informace2d

 

 

 

– nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy

5 000

 

– vzniká, nebo je mu poskytnuta

10 000

g)

Poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod

100

h)

vydání vícejazyčného standardního formuláře

100

i)

Přijetí žádosti o vydání osvědčení podle zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

200

 

Osvobození

1.

Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

2.

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.

3.

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech , a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

4.

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

5.

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny výpisy provozních údajů vedených v základním registru obyvatel.

 

Zmocnění

1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.

2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.

 

Předmětem poplatku není

1.

Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

2.

Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti6a, jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.

3.

Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob7 .

4.

Poskytování údajů z databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).

5.

Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení podnikatele, pokud je žádost podána před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele ve lhůtách podle jiného právního předpisu2d.

 

Poznámky

1.

Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.

2.

Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

3.

V případě vydání ověřeného výstupu provozních údajů vedených v základním registru obyvatel se poplatek za další i započatou stránku podle písmene d) této položky nevybere za druhou stránku tohoto ověřeného výstupu.

 

Položka 4

a)

Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů,z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu

30 za každou i započatou stránku

b)

Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby

za každou i započatou stránku konvertované listiny

30

c)

Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny

30

 

Osvobození

1.

Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech , a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

2.

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

3.

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

 

Předmětem poplatku není

Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

 

Položka 5

a)

Ověření podpisu nebo otisku razítka na dokumentu nebo na jeho stejnopisu

50 za každý podpis nebo otisk razítka

b)

Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí

300

c)

Ověření podpisu nebo otisku razítka na vysokoškolském diplomu a dodatku k diplomu nebo obdobném dokladu, vydaném vysokou školou v České republice, za účelem použití daného dokladu v zahraničí

100 a každý podpis nebo otisk razítka

d)

Ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu za účelem jejího použití v zahraničí

100 za každý podpis nebo otisk razítka

 

Osvobození

1.

Od poplatku podle písmene a) a d) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

2.

Od poplatku podle písmene a) a d) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

3.

Od poplatku podle písmene a) a d) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

Poznámky:

1.

Poplatek podle písmene c) této položky vybírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra.

2.

Zahrnuje-li úkon uvedený v písmenech a), c) a d) současné ověření podpisu a otisku razítka, vybírá se poplatek jen jednou.

 

Položka 6

a)

Zápis zemědělského podnikatele do evidence8

1 000

b)

Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci8

500

c)

Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele8

100

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem8.

 

Předmětem poplatku není

Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

 

Položka 7

Přijetí žádosti o vydání

a)

nebo o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9

100

b)

rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9

1 000

c)

rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9

500

d)

rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9

500

e)

rozhodnutí v akreditačním řízení podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9

1 000

f)

rozhodnutí nebo osvědčení jiného než uvedeného v písmenech a) až e) podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9

500

 

Položka 8

1.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let

 

a)

při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč 1 000

 

b)

při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 500

 

c)

při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 500

2.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let

 

 

a)

při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč 500

 

b)

při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 250

 

c)

při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 250

3.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let

 

 

a)

při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč 500

 

b)

při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 250

 

c)

při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 250

 

d)

při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 500

4.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám mladším 15 let

 

 

a)

při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč 300

 

b)

při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 200

 

c)

při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 100

 

d)

při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 300

5.

Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky

 

 

a)

osobám, které dosáhly věku 15 let

Kč 200

 

b)

osobám mladším 15 let

Kč 100

6.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let

Kč 100

7.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky

Kč 200

8.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy

Kč 200

9.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu

Kč 200

10.

Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti

Kč 100

11.

Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky

Kč 100

12.

Přijetí žádosti o vydání potvrzení o národnosti

Kč 100

13.

Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě

Kč 2 000

14.

Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě

Kč 500

15.

Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky azylantovi

Kč 500

16.

Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31, 32, 3536 zákona o státním občanství České republiky

Kč 500

17.

Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem obce s rozšířenou působností

Kč 100

 

Osvobození

Od poplatku za vydání občanského průkazu je osvobozena osoba, u níž nebylo prokázáno, že nefunkčnost nosiče dat byla způsobena okolnostmi, o nichž osoba, jíž je občanský průkaz vydán, prokazatelně věděla, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat.

 

Předmětem poplatku není

1.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.

2.

Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.

3.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.

4.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem 1. července 2018.

5.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, s dobou platnosti 1 měsíc, o který bylo požádáno v době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021.

 

Zmocnění

Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle bodu 13 této položky až na částku 500 Kč a poplatky podle bodů 14 a 15 této položky až na částku 100 Kč.

 

Poznámka

Při podání žádosti o vydání občanského průkazu, i když se k danému úkonu vztahuje více správních poplatků, se vždy vybere pouze jediný, a to nejvyšší správní poplatek.

 

Položka 9

a)

vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, včetně vydání tohoto průkazu za nový z důvodu změn údajů uvedených na průkaze

30

b)

Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci

500

c)

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení k zaměstnání cizinci

250

d)

Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení

25 000

e)

Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení

15 000

f)

Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající ve vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, a v poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí

5 000

g)

vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak

200

 

Poznámka

Pro účely úkonů podle písmen b) a c) této položky se cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání.

 

Položka 10

a)

Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

100

b)

Vydání osvědčení o tuzemském právu

2 000

c)

Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci9a

200

d)

Přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole

1000

e)

zápis do seznamu insolvenčních správců

5 000

f)

Přijetí žádosti o prodloužení povolení podle zákona o insolvenčních správcích

5 000

g)

Přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů

5 000

 

Poznámka

Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy26, vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.

 

Položka 11

Vydání povolení změny

a)

příjmení hanlivého nebo směšného

200

b)

příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení

300

c)

jména nebo příjmení v ostatních případech

3 000

 

Osvobození

1.

Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

2.

Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.

3.

Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

4.

Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.

 

 

Poznámky

1.

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

2.

Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

3.

Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení .

 

Položka 12

a)

Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky

5 000

b)

Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky

3 000

c)

Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města

1 000

d)

Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu

3 000

e)

vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku

500

f)

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem

500

 

Poznámky

1. Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.

2. Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo místo i čas určené obcí pro konání slavnostních obřadů nebo povoluje-li se vstup do registrovaného partnerství mimo místo i čas určené matričním úřadem k přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.

3. Poplatek podle písmene c) se nevybírá, jestliže je dán důvod pro vybrání poplatku podle písmene d).

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene d) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

 

Položka 13

a)

Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

 

-

na 1 den

30

 

-

na 5 dní

50

 

-

na 30 dní

70

 

-

na 6 měsíců

100

 

-

na 12 měsíců

150

 

-

na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce

75

b)

Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou

1 000

c)

Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev

500

d)

Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev

200

 

Předmětem poplatku není

Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.

 

Poznámka

Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

 

 

 

Položka 14

1.

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

a)

30 dní Kč 200

b)

1 rok Kč 100

c)

1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 50

d)

3 roky Kč 200

e)

3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 100

f)

10 let Kč 500

g)

10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 250

j)

na dobu neurčitou Kč 1 000

2.

Povolení výkonu rybářského práva Kč 2 000

 

Poznámka

Poplatek podle bodu 1 písmen c), e) a g) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

 

Položka 15

a)

Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy10

50 000

b)

Vydání osvědčení odborné způsobilosti pro vyhledávání nebo činnost v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomoci států11

200

c)

Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států

100 000

d)

Vydání povolení k pobytu v Antarktidě

5 000

e)

Vydání povolení k provádění vědeckého výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě, k odběru nerostů nebo paleontologických nálezů v Antarktidě a jejich vývozu, k odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlin a živočichů v Antarktidě, k zasahování do populací nebo stavišť geograficky původních rostlin a živočichů v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště chráněné antarktické území 13

200

f)

Vydání povolení k výstavbě, přestavbě nebo odstranění objektů v Antarktidě, k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy nebo k dovozu nebezpečných látek a přípravků do Antarktidy

200

 

Poznámka

Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře.

 

Položka 16

Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu)

100

 

Osvobození

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

 

Poznámky

1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.

2. Podle této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.

 

Položka 17

1.

Vydání povolení nestavebního záměru

 

a)

změny využití území

Kč 3 000

 

b)

dělení nebo scelení pozemků

Kč 1 000

 

c)

stanovení ochranného pásma

Kč 2 000

2.

Změna povolení nestavebního záměru

Kč 1 000

3.

Vydání předběžné informace

Kč 1 000

 

 

 

Položka 18

1.

Vydání povolení stavby nebo zařízení

 

a)

jednoduché stavby

Kč 5 000

 

b)

vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících

Kč 20 000

 

c)

ostatní stavby

Kč 10 000

2.

Vydání rámcového povolení

Kč 10 000

3.

Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení

Kč 2 000

4.

Vydání povolení změny záměru před dokončením

 

 

a)

jednoduché stavby

Kč 2 500

 

b)

vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících

Kč 10 000

 

c)

ostatní stavby

Kč 5 000

5.

Vydání kolaudačního rozhodnutí

 

 

a)

jednoduché stavby

Kč 1 000

 

b)

vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících

Kč 5 000

 

c)

ostatní stavby

Kč 2 000

6.

Povolení změny v užívání stavby

 

 

a)

jednoduché stavby

Kč 1 000

 

b)

vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících

Kč 5 000

 

c)

ostatní stavby

Kč 2 000

7.

Vydání povolení předčasného užívání

 

 

a)

jednoduché stavby

Kč 1 000

 

b)

vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících

Kč 5 000

 

c)

ostatní stavby

Kč 2 000

8.

Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu

 

 

a)

jednoduché stavby

Kč 1 000

 

b)

vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících

Kč 5 000

 

c)

ostatní stavby

Kč 2 000

9.

Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti předčasného užívání a zkušebního provozu

Kč 2 000

10.

Vydání povolení o prodloužení doby trvání stavby

Kč 2 000

11.

Vydání povolení odstranění

 

 

a)

jednoduché stavby

Kč 1 000

 

b)

vyhrazené stavby

Kč 5 000

 

c)

ostatní stavby

Kč 2 000

12.

Vydání dodatečného povolení

 

 

a)

jednoduché stavby

Kč 20 000

 

b)

vyhrazené stavby

Kč 50 000

 

c)

ostatní stavby

Kč 30 000

13.

Ověření pasportu stavby

Kč 1 000

14.

Vydání oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného inspektora nebo prodloužení platnosti tohoto oprávnění

Kč 10 000

15.

Vydání souhlasu právnické osobě s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora nebo prodloužení platnosti tohoto souhlasu

Kč 10 000

 

Poznámky

1.

Za stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů se vybere správní poplatek ve výši poloviny sazby příslušné položky.

2.

V případě vydání povolení záměru dle bodu 1 písm. a), b) a c), jehož součástí je povolení výjimky z požadavků na výstavbu se správní poplatek navyšuje o 5 000 Kč.

3.

Je-li stavba související uvedená v bodě 1 písm. b) povolována samostatným rozhodnutím, poplatek se vybere dle příslušné položky.

4.

U souboru staveb se vybere poplatek ve výši poloviny součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

5.

Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

 

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Od poplatku je osvobozeno vydání povolení záměru v případě veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Předmětem poplatku není

Ověření pasportu stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala dokumentace bez zavinění vlastníka.

 

Položka 19

Vydání rozhodnutí o vyvlastnění

10 000

 

Položka 20

zrušena

 

Položka 21

Přijetí žádosti o

a)

vydání základního povolení k provozování hazardní hry Kč

5 000

b)

změnu základního povolení k provozování hazardní hry, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování Kč

3 000

c)

povolení k umístění herního prostoru Kč

4 000

d)

změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování Kč

2 500

e)

odstranění tvrdosti zákona při vracení přeplatku z kauce podle zákona o hazardních hrách Kč

1 000

 

Položka 22

a)

Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19

Kč 2 000

b)

Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti19 nebo vydání20 osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo úřední oprávnění

Kč 1 000

c)

Vydání Evropského profesního průkazu pro usazení v České republice81 a přijetí žádosti o vydání Evropského profesního průkazu82 pro usazení v jiném členském státě Evropské unie než Česká republika

Kč 1 000

d)

Přijetí žádosti o udělení povolení

k restaurování kulturní památky

nebo její části, které jsou díly

výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými díly („povolení k restaurování“)21 a přijetí žádosti o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů („povolení k provádění archeologických výzkumů“)83

Kč 2 000

e)

Udělení oprávnění k činnostem vybraných pracovníků podle atomového zákona

Kč 500

f)

Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)

Kč 50

g)

Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola24

Kč 100 000

h)

Přijetí žádosti o udělení statusu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a kvalifikované služby vytvářející důvěru

Kč 25 000

i)

Přijetí žádosti o udělení akreditace pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace nebo žádosti o změnu této akreditace

Kč 100 000

j)

Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace, o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení souhlasu se změnou atestačních podmínek26

Kč 10 000

k)

Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci nebo profesních kvalifikacích)

za každou kvalifikaci

Kč 1 500

l)

Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace uvedené v písmenu k)

Kč 500

m)

Přijetí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání podle zákona o vysokých školách26c Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem obrany

Kč 3 000

n)

Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o sociálních službách26b

Kč 1 000

o)

Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kč 5 000

p)

Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kč 4 000

q)

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnost ia ochrany zdraví při práci

Kč 4 000

r)

Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

Kč 1 000

s)

Přijetí žádosti o udělení tuzemského povolení podle zákona o vysokých školách26d k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky

Kč 100 000

t)

Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského povolení podle zákona o vysokých školách26ek poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky

Kč 50 000

u)

Přijetí žádosti o udělení tuzemského oprávnění podle zákona o vysokých školách26f k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky

Kč 100 000

v)

Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského oprávnění podle zákona o vysokých školách26g k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky

Kč 50 000

w)

Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o zaměstnanosti za každý vzdělávací program

Kč 1 000

x)

Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o zaměstnanosti za každý vzdělávací program

Kč 1 000

y)

Přijetí žádosti o udělení akreditace pro poskytování mobilní aplikace pro prokazování nebo žádosti o změnu této akreditace

Kč 100 000

 

Položka 22A

Vydání průkazu

a)

znalce podle zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Kč 500

b)

tlumočníka podle zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Kč 500

 

Položka 23

a)

Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích27

 

 

 

1.

na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně, na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně

1 000

 

2.

na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu

10 000

 

3.

na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie od 1 MW výše

10 000

 

4.

na obchod s elektřinou a na obchod s plynem

100 000

b)

Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo zánik státní autorizace27

 

 

 

1.

změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie

1 000

 

2.

zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty, zničení nebo odcizení

500

 

3.

státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů tepelné energie nebo státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení

10 000

 

4.

prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie (energetických zařízení) nebo na výstavbu vybraných plynových zařízení

500

c)

Udělení licence k nakládání s látkami zařazenými do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení

1 000

d)

Vydání oprávnění energetického specialisty27a

 

 

 

1.

zpracování energetického auditu a energetického posudku

1 000

 

2.

zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

1 000

 

3.

provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie

1 000

 

4.

provádění kontroly klimatizačních systémů

1 000

e)

Přijetí žádosti o zrušení oprávnění energetického specialisty27a za každé oprávnění

200

f)

Přijetí žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele v energetických odvětvích

10 000

g)

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele v energetických odvětvích

5 000

h)

Přijetí žádosti o registraci společenství do registru společenství

2 000

 

Předmětem poplatku není

1.

Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.

2.

Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

3.

Zrušení nebo zánik oprávnění energetického specialisty z podnětu správního úřadu.

 

Položka 24

a)

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

1 000

b)

Další ohlášení živnosti

500

c)

Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1 000

d)

Přijetí další žádosti o koncesi

500

e)

Změna rozhodnutí o udělení koncese

500

f)

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500

g)

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

100

h)

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost

20 za každou i započatou stránku

i)

Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli

5

j)

přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona

50

 

Předmětem poplatku není

1.

Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.

2.

Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

3.

Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.

4.

Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

 

Poznámky

1.

Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

2.

Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

3.

Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

4.

Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

 

Položka 25

1.

 

 

a)

Přijetí žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75a

Kč 1 000

b)

Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75a nebo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, jejímž předmětem je změna

 

rozsahu zdravotních služeb, týkající se formy, oboru nebo druhu zdravotní péče nebo zdravotní služby,

 

místa poskytování zdravotních služeb, místa pracoviště poskytovatele zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů neodkladné péče nebo místa kontaktního pracoviště poskytovatele domácí péče, nebo

 

doby platnosti oprávnění

Kč 500

c)

Přijetí žádosti o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení

Kč 150

d)

Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb75a

Kč 100

2.

