Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

94/2004 Sb. znění účinné od 3. 3. 2004

94

 

ZÁKON

ze dne 29. ledna 2004,

kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů

(zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb.,

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obalech (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 písmeno a) zní:

a)

obalem výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, jestliže má zároveň

1.

v místě nákupu tvořit prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele (dále jen „spotřebitelský obal“),

2.

v místě nákupu tvořit skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina prodávána spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a může být z výrobku odstraněn, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti (dále jen „skupinový obal“), nebo

3.

usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození (dále jen „přepravní obal“);“.

2.

V § 2 se na konci písmene d) doplňují slova „ , s výjimkou propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo do režimu dočasného použití7) v případě, že po ukončení tohoto režimu budou obaly nebo balené výrobky z České republiky vyvezeny v plném rozsahu do zahraničí“.

3.

V § 2 písmeno f) zní:

f)

dovozem obalu nebo baleného výrobku propuštění do režimu volného oběhu, do režimu aktivního zušlechťovacího styku, do režimu dočasného použití nebo do režimu přepracování pod celním dohledem;7)“.

4.

V § 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j), k) a l), která znějí:

j)

jiným konečným uživatelem podnikající fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje obaly nebo balené výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu,

k)

průmyslovým obalem obal určený výhradně k balení výrobku určeného výhradně pro jiného konečného uživatele,

l)

obalový prostředek je výrobek, z něhož je obal spotřebitelský, obal skupinový nebo obal přepravní přímo výroben nebo který je součástí obalu sestávajícího se z více částí.“.

5.

V § 4 odst. 1 se v úvodní části textu slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „balený výrobek“ se vkládají slova „nebo obalový prostředek“.

6.

V § 4 odst. 1 písm. a), b) a c) se slovo „obal“ nahrazuje slovy „obal nebo obalový prostředek“, slovo „obalu“ se nahrazuje slovy „obalu nebo obalového prostředku“ a slovo „obalů“ se nahrazuje slovy „obalů nebo obalových prostředků“.

7.

V § 4 odstavec 3 zní:

(3) Osoba, která uvádí na trh obal nebo obalový prostředek, je povinna oznámit překročení hodnot uvedených v odstavci 1 písm. b). Způsob hodnocení koncentrace látek uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) v obalu a rozsah oznamovací povinnosti při překročení hodnoty podle odstavce 1 písm. b) stanoví prováděcí právní předpis.“.

8.

§ 5 zní:

§ 5

 

(1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna

a)

na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 3 a 4, s tím, že informace podle odstavce 2 písm. b) pro účely kontroly nahrazuje dokumentaci k prokázání splnění povinností stanovených v § 4,

b)

průkazně informovat své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky stanovené v § 3 a 4.

(2) Osoba, která uvádí na trh obalový prostředek, je povinna

a)

na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 4,

b)

průkazně informovat své odběratele o tom, že obalový prostředek splňuje požadavky stanovené v § 4.“.

9.

§ 11 se včetně nadpisu zrušuje.

10.

V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Na osobu, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly naplněné nebezpečnými věcmi,13) nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými přípravky,1) se povinnost podle odstavce 1 vztahuje nejméně v rozsahu stanoveném v sloupci B přílohy č. 3 k tomuto zákonu.“.

11.

V § 14 odst. 2 se slovo „čtyřech“ nahrazuje slovem „dvou“.

12.

V § 14 odst. 3 písm. a) se slova „trvalý pobyt“ nahrazují slovy „adresa bydliště“, za slova „identifikační číslo“ se vkládají slova „ , bylo-li přiděleno,“ a slova „úředně ověřená kopie živnostenského listu“ se nahrazují slovy „úředně ověřená kopie podnikatelského oprávnění, například živnostenský list“.

13.

V § 14 odst. 3 písm. b) se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „ , bylo-li přiděleno,“ a na konci písmene b) se doplňují slova „a je-li v tomto rejstříku zapsána“.

14.

V § 14 odst. 3 písm. e) se slova „zpětně odebraných“ zrušují.

15.

V § 14 se na konci odstavce 3 doplňuje písmeno g), které zní:

g)

z jakého materiálu je vyroben obal, který uvádí na trh, a zda je určen k prodeji spotřebiteli.“.

16.

