Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

217/2005 Sb. znění účinné od 29. 9. 2005

N(1.10.2005, 353/2003 Sb.): Ustanovení bodu 117 nabývá účinnosti dnem 1. října 2005,

N(1.4.2006, 353/2003 Sb.): Ustanovení bodu 263 nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006, ustanovení § 104 odst. 1 zákona o spotřebních daních, ve znění čl. I bodu 262 tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem 31. března 2006.

N(1.1.2007, 353/2003 Sb.: Ustanovení bodů 151, 162 a 186 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007,

N(3.6.2005, 338/1992 Sb.): Ustanovení části třetí čl. IV nabývá účinnosti dnem vyhlášení,

N(3.6.2005, 235/2004 Sb.): Ustanovení části čtvrté čl. V nabývá účinnosti dnem vyhlášení,

N(3.6.2005, 586/1992 Sb.): Ustanovení části páté čl. VI nabývá účinnosti dnem vyhlášení,

N(3.6.2005, 634/2004 Sb.): Ustanovení části šesté čl. VIII nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 377/2005 Sb.

29.9.2005

217

 

ZÁKON

ze dne 3. května 2005,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

b)

dovozem vstup vybraných výrobků na daňové území Evropského společenství; pokud jsou však vybrané výrobky v okamžiku vstupu na daňové území Evropského společenství propuštěny do některého z celních režimů s podmíněným osvobozením od cla3a) nebo jsou umístěny ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, považuje se dovoz za uskutečněný jejich propuštěním do režimu volného oběhu2) nebo režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení3),

__________

3a)

Článek 84 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.“.

 

2.

V § 3 písm. c) se za slovo „styku5)“ vkládají slova „a výstup z daňového území Evropského společenství“.

 

3.

V § 3 písm. f) se slova „a stavebně“ zrušují a na konci věty se doplňuje text „přičemž hranice takového místa nesmějí být přerušeny s výjimkou případu, kdy tímto místem prochází veřejná komunikace; celní ředitelství může stanovit, že určité objekty a plochy tohoto místa nejsou jeho součástí,“.

 

4.

V § 3 písm. h) se slova „a která“ nahrazují slovy „v místě, kde“.

 

5.

V § 3 písm. p) se za slova „kvasného lihu“ vkládá slovo „bezvodého“ a na konci se doplňuje text „nebo projekt technologického vývoje ekologicky příznivé palivové směsi těžkých plynových olejů s vodou schválený Ministerstvem životního prostředí“.

 

6.

V § 3 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až s), která znějí:

q)

daňovým zástupcem právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky, která je pověřena provozovatelem daňového skladu registrovaným k dani v jiném členském státě zabezpečovat jeho jménem, na základě povolení a za podmínek stanovených v § 23a, povinnosti spojené s přijímáním vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a s jejich uváděním do volného daňového oběhu; daňový zástupce nesmí vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně skladovat ani odesílat; daňový zástupce nesmí být totožný s osobou, která od něj má vybrané výrobky jím uvedené do volného daňového oběhu nabýt,

r)

daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky, která na základě povolení vydaného celním úřadem zastupuje fyzickou nebo právnickou osobu, která zasílá fyzické osobě na daňové území České republiky z jiného členského státu vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v tomto členském státě; daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků může být pouze osoba, která není totožná s fyzickou osobou, které jsou vybrané výrobky zasílány; daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků vykonává tuto činnost podle podmínek stanovených v § 33 a 33a,

s)

výrobou proces, při kterém

1.

vybraný výrobek vznikne,

2.

z vybraného výrobku, který je předmětem daně, vznikne vybraný výrobek, který je jiným předmětem daně,

3.

z minerálního oleje, který je uvedený pod jedním kódem nomenklatury, vznikne minerální olej, který je uveden pod jiným kódem nomenklatury.“.

 

7.

V § 4 odst. 1 písm. a) se za slova „oprávněným příjemcem“ vkládají slova „ , daňovým zástupcem (§ 23a)“.

 

8.

V § 4 odst. 1 písm. c) se slova v závorce „odst. 4 a 5“ nahrazují slovy „odst. 2 a 4“.

 

9.

V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „v případě vzniku povinnosti“ nahrazují slovy „které vznikla povinnost“ a na konci písmene g) se doplňuje slovo „nebo“.

 

10.