 

 

a)

Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách

Kč 1 000

b)

Změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách

Kč 500

c)

Změna identifikačních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, bydliště) fyzické osoby oprávněné k provádění externího klinického auditu v rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách včetně promítnutí těchto znění do dalších údajů v tomto rozhodnutí

Kč 100

d)

Změna obchodní firmy nebo názvu právnické osoby oprávněné k provádění externího klinického auditu v rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v tomto rozhodnutí

Kč 100

e)

Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách

Kč 150

 

Předmětem poplatku není

1.

Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změna rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení a vydání rozhodnutí o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.

2.

Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.

 

 

Poznámka

Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodu 2. písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) bodu 2. této položky.

 

Položka 25a

a)

Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu Kč 2 000

b)

Podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy, jehož předmětem je peněžité plnění

1.

do částky 20 000 Kč včetně Kč 1 000

2.

v částce vyšší než 20 000 Kč 5 % z této částky, nejvýše Kč 1 000 000

c)

Podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy, jehož předmětem není peněžité plnění Kč 2 000

 

Předmětem poplatku není

Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu v případech, kdy správní orgán může o tomto určení rozhodnout i z moci úřední.

 

Položka 25b

a)

Vydání českého národního průkazu průvodce I. stupně

Kč 1 000

b)

Vydání českého národního průkazu průvodce II. stupně

Kč 1 000

c)

Vydání českého národního průkazu průvodce I. nebo II. stupně po změně údajů

Kč 200

d)

Vydání duplikátu českého národního průkazu průvodce I. nebo II. stupně náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený

Kč 500

 

ČÁST II

 

Položka 26

a)

Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele, s výjimkou zápisu dosavadního provozovatele vozidla jako jeho nového vlastníka, v registru silničních vozidel, jde-li

 

-

o motocykl do 50 cm3

300

 

-

o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky

500

 

-

o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800

 

-

o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500

 

-

o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700

b)

Vyřazení vozidla z provozu

200

c)

Vydání tabulky registrační značky

200 za každou tabulku

d)

Vydání tabulky registrační značky na přání

5 000 za každou tabulku

e)

Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou

600 za každou tabulku

f)

Vydání tabulky zvláštní registrační značky

500 za každou tabulku

g)

Zápis změny do registru vozidel včetně zápisu dosavadního provozovatele vozidla jako jeho nového vlastníka

50 za každou změnu

h)

Vydání řidičského průkazu

200

i)

Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě

700

j)

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

50

k)

vydání karty podniku

700

l)

vydání karty dílny

700

m)

vydání karty řidiče

700

n)

rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu

300

o)

rezervace registrační značky na přání v ostatních případech

500

p)

rezervace registrační značky s výjimkou registrační značky na přání

100

q)

vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla

500

r)

zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla u vozidla vyřazeného z provozu

200

s)

podání žádosti o zasílání informací o změnách v bodovém hodnocení řidiče

100

t)

zápis mentora do registru řidičů

100

 

Osvobození

1.

Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene h) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

2.

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

3.

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu29.

4.

Od poplatku podle písmene f) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.

5.

Od poplatku podle písmene a), c) nebo g) této položky jsou osvobozeny úkony, při nichž je současně přidělena registrační značka elektrického vozidla.

 

Předmětem poplatku není

1.

Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla.

2.

Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu30.

3.

Podání žádosti o zasílání informací o změnách v bodovém hodnocení řidiče, je-li podání učiněno způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní stanoveného Ministerstvem dopravy.

4.

Zápis mentora do registru řidičů na žádost podanou spolu se žádostí o udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění osobě, ve vztahu k níž má být mentor zapsán.

 

 

Poznámky

1.

Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla jako duplikát nahrazující tento doklad při jeho odcizení a žadatel doloží jejich odcizení protokolem vydaným Policií České republiky, vybírá se poplatek podle položky 16 tohoto sazebníku.

2.

Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla. Provádí-li se společně zápis změny vlastníka i provozovatele vozidla do registru vozidel, poplatek podle písmene a) této položky se vybírá pouze jednou.

3.

Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c), f) a g) této položky.

 

Položka 26a

Udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

1 000

 

Položka 27

1.

Schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie

5 000

2.

Schválení typu samostatného technického celku vozidla podle mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti

5 000

3.

Schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, nejde-li o schválení podle bodu 1 nebo 2

2 000

4.

Schválení typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla

1 000

5.

Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie

2 500

6.

Vydání rozhodnutí o změně schválení typu samostatného technického celku vozidla podle mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti

2 500

7.

Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, nejde-li o změnu schválení podle bodu 5 nebo 6

1 000

8.

Vydání rozhodnutí o změně schválení typu systému vozidla nebo konstrukční části Vozidla

500

9.

Schválení hromadné přestavby vozidla

2 000

10.

Schválení technické způsobilosti výbavy vozidla

2 000

11.

Vydání rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti výbavy vozidla

1 000

12.

Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla

3 000

13.

Schválení přestavby vozidla

1 000

14.

Povolení výjimky z technických požadavků, které musí vozidlo splňovat

1 000

15.

Schválení typu motoru nebo rodiny motorů určených k zabudování do nesilničních mobilních strojů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie

2 500

16.

Vydání rozhodnutí o změně schválení typu motoru nebo rodiny motorů určených k zabudování do nesilničních mobilních strojů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie

1 250

 

Osvobození

Od poplatku podle bodu 13 této položky je osvobozen držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo držitel obdobného dokladu vydaného jiným členským státem Evropské unie.

 

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle bodu 13 této položky zahrnuje i zápis údajů do registru silničních vozidel a do dokladů k vozidlu.

 

Položka 27A

a)

Vydání individuální trvalé výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny

Kč 100

b)

Vydání individuální dočasné výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny

Kč 100

c)

Vydání osvědčení o udělení výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny z důvodu trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na základě povolení k dlouhodobému pobytu na území nízkoemisní zóny

Kč 100

 

Položka 28

a)

Vydání registrace k provozování autoškoly

2000

b)

Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly

1 000

c)

Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole

300

d)

Změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele v autoškole

100

e)

Vydání nebo rozšíření pověření k přezkušování řidičů

1 000

f)

Změna nebo prodloužení platnosti pověření k přezkušování řidičů

100

g)

Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče30a

200

h)

Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení30b

700

i)

Udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů30c

3 000

j)

Udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy30d

3 000

 

Položka 29

a)

Udělení oprávnění k provozování Stanice technické kontroly

3 000

b)

Vydání osvědčení k provozování Stanice technické kontroly

500

c)

Udělení oprávnění k provozování Stanice měření emisí

1 500

d)

Vydání osvědčení k provozování Stanice měření emisí

300

e)

Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování Stanice technické kontroly nebo Stanice měření emisí

200

 

Položka 30

a)

Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění

Kč 700

b)

Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění

Kč 1 500

c)

Přijetí oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani

Kč 300

d)

Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění

Kč 700

e)

Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění

Kč 1 500

f)

Přijetí žádosti o vydání muničního průkazu za každý druh muničního průkazu

Kč 700

g)

Přijetí žádosti o vydání muniční licence za každý druh muniční licence

Kč 1 500

 

Zmocnění

1.

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a), c) nebo f) této položky, až na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.

2.

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b), c) nebo g) této položky až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.

3.

Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu nebo muničního průkazu.

4.

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých spolků.

 

Osvobození

Od správních poplatků podle písmen a) a d) je osvobozen žadatel, který je příslušníkem ozbrojeného bezpečnostního sboru.

 

Poznámky

1.

Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c), f) a g) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.

2.

Za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.

 

Položka 31

a)

Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu určitou, nejdéle na

 

 

- týden

Kč 300

 

- měsíc

Kč 800

b)

Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu neurčitou, střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice

Kč 1 500

c)

Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň nebo za všechny hlavní části jedné zbraně, je-li o povolení znehodnocení nebo výrobu řezu těchto hlavních částí zbraně podána žádost současně

Kč 1 000

d)

Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo muničního průkazu

Kč 100

e)

Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem

Kč 200

f)

Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A

Kč 1 000

g)

Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A-I

Kč 200

h)

Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B

Kč 200

i)

Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní

Kč 1 500

k)

Přijetí žádosti o udělení akreditace pro zajišťování kurzu v rámci programu střelecké přípravy

Kč 1 000

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky až na 300 Kč za každou zbraň, jde-li o zbraně fyzické osoby, která žádá o povolení znehodnocení nebo výrobu řezu zbraně, jejímž je držitelem, po zániku platnosti svého zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nebo jiných případech, kdy je fyzická osoba povinna postupovat podle § 64 zákona o zbraních, nebo podává-li žádost z důvodu špatného technického stavu zbraně. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky držiteli zbrojní licence až na 300 Kč za hlavní části jedné zbraně, je-li důvodem žádosti znehodnocení nebo výroba řezu těchto hlavních částí zbraně v souvislosti s opravou nebo úpravou zbraně kategorie A, B nebo C.

 

Osvobození

Od správního poplatku podle písmen g) a h) jsou osvobozena podání učiněná elektronicky se zaručenou identitou.

 

Položka 32

a)

Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně31

10 000

b)

Kusové a opakované kusové ověřování zbraně31 nebo doplňku zbraně 31

150

c)

Ověřování zbraně 31opatřené zkušební značkou

500

d)

Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označení 31

100

e)

Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie31

500

f)

Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva 31

10 000

g)

Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci střelné zbraně, o typové kontrole střeliva a vydání rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu o posouzení shody pyrotechnického výrobku

50 % ze sazby poplatků podle písmen a), f) a g)

h)

Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně

300

i)

Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou31

1 000

 

Položka 33

a)

Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva

Kč 800

b)

Přijetí žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva nebo žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy munice

Kč 300

c)

Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo nebo žádosti o vydání povolení přepravovat munici

Kč 1 500

d)

Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu

Kč 700

e)

Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu

Kč 700

f)

Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu

Kč 100

 

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene d) této položky až na 50 Kč, vydává-li evropský zbrojní pas v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.

 

Osvobození

1.

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.

2.

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

 

Položka 34

1.

Vydání licence nebo povolení nebo změna licence nebo povolení32

a)

k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy

 

 

 

– za každou vnitrokrajskou linku a linku městské autobusové dopravy

300

 

– každou mezikrajskou linku

500

b)

k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné za každou linku

5 000

c)

k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní za každou linku

1 000

 

 

2.

Vydání povolení32 k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky

a)

k provedení jedné přepravy

1 000

b)

k provedení 2 až 5 přeprav

4 000

c)

k provedení neomezeného počtu přeprav

20 000

 

 

3.

Vydání povolení32 zahraničnímu provozovateli k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo taxislužby

5 000

4.

Vydání vstupního povolení32k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy

5 000

5.

Vydání eurolicence32

1 000

6.

Vydání opisu eurolicence32

200

7.

Vydání osvědčení řidiče32

500

8.

Vydání opisu osvědčení řidiče32

500

9.

Vydání osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu32

500

10.

Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě32 v elektronické podobě

50

11.

Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě32 v listinné podobě za každou i započatou stránku

50

12.

Udělení pověření výkonem činností souvisejících s Dohodou ADR32

5 000

13.

Vydání osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci

200

14.

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí

200

15.

Vydání průkazu řidiče taxislužby

500

16.

Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby

500

 

Zmocnění

Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 1 písmen b) a c) a bodů 2 až 4 této položky, případně sazbu poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.

 

Předmětem poplatku není

1.

Vydání licence nebo povolení k provozování dopravy z humanitárních důvodů.

2.

Vydání licence nebo povolení nebo jejich změna, jde-li o linkovou osobní dopravu provozovanou v celém rozsahu na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

3.

Změna licence spočívající výlučně ve změně názvu zastávky.

4.

Vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě při zápisu vozidla do této evidence.

 

Položka 35

Přijetí žádosti o povolení zvláštního užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace nadměrným vozidlem podle zákona o pozemních komunikacích, jde-li o

a)

jednorázové zvláštní užívání pozemní komunikace nadměrným vozidlem o hmotnosti nejvýše 60 tun

4 500

b)

jednorázové zvláštní užívání pozemní komunikace nadměrným vozidlem o hmotnosti nad 60 tun a nejvýše 150 tun

11 500

c)

jednorázové zvláštní užívání pozemní komunikace nadměrným vozidlem o hmotnosti nad 150 tun

25 000

d)

opakované zvláštní užívání pozemních komunikací nadměrným vozidlem o hmotnosti nejvýše 48 tun

22 000

e)

opakované zvláštní užívání pozemních komunikací nadměrným vozidlem o hmotnosti nad 48 tun

32 000

 

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno přijetí žádosti o povolení zvláštního užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace nadměrným vozidlem v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.

 

Položka 36

a)

Vydání povolení33ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti

 

-

10 dní a na dobu kratší než 10 dní

100

 

-

6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců

500

 

-

delší než 6 měsíců

1 000

b)

Vydání povolení33 k připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo na silnici I. třídy

1 000

c)

Vydání povolení33k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy a nebo na místní komunikaci

500

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

Předmětem poplatku není

1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.

2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu33.

 

Položka 36a

a) Vydání povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací

300

b) Udělení akreditace k provádění školení pro získání povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací

2 000

 

ČÁST III

 

 

Položka 37

1.

Vydání lodního deníku

Kč 1 000

2.

Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti inspektora určeného technického zařízení

Kč 1 000

3.

Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla

Kč 500

4.

Přijetí žádosti o vydání nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu

Kč 400

5.

Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla jiného než vůdce nebo oprávnění k obsluze plovoucího stroje

Kč 300

6.

Přijetí žádosti o vyznačení nové doby platnosti v osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla jiného než vůdce, průkazu způsobilosti člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti strojmistra podané z důvodu uplynutí doby platnosti dokladu

Kč 200

7.

Potvrzení záznamu praxe v obsluze plavidla v plavecké služební knížce

Kč 50

8.

Přijetí žádosti o udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla zajišťujícího pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2

Kč 500

9.

Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn

Kč 500

10.

Přijetí žádosti o vydání nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících nebo nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu

Kč 400

11.

Vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla, průkazu způsobilosti člena posádky plavidla, plavecké služební knížky, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn nebo průkazu způsobilosti strojmistra z důvodu jejich ztráty, zničení, odcizení nebo poškození anebo změny údaje v nich obsaženého

Kč 100

12.

Přijetí žádosti o pověření prováděním školení určeného pro člena posádky plavidla nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících

Kč 3 000

13.

Přijetí žádosti o schválení technické způsobilosti simulátoru k ověřování praktických dovedností vůdce plavidla nebo praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru

Kč 20 000

14.

Přijetí žádosti o udělení oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla nebo o vydání mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla

Kč 500

15.

Přijetí žádosti o vydání nového průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu

Kč 400

16.

Vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla z důvodu jeho ztráty, zničení, odcizení nebo poškození anebo změny údaje v něm obsaženého

Kč 100

17.

Provedení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla plavebním úřadem

Kč 500

18.

Přijetí žádosti o pověření prováděním zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla

Kč 2 000

19.

Provedení zkoušky, kterou se prokazuje odborná způsobilost k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Kč 1 500

20.

Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu

Kč 1 500

21.

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu

Kč 200

 

Položka 38

a)

Vydání a prodloužení platnosti osvědčení plavidla ve vnitrozemské plavbě pro

 

-

malá plavidla

500

 

-

plovoucí zařízení, jejichž délka je menší než 20 m

500

 

-

plovoucí zařízení, jejichž délka je 20 m a více

800

 

-

ostatní plavidla

1 000

b)

Technická prohlídka ke schválení způsobilosti plavidla

 

-

malá plavidla bez strojního pohonu a plachetnice, které jsou bez obytné kajuty

1 000

 

-

malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem, vodní skútry), jejichž součin délky, šířky a ponoru je nejvýše 30 m3

2 500

 

-

malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem), jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší než 30 m3, nejvýše však 60 m3

4 500

 

-

malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem), jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší než 60 m3

6 000

 

-

převozní lodě s obsaditelností nejvýše 12 osob

2 000

 

-

plovoucí zařízení, jejichž délka je menší než 20 m a obsaditelnost nepřesahuje 12 osob a jsou bez obytných prostor

800

 

-

plovoucí zařízení, jejichž délka je menší než 20 m a obsaditelnost nepřesahuje 12 osob a mají obytné prostory

3 500

c)

Vydání cejchovního průkazu k plavidlu

 

-

určenému k přepravě nákladů

10 000

 

-

neurčenému k přepravě nákladů

5 000

d)

Prodloužení platnosti cejchovního průkazu k plavidlu

 

-

určenému k přepravě nákladů

5 000

 

-

neurčenému k přepravě nákladů

2 500

e)

Vystavení prozatímního osvědčení

300

f)

Vystavení povolení pro umístění plavidla na vodní cestě anebo povolení k provozování zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky

500

g)

Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle

100 za každý druh zařízení

 

Předmětem poplatku není

1. Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu g) této položky před vydáním osvědčení plavidla.

