Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

85/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014

Tato částka byla rozeslána přednostně před částkami 23/2004 a 25/2004

Tato částka byla rozeslána přednostně před částkami 23/2004 a 25/2004

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 503/2012 Sb.

1.1.2013

nálezem č. 409/2006 Sb.

18.8.2006

Více...

85

 

ZÁKON

ze dne 14. ledna 2004,

kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zemědělství (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb. a zákona č. 128/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se odstavce 2 až 4 zrušují, zároveň se ruší označení odstavce 1.

 

2.

V § 2b odst. 1 se slovo „Fond“ nahrazuje slovy „Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“)“ a slova „s výjimkou opatření podle zvláštního právního předpisu,4g) které provádí ministerstvo“, včetně poznámky pod čarou č. 4g) se zrušují.

 

3.

V § 2c odst. 4 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Fond“.

 

4.

V § 2c se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Vláda nařízením upraví podmínky k provádění programů strukturální podpory podle odstavců 1 a 2, jestliže tuto úpravu vyžadují příslušné právní předpisy Evropských společenství.

(6) Ukládá-li nebo umožňuje-li příslušný právní předpis Evropských společenství s bezprostředním účinkem členskému nebo budoucímu členskému státu vytvořit podmínky pro budoucí provádění těchto příslušných právních předpisů Evropských společenství ještě před nabytím jejich bezprostředního účinku, upraví vláda nařízením podmínky pro budoucí provádění těchto příslušných právních předpisů Evropských společenství k provádění společných organizací trhu podle § 2a a k provádění programů strukturální podpory podle odstavců 1 a 2.“.

 

5.

V § 2d odst. 2 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“)“.

 

6.

Za § 2d se vkládají nové § 2e až 2h, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4h) až 4n) znějí:

§ 2e

Podnikání v zemědělství

 

(1) Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou

a)

dosáhla věku 18 let,

b)

má způsobilost k právním úkonům,

c)

je bezúhonná,

d)

je odborně způsobilá (§ 2f odst. 2),

e)

má trvalý pobyt4h) na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,

f)

pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna

1.

plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,

2.

plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.

Splnění skutečností uvedených v písmenech a) až f) u právnické osoby musí prokázat její odpovědný zástupce. Odpovědným zástupcem pro účely tohoto zákona je fyzická osoba stanovená právnickou osobou, která odpovídá za řádný provoz podnikání a která je v pracovněprávním vztahu k zemědělskému podnikateli.

(2) Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.

(3) Zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lesích4i) a na vodních plochách se rozumí

a)

rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,

b)

živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,

c)

produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),

d)

výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

e)

úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin4j) z ní,

f)

chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu.

(4) Zemědělský podnikatel podle tohoto zákona je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

(5) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen nebo na koho se hledí, jako by nebyl odsouzen4k)

a)

pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku,

b)

pro trestný čin spáchaný úmyslně, kterého se dopustil v souvislosti s podnikáním a který není trestným činem podle písmene a), nebo

c)

pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, kterého se dopustil v souvislosti s podnikáním v zemědělství.

 

§ 2f

Evidence zemědělského podnikatele

 

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, vyjma fyzické osoby podle § 2e odst. 2, je povinna se zaevidovat.

(2) Zemědělského podnikatele zaeviduje místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „obecní úřad“), pokud žadatel

a)

splňuje podmínky uvedené v § 2e odst. 1,

b)

splňuje odbornou způsobilost

1.

získáním vzdělání nejméně na úrovni středního odborného vzdělání4l) v některém zemědělském oboru, veterinářství a veterinární prevenci, anebo na úrovni úplného středního vzdělání se zaměřením na zemědělství, popřípadě absolvováním akreditovaného rekvalifikačního kurzu zaměřeného na výkon obecných zemědělských činností v rozsahu minimálně 150 hodin, nebo

2.

tím, že prokáže zemědělskou praxi v zemědělském podniku nejméně po dobu 5 let.

Příslušným obecním úřadem k zaevidování žadatele o zemědělské podnikání je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo podnikání nebo sídlo zemědělského podnikatele. Místem podnikání se pro účely tohoto zákona rozumí místo, odkud zemědělský podnikatel řídí svoji podnikatelskou činnost.

(3) V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele fyzická osoba uvede

a)

jméno a příjmení, státní občanství, trvalý pobyt, byl-li přidělen, jinak adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu fyzické osoby na území České republiky nebo v místě podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a údaj, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby, zda u ní trvá jiná překážka týkající se provozování zemědělské výroby,

b)

zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště mimo území České republiky,

c)

údaj o odborné způsobilosti, pokud ji splňuje,

d)

zaměření zemědělské výroby,

e)

identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

f)

předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,

g)

datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou,

h)

údaj o tom, zda při provozování zemědělské výroby bude zaměstnávat zaměstnance.

(4) V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, je-li podána právnickou osobou, se uvede

a)

obchodní firma nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana Evropské unie, a údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby, zda u ní trvá jiná překážka týkající se provozování zemědělské výroby,

b)

u zahraniční právnické osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky, uvedené v písmenu a),

c)

údaje uvedené v odstavci 3 písm. a), b) a c) týkající se odpovědného zástupce,

d)

údaje uvedené v odstavci 3 písm. d) až h).

(5) K žádosti fyzická osoba nebo právnická osoba přiloží doklady osvědčující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro zápis do evidence zemědělského podnikatele.