V § 4 odst. 1 písmeno h) zní:

h)

která je daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové území České republiky [§ 9 odst. 3 písm. i) a § 33 odst. 4]; pokud právnická nebo fyzická osoba uvedená v § 33 odst. 3 neustanoví daňového zástupce, stává se plátcem daně tato osoba.“.

 

11.

V § 4 odst. 3 písm. a) se za slova „minerálních olejů“ vkládají slova „s výjimkou zkapalněných ropných plynů dopravovaných v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně“.

 

12.

V § 4 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně 5 tlakových nádob,“.

Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena c) až j).

 

13.

V § 4 odst. 4 se za slovy „§ 80“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „§ 92“ se vkládají slova „a pro tabákové výrobky § 100c“.

 

14.

V § 5 odst. 1 větě první se slova „při uvedení“ nahrazují slovem „uvedených“ a na konci za slovo „jinak“ se vkládají slova „(§ 6)“.

 

15.

V § 5 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) nabyvatele, je-li nabyvatel právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové identifikační číslo nabyvatele, bylo-li přiděleno, je-li nabyvatel fyzickou osobou,“.

 

16.

V § 5 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

 

17.

V § 5 odst. 3 písmeno a) zní:

a)

obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) prodávajícího, je-li prodávající právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové identifikační číslo prodávajícího, bylo-li přiděleno, je-li prodávající fyzickou osobou,“.

 

18.

V § 5 odst. 3 písmeno b) zní:

b)

obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) kupujícího, je-li kupující právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové identifikační číslo kupujícího, bylo-li přiděleno, je-li kupující fyzickou osobou,“.

 

19.

V § 5 odst. 3 písmeno d) zní:

d)

výši spotřební daně celkem,“.

 

20.

V § 5 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě, které jsou zasílány fyzické osobě s místem pobytu na daňovém území České republiky (§ 33), lze dopravovat pouze s dokladem, který potvrzuje, že tyto výrobky byly zdaněny v členském státě, ze kterého byly zaslány.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

21.

V § 5 odstavec 8 zní:

(8) Pro prokázání zdanění minerálních olejů, lihu, vybraných výrobků obsahujících líh a tabákových výrobků platí rovněž ustanovení § 51, 74 a 106.“.

 

22.

V § 6 odst. 1 se na konci doplňuje věta „Toto ustanovení se nevztahuje na právnické nebo fyzické osoby uvedené v § 53 odst. 5.“.

 

23.

V § 6 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) přijímajícího uživatele, je-li uživatel právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové identifikační číslo přijímajícího uživatele, bylo-li přiděleno, je-li uživatel fyzickou osobou,“.

 

24.

V § 6 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

prohlášení, že v ceně vybraných výrobků není obsažena daň,“.

 

25.

V § 9 odst. 3 písm. i) se za slova „České republiky“ vkládaji slova „(§ 33)“.

 

26.

V § 9 odst. 5 se za slovy „v § 83“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci odstavce se doplňují slova „a pro tabákové výrobky v § 101a“.

 

27.

V § 11 odst. 1 písm. e) se slova „písm. a) až d)“ zrušují.

 

28.

V § 11 se na konci odstavce 4 doplňují slova „odst. 1“.

 

29.

V § 12 odst. 3 se za slova „podle § 13“ vkládají slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 11 odst. 3, § 32, § 53 odst. 3 až 5, § 73 odst. 2, § 87 a 98)“.

 

30.

V § 13 odst. 1 se slova „§ 87, 98 a 106“ nahrazují slovy „§ 87 a 98“.

 

31.

V § 13 odst. 2 písm. a) v části věty za středníkem se za slova „daňové identifikační číslo“ vkládají slova „ , bylo-li přiděleno,“ a slovo „nebo“ se nahrazuje slovem „a“.

 

32.

V § 13 odst. 2 písmeno f) zní:

f)

čestné prohlášení navrhovatele, že jsou splněny podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro ochranu života a zdraví osob a životního prostředí,“.

 

33.

V § 13 odst. 2 písmeno i) zní:

i)

doklad o tom, že navrhovatel nemá v České republice nedoplatek evidovaný celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních dní,“.

 

34.

V § 13 odst. 2 písm. j) se za slova „je-li navrhovatel fyzickou osobou, nebo zda“ vkládá slovo „navrhovateli,“.

 

35.

V § 13 odst. 5 věta druhá zní: „Má-li navrhovatel nedoplatek na daních nebo clu nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, celní ředitelství vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno uhrazení tohoto nedoplatku.“.