2. Vydání duplikátu osvědčení plavidla.

 

Poznámky

1.

Ponorem uváděným v písmeni b) této položky se rozumí ponor bez ohledu na kýl a jiné pevně uchycené příslušenství na dně plavidla.

2.

Za provedení pravidelné technické prohlídky, technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla nebo technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru se vybere poplatek ve výši 60 % sazby poplatku uvedené v písmeni b).

3.

Za provedení technické prohlídky ke schválení technické způsobilosti rekreačního plavidla nebo vodního skútru s označením CE a prohlášením o shodě nebo sériově vyrobeného malého plavidla, pro které výrobce vydal typové osvědčení, se vybere poplatek ve výši 40 % sazby poplatku uvedené v písmeni b).

 

 

 

 

 

Položka 39

a)

Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení

2000

b)

Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla

6 000

c)

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla nebo změna údajů o plavidle do plavebního rejstříku a lodních dokladů

200

d)

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele malého plavidla nebo změna údajů o malém plavidle do rejstříku malých plavidel a do lodních dokladů

100

e)

Zápis plavidla do plavebního rejstříku nebo jeho výmaz z plavebního rejstříku

200

f)

Zápis malého plavidla do rejstříku malých plavidel nebo jeho výmaz z rejstříku malých plavidel

100

g)

Schválení opravy nebo přestavby zasahující do konstrukce plavidla34

2000

 

Předmětem poplatku není

Zápis změny uvedené v písmenech c) a d) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.

 

Poznámka

Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.

 

Položka 40

a)

Vydání povolení pro zvláštní přepravu

1 500

b)

Vydání povolení k provozování pozemní části přístavu

2 000

c)

Vydání povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště

1 000

d)

Vydání povolení k provozování půjčovny malých plavidel

2 000

e)

Vydání povolení pro konání akce na sledované vodní cestě

500

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.

 

Položka 41

a)

Vydání námořnické knížky

500

b)

Vydání průkazu způsobilosti

 

-

člena strážní služby

1 500

 

-

důstojníka

2 000

 

-

kapitána

3 000

 

-

ostatních členů posádky lodě

1 000

 

-

velitele námořní jachty nebo k vedení rekreační jachty

500

c)

Prodloužení platnosti průkazu způsobilosti nebo jeho výměna

400

d)

Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti

 

-

důstojníka

2 000

 

-

kapitána

3 000

e)

Vydání dokladu uvedeného v písmenech a) až d) (duplikátu) náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený

400

f)

Vydání osvědčení o zdravotní způsobilosti Kč 200

 

 

 

Položka 42

a)

Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku, jde-li

 

-

o námořní jachty, jejichž délka trupu nepřesahuje 12 m včetně

10 000

 

-

o námořní jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m

15 000

 

-

o námořní obchodní lodě (dále jen „lodě“)

100 000

 

-

o cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům

130 000

b)

Zápis rozestavěné lodě do námořního rejstříku včetně potvrzení o zápisu

50 000

 

-

cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům

65 000

c)

Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence rekreačních jachet, jde-li

 

-

o rekreační jachty, jejich délka trupu nepřesahuje 12 m včetně

5 000

 

-

o rekreační jachty jejichž délka trupu přesahuje 12 m

10 000

 

Položka 43

a)

Zápis výmazu námořního plavidla do námořního rejstříku včetně potvrzení o výmazu, jde-li

 

-

o námořní jachty

2 000

 

-

o námořní lodě

10 000

b)

Zápis o vyřazení rekreační jachty z evidence rekreačních jachet včetně potvrzení o vyřazení

2 000

 

Položka 44

a)

Udělení prozatímního povolení k plavbě lodě

10 000

b)

Udělení prozatímního povolení k plavbě námořní jachtě

3 000

c)

Vydání lodních listin, jde-li

 

-

o námořní nebo rekreační jachty

1 000

 

-

o námořní lodě

2 500

 

Položka 45

a)

Vydání povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu

 

-

mezinárodní veřejné

20 000

 

-

mezinárodní neveřejné

15 000

 

-

vnitrostátní veřejné

10 000

 

-

vnitrostátní neveřejné

5 000

b)

Změna povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu 15 % sazby poplatků podle písmene a) této položky

c)

Schválení provozní způsobilosti letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností

 

-

vyšší než 10 tun

50 000

 

-

10 tun a nižší

15 000

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém.

 

Položka 46

Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zřizování zařízení a provádění činností, které nesouvisí s leteckým provozem v ochranném pásmu leteckých staveb

5 000

 

Položka 47

a)

Vydání licence tuzemskému leteckému dopravci k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy

80 000

b)

Vydání licence tuzemskému leteckému dopravci k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy letadlem s maximální vzletovou hmotností

 

 

 

-

10 tun a nižší nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující 20 včetně a menším

30 000

 

-

vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující větším než 20

80 000

c)

Prodloužení platnosti nebo jiná změna osvědčení leteckého provozovatele nebo změna licence

3 000

 

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení leteckého provozovatele Úřadem pro civilní letectví.

 

Položka 48

a)

Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz z rejstříku letadel anebo změna údajů zapisovaných do rejstříku letadel pro letadla s maximální vzletovou hmotností

 

-

vyšší než 10 tun

8 000

 

-

10 tun a nižší

3 000

b)

Vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu nebo jeho duplikátu

1 000

c)

Další vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu z důvodu změny údajů nebo z důvodu jeho zaplnění apod.

100

d)

Teoretická zkouška pro vydání průkazu způsobilosti pilota letounů nebo vrtulníků nebo technika údržby letadel nebo kvalifikace IR

5 000

e)

Ostatní teoretické zkoušky pro vydání průkazu způsobilosti leteckého personálu, včetně zkoušky z angličtiny

2 000

f)

Ověření odborné způsobilosti praktickou zkouškou

500

g)

Vydání dokladu letadla (palubní deník, letadlová kniha apod.)

500

h)

Zápis a výmaz zástavního práva k letadlu nebo jeho části

2 000

i)

Přidělení letadlové adresy

500

j)

Teoretická zkouška pro vydání průkazu parašutisty

500

 

Poznámky

1.

Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví35.

2.

Úkon zpoplatňovaný podle písmene g) se vybere v případě vydání druhého a dalších dokladů letadla. První vydání dokladu je zpoplatněno v poplatku za zápis letadla do rejstříku letadel.

 

Položka 49

a)

Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky35

20 000

b)

Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě organizaci84 , k výrobě organizaci85 , nebo schvalovacího dopisu k výrobě organizaci75

 

-

do 10 zaměstnanců

15 000

 

-

11 – 30 zaměstnanců včetně

30 000

 

-

31 – 50 zaměstnanců včetně

45 000

 

-

nad 50 zaměstnanců

60 000

c)

Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkoušení, instalacím, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám leteckých pozemních zařízení

20 000

d)

Vydání osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti84

 

-

bezmotorových letadel, letadel s pístovým motorem/motory a letadel s jedním turbínovým motorem

15 000

 

-

letadel s více než jedním turbínovým motorem

40 000

e)

Vydání doporučení pro zahraniční letecký úřad pro vydání oprávnění k údržbě v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie76 nebo mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu

50 % poplatku pod písmenem b)

 

Poznámky

1.

Při žádosti organizace na prodloužení platnosti nebo změnu oprávnění se vybírá poplatek ve výši 1/3 sazby této položky. U písmene b) se vybírá poplatek podle aktuálního počtu zaměstnanců v době podání žádosti a u písmene d) se vybírá poplatek podle nově schvalovaného rozsahu oprávnění.

2.

Počtem zaměstnanců organizace uvedených v písmenu b) se rozumí počet zaměstnanců přímo zapojených do provádění, řízení, plánování, technického a materiálního zabezpečení údržby, resp. výroby včetně systému jakosti.

3.

U položek b) a d) se vybírá roční udržovací poplatek ve výši 1/3 poplatku za udělení oprávnění.

4.

Za udělení výjimky v maximální délce trvání dvou měsíců pro vydané oprávnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie76** se vybírá poplatek ve výši 10 % sazby za vydané oprávnění.

5.

Za udělení výjimky s dobou platnosti delší než 2 měsíce a za udělení opakované výjimky pro vydané oprávnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie76** se vybírá poplatek ve výši 30 % sazby za vydané oprávnění.

 

Položka 50

a)

Vydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu

20 000

b)

Změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu

10 000

c)

Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti

 

-

jde-li o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace

1 000

 

-

jde-li o občana státu, který není členským státem Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace

3 000

 

Poznámka

Změnou osvědčení se rozumí i změna jeho příloh.

 

Položka 51

1.

Přijetí žádosti o povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu

10 000

2.

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti nebo změnu povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu

1 500

3.

Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozu bezpilotních systémů ve specifické kategorii provozu

4 000

4.

Změna dokladu osvědčujícího oprávnění k provozu bezpilotních systémů ve specifické kategorii provozu

400

5.

Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozu lehkých bezpilotních systémů ve specifické kategorii provozu

25 000

6.

Změna osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů

2 500

7.

Provedení dodatečné zkoušky z teoretických znalostí žadatele o vydání osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému Úřadem pro civilní letectví

500

8.

Přijetí žádosti o udělení oprávnění spolku k provádění rekreačních, sportovních nebo soutěžních letů anebo veřejných leteckých vystoupení bezpilotními systémy

10 000

9.

Změna rozhodnutí o udělení oprávnění spolku k provádění rekreačních, sportovních nebo soutěžních letů anebo veřejných leteckých vystoupení bezpilotními systémy

2 500

10.

Přijetí žádosti o udělení souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení

3 000

 

Osvobození

1.

Od poplatku podle bodu 10 této položky jsou osvobozena letecká veřejná vystoupení s výhradní účastí bezpilotních systémů.

2.

Od poplatku podle bodu 10 této položky jsou dále osvobozeny propagační parašutistické akce, které jsou součástí programů jiných společenských nebo kulturních akcí.

 

Položka 52

a)

Vydání rozhodnutí o pověření podle přímo použitelného předpisu Evropské unie77 k poskytování

 

-

letových provozních služeb v rozsahu oblastní služby řízení, přibližovací služby řízení a letištní služby řízení

20 000

 

-

ostatních letových provozních služeb mimo služby uvedené pod písmenem a) a meteorologických služeb

10 000

b)

Vydání osvědčení k poskytování letových navigačních služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské unie77 pro

 

-

poskytování letových provozních služeb v rozsahu oblastní služby řízení

80 000

 

-

poskytování letových provozních služeb v rozsahu přibližovací služby řízení pro letiště s velkou hustotou provozu

50 000

 

-

poskytování letových provozních služeb v rozsahu letištní služby řízení pro letiště s velkou hustotou provozu

50 000

 

-

poskytování letových provozních služeb v rozsahu přibližovací služby řízení pro letiště s malou a střední hustotou provozu

30 000

 

-

poskytování letových provozních služeb v rozsahu letištní služby řízení pro letiště s malou a střední hustotou provozu

30 000

 

-

poskytování ostatních letových provozních služeb

10 000

 

-

poskytování meteorologické služby, letecké informační služby, navigačních služeb, komunikačních služeb nebo přehledových služeb

20 000

c)

Vydání povolení k poskytování služby při předletové přípravě a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti nebo k poskytování služby tvorby letových postupů

20 000

d)

Změna povolení k poskytování služby při předletové přípravě a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti nebo k poskytování služby tvorby letových postupů

2 000

e)

Vyhrazení části vzdušného prostoru opatřením obecné povahy, přesáhne-li doba vyhrazení 24 hodin v průběhu tří dnů po sobě jdoucích nebo vymezení části vzdušného prostoru opatřením obecné povahy z důvodu ochrany práv či oprávněných zájmů žadatele

20 000

 

Poznámky

1.

V případě rozhodnutí o pověření podle písmene a) k poskytování více služeb v rámci jednoho rozhodnutí vybírá se poplatek pouze za jedno pověření s nejvyšší sazbou v rámci vydaného rozhodnutí.

2.

V případě vydání osvědčení podle písmene b) k poskytování více letových navigačních služeb v rámci jednoho osvědčení vybírá se poplatek pouze za jedno poskytování služeb s nejvyšší sazbou v rámci vydaného osvědčení.

3.

Za změnu osvědčení vydaného podle písmene b) se vybírá poplatek ve výši 1/3 sazby za vydání osvědčení. V případě doplnění další poskytované služby k již vydanému osvědčení podle písmene b) se vybírá poplatek jako při vydání osvědčení pro tuto službu.

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene e) jsou osvobozeny akce sportovního charakteru nebo pro potřeby Armády České republiky.

 

Položka 53

a)

Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání

10 000

b)

Prodloužení platnosti nebo změna rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání

2 000

 

Položka 54

a)

Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)

b)

Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)

c)

Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)

d)

Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D)

e)

Vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)

 

A

B

C

D

E

 

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Balóny a vzducholodě

8 000

1 000

4 000

-

-

Kluzáky

15 000

3 000

5 000

1 000

-

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

25 000

5 000

8 000

2 000

2 000

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti včetně

40 000

10 000

10 000

5 000

4 000

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti

80 000

25 000

35 000

15 000

10 000

f)

Schválení změny Osvědčení hlukové způsobilosti pro letadlo – 10 % sazby poplatku pod písmenem E

g)

Rozhodnutí o schválení nevýznamné konstrukční změny/modifikace

 

Sazba v Kč

Balóny a vzducholodě

500

Kluzáky

1 500

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

2 500

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti včetně

5 000

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti

12 500

 

Poznámky

1.

Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla.

2.

Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.

 

Položka 55

a)

Vydání osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)

b)

Prodloužení platnosti osvědčení letové způsobilosti, zvláštního osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G)

c)

Vydání zvláštního osvědčení letové způsobilosti

s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)

s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)

d)

Vydání osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (sazba poplatku pod písmenem F)

e)

Vydání exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)

f)

Vydání povolení k letu

s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)

s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)

g)

Schválení letových podmínek

pro povolení k letu s platností do 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem G)

pro povolení k letu s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)

h)

Vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti

vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti na základě předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)

vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti bez předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba pod písmenem F)

i)

Vrácení zadrženého osvědčení letové způsobilosti 50 % poplatku pod písmenem F

j)

Schválení Programu údržby pro letadlo 50 % sazby poplatku pod písmenem F

k)

Schválení změny Programu údržby pro letadlo 10 % sazby poplatku pod písmenem F

l)

Schválení MEL pro letadlo 40 % sazby poplatku pod písmenem F

m)

Schválení změny MEL pro letadlo 10 % sazby poplatku pod písmenem F

n)

Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78 s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností do 5 700 kg 10 % sazby poplatku pod písmenem F

o)

Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78 s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností nad 5 700 kg 10 % sazby poplatku pod písmenem F

p)

Udělení opakované výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78 nebo výjimky vztahující se na více letadel nebo výjimky s platností delší než dva měsíce dle sazby poplatku pod písmenem F

q)

Schválení systému technického deníku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie79 dle sazby poplatku pod písmenem G

 

Sazba v Kč

Sazba v Kč

 

F

G

Balóny a vzducholodě

2 000

300

Kluzáky

5 000

300

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

6 000

500

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti včetně

10 000

700

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti

25 000

3 000

Motory–pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel

2 000

Motory–pístové

3 000

Motory–turbovrtulové, turbohřídelové a proudové

5 000

Vrtule s pevným úhlem nastavení listu

2 000

Vrtule–přestavitelné na zemi

2 500

Vrtule–stavitelné za letu

3 000

r)

Schválení změny systému technického deníku pro letadlo – 10 % sazby poplatku pod písmenem G, nejméně však 100 Kč

 

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.

