Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

179/2005 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014

Část první, třetí, čtvrtá, šestá až dvacátá osmá a třicátá čtvrtá nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Část třicátá třetí pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2006.

Tato částka byla rozeslána přednostně před částkou 63/2005

změněnos účinností odpoznámka

zákonným opatřením č. 344/2013 Sb.

1.1.2014

Novela ruší část čtrnáctou, která již byla zrušena z. o. č. 340/2013 Sb.

zákonným opatřením č. 340/2013 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

Více...

179

 

ZÁKON

ze dne 28. dubna 2005,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

o zrušení Fondu národního majetku České republiky

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 500/1990 Sb. (čl. 1)

Čl. I

V § 16a odst. 2 zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 191/1994 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se slova „a Fondu národního majetku České republiky“ a slova „nebo Fond národního majetku České republiky“ zrušují.

Čl. II

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 118 odst. 3 písmeno c) zní:

c)

informace o všech peněžních a naturálních příjmech, které přijali za účetní období vedoucí osoby a členové dozorčích rad od emitenta a od osob ovládaných emitentem, a to souhrnně za všechny členy představenstva, souhrnně za všechny ostatní vedoucí osoby a souhrnně za všechny členy dozorčí rady.“.

 

2.

V § 118 odst. 3 písmeno d) zní:

d)

informace o počtu akcií vydaných emitentem, které jsou ve vlastnictví statutárních orgánů nebo jejich členů, ostatních vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady, včetně osob těmto osobám blízkých, informace o opčních a obdobných smlouvách, jejichž podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané emitentem a jejichž smluvními stranami jsou uvedené osoby, nebo které jsou uzavřeny ve prospěch uvedených osob; informace se uvádějí souhrnně za všechny členy představenstva, souhrnně za všechny ostatní vedoucí osoby, souhrnně za všechny členy dozorčí rady a souhrnně za osoby těmto osobám blízké; uvedené osoby oznámí emitentovi potřebné údaje.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o podmínkách převodu majetku

státu na jiné osoby (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 27/2000 Sb. a zákona 220/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 6a odst. 1 se slova „ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci“ nahrazují slovy „Ministerstvu financí“.

 

2.

V § 10 odstavec 8 zní:

(8) Podle odstavce 7 lze postupovat pouze do převodu privatizovaného majetku na Ministerstvo financí. Je-li metodou privatizace vložení privatizovaného majetku do obchodní společnosti, lze podle odstavce 7 postupovat až do převodu majetkové účasti státu v této obchodní společnosti na jinou osobu.“.

 

3.

V § 10 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Vláda může na návrh ministerstva prominout nebo změnit podmínku stanovenou v rozhodnutí o privatizaci, které již bylo realizováno, pokud ministerstvo zjistí, že tato podmínka je z důvodů, které nabyvatel privatizovaného majetku nezpůsobil, nesplnitelná a nebo nutnost splnění této podmínky dodatečně odpadla.“.

 

4.

V § 10a odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

 

5.

V § 10a odst. 1 písm. h) se slovo „Fond“ nahrazuje slovy „ministerstvo jménem státu“.

 

6.

V § 10a odstavec 6 zní:

(6) V rozhodnutí o privatizaci, kterým se schvaluje privatizační projekt na účast, lze uložit, že oprávněným osobám bude prodán, popř. vydán majetek, na jehož vydání jim vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů2). Toto rozhodnutí zajistí ministerstvo, které v příslušné akciové společnosti vykonává jménem státu práva akcionáře4d).“.

 

7.

Nadpis části třetí zní:

Užití privatizovaného majetku“.

 

8.

V § 11 odst. 1 se slovo „Fondem“ nahrazuje slovem „ministerstvem“.

 

9.

V § 11 odstavec 2 zní:

(2) Dnem zrušení podniku nebo dnem vynětí části majetku podniku převede zakladatel majetek zrušeného podniku nebo jeho část na ministerstvo.“.

 

10.

V § 11 odst. 5 se slova „ke dni určenému Fondem tyto majetkové účasti na Fond“ nahrazují slovy „ke dni určenému v tomto rozhodnutí tyto majetkové účasti na ministerstvo“.

 

11.

V § 12 odst. 1 se slova „Majetek Fondu“ nahrazují slovy „Privatizovaný majetek“.

 

12.

V § 12 odst. 2 se v úvodní části textu slova „Majetek Fondu“ nahrazují slovy „Privatizovaný majetek“.

 

13.

V § 12 odst. 3 se slova „majetku Fondu“ nahrazují slovy „privatizovaného majetku“.

 

14.

V § 12 odst. 4 se slova „Majetku Fondu“ nahrazují slovy „Privatizovaného majetku“.

 

15.

V § 14 odst. 1 a 2 se slovo „Fond“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

16.

§ 14a se zrušuje.

 

17.

V § 15 se odstavec 3 zrušuje.

 

18.

V § 19 odst. 1 se slovo „Fond“ nahrazuje slovy „stát, jehož jménem jedná ministerstvo,“.

 

19.

V § 19 odst. 5 se slova „vůči Fondu“ nahrazují slovy „vůči státu“.