V § 14 odst. 10 písm. a) se za slovo „plnění“ vkládají slova „na všechny obaly, které uvádí na trh nebo do oběhu“.

17.

V § 14 odst. 10 písm. b) se slovo „výhradně“ zrušuje.

18.

V § 15 odst. 3 se za slova „z této evidence“ vkládají slova „ , jakož i zjednodušené vedení evidence a ohlašování údajů z této evidence pro osoby podle § 30 odst. 3“.

19.

V § 17 odst. 6 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „ , bylo-li přiděleno,“.

20.

V § 18 odstavec 1 zní:

(1) Akcionáři autorizované společnosti mohou být pouze osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu.“.

21.

V § 30 odst. 1 a odst. 2 se číslo „5 000“ nahrazuje číslem „2 000“.

22.

V § 30 odst. 2 se číslo „2 000“ nahrazuje číslem „800“ a číslo „500“ se nahrazuje číslem „200“.

23.

V § 30 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Povinnosti podle odstavce 1 a povinnost placení evidenčního poplatku podle odstavce 2 se nevztahují na osoby, které uvedou na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

24.

V § 32 písmeno m) zní:

m)

stanoví po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem zemědělství v pochybnostech, zda určitý typ výrobku je nebo není obalem,“.

25.

V § 32 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

s)

podává podnět České obchodní inspekci ke kontrole v oblasti nakládání s obaly.“.

26.

V § 33 a v § 34 se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

27.

V § 41 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě pochybností, zda jsou naplněny podmínky tohoto zákona, celní orgány propustí kontrolované zboží do příslušného celního režimu a vyzvou příslušný kontrolní orgán ke kontrole.“.

28.

V § 41 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

29.

V § 42 odst. 1 se na konci úvodní části textu doplňují slova „v rozsahu stanovených pravomocí“.

30.

V § 42 odst. 1 písm. c) se slova „včetně prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh podle § 5,“ zrušují.

31.

V § 44 odst. 1 písm. b) se slova „týkajících se prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu“ zrušují.

32.

§ 47 se zrušuje.

33.

Za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní:

§ 51a

 

(1) Rozhodnutí vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu podle § 47 pozbývají platnosti ke dni účinnosti tohoto zákona.

(2) Řízení zahájená podle § 47, která nebyla skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ke dni účinnosti tohoto zákona zastavují.“.

34.

Příloha č. 1 k tomuto zákonu se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona

o potravinách a tabákových výrobcích (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 18), 19) a 20) zní:

(2) Účelem tohoto zákona je též stanovit povinnost podnikatele18) ohlásit zásoby19) potravin nebo zemědělských výrobků stanovené v příslušném právním předpise Evropského společenství20) (dále jen „zásoby“) a upravit státní dozor nad dodržováním této povinnosti.

__________

18)

§ 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19)

§ 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

20)

Nařízení komise č. 1972/2003 o přechodném období přijatém s ohledem na obchod se zemědělskými produkty, související s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

2.

Za § 3a se vkládá nový § 3b, který včetně poznámky pod čarou č. 21) zní:

§ 3b

 

(1) Podnikatel uvedený v § 1 odst. 2 je povinen ohlásit v místě příslušnému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce zásoby zjištěné podle zvláštních právních předpisů21) k 1. květnu 2004.

(2) Ohlašovací povinnost podle odstavce 1 musí splnit podnikatel nejpozději do 10. května 2004.

(3) Rozsah zásob, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle odstavců 1 a 2 a vzor formuláře stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou.

__________

21)

§ 2930 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

§ 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“.

3.

V § 16 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní:

c)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce13a) vykonává státní dozor

1.

při výrobě a uvádění potravin do oběhu, pokud tento dozor není prováděn podle písmene b),

2.

při výrobě a uvádění do oběhu tabákových výrobků a

3.

nad ohlášením zásob.

__________

13a)

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

4.

V § 17 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Podnikateli, který nesplní povinnost uvedenou v § 1 odst. 2 a § 3b, uloží Státní zemědělská a potravinářská inspekce pokutu až do výše 1 000 000 Kč.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona

o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

(2) Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje, zda zásoby jí ohlášené podnikatelem podle zvláštního právního předpisu10a) odpovídají skutečnosti.

__________

10a)

§ 3b zákona č. 110/1997 Sb.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.