 

Poznámka

Bude-li vydáváno nové osvědčení letové způsobilosti společně s osvědčením kontroly letové způsobilosti vybírá se poplatek pouze za osvědčení letové způsobilosti.

 

Položka 56

a)

Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení

u motoru (sazba poplatku pod písmenem H)

u vrtule (sazba poplatku pod písmenem K)

b)

Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení

u motoru (sazba poplatku pod písmenem I)

u vrtule (sazba poplatku pod písmenem L)

c)

Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu

u motoru (sazba poplatku pod písmenem J)

u vrtule (sazba poplatku pod písmenem M)

 

 

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Motory

H

I

J

- pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel

5 000

2 500

2 500

- pístové

10 000

5 000

5 000

turbovrtulové, turbohřídelové a proudové

20 000

8 000

10 000

Vrtule

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

 

K

L

M

- s pevným úhlem nastavení listu dřevěné

2 000

1 000

1 000

- s pevným úhlem nastavení listu kovové a kompozitové

3 000

2 000

2 000

- přestavitelné na zemi

5 000

3 000

3 000

- stavitelné za letu

8 000

4 000

4 000

 

Poznámka

Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.

 

Položka 57

a)

Vydání rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví

2 000

b)

Vydání rozhodnutí o schválení způsobilosti leteckých pozemních zařízení

 

-

světelná zařízení a součásti soustav světelných zařízení

3 000

 

-

pozemní elektronická zabezpečovací zařízení

5 000

 

-

pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování způsobilosti letadel

5 000

 

-

pozemní zdroje energií pro letadla

3 000

 

-

letecké trenažéry

30 000

 

-

letecké simulátory

50 000

 

-

zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných účinků na pohybovaných plochách letišť

3 000

 

-

zařízení určená pro přepravu nákladů na palubě letadla

3 000

c)

Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví 25 % sazby poplatku podle písmene a) této položky.

 

Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.

 

Poznámky

1.

Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.

2.

Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmene b) této položky.

 

Položka 58

a)

Vydání rozhodnutí o zařazení železniční dráhy do kategorie nebo o změně kategorie železniční dráhy

2 000

b)

Vydání úředního povolení k provozování dráhy

 

-

celostátní nebo regionální

10 000

 

-

speciální, tramvajové, trolejbusové nebo místní anebo vlečky s délkou její dopravní cesty delší než 1 000 m

3 000

 

-

vlečky s délkou dopravní cesty 1 000 m včetně a kratší

1 500

 

-

lanové

1 000

c)

Změna úředního povolení k provozování dráhy

1 000

d)

Přijetí návrhu provozovatele dráhy na zrušení úředního povolení k provozování dráhy

500

e)

Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze

 

-

celostátní nebo regionální

10 000

 

-

speciální, tramvajové, trolejbusové nebo místní anebo vlečce

3 000

f)

Změna licence k provozování drážní dopravy

1 000

g)

Přijetí návrhu dopravce na odejmutí licence

500

h)

Vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí nebo o jeho změně

500

i)

Vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo osvědčení dopravce, nejde-li o vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo osvědčení dopravce z důvodu omezení provozování dráhy nebo drážní dopravy

5 000

j)

Vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo osvědčení dopravce v případě změny údaje obsaženého v osvědčení, nejde-li o změnu údaje v osvědčení dopravce o druhu, rozsahu nebo oblasti provozu

1500

k)

Vydání licence strojvedoucího

500

l)

Udělení akreditace k provádění školení pro získání licence strojvedoucího a osvědčení strojvedoucího nebo akreditace k provádění školení zaměstnanců provozovatele dráhy celostátní nebo regionální a zaměstnanců dopravce provozujícího drážní dopravu na této dráze

3 000

 

 

Položka 59

a)

Vydání povolení typu vozidla pro hnací drážní vozidlo

Kč 30 000

b)

Vydání povolení typu vozidla pro tažené drážní vozidlo určené pro přepravu osob nebo speciálně konstruované drážní vozidlo s vlastním pohonem určené k výstavbě, opravám a údržbě drah

Kč 15 000

c)

Vydání povolení typu vozidla pro tažené drážní vozidlo určené pro přepravu věcí nebo zvířat nebo speciálně konstruované drážní vozidlo bez vlastního pohonu určené k výstavbě, opravám a údržbě drah

Kč 10 000

d)

Schválení typu drážního vozidla pro elektrickou lokomotivu, elektrickou jednotku, motorovou lokomotivu, motorový vůz, osobní vůz s rychlostí nad 160 km/h, vozidlo dráhy speciální určené pro přepravu cestujících, tramvaj nebo trolejbus

Kč 30 000

e)

Schválení typu drážního vozidla pro osobní vůz s rychlostí do 160 km/h nebo speciálně konstruované železniční vozidlo s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah

Kč 15 000

f)

Schválení typu drážního vozidla pro nákladní vůz nebo speciálně konstruované železniční vozidlo bez vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah

Kč 10 000

g)

Vydání povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel na trh, bylo-li vydáno povolení typu vozidla

Kč 500

h)

Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh, nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro hnací drážní vozidlo

Kč 30 000

i)

Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh, nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro tažené drážní vozidlo určené pro přepravu osob nebo speciálně konstruované drážní vozidlo s vlastním pohonem určené k výstavbě, opravám a údržbě drah

Kč 15 000

j)

Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh, nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro tažené drážní vozidlo určené pro přepravu věcí nebo zvířat nebo speciálně konstruované drážní vozidlo bez vlastního pohonu určené k výstavbě, opravám a údržbě drah

Kč 10 000

k)

Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla

Kč 500

l)

Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla v případě jeho obnovy nebo modernizace, v případě rozšíření oblasti jeho provozu nebo v případě změny technické specifikace pro interoperabilitu

Kč 5 000

m)

Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od schváleného typu bez ohledu na počet odchylek

Kč 5 000

n)

Zápis drážního vozidla do registru vozidel nebo změna zapsaných údajů

Kč 1 000

o)

Vydání osvědčení osoby zabezpečující údržbu

Kč 5 000

p)

Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla

Kč 100

q)

Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení pro lanovou dráhu nebo lyžařský vlek

Kč 1 000

r)

Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení pro určená technická zařízení jiná než uvedená v písmenu q)

Kč 200

s)

Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu

Kč 100

 

Poznámka

Poplatek podle písmene q) nebo r) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu.

 

 

Položka 59a

a)

Posouzení ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy

Kč 1 500

b)

Vydání rozhodnutí o rozporu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách

Kč 1 000

c)

Vydání rozhodnutí o rozporu rozsahu přidělené kapacity nebo postupu při jejím přidělení se zákonem o dráhách

Kč 1 000

d)

Vydání rozhodnutí o rozporu smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní, nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce nebo jejího návrhu se zákonem o dráhách

Kč 1 000

 

ČÁST IV

 

Položka 60

1.

Vydání

 

a)

oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem

1 000

 

 

-

změna oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem

500

 

b)

povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem

1 500

 

 

-

změna povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem

750

 

c)

povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin

500

 

d)

povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin

300

 

e)

povolení trhacích prací a ohňostrojné práce

300

 

f)

povolení důlního díla nebo důlní stavby, nezahrnuté v povolení uvedeném v písmenu b)

300

 

g)

povolení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky

300

 

h)

povolení k používání typu důlního stroje, zařízení nebo pomůcky

500

 

i)

povolení k používání typu důlního přístroje

300

 

j)

rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně dobývacího prostoru

1 500

 

k)

povolení38 k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí

1 000

 

 

-

změna povolení k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí

500

 

2.

Vydání rozhodnutí38

 

a)

o stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí

2 000

 

b)

o určení významných výzkumných nebo průzkumných geologických děl

1 000

 

c)

o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí

1 000

 

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o zrušení nebo změně dobývacího prostoru uvedené v bodě 1 písm. j) této položky vydávané správním úřadem z vlastního podnětu.

 

Poznámka

Poplatek podle bodu 1 odrážek u písmen a), b) a k) této položky se vybírá, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění, změnu předmětu činnosti v povolení nebo změnu podmínek v povolení k prvému použití výbušniny.

 

Položka 61

1.

Přijetí žádosti o

 

a)

vydání licence k provozování zoologické zahrady38a

10 000

 

b)

vydání licence na zpracování, balení nebo přebalování kaviáru jeseterovitých ryb38b

10 000

 

c)

vydání licence pro výrobce nebo distributora značek k označování exemplářů druhů volně žijících živočichů38b

1 000

 

d)

vydání povolení k vývozu, dovozu nebo přemístění exemplářů druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího zboží vyrobeného z kožešin živočichů, na které se vztahuje omezení dovozu38b

1 000

 

e)

vydání povolení k vývozu zvláště chráněných živočichů nebo rostlin38b

1 000

 

f)

vydání potvrzení o putovní výstavě38c na 1 až 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b

1 000

 

g)

vydání potvrzení o putovní výstavě na více než 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b

2 000

 

h)

vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na 1 až 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b

100

za každý exemplář

 

i)

vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na více než 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b

2 000

2.

Vydání

 

a)

číslovaného kroužku k předepsanému označení ptáka, který je exemplářem38b

20

 

b)

značky k označení exempláře druhu volně žijících živočichů38b

20

 

c)

potvrzené fotokopie kopie pro držitele dovozního povolení38d

30

 

Osvobození

1.

Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem.

2.

Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu nebo o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.

3.

Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.

4.

Od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b) této položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné značky pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.

5.

Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.

 

Položka 62

a)

Ověření platnosti puncovní značky

20

b)

Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky nebo odpovědnostní značky

200

c)

Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky

40

d)

Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin

400

e)

Vydání rozhodnutí39 o ponechání přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky

100

 

Předmětem poplatku není

Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.

 

Položka 63

a)

Přijetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů 40

100 000

b)

Přijetí návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení40

10 000

 

Položka 64

Přijetí žádosti o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů41

Kč 3 000

Přijetí žádosti o změnu zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů41

Kč 1 000

Přijetí žádosti o schválení systému certifikovaných dodavatelů41

Kč 20 000

Přijetí žádosti o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů41

Kč 5 000

 

 

 

 

Položka 65

1.

Přijetí žádosti o udělení

a)

bankovní licence bance se sídlem na území České republiky

Kč 200 000

b)

bankovní licence zahraniční bance, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky

Kč 200 000

c)

povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou

Kč 200 000

d)

povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky

Kč 200 000

e)

povolení k provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky

Kč 200 000

f)

povolení k činnosti ústřední protistrany

Kč 200 000

g)

povolení k činnosti systémově významného obchodníka

Kč 100 000

h)

povolení k činnosti pobočky zahraničního systémově významného obchodníka

Kč 100 000

2.

Přijetí žádosti o povolení

a)

k činnosti centrálního depozitáře

Kč 200 000

b)

k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Kč 100 000

c)

k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Kč 50 000

d)

k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Kč 20 000

e)

k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie

Kč 100 000

f)

k činnosti organizátora regulovaného trhu

Kč 100 000

g)

k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

Kč 100 000

h)

k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Kč 100 000

i)

k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Kč 100 000

j)

k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, má-li se stát speciálním fondem nebo standardním fondem

Kč 100 000

k)

k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování

Kč 100 000

l)

ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva

Kč 100 000

m)

k činnosti penzijní společnosti

Kč 100 000

n)

k vytvoření důchodového fondu státních dluhopisů, konzervativního důchodového fondu, vyváženého důchodového fondu a dynamického důchodového fondu

Kč 100 000

o)

k činnosti platební instituce

Kč 50 000

p)

k činnosti správce informací o platebním účtu

Kč 25 000

q)

k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

Kč 10 000

r)

k činnosti instituce elektronických peněz

Kč 50 000

s)

k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Kč 10 000

t)

k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů a nehodlá-li poskytovat investiční služby

Kč 50 000

u)

k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů a nehodlá-li poskytovat investiční služby

Kč 50 000

v)

k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, má-li se stát fondem kvalifikovaných investorů

Kč 50 000

w)

k činnosti hlavního administrátora

Kč 20 000

x)

k činnosti investičního zprostředkovatele

Kč 10 000

y)

k činnosti administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/101184

Kč 100 000

3.

Přijetí žádosti o registraci

a)

administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/101184

Kč 50 000

b)

panevropského osobního penzijního produktu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238

Kč 10 000

4.

Přijetí žádosti o povolení

a)

k činnosti směnárníka

Kč 10 000

b)

k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí

Kč 10 000

c)

k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn

Kč 10 000

d)

k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování

Kč 20 000

e)

k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajů

Kč 100 000

f)

k činnosti správce nevýkonného úvěru

Kč 20 000

5.

Přijetí žádosti o změnu

a)

bankovní licence banky se sídlem na území České republiky

Kč 70 000

b)

bankovní licence pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě

Kč 70 000

c)

v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny

Kč 70 000

d)

v rozsahu povolené činnosti pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu

Kč 70 000

e)

povolení k činnosti centrálního depozitáře

Kč 70 000

f)

povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 4zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Kč 30 000

g)

povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Kč 70 000

h)

povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Kč 50 000

i)

povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v jiné změně

Kč 35 000

j)

povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie

Kč 35 000

k)

povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu

Kč 35 000

l)

povolení k činnosti ústřední protistrany

Kč 70 000

m)

povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

Kč 35 000

n)

povolení k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajů

Kč 35 000

6.

Přijetí žádosti o schválení změny pravidel vypořádacího systému Kč 10 000

7.

Přijetí žádosti o změnu

a)

povolení k činnosti investiční společnosti

Kč 35 000

b)

povolení k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Kč 35 000

c)

povolení k činnosti samosprávného investičního fondu

Kč 35 000

d)

povolení k činnosti hlavního administrátora

Kč 35 000

e)

pravidel platebního systému s neodvolatelností zúčtování

Kč 35 000

f)

povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva

Kč 35 000

g)

povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

Kč 5 000

h)

povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Kč 5 000

i)

povolení k činnosti platební instituce

Kč 20 000

j)

povolení k činnosti instituce elektronických peněz

Kč 20 000

k)

povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování

Kč 10 000

8.

Přijetí žádosti

a)

o schválení převodu pojistného kmene nebo jeho částí

Kč 20 000

b)

o schválení převodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho částí

Kč 20 000

c)

o udělení souhlasu s nakládáním aktiv pobočky zajišťovny z třetího státu jako jistiny složené na účet zvlášť k tomu zřízený

Kč 20 000

9.

Přijetí žádosti o

a)

udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 10 000

b)

akreditaci podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 25 000

c)

prodloužení akreditace podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 10 000

d)

zápis investičního fondu s právní osobností, který není samosprávným fondem, podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 2 000

e)

zápis standardního fondu nebo údajů o podfondu standardního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 20 000

f)

zápis depozitáře investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 2 000

g)

zápis likvidátora nebo nuceného správce podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 2 000

h)

dodatečné povolení k výkonu činností odpovídajících investičním službám investiční společnosti nebo zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem

Kč 35 000

i)

povolení pro účely označení podílového a svěřenského fondu

Kč 10 000

j)

určení, zda je Česká republika jediným referenčním státem zahraniční osoby podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 20 000

k)

udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

Kč 50 000

l)

udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr

Kč 10 000

m)

akreditaci podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr

Kč 25 000

n)

prodloužení akreditace podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr

Kč 10 000

o)

akreditaci podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

Kč 25 000

p)

prodloužení akreditace podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

Kč 10 000

q)

udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištěn

Kč 10 000

r)

akreditaci podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění

Kč 25 000

s)

prodloužení akreditace podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění

Kč 10 000

t)

udělení souhlasu s podstatnou změnou podle § 314 zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Kč 5 000

u)

zápis zahraničního investičního fondu do seznamu podle § 597 zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Kč 10 000

10.

Zápis

a)

oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr

Kč 2 000

b)

oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného

Kč 2 000

c)

oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění

Kč 2 000

d)

oprávnění k činnosti doplňkové-ho pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění

Kč 2 000

e)

oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 2 000

f)

oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

Kč 2 000

11.

