Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

205/2005 Sb. znění účinné od 1. 8. 2005

N(27.5.2005, 85/1996 Sb.): Ustanovení části druhé čl. II bodů 2 až 6 a čl. III nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

205

 

ZÁKON

ze dne 3. května 2005,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna občanského soudního řádu (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb․, zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb. a zákona č. 170/2005 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 35 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Soud uvědomí státního zástupce o zahájení řízení podle odstavce 1 písm. e) a g).“.

 

2.

V § 140 odst. 2 se za slova „účastníku zástupcem“ vkládají slova „nebo opatrovníkem pro řízení“.

 

3.

V § 186 odst. 2 se slovo „vyšetřovaného“ nahrazuje slovy „osoby, o jejíž způsobilost k právním úkonům se jedná (dále jen vyšetřovaný“)“.

 

4.

V § 186 odst. 3 se slova „tří let“ nahrazují slovy „jednoho roku ode dne právní moci tohoto rozhodnutí“.

 

5.

V § 187 odstavec 1 zní:

(1) Vyšetřovaný je oprávněn dát se jako účastník zastupovat v řízení zástupcem, jehož si zvolí; o tom a o svých dalších procesních právech a povinnostech (§ 5) musí být vyšetřovaný poučen. Nezvolí-li si vyšetřovaný zástupce, ustanoví mu předseda senátu opatrovníka pro řízení z řad advokátů.“.

 

6.

V § 187 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pokud vyšetřovaný sám požádá, aby byl vyslechnut, soud ho vyslechne.“.

 

7.

V § 187 odst. 3 větě druhé se slova „tří měsíců“ nahrazují slovy „šesti týdnů“.

 

8.

§ 188 se zrušuje.

 

9.

§ 189 zní:

§ 189

 

Soud může rozhodnout, že upustí od doručení rozhodnutí o způsobilosti k právním úkonům, jestliže podle závěrů znaleckého posudku (§ 187 odst. 3) adresát není s to význam rozhodnutí pochopit.“.

 

10.

V § 191 odst. 1 se za první větu vkládá věta „Neplatí však náklady právního zastoupení, s výjimkou případů uvedených v § 30 odst. 2 tohoto zákona.“.

 

11.

V § 191 odst. 2 se za slova „jeho zástupci“ vkládají slova „ , opatrovníkovi pro řízení“.

 

12.

V § 191a odst. 1 se slova „(dále jen nemocný“)“ zrušují.

 

13.

V § 191b odst. 1 se za slova „podle § 191a“ vkládají slova „(dále jen „umístěný“)“.

 

14.

V § 191b odst. 1 se slovo „do“ nahrazuje slovy „podle § 191a odst. 1 nebo omezení podle § 191a odst. 2 (dále jen „převzetí“) a dalším držení v“.

 

15.

V § 191b odstavec 2 zní:

(2) Umístěný je oprávněn dát se jako účastník zastupovat v řízení zástupcem, jehož si zvolí; o tom a o svých dalších procesních právech a povinnostech (§ 5) musí být umístěný, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje, poučen. Nezvolí-li si umístěný zástupce, ustanoví mu předseda senátu opatrovníka pro řízení z řad advokátů.“.

 

16.

V § 191b odst. 3 se slova „(§ 191a odst. 1 a 2)“ zrušují.

 

17.

V § 191b odst. 3 se slovo „nemocného“ nahrazuje slovem „umístěného“.

 

18.

V § 191b odst. 3 se za slova „ošetřujícího lékaře“ vkládají slova „ , popřípadě další osoby, o jejichž vyslechnutí umístěný požádá; tím není dotčeno právo soudu odmítnout provedení výslechu osob, které umístěný navrhl, není-li zřejmé, co může být výslechem zjištěno“.

 

19.

V § 191c odst. 1 se za slovo „ledaže“ vkládá slovo „ten“ a slovo „(opatrovníku)“ se nahrazuje slovy „nebo opatrovníkovi pro řízení“.

 

20.

V § 191d odst. 1 se slova „důvody a umístěný je omezen nebo vyloučen ze“ nahrazují slovy „důvody, a umístěný je nadále omezen ve“.

 

21.

V § 191d odstavec 2 zní:

(2) Ke zjištění zdravotního stavu umístěného a zjištění, zda další držení umístěného v ústavu je či není nutné, soud ustanoví znalce. Znalcem nemůže být ustanoven lékař, který pracuje v ústavu, v němž je umístěný držen.“.

 

22.

V § 191d odst. 3 se slova „a jeho zástupce (opatrovníka)“ nahrazují slovy „ , jeho zástupce nebo opatrovníka pro řízení“.

 

23.

§ 191f zní:

§ 191f

 

Umístěný, jeho zástupce, opatrovník a osoby jemu blízké mohou ještě před uplynutím doby, do které je držení přípustné, žádat o nové vyšetření a rozhodnutí o propuštění, je-li odůvodněna domněnka, že další držení v ústavu není důvodné. O způsobu projednání platí ustanovení § 191d odst. 2 až 4 obdobně. Zamítne-li soud opakovaně návrh na propuštění a nelze-li očekávat zlepšení stavu umístěného, může rozhodnout, že nebude konat další vyšetřování před uplynutím doby, po kterou bylo držení v ústavu povoleno.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o advokacii (čl. 2-3)

Čl. II

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb. a zákona č. 555/2004 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Poskytováním právních služeb se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného podle zvláštního právního předpisu1), je-li vykonávána advokátem.“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

__________

1) Například § 187 odst. 1 a § 191b odst. 2 občanského soudního řádu, § 91 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 1b se označují jako poznámky pod čarou č. 1a až 1c, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

V § 33 odst. 3 se slova „části věty za středníkem“ nahrazují slovy „věty druhé“.

 

3.

V § 41 odst. 1 písm. f) a § 52 odst. 2 se slova „České advokátní komory“ nahrazují slovy „Komory“.

 

4.

V § 42 odst. 3 se slovo „tří“ nahrazuje slovem „čtyř“.

 

5.

V § 42 odstavec 5 zní:

(5) Sněm je schopný se unášet bez ohledu na počet přítomných advokátů. Usnesení sněmu je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných advokátů. Při volbě členů a náhradníků orgánů Komory rozhoduje počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům advokáty, kteří se volby zúčastnili; je-li jen jeden kandidát, je ke zvolení nutné, aby tento kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů advokátů, kteří se zúčastnili volby. K odvolání člena nebo náhradníka orgánů Komory postačí alespoň tři pětiny hlasů advokátů, kteří se zúčastnili hlasování o odvolání.“.

 

6.

V § 43 písm. a) se slovo „tří“ nahrazuje slovem „čtyř“.

Čl. III

Přechodná ustanovení k části druhé

1.

Délka volebního období stávajících členů a náhradníků představenstva, kontrolní rady a kárné komise České advokátní komory se řídí dosavadními právními předpisy.

2.

Svolání sněmu stávajícím představenstvem České advokátní komory se řídí dosavadními právními předpisy.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části druhé čl. II bodů 2 až 6 a čl. III, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.