 

36.

V § 13 odst. 20 písmeno d) zní:

d)

dnem, kdy pro prostorově ohraničené místo [§ 3 písm. f)], ve kterém jsou umístěny vybrané výrobky osvobozené od daně na základě zvláštního povolení, nabude právní moci rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu podle § 20,“.

 

37.

V § 13 odst. 23 se čárka za slovem „pivo“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a § 106 pro tabákové výrobky“ se zrušují.

 

38.

V § 14 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

jejich propuštění do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, prokáže-li plátce výstup vybraných výrobků z daňového území Evropského společenství,“.

 

39.

V § 14 odst. 2 písm. a) se za slovo „výrobků“ vkládají slova „celnímu úřadu oznámí, že“ a slova „u celního úřadu“ se nahrazují slovy „ ; s tímto oznámením předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky, které budou dopraveny do jiného členského státu, byla na daňovém území České republiky zaplacena“.

 

40.

V § 14 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

u zdaněných vybraných výrobků, které podléhají značení podle tohoto zákona a byly uvedeny do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky, předloží potvrzení od správce daně jiného členského státu, že značení podle tohoto zákona byla zničena nebo odstraněna.“.

 

41.

V § 14 odst. 2 větě poslední se slova „až d)“ nahrazují slovy „až e)“.

 

42.

V § 14 odst. 3 se za slova „do jiného členského státu (§ 33),“ vkládají slova „a doklad o tom, že daň za vybrané výrobky byla přiznána v tomto jiném členském státě,“ a slova „tohoto dokladu“ se nahrazují slovy „těchto dokladů“.

 

43.

V § 14 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9.

 

44.

V § 14 odst. 9 se slova „§ 28 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 10“, slovo „a“ se nahrazuje čárkou a na konci věty se za slova „minerálních olejů“ doplňují slova „a § 78 odst. 6 pro případy týkající se vracení daně z lihu“.

 

45.

V § 15 odst. 1 písm. e) se za slovem „mise“ čárka nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo orgánu Evropských společenství“ se zrušují.

 

46.

V § 15 odst. 2 písm. e) se slova „b) a c)“ nahrazují slovy „b) až d)“ a na konci písmene e) se doplňují slova „pokud mezinárodní smlouva vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak,“.

 

47.

V § 15 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

osobě uvedené v odstavci 1 písm. d) bez omezení,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

 

48.

V § 15 odst. 2 písm. g) se na konci věty doplňují slova „ , pokud mezinárodní smlouva vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak“.

 

49.

V § 15 odstavec 3 zní:

(3) Do limitu pro vrácení daně stanoveného v odstavci 2 se započítává i výše daně připadající na vybrané výrobky osvobozené od daně podle § 11 odst. 1 písm. a) nebo e) dopravené z jiného členského státu nebo dovezené osobám požívajícím výsad a imunit uplatňujícím nárok na vrácení daně ve stejném zdaňovacím období, kterého se uplatňovaný nárok týká.“.

 

50.

V § 15 odst. 5 větě druhé se na konci vkládá text „ ; to se netýká osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. d)“.

 

51.

V § 15 odstavec 6 zní:

(6) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 2 písm. a) se vrací daň zaplacená v cenách vybraných výrobků, pokud cena za tyto vybrané výrobky včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni uvedená na jednom dokladu o prodeji podle odstavce 8 odpovídá principu vzájemnosti. Ostatním osobám požívajícím výsad a imunit uvedeným v odstavci 1 se vrací daň zaplacená v cenách vybraných výrobků, pokud cena za tyto vybrané výrobky včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni uvedená na jednom dokladu o prodeji podle odstavce 8 je vyšší než 4 000 Kč. Toto omezení se nevztahuje na nákup minerálních olejů pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla.“.

 

52.

V § 15 odst. 8 se slovo „menší“ nahrazuje slovem „větší“.

 

53.

V § 15 odst. 9 větě první se slova „příslušnému celnímu úřadu“ zrušují, ve větě druhé se na konci vkládá text „ ; to se netýká osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. d)“ a za větu třetí se vkládá věta čtvrtá, která zní: „Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. d) podává daňové přiznání nejdříve první den po skončení kalendářního roku, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl.“.

 

54.

V § 15 odst. 11 se za slovy „kalendářní měsíc“ vkládají slova „ , u osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. d) kalendářní rok“.

 

55.