Prodloužení

a)

oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

Kč 25 000

b)

oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr

Kč 2 500

c)

oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr

Kč 500

d)

oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného

Kč 500

e)

povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

Kč 2 500

f)

oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

Kč 500

g)

oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění

Kč 2 500

h)

oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění

Kč 500

i)

oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění

Kč 500

j)

oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 2 500

k)

oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 500

 

 

Poznámka

Poplatníkem poplatku za přijetí žádosti o zápis podle bodu 10 nebo za prodloužení oprávnění podle bodu 11 písm. c), d) f), h), i) nebo k) je zastoupený. Poplatek za prodloužení akreditace, povolení nebo oprávnění je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění a nejpozději ve lhůtě 3 dnů přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění.

 

Položka 66

1.

Přijetí žádosti o udělení

a)

předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími banku

Kč 20 000

b)

předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské pojišťovně nebo k jejímu ovládnutí

Kč 20 000

c)

předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské zajišťovně nebo k jejímu ovládnutí

Kč 20 000

d)

předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátoru regulovaného trhu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími organizátora regulovaného trhu

Kč 20 000

e)

předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníku s cennými papíry nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry

Kč 20 000

f)

předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími centrálního depozitáře

Kč 20 000

g)

souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti, hlavním administrátorovi nebo samosprávném investičním fondu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími investiční společnost, hlavního administrátora nebo samosprávný investiční fond

Kč 20 000

h)

souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti investiční společnosti na jiné právnické osobě nebo k ovládnutí jiné právnické osoby

Kč 20 000

i)

předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na penzijní společnosti nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími penzijní společnosti

Kč 20 000.

j)

předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na spořitelním a úvěrním družstvu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími spořitelní a úvěrní družstvo

Kč 20 000

k)

předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na ústřední protistraně nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími protistranu

Kč 20 000

2.

Přijetí žádosti o udělení

a)

předchozího souhlasu se změnou v osobě vedoucího pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu

Kč 5 000

b)

předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry

Kč 5 000

c)

předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby pobočky zahraniční osoby, která poskytuje investiční služby na území České republiky a která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie

Kč 5 000

d)

předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, hlavního administrátora nebo zahraniční osoby s povolením podle § 481 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 5 000

e)

předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími penzijní společnosti

Kč 20 000

f)

předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na spořitelním a úvěrním družstvu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími spořitelní a úvěrní družstvo

Kč 20 000

g)

předchozího souhlasu k výkonu funkce osoby, která není vedoucí osobou obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu a skutečně řídí činnost tohoto obhospodařovatele nebo investičního fondu

Kč 5 000

3.

Přijetí žádosti o schválení

 

osoby ve vedení spořitelního a úvěrního družstva

Kč 5 000

4.

Přijetí žádosti o udělení

a)

souhlasu bance k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí

Kč 20 000

b)

souhlasu k fúzi nebo rozděleníbanky nebo převodu jmění na banku jakožto společníka

Kč 20 000

c)

souhlasu ke snížení základního kapitálu banky nebo k úhradě ztráty

Kč 20 000

d)

předchozího souhlasu k přeměně tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny

Kč 20 000

5.

Přijetí žádosti o povolení

a)

k fúzi, rozdělení investiční společnosti nebo převodu jmění na společníka podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 20 000

b)

k fúzi nebo rozdělení fondu kolektivního investování s právní osobností nebo k převodu jmění na společníka, jímž je tento fond, podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 20 000

c)

k fúzi penzijní společnosti

Kč 20 000

d)

k fúzi, k rozdělení nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění obchodníka s cennými papíry na jeho akcionáře nebo společníka nebo k převodu jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry

Kč 20 000

e)

k fúzi, k rozdělení nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho společníka nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho akcionáře nebo společníka anebo k převodu obchodního jmění jiné osoby na organizátora regulovaného trhu

Kč 20 000

f)

k fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího systému nebo k převodu jmění jiné osoby na centrálního depozitáře

Kč 20 000

g)

k fúzi, rozdělení, převodu jmění na společníka nebo změně právní formy hlavního administrátora podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 20 000

6.

Přijetí žádosti o udělení

a)

souhlasu k fúzi nebo rozdělení spořitelního a úvěrního družstva

Kč 20 000

b)

souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí spořitelního a úvěrního družstva

Kč 20 000

c)

souhlasu k převodu členských práv člena spořitelního a úvěrního družstva

Kč 20 000

d)

souhlasu s rozhodnutím členské schůze o snížení výše základního členského vkladu spořitelního a úvěrního družstva

Kč 20 000

7.

Přijetí žádosti

a)

o povolení k splynutí investičního fondu nebo podfondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 20 000

b)

o povolení k sloučení investičního fondu nebo podfondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 20 000

c)

o povolení přeměny investičního fondu nebo podfondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 20 000

d)

o povolení převést obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost

Kč 20 000

e)

o povolení sloučení důchodových fondů

Kč 20 000

f)

o povolení převést obhospodařování účastnických fondů nebo transformovaných fondů na jinou penzijní společnost

Kč 20 000

g)

o povolení sloučení účastnických fondů nebo transformovaných fondů

Kč 20 000

8.

Přijetí žádosti

a)

o souhlas ke změně statutu standardního fondu

Kč 10 000

b)

o povolení k vytvoření účastnického fondu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 30 000

c)

o schválení změny statutu důchodového fondu

Kč 10 000

d)

o schválení změny statutu účastnického fondu

Kč 10 000

e)

o schválení změny statutu a penzijního plánu transformovaného fondu

Kč 10 000

f)

o schválení nebo změnu dražebního řádu dražebníka cenných papírů

Kč 3 000

g)

o souhlas ke změně obhospodařovatele nebo depozitáře standardního fondu

Kč 5 000

h)

o schválení změny depozitáře účastnického fondu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 5 000

i)

o schválení změny depozitáře důchodového fondu podle zákona upravujícího důchodové spoření

Kč 5 000

j)

o schválení změny depozitáře penzijního fondu

Kč 5 000

9.

Přijetí žádosti

a)

o schválení prospektu cenného papíru včetně základního prospektu cenného papíru

Kč 15 000

b)

o schválení dodatku prospektu cenného papíru

Kč 5 000

c)

o povolení neuvedení informací v prospektu cenného papíru

Kč 5 000

d)

o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu u povinné nabídky převzetí

Kč 5 000

e)

o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu při plnění dodatečné nabídkové povinnosti

Kč 3 000

f)

o odložení plnění povinnosti uveřejnit informaci o rozhodnutí učinit nabídku převzetí nebo o vzniku nabídkové povinnosti

Kč 1 000

g)

o prodloužení lhůty pro předložení návrhu nabídkového dokumentu

Kč 1 000

h)

o prodloužení lhůty pro uveřejnění nabídkového dokumentu

Kč 1 000

i)

o schválení prodloužení doby závaznosti nabídky převzetí

Kč 1 000

j)

o povolení výjimky ze zákazu činit právní úkony směřující ke smluvnímu nabytí nebo zcizení účastnických cenných papírů cílové společnosti po dobu závaznosti nabídky převzetí

Kč 3 000

k)

o povolení výjimky ze zákazu nabývat účastnické cenné papíry cílové společnosti po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí

Kč 3 000

l)

o zkrácení nebo prominutí lhůty 1 roku, po kterou platí zákaz učinit další nabídku převzetí

Kč 3 000

m)

o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která rozhodný podíl na hlasovacích právech cílové společnosti nenabyla v důsledku vlastního jednání a nemohla rozumně předpokládat, že nabude rozhodný podíl na cílové společnosti

Kč 3 000

n)

o vydání rozhodnutí o zániku nabídkové povinnosti

Kč 3 000

o)

o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která je v prodlení s plněním nabídkové povinnosti

Kč 3 000

p)

o vydání předchozího souhlasu se zdůvodněním výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu

Kč 10 000

q)

o posouzení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem

Kč 5 000

r)

o schválení unijního prospektu pro růst

Kč 10 000

s)

o schválení zjednodušeného prospektu pro sekundární emise

Kč 10 000

t)

o schválení registračního dokumentu včetně univerzálního registračního dokumentu

Kč 10 000

u)

o schválení popisu cenných papírů a shrnutí prospektu

Kč 5 000

10.

Obnovení zápisu zahraničního investičního fondu do seznamu podle § 597 zákona o investičních společnostech a investičních fondech Kč 10 000

 

Osvobození

1.

Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání krytých dluhopisů.

2.

Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) je osvobozena Česká exportní banka, a. s.

 

Poznámka

Poplatek za obnovení zápisu zahraničního investičního fondu do seznamu podle § 597 zákona o investičních společnostech a investičních fondech je splatný vždy nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem ukončení platnosti zápisu.

 

Položka 67

a)

Přijetí žádosti

 

 

1.

o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání

Kč 90 000

 

2.

o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování televizního vysílání

Kč 90 000

 

3.

o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti k místnímu televiznímu vysílání

Kč 50 000

b)

Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování rozhlasového vysílání

Kč 25 000

c)

Přijetí přihlášky k provozování převzatého vysílání

Kč 90 000

d)

Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených

 

 

1.

v žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání

Kč 20 000

 

2.

v žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání

Kč 5 000

 

3.

v přihlášce k provozování převzatého vysílání

Kč 20 000

 

Předmětem poplatku není

1.

Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání podle písmene a) této položky, je-li žádost podávána podle § 21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).

2.

Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene d) této položky, zapisuje-li se změna do obchodního rejstříku.

 

 

Položka 67a

Přijetí žádosti

a) o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu vývoje českého kinematografického díla nebo na realizaci projektu z jiného okruhu než výroby českého kinematografického díla41a

Kč 5 000

b) o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu výroby českého kinematografického díla41a

Kč 10 000

c) o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie41a

Kč 500

d) o registraci pobídkového projektu41a

Kč 30 000

 

ČÁST V

 

Položka 68

1.

Vydání povolení osobě, jejímž předmětem činnosti je shromažďování, přeprava, neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů podle § 41 veterinárního zákona Kč 3 000

2.

Vydání povolení ke sběru a přepravě kadáverů zvířat v zájmovém chovu Kč 3 000

3.

Vydání povolení k provozování dezinfekce, deratizace, dezinsekce, popřípadě i dezodorizace a odchytu zvířat bez pána a toulavých a opuštěných zvířat Kč 1 000

4.

Schválení spalovny vedlejších živočišných produktů včetně spalovny kadáverů zvířat v zájmovém chovu Kč 3 000

5.

Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází s vedlejšími živočišnými produkty nebo získanými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem, jde-li o jiné činnosti, než jsou uvedeny v bodech 1 až 4 Kč 1 000

6.

Registrace podniku, závodu, osoby nebo jiného zařízení, v nichž se zachází s vedlejšími živočišnými produkty nebo získanými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem, jde-li o jiné činnosti, než jsou uvedeny v bodech 1 až 4 Kč 500

7.

Povolení výjimky z použití vedlejších živočišných produktů nebo získaných produktů86 Kč 500

8.

Schválení hospodářství ke zkrmování mléčných krmných surovin z nedostatečně tepelně opracovaného mléka86 Kč 500

9.

Povolení pro zpracovatele mléka dodávat na hospodářství zvířat mléčné krmné suroviny86 Kč 500

10.

Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení, registraci nebo v povolení Kč 100

 

Poznámky

1.

Za změnu schválení nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení nebo registraci.

2.

Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.

3.

Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 1 až 9 položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene 10 této položky.

 

 

Položka 69

Přijetí žádosti podle veterinárního zákona o

1.

schválení veterinárního přípravku Kč 5 000

2.

vydání osvědčení výrobci veterinárních přípravků o splnění požadavků správné výrobní praxe Kč 2 000

3.

zápis veterinárního technického prostředku do Seznamu veterinárních technických prostředků Kč 1 000

4.

změnu rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku administrativní povahy Kč 250

5.

změnu rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku vyžadující odborné hodnocení Kč 1 000

6.

prodloužení doby platnosti rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku Kč 1 000

7.

prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zápisu veterinárního technického prostředku do Seznamu veterinárních technických prostředků Kč 500

8.

změnu rozhodnutí o zápisu veterinárního technického prostředku do Seznamu veterinárních technických prostředků Kč 500

 

Položka 70

1.

Vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete

a)

za jedno zvíře Kč 50

b)

za více než jedno zvíře Kč 100

2.

Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře, které je předmětem obchodování

a)

za jedno zvíře Kč 50

b)

za více než jedno zvíře Kč 100

3.

Vydání veterinárního osvědčení k vývozu zvířete

a)

za jedno zvíře Kč 50

b)

za více než jedno zvíře Kč 100

4.

Úřední ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu zvířete v zájmovém chovu Kč 50

5.

Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí země určení zásilky určené k vývozu cestou jiného členského státu

a)

za jedno zvíře Kč 50

b)

za více než jedno zvíře Kč 100

6.

Zajištění totožnosti zásilky zvířat určených k vývozu úřední veterinární závěrou Kč 50

7.

Schválení ozdravovacího programu v souladu s celostátním eradikačním programem jedné nebo více nákaz, nemocí přenosných ze zvířat na člověka a původců těchto nákaz a nemocí Kč 100

 

 

Položka 71

1.

Vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů42

100

2.

Vydání veterinárního osvědčení k vývozu živočišných produktů42

100

3.

Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí země určení zásilky živočišných produktů určené k vývozu cestou jiného členského státu42

100

4.

Zajištění totožnosti zásilky živočišných produktů určených k vývozu úřední veterinární závěrou

100

5.

Vydání souhlasu k neškodnému odstranění kadáveru koně v zájmovém chovu

100

 

 

Položka 72

1.

Schválení zařízení nebo skupiny zařízení podle § 5a nebo 5b veterinárního zákona Kč 200

2.

Registrace zařízení, skupiny zařízení, dopravce nebo provozovatele podle § 5a, 5b nebo 5d veterinárního zákona Kč 100

3.

Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem Kč 500

4.

Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem Kč 100

5.

Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy Kč 500

6.

Registrace osoby, která se podílí na uvádění živočišných produktů na trh Kč 100

7.

Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení a registraci, popřípadě ve schválení nebo v registraci Kč 100

8.

Registrace cirkusu Kč 500

9.

Změna registrace cirkusu Kč 100

10.

Vydání rejstříku zvířat v cirkusu Kč 200

11.

Ověření rejstříku zvířat v cirkusu Kč 100

12.

Vydání rejstříku míst konání cirkusu Kč 200

13.

Ověření rejstříku míst konání cirkusu Kč 100

14.

Registrace výrobce pasů Kč 500

15.

Registrace distributora pasů Kč 500

16.

Registrace útulku pro zvířata Kč 100

 

Poznámky

1.

Za změnu schválení a registrace, popřípadě změnu schválení nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení a registraci, popřípadě schválení nebo registraci.

2.

Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 1 až 6 této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene 7 této položky.

 

 

Položka 73

1.

Registrace soukromého veterinárního technika Kč 1 000

2.

Změna registrace soukromého veterinárního technika Kč 100

3.

Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti Kč 2 000

4.

Vydání povolení k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství Kč 200

5.

Vydání povolení k usmrcení velké farmové zvěře v hospodářství použitím střelné zbraně nebo k domácí porážce jelenovitých z farmového chovu použitím střelné zbraně Kč 200

6.

Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) v povolení Kč 100

 

Poznámky

1.

Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.

2.

Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 3 až 5 této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle bodu 6 této položky.

 

Položka 74

a)

Vydání rozhodnutí43 o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči

 

1. jedná-li se o zvířata z řádu šelmy (Carnivora) uvedená v příloze k zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a jejich křížence (dále jen „vybrané druhy šelem“) a o zvířata z řádu primáti (Primates) z čeledi lidoopi (Hominidae) (dále jen „lidoopi“)

10 000

 

2. nejedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy

1 000

b)

Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči

 

1. jedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy

5 000

 

2. nejedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy

500

c)

Vydání rozhodnutí 43 o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat

15 000

d)

Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce43

1 000

e)

Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty43

1 000

f)

Vydání rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení o schválení silničního dopravního prostředku nebo osvědčení o schválení plavidla pro přepravu hospodářských zvířat43 za každý silniční dopravní prostředek nebo plavidlo uvedené v žádosti

1 000

g)

Udělení akreditace k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání

2 000

 

Položka 75

a)

Vydání rozhodnutí43 o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat

15 000

b)

Vydání rozhodnutí o schválení projektu pokusů.

