Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

124/2005 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 112/2006 Sb.

1.1.2007

zákonem č. 138/2006 Sb.

1.7.2006

124

 

ZÁKON

ze dne 22. února 2005,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 větě druhé se za slova „s výjimkou žadatele o udělení azylu“ vkládají slova „ubytovaného v pobytovém středisku Ministerstva vnitra“.

 

2.

V § 5 odst. 6 se slova „uvedená v odstavci 7“ nahrazují slovy „odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se rozhodný příjem zjišťuje; pro stanovení částky průměrné mzdy v národním hospodářství platí odstavec 7 věta druhá obdobně“.

 

3.

V § 5 odst. 7 se za slovo „zákona“ vkládají slova „ , s výjimkou osob, které vykonávají činnost, která se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu38), a s výjimkou osob, jejichž činnost se nepovažuje podle zvláštního právního předpisu38) za činnost osob samostatně výdělečně činných proto, že tuto činnost nevykonávají soustavně,“.

 

4.

V § 5 odst. 8 písm. b) se slova „uvedená v odstavci 7“ nahrazují slovy „odpovídající jedné dvanáctině ročního příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti za kalendářní rok, za který se zjišťuje rozhodný příjem, nebo v případech uvedených v odstavci 6 částka tam uvedená“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Výše dávek ze státní sociální podpory, které náleží ke dni účinnosti tohoto zákona, se k tomuto dni posoudí znovu podle čl. I tohoto zákona, jestliže oprávněná osoba do 3 kalendářních měsíců následujících po dni účinnosti tohoto zákona prokáže, že její příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti a takové příjmy osob společně s ní posuzovaných, k nimž bylo přihlédnuto při rozhodování o dávce, jsou příjmy osob, které vykonávají činnost, která se považuje podle zákona o důchodovém pojištění za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, nebo jde o příjmy osob, jejichž činnost se nepovažuje podle zákona o důchodovém pojištění za činnost osob samostatně výdělečně činných proto, že tuto činnost nevykonávaly soustavně.

ČÁST DRUHÁ

(čl. 3-4)

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 57 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná dalšími subjekty, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a které jsou oprávněny tuto činnost vykonávat v tuzemsku, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

 

2.

V § 57 odst. 3 se za slovo „daně“ vkládají slova „podle odstavce 1 písm. a)“.

 

3.

V § 61 písmeno b) zní:

b)

poskytnutí služeb a dodání zboží veřejnoprávními subjekty nebo jinými právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, pokud tyto služby nebo zboží úzce souvisejí s ochranou a výchovou dětí a mládeže,“.

ČÁST ČTVRTÁ

(čl. 6)

Čl. VI

zrušen

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.