V § 15 odst. 12 písmeno a) zní:

a)

diplomatická mise nebo konzulární úřad podle odstavce 1 písm. a) a zvláštní mise podle odstavce 1 písm. b) se sídlem na daňovém území České republiky podávají daňové přiznání celnímu úřadu místně příslušnému podle jejich sídla na daňovém území České republiky,“.

 

56.

V § 15 odst. 12 písm. b) se za slovy „zvláštní mise“ čárka nahrazuje slovem „nebo“, slova „ , orgánu Evropských společenství“ se zrušují, slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jeho“ a slovo „podávají“ se nahrazuje slovem „podává“.

 

57.

V § 15 odst. 12 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

orgán Evropských společenství se sídlem na daňovém území České republiky podává daňové přiznání prostřednictvím Ministerstva financí celnímu úřadu místně příslušnému podle jeho sídla na daňovém území České republiky,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

 

58.

V § 15 odst. 12 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno g), které zní:

g)

orgán Evropských společenství se sídlem v jiném členském státu podává daňové přiznání prostřednictvím Ministerstva financí celnímu úřadu, který má v územní působnosti městskou část Praha 1.“.

 

59.

V § 15 odst. 13 věta první zní: „Osobě požívající výsad a imunit s výjimkou osob uvedených v odstavci 1 písm. d) se vrátí zaplacená daň do 30 dní ode dne, kdy byl nárok na vrácení daně vyměřen.“.

 

60.

V § 15 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:

(14) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. d) se vrátí zaplacená daň do 6 měsíců od posledního dne měsíce, ve kterém příslušný celní úřad žádost o vrácení daně obdržel.“.

Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 15.

 

61.

V § 18 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 88 odst. 4 a 5)“.

 

62.

V § 19 odst. 3 větě první se za slova „nestanoví jinak“ vkládají slova „(§ 59 odst. 2, § 78 odst. 3, § 89 odst. 3, § 99 odst. 3 a 4 a § 100a odst. 1)“.

 

63.

V § 19 odst. 4 se slova „(odstavec 5, § 59 odst. 3 a § 78 odst. 5)“ nahrazují slovy „(odstavce 5 a 7 a § 59 odst. 3)“.

 

64.

V § 19 odst. 5 se slova „ve stavebně a prostorově ohraničeném místě“ nahrazují slovy „v prostorově ohraničeném místě [§ 3 písm. f)]“.

 

65.

„V § 19 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 8, které znějí:

(6) Vybrané výrobky,

a)

které se nacházejí v režimu s podmíněným osvobozením od cla podle zvláštního právního předpisu3a) nebo ve svobodném pásmu nebo ve svobodném skladu a které mají místo původu nebo místo určení na území mimo daňové území Evropského společenství1) nebo na území Normanských ostrovů (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), nebo

b)

které jsou dopravovány

1.

mezi členskými státy přes země Evropského sdružení volného obchodu (dále jen „ESVO“) nebo mezi členským státem a zemí ESVO v režimu vnitřního tranzitu Společenství, nebo

2.

mezi členskými státy přes jednu nebo více třetích zemí, které nejsou zeměmi ESVO, za použití karnetu TIR nebo karnetu ATA,

se považují za podmíněně osvobozené od daně.

(7) V daňovém skladu mohou být společně s vybranými výrobky, které jsou v režimu podmíněného osvobození od daně, umístěny i vybrané výrobky uvedené v odstavci 6, které se považují za podmíněně osvobozené od daně.

(8) Pro dopravu vybraných výrobků uvedených v odstavci 6, které se považují za podmíněně osvobozené od daně, se ustanovení § 24 až 27 a § 34 nepoužijí. Pokud se použije jednotného správního dokladu podle předpisu Evropských společenství28), potom

a)

v kolonce 33 jednotného správního dokladu se vyplní příslušný kód nomenklatury,

b)

v kolonce 44 jednotného správního dokladu se zřetelně vyznačí, že se jedná o dopravu vybraných výrobků,

c)

jeden opis vyhotovení číslo 1 jednotného správního dokladu si ponechá odesilatel,

d)

řádně potvrzený opis vyhotovení číslo 5 jednotného správního dokladu odešle příjemce odesilateli.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 9.

 

66.

V § 19 odst. 6 se slova „89 a 99“ nahrazují slovy „89, 99 a 100a“.

 

67.

V § 20 odst. 2 písmeno e) zní:

e)

čestné prohlášení navrhovatele, že jsou splněny podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro ochranu života a zdraví osob a životního prostředí,“.