1 000

 

Položka 76

Vydání ověřovací listiny o ověření chmele44)

100

 

Poznámka

Vystavuje-li se ověřovací listina jako duplikát, vybírá se poplatek podle položky 16 písm. a) tohoto sazebníku.

 

Položka 77

a)

Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů46

250

b)

Vydání prvního rozhodnutí46 o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem,jakostního šumivého vína stanovené oblasti,aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína,

300 za každých i započatých10 000 litrů v šarži46

c)

Vydání rozhodnutí46 o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem,jakostního šumivého vína stanovené oblasti,aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou vydáno

500 za každých i započatých 10 000 litrů v šarži46

d)

vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a za každých započatých 10 m2

1

 

Předmětem poplatku není

1.

Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu a jakostního likérového vína u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce v jednom kalendářním roce, nepřesáhne-li množství zatřiďovaného vína 10 000 litrů včetně v šarži.¨

2.

Vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a mladým zemědělcům46b.

 

Položka 78

a)

Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností47

2 000

b)

Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení nebo rozhodnutí o uznání fyzické či právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob, za chovatelský podnik47

2 000

 

 

Položka 80

a)

Vydání rostlinolékařského osvědčení nebo předvývozního osvědčení na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty určené pro vývoz podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči

500

b)

Přijetí žádosti o povolení dovozu karanténního materiálu ze třetí země, nebo jeho přemístění z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo do chráněné zóny na území České republiky, nebo jeho přemístění v rámci České republiky za účelem jeho použití k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči

500

c)

Přijetí žádosti o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace s ním podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči

500

d)

Přijetí žádosti profesionálního provozovatele o registraci podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči

100

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu k jiným než podnikatelským účelům.

 

Položka 81

Přijetí žádosti o

a)

vzájemné uznávání povolení nebo povolení přípravku na ochranu rostlin, obsahuje-li:

 

 

- pouze účinnou látku nebo účinné látky zařazené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49

Kč 5 000

 

- účinnou látku nebo účinné látky nezařazené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49

Kč 6 000

b)

povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49

Kč 1 000

c)

schválení plánu letecké aplikace, nebo o povolení jednotlivé nebo mimořádné letecké aplikace přípravku na ochranu rostlin podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči

Kč 500

 

Zmocnění

Správní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o žádost o vzájemné povolení nebo povolení přípravku na bázi mikroorganismů, potravinářských surovin, základních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů nebo vydání povolení přípravku na ochranu rostlin ve veřejném zájmu.

 

Položka 82

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o

a)

povolení přípravku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49

Kč 500

b)

povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49

Kč 200

 

Položka 83

Přijetí žádosti o

a)

rozšíření povolení přípravku na ochranu rostlin pro menšinová použití podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči

Kč 300

b)

změnu v povolení přípravku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49 nebo v povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči včetně převodu těchto povolení

Kč 100

c)

zápis do registru distributorů přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči

Kč 1 000

 

Položka 84

Přijetí žádosti o zrušení povolení přípravku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49 nebo pomocného prostředku podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči

Kč 100

 

Položka 85

Přijetí žádosti o

povolení k použití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin pro účely výzkumu nebo vývoje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49

Kč 1 000

 

Položka 86

Přijetí žádosti o

a)

povolení k souběžnému obchodu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49

 

– pro obchodní použití

Kč 1 000

 

– pro vlastní potřebu

Kč 300

b)

vydání osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek pro účely povolení podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči

Kč 100

c)

provedení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči

Kč 200

 

Položka 87

a)

Vydání povolení k dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin

500

b)

Udělení licence dodavateli reprodukčního materiálu lesních dřevin

1 000

c)

Prodloužení licence dodavateli reprodukčního materiálu lesních dřevin

500

d)

Udělení licence k vyhotovování lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy

1 000

e)

Prodloužení licence k vyhotovování lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy

500

f)

Udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře

1 000

g)

Prodloužení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře

500

 

Položka 88

Přijetí žádosti

a)

o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin50

1 000

b)

o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu 51

100

c)

o registraci odrůdy51

2 000

d)

o registraci odrůdy uchovávané, odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek a odrůdy s úředně uznaným popisem odrůdy51

500

e)

o prodloužení registrace odrůdy51

500

f)

o zápis dalšího udržovatele odrůdy51

1 000

g)

o evidenci klonu registrované odrůdy révy nebo chmelu51

500

 

Položka 89

Přijetí návrhu na udělení nucené licence50

3 000

 

Položka 90

a)

Zápis změny v osobě žadatele o udělení ochranných práv k odrůdě50

500

b)

Zápis smlouvy o převodu ochranných práv k chráněné odrůdě nebo o převodu podílu ochranných práv k chráněné odrůdě do rejstříku50

1 000

c)

Zápis nucené licence, změny jména, příjmení,obchodního firmy, trvalého pobytu nebo sídla držitele šlechtitelských práv

200

 

Položka 91

 

zrušena

 

Položka 92

a)

Vydání povolení52 k pěstitelskému pálení lihu

1 000

b)

Vydání osvědčení53 pro zápis označení původu a zeměpisných označení do rejstříku

1 000

c)

Vydání osvědčení53 o splnění odborné způsobilosti k uvádění do oběhu volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených pro potravinářské účely

500

d)

Vydání osvědčení53 pro výrobky, potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě a tabákové výrobky, včetně čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor

1 000

e)

Provedení změny ve vydaném osvědčení uvedeném v písmenech b) až d)

500

f)

vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech zjištěných činností inspekce53

1000

g)

účast na senzorických zkouškách53

1000

h)

vydání dokladu o senzorické zkoušce53

1000

i)

vydání rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením53

1000

 

Poznámka

Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen d) a i) této položky se vyměřuje poplatek podle položky 20 tohoto sazebníku.

 

Položka 93

a)

Přijetí žádosti o schválení provozu pro výrobu54

7 000

b)

Vydání rozhodnutí o podmíněném schválení provozu pro výrobu nebo uvádění na trh54

1 000

c)

Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro uvádění na trh54

3 000

d)

Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro výrobu54

5 000

e)

Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro uvádění na trh54

2000

f)

Vydání rozhodnutí o registraci provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby 54

500

g)

Vydání rozhodnutí o provedení změny údajů v žádosti o schválení nebo registraci54

500

h)

Vydání rozhodnutí o povolení výroby nebo uvádění na trh produktu ke krmení54

5 000

i)

Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění biologického zkoušení54

5 000

 

Poznámky

1.

Poplatek podle písmene a) nebo c) této položky se vybere i v případě, že provoz byl již registrován podle písmene d) nebo e).

2.

Za osvědčení o odborné způsobilosti vydávané podle zvláštního právního předpisu54 se vybírá poplatek podle položky 22 písmene b) tohoto sazebníku.

 

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o změně podle písmene g) této položky u provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby.

 

Položka 94

Přijetí žádosti

a)

o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu55

10 000

b)

o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci nebo o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu55

2 000

c)

o povolení výjimky z pravidel ekologického hospodaření75)

1 000

 

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti uvedené v písmenu c) této položky, jde-li o žádost o povolení výjimky pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství nebo o žádost o povolení výjimky v případě katastrofických událostí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů.

 

Položka 95

1.

Podání žádosti nebo návrhu o56

 

a)

schválení účinné látky pro první typ přípravku

Kč 150 000

 

b)

schválení účinné látky pro první typ přípravku, pokud je účinná látka mikroorganismus

Kč 75 000

 

c)

schválení účinné látky pro další typ přípravku

Kč 75 000

 

d)

obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku

Kč 75 000

 

e)

obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku

Kč 75 000

 

f)

povolení biocidního přípravku

Kč 30 000

 

g)

povolení kategorie biocidních přípravků

Kč 60 000

 

h)

povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem povolování

Kč 3 000

 

i)

povolení kategorie biocidních přípravků zjednodušeným postupem

Kč 6 000

 

j)

významnou změnu v povolení

Kč 12 000

 

k)

nevýznamnou změnu v povolení

Kč 1 800

 

l)

změnu administrativního charakteru

Kč 300

 

m)

obnovení povolení biocidního přípravku

Kč 22 500

 

n)

povolení identického biocidního přípravku

Kč 5 000

2.

Podání oznámení56

 

a)

k přípravku, který spadá do již povolené kategorie biocidních přípravků

Kč 5 000

 

b)

k přípravku, který byl již povolen zjednodušeným postupem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci

Kč 2 000

3.

 

Podání žádosti56 o hodnocení dokumentace o povolení biocidního přípravku, kdy Česká republika plní úlohu hodnotícího příslušného orgánu, jde-li o

 

a)

vydání dočasného povolení

Kč 3 000

 

b)

provedení srovnávacího posouzení

Kč 15 000

 

c)

stanovení maximálního limitu reziduí

Kč 7 500

4.

Přijetí žádosti56 o

 

a)

povolení k souběžnému obchodu

Kč 5 000

 

b)

vzájemné uznání vnitrostátního povolení vydaného v jiném členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci

Kč 40 000

5.

 

Přijetí oznámení56 o dodání biocidního přípravku na trh na území České republiky v režimu přechodného období

Kč 1 500

Poznámka

Poplatek podle bodu 3 vybere správní úřad současně s poplatkem podle bodu 1 písm. f) této položky v případech, kdy Česká republika plní úlohu hodnotícího příslušného orgánu.

 

Položka 96

a)

Vydání integrovaného povolení k provozu zařízení uvedenému v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57

30 000

b)

Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57

10 000

c)

Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57

5 000

 

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení v případě, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení.

 

ČÁST VI

 

Položka 97

1.

Přijetí žádosti58

 

a)

o registraci léčivého přípravku, o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci léčivého přípravku

2 000

 

b)

o převod registrace nebo o povolení souběžného dovozu léčivého přípravku

2 000

 

c)

o zrušení rozhodnutí o registraci léčivého přípravku

1 000

2.

Přijetí žádosti58

 

a)

o registraci homeopatického přípravku, o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo o převod registrace homeopatického přípravku

2 000

 

b)

o povolení souběžného dovozu homeopatického přípravku

2 000

 

c)

o zrušení rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku

1 000

 

 

distributora zdravotnických prostředků

2 500

 

d)

o vydání rozhodnutí v případech pochybností, zda jde o léčivý přípravek, léčivou látku, léčivý přípravek podléhající registraci nebo o jiný výrobek, popřípadě zda jde o homeopatický přípravek

2 000

 

e)

o registraci zvykového rostlinného veterinárního léčivého přípravku

2 000

 

f)

o schválení povolení pro uvádění do oběhu a použití veterinárního léčivého přípravku, který není registrovaný v Evropské unii nebo ve třetí zemi

2 000

 

g)

o schválení klinického hodnocení nebo ověřovacího klinického hodnocení veterinárního léčivého přípravku

2 000

 

3.

Ověření údajů podle čl. 31 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení o zdravotnických prostředcích“) a přidělení jediného registračního čísla podle čl. 31 bodu 2 nařízení o zdravotnických prostředcích výrobci, zplnomocněnému zástupci nebo dovozci nebo ověření údajů podle čl. 28 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (dále jen „nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro“) a přidělení jediného registračního čísla podle čl. 28 bodu 2 nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro výrobci, zplnomocněnému zástupci nebo dovozci

Kč 3 000

 

4. Přijetí

a)

ohlášení o zahájení činnosti výrobce prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro na zakázku

Kč 3 000

b)

ohlášení o zahájení činnosti distributora prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Kč 3 000

c)

ohlášení o zahájení činnosti osoby provádějící servis zdravotnických prostředků

Kč 3 000

d)

žádosti o obnovení zneplatněných údajů ohlášené osoby v Informačním systému zdravotnických prostředků

Kč 1 500

e)

žádosti o povolení klinické zkoušky zdravotnického prostředku nebo povolení studie funkční způsobilosti diagnostického zdravotnického prostředku in vitro

Kč 1 000

f)

žádosti o vystavení certifikátu o volném prodeji zdravotnického prostředku nebo certifikátu o volném prodeji diagnostického zdravotnického prostředku in vitro

Kč 1 000

 

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písmenech a) a b) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění nařízení podle Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.

Poznámka

Poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky se vybírá jen jednou, je-li žádáno do 30. června 2004 o více změn registrace léčivého přípravku, který byl v České republice a v dalších členských státech Evropské unie registrován, a to za účelem dosažení souladu podmínek této registrace s podmínkami registrace v členských státech Evropské unie.

 

Položka 98

Přijetí žádosti58

-

o povolení nebo změnu povolení výroby léčivých přípravků, včetně povolení nebo změny povolení výroby veterinárních transfuzních přípravků nebo biologických veterinárních léčivých přípravků

2 000

-

o povolení nebo změnu povolení činnosti kontrolní laboratoře

2 000

-

o povolení nebo změnu povolení výroby v zařízení transfúzní služby

2 000

-

o povolení nebo změnu povolení výroby medikovaných krmiv nebo veterinárních autogenních vakcín

2 000

 

Položka 99

1.

Přijetí žádosti58

 

-

o povolení nebo změnu povolení distribuce léčivých přípravků

2 000

 

-

o rozšíření povolení distribuce

2 000

2.

Přijetí žádosti o stanovení nebo změnu maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely58a

20 00

 

Předmětem poplatku není

1.

Přijetí žádosti uvedené v bodě 2 této položky, je-li žadatelem zdravotní pojišťovna.

2.

Přijetí žádosti uvedené v bodě 2 této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.

 

Položka 99A

a)

Přijetí žádosti o udělení licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití59

Kč 2 000

b)

Přijetí žádosti o prodloužení licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití59

Kč 2 000

c)

Přijetí žádosti o změnu licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití59

Kč 2 000

 

Položka 100

a)

Vydání povolení k zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami nebo přípravky59

5 000

b)

Vydání povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek, psychotropních látek nebo přípravků59

1 000

c)

Vydání povolení k vývozu nebo dovozu makoviny

500

 

Položka 100A

a)

Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77

3 000

b)

Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77 soudně toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu, specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích

1 000

c)

Vydání zvláštní licence pro činnost s uvedenou látkou kategorie 1 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77 poskytovateli lékárenské péče

500 za každou provozovnu uvedenou v žádosti o zvláštní licenci

d)

Vydání nové licence z důvodu změny v údajích uvedených v licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77 nebo prodloužení licence podle zákona o prekursorech drog

2 000

e)

Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny jména nebo příjmení odpovědné osoby nebo změny sídla, bydliště, názvu, obchodní firmy nebo jména nebo příjmení držitele licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77

1 000

f)

Vydání nové licence z důvodu změny v údajích uvedených v licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77 nebo prodloužení licence podle zákona o prekursorech drog soudně toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu, specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích

500

g)

Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny jména nebo příjmení odpovědné osoby, změny sídla nebo změny názvu podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77 soudně toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu, specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích

300

h)

Vydání nové zvláštní licence z důvodu změny v údajích uvedených ve zvláštní licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77 nebo prodloužení zvláštní licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77 poskytovateli lékárenské péče

300 a Kč 200 za každou novou provozovnu uvedenou v žádosti o novou zvláštní licenci

i)

Změna zvláštní licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny jména nebo příjmení odpovědné osoby nebo změny sídla, bydliště, názvu, obchodní firmy nebo jména nebo příjmení držitele zvláštní licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77 poskytovateli lékárenské péče

300

j)

Vydání osvědčení o registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77

3 000

k)

Vydání osvědčení o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77 poskytovateli lékárenské péče

2 000

l)

Vydání nového osvědčení o registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 z důvodu změny v registračních údajích podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77

1 000

m)

Vydání nového osvědčení o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 z důvodu změny v registračních údajích podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77 poskytovateli lékárenské péče

600

n)

Vydání vývozního nebo dovozního povolení podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77

1 000

o)

Vydání osvědčení o registraci k činnosti s výchozí nebo pomocnou látkou podle zákona o prekursorech drog

500

p)

Vydání nového osvědčení o registraci k činnosti s výchozí nebo pomocnou látkou z důvodu změny v registračních údajích podle zákona o prekursorech drog

300

 

Osvobození

Od poplatku podle písmen j) a k) jsou osvobozeny osoby registrované Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona o prekursorech drog.