 

20.

§ 21 zní:

§ 21

 

Při předávání věcí a sepisování zápisů o převzetí vystupují za stát osoby oprávněné ke dni zrušení podniku nebo vynětí části majetku podniku jednat jménem podniku, pokud ministerstvo nerozhodne jinak. Za tuto činnost jsou tyto osoby odpovědny ministerstvu.“.

 

21.

§ 46 včetně poznámky pod čarou č. 16 se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 438/1991 Sb. (čl. 4)

Čl. IV

V zákoně č. 438/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., se článek II zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 5)

Čl. V

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o účetnictví (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 8 písmeno k) zní:

k)

postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku, a to pro jednotlivé skupiny účetních jednotek a pro Pozemkový fond České republiky.“.

 

2.

V § 18 odst. 1 písm. b) se slova „Fond národního majetku České republiky“ zrušují.

ČÁST SEDMÁ

zrušena (čl. 7)

Čl. VII

zrušen

ČÁST OSMÁ

Změna zákona č. 42/1992 Sb. (čl. 8)

Čl. VIII

V § 18 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákona č. 144/1999 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., odstavec 3 zní:

(3) V případě zániku družstva do 10 let se částka převedená při transformaci do nedělitelného fondu družstva převede na Ministerstvo financí a bude použita pro podporu družstevního podnikání podle zvláštních právních předpisů.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona č. 162/1992 Sb. (čl. 9)

Čl. IX

V zákoně č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb., § 8 zní:

§ 8

 

Výnos z prodeje věcí, které Česká republika nabyla do svého vlastnictví podle § 23a, je ve výši 80 % příjmem státního rozpočtu a ve výši 20 % příjmem rozpočtu obce a v hlavním městě Praze městské části, v jejímž územním obvodu se věc nachází.“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o střetu zájmů (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 228/1997 Sb., zákona č. 15/2002 Sb. a zákona č. 96/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 5 větě první se slova „ , Fond národního majetku České republiky anebo obě tyto osoby“ zrušují.

 

2.

V § 12a odst. 1 písm. b) se slova „Fondu národního majetku České republiky“ zrušují.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona č. 282/1992 Sb. (čl. 11)

Čl. XI

V zákoně č. 282/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se článek II zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ

zrušena (čl. 12)

Čl. XII

zrušen

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o dani z nemovitostí (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 2 písm. c) se slova „na Fond národního majetku ČR“ nahrazují slovy „na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí“.

 

2.

V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „nebo převedené podle zvláštního právního předpisu na Fond národního majetku České republiky“ včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušují.

 

3.

§ 8 včetně nadpisu zní:

§ 8

Poplatníci daně

 

(1) Poplatníkem daně je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru.

(2) Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor ve vlastnictví státu, je poplatníkem daně

a)

organizační složka státu4a) nebo státní organizace zřízená podle zvláštních právních předpisů4b),

b)

právnická osoba, které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu4a).

(3) Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor, spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv, jsou poplatníky tyto subjekty.

(4) Jde-li o stavbu nebo samostatný nebytový prostor, s výjimkou stavby obytného domu, spravované Pozemkovým fondem České republiky, Správou státních hmotných rezerv nebo převedené na Ministerstvo financí na základě rozhodnutí o privatizaci, které jsou pronajaty, je poplatníkem daně nájemce.

(5) Má-li ke stavbě, bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru více subjektů vlastnické právo, právo nájmu nebo právo trvalého užívání se u těchto subjektů změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu4a) nebo jim přísluší hospodaření s majetkem státu podle zvláštních právních předpisů4b), jsou tyto subjekty povinny platit daň společně a nerozdílně.“.

 

4.

V § 9 odst. 1 písm. d) se slova „nebo převedené podle zvláštního právního předpisu na Fond národního majetku České republiky“ zrušují.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

zrušena (čl. 14)

Čl. XIV

zrušen

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 15)

Čl. XV

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 18 odst. 9 se slova „Fondu národního majetku České republiky18) a“ včetně poznámky pod čarou č. 18 zrušují.

 

2.

V § 25 odst. 1 písm. w) se slova „na Fond národního majetku18)“ zrušují.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (čl. 16)

Čl. XVI

V § 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 296/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb. a zákona č. 282/2002 Sb., se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1b zrušuje.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona č. 210/1993 Sb. (čl. 17)

Čl. XVII

V článku IV zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, se bod 2 zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona č. 224/1994 Sb. (čl. 18)

Čl. XVIII

V zákoně č. 224/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb., se článek II zrušuje.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona č. 135/1996 Sb. (čl. 19)

Čl. XIX

V zákoně č. 135/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se článek III zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ

zrušena (čl. 20)

Čl. XX

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o Státním fondu

dopravní infrastruktury (čl. 21)

Čl. XXI

Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

převody výnosů z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí,“.

 

2.

Část druhá se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení (čl. 22)

Čl. XXII

V zákoně č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o České konsolidační agentuře (čl. 23)

Čl. XXIII

Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 písmeno f) zní:

f)

výnosů z prodeje privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit ministerstvu.“.

 

2.