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá žadateli, pokud splňuje podmínky podle tohoto zákona, do 30 dnů osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Současně vyrozumí příslušný orgán státní statistiky, který na základě toho přidělí zemědělskému podnikateli identifikační číslo. V osvědčení se uvedou údaje podle odstavce 3, jde-li o osobu fyzickou, nebo údaje podle odstavce 4, jde-li o osobu právnickou.

(7) V evidenci příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně vyznačí skutečnosti uvedené ve vydaném osvědčení a identifikační číslo přidělené zemědělskému podnikateli. Při změně a zániku skutečností vedených v evidenci a při ukončení zemědělské výroby zemědělského podnikatele postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností obdobně.

(8) Při posuzování odborné způsobilosti žadatele o zaevidování se postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem.4m) Při posuzování odborné způsobilosti rozhoduje ve sporných případech krajský úřad.

(9) Zahraniční osobou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky.

(10) Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řad,4n) s výjimkou vydání kladného rozhodnutí o zapsání do evidence zemědělského podnikatele.

 

§ 2g

Vyřazení z evidence

 

(1) Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže

a)

neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu,

b)

zemřel, jde-li o osobu fyzickou, pokud nemá právního nástupce,

c)

zanikl, jde-li o osobu právnickou,

d)

o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele zemědělský podnikatel sám požádá.

(2) Pokud právní nástupce chce pokračovat v podnikání, oznámí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 3 měsíců ode dne úmrtí zemědělského podnikatele. Správce dědictví oznámí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 1 měsíce ode dne, kdy byl ustanoven. Nesplňuje-li právní nástupce podmínky uvedené v § 2e odst. 1, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce. Ustanovení § 2e odst. 1 se neuplatní.

(3) O odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence rozhoduje krajský úřad. Po nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení z evidence obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně provede výmaz z evidence.

 

§ 2h

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává působnost podle § 2f a 2g v přenesené působnosti; náklady s ní spojené hradí stát.

__________

4h)

Například zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4i)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4j)

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4k)

Například § 60, 60a70 trestního zákona.

4l)

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4m)

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

4n)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 4h) až 4n), včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou, se označují jako poznámky pod čarou č. 4o) až 4u).

 

7.

V § 3 odst. 1 se slova „§ 2 odst. 3 a 4,“ zrušují.

 

8.

V § 3 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

 

9.

V § 3 odst. 6 se za slovo „smlouvy“ vkládají slova „nebo příslušného právního předpisu Evropských společenství“.

 

10.

V § 5 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

(4) Fyzické nebo právnické osobě, která provozuje zemědělskou výrobu podle tohoto zákona, aniž by byla zapsána v evidenci zemědělského podnikatele, může být uložena pokuta až do výše 200 000 Kč.

(5) Fyzické nebo právnické osobě, která uvede nepravdivé údaje v žádosti podle § 2f odst. 3 až 5, může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

(6) Pokutu podle odstavců 4 a 5 ukládá, vybírá a vymáhá obecní úřad obce s rozšířenou působností. Při vybírání a vymáhání postupuje podle zvláštního právního předpisu.5e) Pokuty jsou příjmem rozpočtu obce s rozšířenou působností.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Osoba provozující ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., se považuje za zemědělského podnikatele k provozování zemědělské výroby podle tohoto zákona, pokud se ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zaeviduje na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění tohoto zákona. Osvědčení vydané samostatně hospodařícímu rolníkovi podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., platí 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; držitel tohoto osvědčení se považuje za zemědělského podnikatele k provozování zemědělské výroby podle tohoto zákona. Pokud samostatně hospodařící rolník nehodlá provozovat zemědělskou výrobu podle tohoto zákona, požádá obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání potvrzení o vyřazení z evidence osob vedené podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb..

2.

zrušen

3.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností převezme evidenci osob podle bodu 1 vedenou u obecních úřadů do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění (čl. 3)

Čl. III

V § 9 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:

a)

podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována podle zvláštního zákona,9)

__________

9)

§ 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění (čl. 5)

Čl. V

V § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, bod 1 včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní:

1.

osoby podnikající v zemědělství;1b)

__________

1b)

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o Státním zemědělském

intervenčním fondu (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

provádí vládou schválené programy zaměřené na nepotravinářské využití a zpracování zemědělských výrobků,“.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k).

 

2.

V § 1 odst. 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 1f) zní:

l)

provádí programy strukturální podpory podle zvláštního právního předpisu.1f)

__________

1f)

§ 2c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 9a se písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 8) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

 

4.

V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Výši odměny spojené s výkonem funkce člena dozorčí rady stanoví statut Fondu.“.

 

5.

V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Fond při provádění programů strukturální podpory podle zvláštního právního předpisu1f) postupuje podle odstavců 1 až 4 obdobně.“.

 

6.

V § 12 odst. 1 se slova „jakož i individuálních údajů získaných ministerstvem pro statistické účely,“ zrušují.

 

7.

V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Fond spolupracuje s orgány jiných členských nebo budoucích členských států Evropských společenství se stejnou nebo obdobnou působností, včetně vzájemného poskytování odborné pomoci.“.

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (čl. 7)

Čl. VII

zrušen

ČÁST SEDMÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ (čl. 8)

Čl. VIII

Zrušuje se:

1.

§ 12a12e zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.

2.

Zákon č. 219/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST (čl. 9)

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou čl. I bodů 1 až 5, 7 až 9, čl. VI a čl. VII, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Špidla v. r.