 

Položka 101

a)

Udělení povolení60 pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organizmy

2 000

b)

Udělení povolení60 pro uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí

20 000

c)

Zápis60 geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu do Seznamu pro uvádění do oběhu

30 000

d)

Vydání rozhodnutí o zařazení žadatele a genetického zdroje rostliny, mikroorganismu, kolekce genetických zdrojů rostlin nebo kolekce genetických zdrojů mikroorganismů do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství60a

1 000

e)

Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí uvedeného v písmenu d)60a

500

 

Položka 102

1.

Přijetí žádosti o schválení80

a)

návrhu bezpečnostního programu prevence závažných havárií Kč 40 000

b)

aktualizace bezpečnostního programu prevence závažných havárií Kč 20 000

c)

návrhu bezpečnostní zprávy Kč 60 000

d)

aktualizace bezpečnostní zprávy Kč 30 000

e)

návrhu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy Kč 15 000

2.

Přijetí žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku, pokud se vydává namísto závazného stanoviska k záměrům, jejichž součástí je nový objekt podle zákona o prevenci závažných havárií80 Kč 25 000

 

 

Položka 102A

Přijetí žádosti o

a)

povolení61a výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách

500

b)

povolení61a dovozu linií lidských embryonálních kmenových buněk

500

c)

registraci61a linie lidských embryonálních kmenových buněk

500

d)

povolení nebo změnu povolení činnosti tkáňového zařízení61b

2 000

e)

povolení nebo změnu povolení činnosti odběrového zařízení61b

2 000

f)

povolení nebo změnu povolení činnosti diagnostické laboratoře61b

2 000

 

Osvobození

Od poplatku podle písmen d), e) a f) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o povolení činnosti podané do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zvláštního právního předpisu vymezujícího požadavky na zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk61b , kterou podá provozovatel tkáňového zařízení nebo odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zvláštního právního předpisu vykonával tyto činnosti podle zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

 

ČÁST VII

 

Položka 103

a)

Vydání úředního povolení62 k přepravě nebo dovozu stanovených výrobkůKč 500

b)

Vydání úředního povolení62k vývozu určených výrobků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem76*Kč 500

 

 

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání úředního povolení na vývoz nebo dovoz nebo přepravu výrobků pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků. Od poplatku podle této položky je dále osvobozen vývoz určených výrobků podle čl. 9 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem76*.

 

Poznámka

Úřední povolení vydává správní úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

 

Položka 104

a)

Vydání povolení63 provádět zahraniční obchod s vojenským materiálem

20 000

b)

Udělení licence63 pro vývoz vojenského materiálu a licence na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu územím České republiky

1 000

c)

Udělení licence63 pro dovoz vojenského materiálu

1 000

 

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání licence na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.

 

Položka 105

Udělení

a)

povolení k vývozu nebo k přepravě uvnitř Společenství zboží dvojího užití nebo k poskytnutí zprostředkovatelských služeb s takovým zbožím souvisejících64

500

b)

mezinárodního dovozního certifikátu

500

 

Položka 105a

Udělení povolení podle zákona upravujícího zahraniční obchod se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

500

 

Položka 106

1.

Přijetí žádosti o povolení65

a)

k umístění jaderného zařízení

Kč 5 000

b)

k výstavbě jaderného zařízení

Kč 5 000

c)

k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem

Kč 3 000

d)

k prvnímu energetickému spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem

Kč 3 000

e)

k uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru

Kč 3 000

f)

k provozu jaderného zařízení

Kč 5 000

g)

k provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou bezpečnost a fyzickou ochranu jaderného zařízení

Kč 3 000

h)

k nakládání s jaderným materiálem

Kč 1 000

i)

k dovozu nebo vývozu jaderné položky nebo k průvozu jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblasti

Kč 1 000

j)

k výstavbě pracoviště IV. kategorie; kromě pracoviště s jaderným zařízením

Kč 5 000

k)

k provozu pracoviště III. kategorie

Kč 3 000

l)

k provozu pracoviště IV. kategorie

Kč 5 000

m)

k uvolňování radioaktivní látky z pracoviště

Kč 1 000

n)

k nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou shromažďování, třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako s otevřeným radionuklidovým zdrojem

Kč 1 000

o)

k uzavření úložiště radioaktivního odpadu

Kč 1 000

p)

k úplnému vyřazení

Kč 1 000

q)

ke zpětnému dovozu radioaktivního odpadu vzniklého při zpracování materiálu vyvezeného z České republiky nebo jeho zpětnému transferu z členského státu Euratomu

Kč 1 000

r)

k dovozu radioaktivního odpadu do České republiky nebo jeho transferu z členského státu Euratomu pro účely jeho zpracování nebo opětovného využití

Kč 1 000

 

2.

Přijetí žádosti o povolení65

a)

k jednotlivým etapám vyřazování z provozu jaderného zařízení

Kč 1 000

b)

k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

Kč 1 000

c)

k nakládání se zdrojem ionizujícího záření

Kč 1 000

d)

k přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

Kč 1 000

e)

k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany

Kč 1 000

f)

k přidávání radioaktivní látky do spotřebního výrobku při jeho výrobě nebo přípravě nebo k dovozu a vývozu takového spotřebního výrobku

Kč 1 000

g)

k poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie

Kč 1 000

h)

k dodávání stavebního materiálu na trh

Kč 1 000

i)

k odborné přípravě a další odborné přípravě pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany

Kč 1 000

j)

k přípravě fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace byla provedena podle atomového zákona

Kč 1 000

 

3.

Přijetí žádosti o registraci Kč 500

 

 

Osvobození

Od poplatků uvedených v této položce je osvobozen státní podnik, v jehož předmětu činnosti je dobývání radioaktivních nerostů nebo odstraňování následků po dobývání radioaktivních nerostů.

 

Položka 107

1.

Vydání rozhodnutí o schválení typu obalových souborů

a)

typů určených pro vyhořelé jaderné palivo z jaderných elektráren

Kč 100 000

b)

typů určených pro ozářené jaderné palivo z výzkumných jaderných zařízení

Kč 100 000

c)

typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro jaderné elektrárny

Kč 50 000

d)

typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro výzkumná jaderná zařízení

Kč 10 000

e)

typů určených pro ostatní radioaktivní nebo štěpné látky

Kč 5 000

f)

v případech opakovaného vydání rozhodnutí uvedeného v písmenech a) až e)

Kč 1 000

 

2.

Vydání dokladu zvláštní odborné způsobilosti podle atomového zákona Kč 500

 

3.

Vydání rozhodnutí o schválení typu

a)

velmi významných zdrojů ionizujícího záření

Kč 5 000

b)

ostatních zdrojů ionizujícího záření

Kč 1 000

 

4.

Vydání osobního radiačního průkazu Kč 50

 

ČÁST VIII

 

Položka 108

1.

zrušen

2.

Podání žádosti o uznání odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu83*, včetně vydání průkazu odborné způsobilosti Kč 400

3.

Vydání průkazu odborné způsobilosti po uplynutí doby jeho platnosti podle § 26 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích Kč 400

4.

Prodloužení platnosti nebo provedení změn v průkazu odborné způsobilosti Kč 200

 

 

Položka 109

a)

Vydání osvědčení o oznámení komunkační činnosti

1 000

b)

Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů

500

 

Položka 110

a)

Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění a námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích, mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé

200,-

b)

Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění, mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti

10 000,-

c)

Podání návrhu na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění 4 % z této částky, nejméně

200,-

d)

Podání námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích

100,-

e)

Podání návrhu na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy mezi poskytovatelem služby šíření rozhlasového a televizního vysílání a provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání

10 000

f)

Podání návrhu na zpětné uvedení telekomunikačního koncového zařízení do provozu

1 000

g)

Podání návrhu na rozhodnutí sporu podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích

1 000

 

Poznámka

Poplatek podle položky v písmenu c) se vybere nejvýše ve výši Kč 500 000.

 

Položka 111

a)

Vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel

5 000

b)

Prodloužení platnosti nebo provedení změn v oprávnění k využívání čísel

500

 

Poznámka

Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní úřad čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou národních a mezinárodních hovorů a informace (hlásky), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.

 

Položka 112

a)

Vydání rozhodnutí o individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

 

– pro rozšíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání (rozhlasová služba)

7 000,-

 

– pro pevnou službu

5 000,-

 

– pro amatérskou radiokomunikační službu

500,-

 

– pro ostatní radiokomunikační služby

3 000,-

b)

Prodloužení platnosti nebo provedení změn v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

 

– pro šíření a přenos rozhlasového a telvizního vysílání (rozhlasová služba)

500,-

 

– pro pevnou službu

500,-

 

– pro amatérskou radiokomunikační službu

200,-

 

– pro ostatní radiokomunikační služby

500,-

c)

Vydání osvědčení o změně v osobě držitele přídělu rádiových kmitočtů

1 000

d)

Udělení souhlasu k převodu přídělu rádiových kmitočtů

10 000

e)

Podání žádosti o zahájení řízení ve věci předběžné ohlášky, koordinace nebo notifikace anebo zápisu družicové sítě nebo soustavy do Základního mezinárodního rejstříku rádiových kmitočtů u Radiokomunikačního úřadu podle § 26a odst. 2 zákona o elektronických komunikacích pro družicovou amatérskou službu

10 000,

f)

Podání žádosti o zahájení řízení ve věci předběžné ohlášky, koordinace nebo notifikace anebo zápisu družicové sítě nebo soustavy do Základního mezinárodního rejstříku rádiových kmitočtů u Radiokomunikačního úřadu podle § 26a odst. 2 zákona o elektronických komunikacích pro ostatní družicové služby

50 000.

 

Poznámka

Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

 

Položka 113

 

a)

Vydání osvědčení o oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb

Kč 1 000,-

b)

Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů

Kč 500,-

c)

Podání návrhu na rozhodnutí sporu týkajícího se přístupu k poštovní infrastruktuře podle § 34 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů

Kč 10 000,-

d)

Podání návrhu na zahájení řízení o námitce podle § 6a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů

Kč 100,-.

 

Položka 114

a)

Podání návrhu na rozhodnutí podle § 7 odst. 4, § 9 odst. 3, § 12 odst. 4 a § 14 odst. 3 zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

2 000 Kč

 

b)

Podání návrhu na rozhodnutí podle § 5 odst. 5 a § 10 odst. 6 zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

10 000 Kč

 

ČÁST IX

 

Položka 115

a)

Vydání cestovního pasu

600

 

-

občanům mladším 15 let

100

b)

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

 

 

 

-

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra

6 000

 

-

při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

4 000

 

a převzetí u Ministerstva vnitra

2 000

 

občanům mladším 15 let

 

 

 

-

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra

2 000

 

-

při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

1 500

 

a převzetí u Ministerstva vnitra

500

c)

Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů

 

 

 

-

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra

3 000

 

-

při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

2 000

 

a převzetí u Ministerstva vnitra

1 000

 

-

při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

3 000

 

občanům mladším 15 let

 

 

 

-

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra

1 000

 

-

při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

500

 

a převzetí u Ministerstva vnitra

500

 

-

při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

1 000

d)

Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy

200

e)

Vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic

100

f)

Prodloužení platnosti cestovního průkazu

50 za každou změnu

g)

Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

100

h)

Vydání cizineckého pasu

600

 

-

cizincům mladším 15 let

100

 

 

 

 

 

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene d) této položky je osvobozeno první vydání cestovního dokladu vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy nebo první vydání cizineckého pasu pro osobu požívající doplňkové ochrany.

 

Předmětem poplatku není

1.

Vydání cestovních dokladů náhradou za doklady, ve kterých správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklady s výrobní vadou, anebo jejichž certifikáty pravosti byly zneplatněny.

2.

Vydání cestovního dokladu z moci úřední.

 

Poznámka

Poplatek podle písmen a), b) a c) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu; jedná-li se o převzetí cestovního pasu podle písmen b) a c), platí se před jeho převzetím.

 

Položka 116

1.

Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu

 

 

a)

cizinci

Kč 2 500

 

b)

cizinci mladšímu 15 let

Kč 1 000

 

c)

za účelem strpění pobytu na území

Kč 500

2.

Přijetí žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu

 

 

a)

cizinci

Kč 2 500

 

b)

cizinci mladšímu 15 let

Kč 1 000

 

c)

za účelem strpění pobytu na území, azylantovi, osobě požívající doplňkové ochrany nebo cizinci, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany

Kč 1 000

 

d)

azylantovi, osobě požívající doplňkové ochrany nebo cizinci, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany mladším 15 let

Kč 500

3.

Přijetí žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu

 

 

a)

cizinci

Kč 1 000

 

b)

azylantovi, osobě požívající doplňkové ochrany, cizinci, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany, nebo cizinci mladšímu 15 let

Kč 500

4.

Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční

 

 

a)

cizinci

Kč 2 500

 

b)

azylantovi, osobě požívající doplňkové ochrany nebo cizinci, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany

Kč 2 000

 

c)

cizinci mladšímu 15 let

Kč 1 000

5.

Přijetí žádosti o vydání osvědčení o registraci, povolení k přechodnému nebo k trvalému pobytu občanu Evropské unie a jeho rodinnému příslušníku bez ohledu na státní příslušnost, o prodloužení doby platnosti nebo provedení změny těchto dokladů

Kč 200

6.

Přijetí žádosti o vydání osvědčení o registraci, pobytové karty, průkazu o povolení k pobytu, průkazu nebo karty trvalého pobytu náhradou za doklad poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo za doklad, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, občanu Evropské unie a jeho rodinnému příslušníku bez ohledu na státní příslušnost

Kč 300

7.

Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky

Kč 500

8.

Přidělení rodného čísla cizinci

Kč 1 000

 

Osvobození

 

Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu66a, a od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 a bodu 8 této položky je osvobozen cizinec, kterému již takové povolení bylo vydáno.

 

 

Předmětem poplatku není

1.

První vydání průkazu o povolení k pobytu před dovršením 15 let věku s oprávněním k trvalému pobytu na území České republiky nebo při dovršení 15 let věku cizince, kterému bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.

2.

První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta, průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany vydaného podle zákona o azylu nebo průkazu o povolení k pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany vydaného podle zákona o dočasné ochraně cizinců.

3.

Žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy, průkaz vydaný s výrobní vadou nebo průkaz, jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.

4.

Žádost o vydání dokladu uvedeného v bodě 4 nebo 6 náhradou za doklad, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji nebyla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.

5.

Přidělení rodného čísla cizinci při udělení azylu nebo doplňkové ochrany, jeho narození a vydání rodného listu na území České republiky.

 

Poznámky

1.

Poplatek podle bodu 4 této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území České republiky.

2.

Povolením k pobytu se pro účely tohoto zákona rozumí povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, povolení k pobytu azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany podle zákona o azylu a povolení k pobytu osoby požívající dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců.

3.

Poplatek podle bodu 7 této položky se vybírá, jde-li o vydání nového dokladu o povolení k pobytu v souvislosti s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky. Poplatek podle této položky se dále vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, který sám není občanem některého z těchto států, pokud mu již byl vydán průkaz nebo karta trvalého pobytu na území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího dokladu o povolení k pobytu.

4.

Poplatek za přijetí žádosti o provedení změny podle bodu 3 nebo 5 této položky se vybírá pouze jednou bez ohledu na počet současně prováděných změn.

5.

Poplatek podle bodů 5 a 6 této položky se dále vybírá, jde-li o občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, nebo občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle části druhé Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnost.

 

Položka 117

 

zrušena

 

Položka 117A

a)

Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky

 

 

– vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D nebo D+C

Kč 1 000

 

– vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu – vízum typu D nebo D+C

Kč 300

b)

Přijetí žádosti o udělení víza udělovaného na hraničním přechodu České republiky

EUR stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie74

c)

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti krátkodobého víza a doby pobytu na toto vízum

EUR stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie74

d)

Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů

Kč 1 000

e)

Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území včetně prodloužení platnosti víza

Kč 300

f)

Přijetí tiskopisu k ověření pozvání cizince do České republiky

Kč 300

 

Osvobození

Od poplatků podle této položky je osvobozeno

a)

přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 6 let; od poplatku podle této položky je osvobozeno i podání žádosti o prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 6 let,

b)

přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo Parlamentu České republiky,

c)

přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,

d)

přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,

e)

přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o výzkumné pracovníky ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu.