 

68.

V § 20 odst. 2 písmeno l) zní:

l)

doklad o tom, že navrhovatel nemá v České republice nedoplatek evidovaný celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních dní,“.

 

69.

V § 20 odst. 2 písm. m) se za slova „je-li navrhovatel fyzickou osobou, nebo zda“ vkládá slovo „navrhovateli,“.

 

70.

V § 20 odst. 5 věta druhá zní: „Má-li navrhovatel nedoplatek na daních nebo clu nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, celní ředitelství vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno uhrazení tohoto nedoplatku.“.

 

71.

V § 20 odst. 9 se slova „f) až“ zrušují.

 

72.

V § 20 odst. 15 se za slova „daňových skladech“ vkládají slova „podle odstavce 2 písm. b)“.

 

73.

§ 21 včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

§ 21

Zajištění daně

 

(1) Zajištění daně může být poskytnuto

a)

složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem, přičemž složiteli nevzniká nárok na úrok ze složené částky, nebo

b)

ručením, pokud osobu ručitele povolí celní ředitelství nebo celní úřad.

(2) Za zajištění daně rovnocenné složení hotovosti na depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem se považuje:

a)

poskytnutí šeku, jehož proplacení je zaručeno bankou,

b)

bankovní zárukou26), nebo

c)

předložení jiného dokumentu uznaného celním úřadem jako prostředek platby.

(3) Má-li být daň zajištěna ručením, ručitel v záruční listině podle vzoru a náležitostí stanovených v prováděcím právním předpisu musí prohlásit, že s dlužníkem splní zaručenou výši daně a jejího příslušenství do výše uvedené v záruční listině.

(4) Jestliže dlužník nezaplatí daň v zákonné lhůtě její splatnosti, celní úřad jej vyzve k jejímu zaplacení. Byla-li daň zajištěna ručením, zašle celní úřad tuto výzvu ručiteli na vědomí.

(5) Celní úřad použije zajištění daně na úhradu daně, pokud daň není zaplacena v zákonné lhůtě její splatnosti.

(6) Byla-li daň zajištěna ručením, celní úřad vyzve ručitele ke splnění ručitelského závazku, pokud není daň zaplacena v zákonné lhůtě její splatnosti a výzva dlužníkovi k zaplacení daně a jejího příslušenství, vydaná podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, byla marná.

(7) Ručitel může i bez udání důvodů své ručení vypovědět, účinky výpovědi jsou naplněny až 16. dnem po doručení výpovědi celnímu úřadu nebo celnímu ředitelství. Ručitel však ručí za všechny závazky k placení spotřební daně, které v období od okamžiku nabytí účinnosti povolení ručit do nabytí účinnosti výpovědi ručení vznikly nebo vzniknou.

(8) Pro každý daňový sklad musí zajištění daně odpovídat, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 77 odst. 3),

a)

výši daně, která připadá na vybrané výrobky, u nichž provozovatel daňového skladu předpokládá, že bude zahájena jejich doprava ve zdaňovacím období, ve kterém se zajištění daně poskytuje; minimální výše zajištění daně však musí odpovídat jedné dvanáctině výše daně, která připadala na vybrané výrobky, u nichž provozovatel daňového skladu zahájil dopravu v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje,

b)

jedné dvanáctině výše daňové povinnosti, která provozovateli daňového skladu vznikla podle § 8 při výrobě vybraných výrobků v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje; to se týká jen těch vybraných výrobků, které jsou v tomto zdaňovacím období umístěny v daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od daně a u nichž daň již není zajištěna podle písmene a),

c)

jedné dvanáctině výše daně, která připadá na vybrané výrobky přijaté provozovatelem daňového skladu v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje; to se týká jen těch vybraných výrobků, které jsou v tomto zdaňovacím období umístěny v daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od daně a u nichž daň již není zajištěna podle písmene a) nebo b).

(9) V případě nově založeného daňového skladu musí zajištění daně odpovídat očekávané daňové povinnosti nebo výši daně podle odstavce 7 za jednu dvanáctinu běžného roku bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém byl daňový sklad založen. Za den založení daňového skladu se považuje den, kdy povolení k provozování daňového skladu nabylo právní moci.

(10) Provozovatel daňového skladu je povinen průběžně sledovat výši zajištění daně a předávat celnímu úřadu podle jeho požadavků evidenční údaje vztahující se k daňové povinnosti, která vznikla při výrobě vybraných výrobků.