Část devátá se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona č. 15/2002 Sb. (čl. 24)

Čl. XXIV

V zákoně č. 15/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona č. 320/2002 Sb. (čl. 25)

Čl. XXV

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se část šestá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona č. 480/2003 Sb. (čl. 26)

Čl. XXVI

V zákoně č. 480/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

(čl. 27)

Čl. XXVII

zrušena

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona č. 293/2004 Sb. (čl. 28)

Čl. XXVIII

V zákoně č. 293/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb. a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

(čl. 29-30)

Čl. XXIX

zrušeno

Čl. XXX

Přechodné ustanovení

Odměna za výkon funkce správce konkursní podstaty a odměna za výkon vyrovnacího správce stanovena podle tohoto zákona náleží správci i za řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou konkursních řízení, ve kterých již byla vyvěšena na úřední desce soudu konečná zpráva o zpeněžení majetku z podstaty s vyúčtováním odměny a výdajů správce konkursní podstaty.

ČÁST TŘICÁTÁ

zrušena (čl. 31)

Čl. XXXI

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o spotřebních daních (čl. 32)

Čl. XXXII

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 429/2003 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb. a zákona č. 693/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 92 odst. 1 se číslo „1 000“ nahrazuje číslem „2 000“.

 

2.

V § 97 odst. 3 se číslo „1 000“ nahrazuje číslem „2 000“.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o vinohradnictví a vinařství (čl. 33-34)

Čl. XXXIII

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých dalších zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), se mění takto:

1.

V § 31 odst. 2 druhé větě se za slovo „odvod“ vkládají slova „a podporu státu“.

 

2.

V § 31 odst. 6 se na konci doplňují věty „Veřejnou správu vykonává Rada, její předseda a ředitel. Mimo obnovu řízení o opravných prostředcích podle zvláštních zákonů rozhoduje předseda Rady, na jeho rozhodování se přiměřeně použijí ustanovení o vedoucím ústředního správního úřadu.“.

 

3.

V § 31 se odstavec 10 zrušuje.

 

4.

V § 32 odst. 1 se ve větě druhé za slovo „Rady“ vkládá čárka a slova „kteří jsou poslanci, senátory, členy vlády, vedoucími ústředního správního úřadu nebo o nichž tak stanoví zvláštní zákon,“.

 

5.

V § 34 odst. 1 se ve větě třetí za slovo „rady“ vkládá čárka a slova „kteří jsou poslanci, senátory, členy vlády, vedoucími ústředního správního úřadu, soudci nebo o nichž tak stanoví zvláštní zákon,“.

 

6.

V § 34 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena c) až j).

 

7.

V § 34 odst. 2 se v písmenu j) slova „návrh organizačního řádu“ nahrazují slovy „organizační řád“.

 

8.

V § 34 odst. 4 větě čtvrté se slovo „čtyřleté“ nahrazuje slovem „pětileté“.

 

9.

V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „finanční podpora státu (dále jen podpora státu“)“ nahrazují slovy „podpora státu“ a za slovo „ve“ se vkládá slovo „finanční“.

 

10.

V § 35 odst. 1 písm. k) se slova „odvodů stanovené“ nahrazují slovy „odvodů či státní podpory stanovené“, za slovem „splatnosti“ se vypouští slovo „odvodu“, slova „dvojnásobku odvodu“ se nahrazují slovy „dvojnásobku odvodu nebo státní podpory“ a za slovem „výrobce“ se vkládají slova „či stát“.

 

11.

V § 35 odst. 3 se doplňuje nová věta, která zní: „Obdobně postupuje stát při výplatě podpory státu.“.

 

12.

V § 35 odst. 4 se v první větě zrušují slova „stanoveného prováděcím právním předpisem“ a druhá věta nově zní: „Vzor stanoví Fond jako přílohu organizačního řádu, zveřejní jej dálkovým způsobem a rozešle na obecní úřady vinařských obcí.“.

 

13.

V § 35 odst. 9 se za slovo „Odvody“ vkládají slova „a podporu státu“.

 

14.

V § 42 odst. 1 se zrušuje čárka a následující slova „§ 31 odst. 10 a § 35 odst. 4“.

Čl. XXXIV

Přechodné ustanovení

Funkční období podle tohoto zákona stávajících členů voleného orgánu Vinařského fondu počne běžet dnem účinnosti tohoto ustanovení.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona č. 171/1991 Sb. (čl. 35)

Čl. XXXV

V § 18 odst. 2 zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 120/1995 Sb., zákona č. 104/2000 Sb., zákona č. 211/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 480/2003 Sb. a zákona č. 293/2004 Sb., se na konci písmene b) doplňuje bod 15, který zní:

15.

převodu do státních finančních aktiv na částečné pokrytí rozpočtové úhrady kupní ceny za úplatný převod akcií společnosti ČEPS, a. s. od společnosti ČEZ, a. s. do majetku státu spravovaného Ministerstvem financí.“.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 36)

Čl. XXXVI

1.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou částí druhé, páté, dvacáté deváté, třicáté, třicáté první, třicáté druhé a třicáté třetí, které nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

2.

Část třicátá třetí pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2006.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.