 

Zmocnění

1.

Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.

2.

Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat z dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.

3.

Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo, jde-li o udělení víza cizinci vráceného zpět na území České republiky orgány cizího státu.

 

Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední.

 

Poznámky

1.

Poplatek podle této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.

2.

Poplatky se vybírají v eurech, amerických dolarech nebo v měně třetích států, ve kterých byla přijata žádost o vízum.

 

 

Položka 118

a)

Registrace námořnické knížky

50

b)

Registrace výrobce nebo opravce měřidel

200

 

ČÁST X

 

Položka 119

a)

Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, z dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každých i jen započatých 20 měrných jednotek v rámci jednoho katastrálního území

100

b)

Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každou i jen započatou stránku formátu A4

50

c)

Vydání identifikace parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu před obnovou katastrálního operátu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel z těchto písemných operátů v každém katastrálním území

100

d)

Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území

100

e)

Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu vyznačující pouze věcné břemeno s údaji katastru nemovitostí

100

f)

Vydání prvé a další kopie listiny pořízené při vydání originálu listin uvedených v písmenech a) až c), za každou i jen započatou stránku formátu A4

30

g)

Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou i jen započatou stránku formátu A4

50

 

Osvobození

1.

Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu68. Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69 je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68 je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.

2.

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5 , jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky, a Lesy České republiky, s. p., souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

3.

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s bytem a nebytovým prostorem, jejichž převod je bezplatný podle zvláštního právního předpisu upravujícího vlastnictví bytů70.

 

Zmocnění

Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce může zvýšit správní úřad poplatek podle této položky na dvojnásobek.

 

Poznámky

1.

Měrnou jednotkou podle písmene a) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru nemovitostí.

2.

Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.

 

Položka 120

a)

Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

2000

b)

Přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely

1000 za každý návrh

 

nejvýše v úhrnu

20000

c)

Přijetí úplného znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám k uložení do sbírky listin nebo přijetí dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci k uložení do sbírky listin

1000

 

Osvobození

1.

Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu68. Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69, je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68, je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.

2.

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5, jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.

3.

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru, jejichž převod je podle zvláštních právních předpisů bezplatný70, a přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s uvedenými byty a nebytovými prostory.

4.

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštního právního předpisu71.

5.

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu29.

 

Poznámka

Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.

 

Položka 121

 

Vydání povolení k emisím skleníkových plynů

10 000

 

Položka 122

a)

Udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle zákona o odpadech

Kč 1 000

b)

Vydání povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo povolení k obchodování s odpady podle zákona o odpadech

Kč 500

c)

Vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů podle zákona o odpadech

Kč 1 000

d)

Přijetí oznámení o přeshraniční přepravě odpadu podle zákona o odpadech

Kč 10 000

e)

Vydání rozhodnutí o změně vydaného rozhodnutí v přeshraniční přepravě odpadu podle čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů a podle zákona o odpadech

Kč 6 000

 

Osvobození

Od poplatku podle písmen d) a e) je osvobozen příslušný orgán a osoba jednající jeho jménem podle čl. 22 nebo 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.

 

Položka 123

Vydání dodatečného potvrzení nebo ověření dokladů, které se předkládají v řízení před celním orgánem

150

 

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno dodatečné vydání osvědčení o původu zboží (EUR. 1 nebo EUR-MED) a osvědčení o celním statusu zboží (A.TR) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a přímo použitelné mezinárodní smlouvy uzavřené Evropskou unií v oblasti výkonu dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie a nad zbožím, které vstupuje na území Evropské unie nebo jej opouští.

 

Položka 124

Vydání rozhodnutí o původu zboží

350

 

Položka 125

Vydání rozhodnutí o sazebním zařazení zboží

350

 

ČÁST XI

 

Poznámka k části XI

Podle této části sazebníku vybírá poplatky pouze Úřad průmyslového vlastnictví.

 

Položka 126

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů

100 za každou i započatou stránku

 

15 za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

 

Poznámka

Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

 

Položka 127

a)

Přijetí žádosti - o první prodloužení lhůty

200

 

-

o každé další prodloužení lhůty

500

 

-

o prominutí zmeškání lhůty

1 000

b)

Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví

1 000

c)

Přijetí žádosti

 

-

o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)

600

 

-

o zápis převodu

600

 

-

o zápis licence

600

 

-

o zápis zástavního práva

600

 

-

o konverzi evropské přihlášky73

600 za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána

Poznámka

V řízeních týkajících se ochranných známek je poplatek za přijetí rozkladu podle písmene b) této položky splatný ve lhůtě pro podání rozkladu. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se rozklad za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.

 

Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení

 

Položka 128

a)

Přijetí přihlášky vynálezu

1 200

 

-

pokud je (jsou) přihlašovatelem (li)výlučně původce (i)

600

b)

Přijetí žádosti - o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou

800

 

-

o zpřístupnění překladu nároků evropské patentové přihlášky včetně zpřístupnění oprav překladů

500

c)

Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu

3 000

 

-

za 11. a každý další uplatněný patentový nárok

500

d)

Vydání patentové listiny do rozsahu - deset stran strojopisu

1 600

 

-

za každou další stranu

100

e)

Zveřejnění překladu evropského patentového spisu

2 000

 

-

za zveřejnění oprav překladu

100

f)

Předložení překladu evropského patentového spisu v dodatečné lhůtě

3 000

g)

Přijetí žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení

5 000

h)

Přijetí žádosti o pediatrické prodloužení dodatkového ochranného osvědčení

5 000

 

Položka 129

a)

Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu

5 000

b)

Přijetí návrhu na zrušení - patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu

2 000

 

-

evropského patentu

2 000

 

-

dodatkového ochranného osvědčení

2 000

 

Položka 130

Úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci

1 500

 

Užitné vzory

 

Položka 131

Přijetí přihlášky užitného vzoru

1 000

-

pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)

500

 

Položka 132

Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru

5 000

 

Položka 133

Přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku

2 000

 

Položka 134

Přijetí žádosti o každé prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru

6 000

 

Poznámky

1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.

2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.

 

Průmyslové vzory

 

Položka 135

a)

Přijetí přihlášky průmyslového vzoru

1 000

 

- pokud je(jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)

500

b)

Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru

1 000

 

-pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)

500

 

-za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce

600

 

-za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)

300

 

Položka 136

Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku

2 000

-

za každý další průmyslový vzor obsažený v hromadně zapsaném průmyslovém vzoru

800

 

Položka 137

Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru

-

poprvé o 5 roků

3 000

-

podruhé o 5 roků

6 000

-

potřetí o 5 roků

9 000

-

počtvrté o 5 roků

12 000

 

Poznámky

1. Dojde-li k zápisu průmyslového vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za obnovu ochrany splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.

2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.

 

Ochranné známky a označení původu

 

Položka 138

a)

Přijetí přihlášky

 

-

individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb

5 000

 

-

kolektivní a certifikační ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb

10 000

 

-

za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy

500

b)

Přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie do tří tříd výrobků nebo služeb

5 000

 

-

za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy

500

c)

Přijetí žádosti o rozdělení přihlášky

 

-

za každou nově vzniklou přihlášku

5 000

d)

Přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie do tří tříd výrobků nebo služeb

 

-

za každou nově vzniklou ochrannou známku

5 000

e)

Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku

1 000

 

Poznámky

1.

Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky podle písmene a) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky.

2.

Poplatek za přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie podle písmene b) této položky je splatný do 2 měsíců od doručení výzvy podle zákona upravujícího ochranné známky.

3.

Poplatek za podání námitek podle písmene e) této položky je splatný ve lhůtě pro podání námitek.

4.

Není-li poplatek podle písmene a) nebo e) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se přihláška nebo námitky za nepodané a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.

5.

Je-li poplatek podle písmene a) odrážky třetí této položky zaplacen v nesprávné výši, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty pro zaplacení poplatku za přijetí přihlášky k zaplacení nedoplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li nedoplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb, na které se vztahuje zaplacená částka. Není-li zřejmé, na které třídy výrobků a služeb se má zaplacená částka vztahovat, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce v pořadí od nejnižší, které zaplacená částka zahrnuje. Ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se u nedoplatku nepoužije.

 

 

Položka 139

a)

Přijetí žádosti

 

-

o obnovu zápisu individuální ochranné známky

2 500

 

-

o obnovu zápisu kolektivní a certifikační ochranné známky

5 000

 

-

o obnovu zápisu individuální ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data

5 000

 

-

o obnovu zápisu kolektivní a certifikační ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data

10 000

b)

Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky

2 000

 

Poznámky

1.

Poplatek podle písmene a) této položky je splatný ve lhůtě pro podání žádosti podle zákona upravujícího ochranné známky. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty splatnosti k zaplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li poplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se žádost o obnovu zápisu ochranné známky za nepodanou a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se nepoužijí.

2.

Poplatek podle písmene b) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí návrhu. Není-li poplatek podle písmene b) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.

3.

V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví pravomocným rozhodnutím ochrannou známku zruší nebo prohlásí za neplatnou a soud toto rozhodnutí následně zruší, je poplatek podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne doručení rozsudku poplatníkovi.

4.

V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví nezapíše ochrannou známku do 118 měsíců ode dne přijetí přihlášky, je poplatek za přijetí žádosti o obnovu zápisu ochranné známky podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku.

 

 

Položka 140

Přijetí žádosti

-

o mezinárodní zápis ochranné známky

2 500

-

o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky

3 000

-

o územní rozšíření mezinárodního zápisu ochranné známky

500

 

Položka 141

a)

Přijetí žádosti o zápis označení původu/zeměpisného označení

4 000

b)

Přijetí žádosti o mezinárodní zápis označení původu

2 500

c)

Přijetí návrhu na zrušení zápisu označení původu/zeměpisného označení

2 000

d)

Postoupení žádosti o ochranu označení původu/zeměpisného označení Komisi Evropských společenství

500

 

Poznámka

Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

 

Topografie polovodičových výrobků

 

Položka 142

Přijetí přihlášky topografie polovodičových výrobků

5 000

 

Položka 143

Přijetí návrhu na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku

2 000

 

ČÁST XII

 

Konzulární poplatky

 

Zmocnění k části XII

1.

Správní úřady vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku zvýšit, snížit, nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti a mohou upustit od vybrání poplatku z důvodu zahraničně politického nebo jiného veřejného zájmu.

2.

Český zastupitelský úřad může upustit od vybrání poplatků podle položek 150, 151 , 152 a 162 písm. a), provádí-li úkon v rámci programu vládní pomoci rozvojovým zemím pro tzv. vládní stipendisty.

3.

České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky i za úkony stanovené v jiné části sazebníku, k jejichž provedení nejsou příslušné, ale přijímají žádost o jejich provedení.

4.

Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.

 

Poznámky k části XII

1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají české zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí.

2. Poplatky přepočítávané na cizí měny se zaokrouhlují

a)

u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je vyšší než 1:1 na celou jednotku měny s tím, že se zaokrouhluje dolů u částek do 0,50 (nominálu příslušné měny) a nahoru od 0,50 (nominálu příslušné měny) včetně,

b)

u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je nižší nebo přibližně roven poměru 1:1 na nejbližší nominální hodnotu mince nebo bankovky, u nichž zaokrouhlení dle místních podmínek odpovídá použití zaokrouhlení haléřů na české koruny.

 

 

Položka 144

Přijetí žádosti o

a)

udělení krátkodobého víza podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie74

EUR

stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie74

b)

udělení krátkodobého víza podle dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí

EUR

stanoví příslušná dohoda o usnadnění udělování víz uzavřená mezi Evropskou unií a třetí zemí

c)

nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti

EUR

80

 

Osvobození

Osvobození stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74.

 

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti o udělení krátkodobého víza, žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti rodinným příslušníkům občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

 

Zmocnění

Zmocnění Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74.

 

Položka 144A

a)

Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza

Kč 2 500

b)

Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání

Kč 5 000

c)

Zpracování objednávky k sjednání termínu osobního podání žádosti o udělení dlouhodobého víza

Kč 1 000

d)

Přijetí žádosti o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti87

Kč 2 500

 

Osvobození

1.

Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.

2.

Od poplatků podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.

3.

Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žadatelé o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti nejméně jednou takové vízum uděleno, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele.

 

Zmocnění

1.

Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou v jednotlivých případech od vybíraného poplatku upustit nebo jej snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních nebo sportovních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční nebo rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.

2.

Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou u dětí ve věku od 6 let a mladších 12 let vízový poplatek snížit nebo je od vízového poplatku osvobodit.

 

Položka 145

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem

5 000

 

Předmětem poplatku není

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem, je-li jedním ze snoubenců český občan zdržující se v zahraničí služebně.

 

Položka 146

Přijetí žádosti u českého zastupitelského úřadu

750

 

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti o provedení úkonu, který je zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.

 

Položka 147

Vybrání pohledávky, renty a jiných dávek nebo plnění, s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v řízení o dědictví(včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví) 4 % z vybrané peněžní částky nebo peněžního ocenění dědictví

nejméně

150

nejvýše

2 000

 

Poznámky

1.

Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vybírá se poplatek podle položky 146 tohoto sazebníku.

2.

Základem poplatku za úkony v řízení o dědictví podle této položky je hodnota dědictví nesnížená o honorář právního zástupce.

 

Položka 148

Úschova

-

peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů 0,5 % z částky nebo ceny předmětu za každý rok

 

nejméně

200

 

nejvýše

20 000

-

listin nebo spisů za každý rok

200

 

Předmětem poplatku není

Úschova předmětu u českého zastupitelského úřadu za účelem doručení do České republiky.

 

Položka 149

a)

Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí apod.

600

b)

Sepsání plné moci s ověřením podpisu

300

 

Položka 150

a)

Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo za uznání podpisu za vlastní

250 za každý podpis

b)

Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo uznání podpisu za vlastní na listinách určených pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně

125

c)

Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace)

600

d)

Ověření otisku úředních razítek a podpisů (superlegalizace) na listinách určených pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně

300

e)

Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů na českých dokladech nebo listinách a ověření listiny (apostila) určených k použití v cizině

300

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozena superlegalizace úmrtního listu, pokud od vystavení prvopisu cizozemského dokladu neuplynul více než 1 rok.

 

Položka 151

a)

Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou

300

b)

Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou, jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně

150

c)

Ověření správnosti předloženého překladu

300

d)

Ověření správnosti předloženého překladu jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně

150

e)

Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podobyza každou i započatou stránku konvertované listiny

100

f)

Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podobyza každou i započatou stránku konvertované listiny

100

 

Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

 

Položka 152

Vyhotovení překladu spisového materiálu

a)

do jazyka českého za každou i započatou stránku

600

b)

z jazyka českého za každou i započatou stránku

650

c)

z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou stránku

1 000

d)

z nebo do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každou i započatou stránku

900

 

Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

 

Položka 153

a)

Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu

300

b)

Vyhotovení překladu rodného, oddacího nebo úmrtního listu a jeho ověření

700

 

Předmětem poplatku není

První vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu.

 

Položka 154

Změna

a)

příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení

100

b)

jména nebo příjmení v ostatních případech

1 000

 

Osvobození

1.

Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

2.

Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.

3.

Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

4.

Od poplatku podlé této položky je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.

 

 

Poznámky

1.

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

2.

Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

3.

Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení .

 

Položka 155

a)

Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů

150 za každou i započatou stránku

 

 

15 za každou i započatou stránku, je-li pořizována za kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

b)

Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy

300 za první stránku

 

 

150 za každou další i započatou stránku

c)

přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona

150

 

Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

 

Položka 156

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

500

 

Položka 157

1.

zatím neúčinné

2.

zatím neúčinné

3.

zatím neúčinné

4.

zatím neúčinné

5.

Vydání cestovního pasu

 

a)

osobám, které dosáhly věku 15 let

Kč 1 200

 

b)

osobám mladším 15 let

Kč 400

6.

Vydání cestovního průkazu, cestovního průkazu totožnosti nebo náhradního cestovního dokladu EU

Kč 400

7.

Změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu

Kč 150

8.

Vydání průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka

Kč 200

 

Předmětem poplatku není

1.

Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné zápisy, vydal doklad s výrobní vadou nebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.

2.

Vydání cestovního dokladu z moci úřední.

 

Zmocnění

V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle bodu 6 této