(11) Pokud provozovatel daňového skladu zjistí, že výše daňové povinnosti vzniklé podle § 8 při výrobě vybraných výrobků a daně připadající na vybrané výrobky přijaté provozovatelem daňového skladu, které nevstupují do výroby, ve zdaňovacím období je vyšší o 10 % než výše zajištění daně, je povinen zajištění daně doplnit do 10 dnů ode dne zjištění rozdílu. To neplatí v případech, kdy bylo provozovateli daňového skladu povoleno snížení výše zajištění daně nebo od zajištění daně bylo upuštěno.

(12) Pokud bude výše daňové povinnosti vzniklé podle § 8 při výrobě vybraných výrobků a daně připadající na vybrané výrobky přijaté provozovatelem daňového skladu, které nevstupují do výroby, nižší o 20 % než výše zajištění daně ve třech po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích, provozovatel daňového skladu může prostřednictvím celního úřadu příslušného daňovému skladu požádat celní ředitelství o snížení zajištění daně. Celní ředitelství rozhodne o žádosti do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, pokud byla daň zajištěna složením nebo převodem finančních prostředků na zvláštní účet celního úřadu, celní úřad rozdíl na zajištění daně vrátí provozovateli daňového skladu do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o snížení zajištění daně.

(13) Provozovatel daňového skladu může též požádat o snížení výše zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně. Celní ředitelství může povolit snížení zajištění daně nebo povolit upuštění od zajištění daně, pokud nejsou pochybnosti o daňové spolehlivosti žadatele, s tím, že žadatel vykazuje dlouhodobou finanční stabilitu, plní řádně a včas své platební povinnosti, je schopen plně dostát svým finančním závazkům a aktivně spolupracuje s celními orgány. Žadatel prokazuje svoji daňovou spolehlivost, dlouhodobou finanční stabilitu, plnění platebních povinností a schopnost dostát závazkům způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis.

(14) Rozhodnutí, kterým celní ředitelství povolí snížení zajištění daně nebo upuštění od jeho poskytnutí, se vydává na dobu určitou, a to nejdéle na dobu jednoho roku ode dne vydání tohoto povolení. O vydání nového povolení je provozovatel daňového skladu nebo navrhovatel povinen požádat nejpozději tři kalendářní měsíce před ukončením doby platnosti předchozího povolení, pokud chce, aby mu bylo poskytnuto nepřerušeně snížení zajištění daně nebo upuštění od jeho poskytnutí. Celní ředitelství rozhodne o návrhu na snížení zajištění daně nebo upuštění od jeho poskytnutí do 60 kalendářních dní od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže vyšší nadřízený orgán. Nemůže-li celní ředitelství rozhodnout do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinno o tom navrhovatele s uvedením důvodů uvědomit.

(15) K nové žádosti podané před uplynutím tří měsíců od nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí se nepřihlíží.

(16) Provozovatel daňového skladu je povinen oznámit celnímu úřadu každou změnu skutečností, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o upuštění od jeho poskytnutí, a to do 15 kalendářních dní ode dne vzniku změny. Celní úřad u provozovatele daňového skladu změny prověří a o výsledku sepíše protokol, který s oznámením provozovatele daňového skladu postoupí celnímu ředitelství.

(17) Celní ředitelství může změnit nebo zrušit rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o upuštění od jeho poskytnutí, pokud by bylo ohroženo vybrání daně nebo pokud se změní skutečnosti, na jejichž základě bylo zajištění daně sníženo nebo bylo od něj upuštěno.

(18) Zajištění daně dále upravují § 58, 77 a 90.

__________

26)

§ 313 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.“.

 

74.

Za § 21 se vkládá nový § 21a, který zní:

§ 21a

Povolení ručitele

 

(1) Ručitelem může být fyzická osoba s místem pobytu na území České republiky nebo právnická osoba, které bylo povoleno být ručitelem celním ředitelstvím nebo celním úřadem.

(2) Ručitelem nemůže být

a)

dlužník nebo člen statutárního nebo dozorčího orgánu nebo společník dlužníka, zaměstnanec nebo zaměstnavatel dlužníka,

b)

osoba, která vlastní, kontroluje nebo má přímo či nepřímo v držení 5 % nebo více hodnoty akcií nebo podílů s hlasovacím právem dlužníka,

c)

příslušník rodiny dlužníka.

(3) Má-li být zajištění daně pro provozování daňového skladu poskytnuto ručením, o povolení ručitele rozhoduje celní ředitelství, které také rozhoduje o povolení k provozování daňového skladu. Povolení zajistit daň ručením je součástí povolení k provozování daňového skladu.

(4) Má-li být zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně poskytnuto ručením, o povolení ručitele rozhoduje celní úřad místně příslušný daňovému skladu odeslání, pokud zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků není poskytováno ze zajištění daně pro provozování daňového skladu.

(5) Povolení ručit lze vydat pouze takové osobě, jejíž finanční situace je taková, že může za osobu, které ručí, zaplatit daň včetně jejího příslušenství do výše zaručené částky uvedené v záruční listině.

(6) Celní ředitelství nebo celní úřad nevydá povolení ručit nebo povolení ručiteli odejme v případech, kdy má oprávněné pochybnosti o schopnosti ručitele plnit jeho ručitelské závazky.

(7) Celní ředitelství nebo celní úřad jsou oprávněny požadovat po žadateli o povolení ručitele informace týkající se ručitele obdobné jako v případě, kdy provozovatel daňového skladu podává žádost o snížení zajištění daně nebo o upuštění od poskytnutí zajištění daně.

(8) Je-li odejmuto povolení zajištění daně ručením při provozování daňového skladu, rozhodnutí celního ředitelství o odejmutí povolení se doručí provozovateli daňového skladu. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(9) Je-li odejmuto rozhodnutí o zajištění daně ručením pro dopravu vybraných výrobků a daň nebyla zajištěna ze zajištění daně při provozování daňového skladu, rozhodnutí celního úřadu o odejmutí povolení se doručí osobě, která při dopravě vybraných výrobků má daň zajistit nebo daň zajistila.

(10) Zjistí-li kterýkoli orgán celní správy nebo územní finanční orgán skutečnosti svědčící o neschopnosti nebo nevůli plnit ručitelské závazky ručitelem, oznámí tyto skutečnosti nejpozději první pracovní den po zjištění celnímu orgánu, který vydal povolení k ručení.“.

 

75.

V § 22 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

čestné prohlášení navrhovatele, že neporušuje podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro ochranu života a zdraví osob a životního prostředí,“.

 

76.

V § 22 odst. 2 písmeno e) zní:

e)

doklad o tom, že navrhovatel nemá v České republice nedoplatek evidovaný celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních dní,“.

 

77.

V § 22 odst. 2 písm. f) se za slova „je-li navrhovatel fyzickou osobou, nebo zda“ vkládá slovo „navrhovateli,“.

 

78.

V § 22 odst. 5 věta druhá zní: „Má-li navrhovatel nedoplatek na daních nebo clu nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, celní ředitelství vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno uhrazení tohoto nedoplatku.“.

 

79.

V § 22 odst. 9 se slova „a), b), c) a g)“ nahrazují slovy „a), b) a c)“.

 

80.

V § 22 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

(11) Celní ředitelství při vydání povolení přidělí každému oprávněnému příjemci pro opakované přijímání vybraných výrobků evidenční číslo a vydá osvědčení o evidenci.“.

Dosavadní odstavce 11 až 21 se označují jako odstavce 12 až 22.

 

81.

V § 22 odst. 18 se slova „může odejmout“ nahrazují slovem „odejme“.

 

82.

V § 22 odst. 19 se číslo „17“ nahrazuje číslem „18“.

 

83.

V § 22 odst. 20 větě první se číslo „17“ nahrazuje číslem „18“ a ve větě poslední se číslo „18“ nahrazuje číslem „19“.

 

84.

V § 22 odst. 21 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

 

85.

V § 22 odst. 22 se na konci věty slova „odst. 1“ zrušují.

 

86.

V § 23 odst. 4 věty druhá a třetí znějí: „Navrhovatel zajistí daň převodem nebo složením finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem, přičemž po dobu zajištění daně nevzniká nárok na úrok z částky složené na tomto depozitním účtu. Zajištěním daně se rozumí připsání příslušné částky na depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem.“.

 

87.

V § 23 odst. 7 se na konci věty slova „odst. 2“ zrušují.

 

88.

Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně poznámek pod čarou č. 27a a 27b zní:

§ 23a

Daňový zástupce

 

(1) Provozovatel daňového skladu registrovaný k dani v jiném členském státě se může nechat na daňovém území České republiky zastupovat svým daňovým zástupcem [§ 3 písm. q)] jen na základě povolení vydaného celním ředitelstvím. Návrh na vydání povolení podává právnická nebo fyzická osoba, která má být ustanovena daňovým zástupcem, prostřednictvím místně příslušného celního úřadu. V návrhu na vydání povolení musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)

obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo pobytu, údaje o registraci k dani provozovatele daňového skladu registrovaného k dani v jiném členském státě, potvrzené jemu příslušným správcem daně, a registrační číslo ke spotřebním daním27a),

b)

obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) navrhovatele, je-li navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo navrhovatele, bylo-li přiděleno, je-li navrhovatel fyzickou osobou,

c)

plná moc k zastupování podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní27b) udělená provozovatelem daňového skladu registrovaného k dani v jiném členském státě navrhovateli a písemné prohlášení navrhovatele, že plnou moc přijímá; prohlášení navrhovatele, že plnou moc přijímá, musí být předloženo s úředně ověřeným podpisem navrhovatele,

d)

předpokládaný roční objem vybraných výrobků přijímaných v režimu podmíněného osvobození od daně,

e)

název, popřípadě obchodní označení vybraných výrobků přijímaných v režimu podmíněného osvobození od daně,

f)

doklad o tom, že navrhovatel nemá v České republice nedoplatek evidovaný celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních dní,

g)

čestné prohlášení navrhovatele, zda mu byla udělena pokuta za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel fyzickou osobou, nebo zda navrhovateli, jeho statutárním orgánům nebo členům statutárních orgánů byla uložena pokuta za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel právnickou osobou,

h)

sdělení o způsobu zajištění daně,

i)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm navrhovatel zapsán; výpis nesmí být starší více než 30 kalendářních dní.

(2) Název vybraného výrobku podle odstavce 1 písm. e) musí být uveden dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.

(3) Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1 a navrhovatel není v likvidaci nebo v konkursním řízení podle zvláštního právního předpisu20). Má-li navrhovatel nedoplatek na daních nebo clu nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, celní ředitelství vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno uhrazení tohoto nedoplatku.

(4) Navrhovatel je povinen na výzvu celního úřadu nebo celního ředitelství uvést a doložit další údaje potřebné pro správu daní.

(5) Celní ředitelství prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil, a zároveň určí lhůtu, v níž je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném uplynutí stanovené lhůty celní ředitelství návrh odloží.

(6) Celní ředitelství vydá povolení, zajistí-li navrhovatel daň. Ve věci zajištění daně platí ustanovení § 21 a 21a obdobně.

(7) Celní ředitelství v povolení uvede skutečnosti podle odstavce 1 písm. a), b) a e).

(8) Celní ředitelství může v povolení stanovit další podmínky pro zabezpečení vybraných výrobků nebo nařídit opatření potřebná k zabránění neoprávněného použití.

(9) Celní ředitelství při vydání povolení přidělí každému daňovému zástupci evidenční číslo a vydá osvědčení o evidenci.

(10) Celní ředitelství rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 kalendářních dní od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže vyšší nadřízený orgán. Nemůže-li celní ředitelství rozhodnout do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinno o tom navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.

(11) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení vybrané výrobky přijímat v režimu podmíněného osvobození od daně nevyhovuje, musí být odůvodněno.

(12) Daňový zástupce je povinen oznámit prostřednictvím celního úřadu celnímu ředitelství každou změnu údajů uvedených v povolení do 15 kalendářních dní ode dne jejího vzniku. Celní úřad změny prověří a o výsledku sepíše protokol, který s oznámením daňového zástupce postoupí celnímu ředitelství.

(13) Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu podle odstavce 1 písm. a) nebo b), celní ředitelství rozhodne o změně původního povolení.

(14) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v povolení, celní ředitelství rozhodne o vydání nového povolení a o odejmutí povolení předchozího.

(15) Povolení zaniká

a)

zánikem právnické osoby, je-li daňový zástupce právnickou osobou,

b)

úmrtím daňového zástupce nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení daňového zástupce za mrtvého,

c)

nabytím právní moci usnesení soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nabytím právní moci usnesení soudu, kterým se ruší konkurs na majetek daňového zástupce,

d)

dnem zániku živnostenského oprávnění21),

e)

odvoláním plné moci pro daňového zástupce provozovatelem daňového skladu registrovaného k dani v jiném členském státě, který tuto plnou moc udělil, nebo

f)

vypovězením plné moci daňovým zástupcem.

(16) Celní ředitelství odejme povolení, jestliže

a)

pominuly důvody, na jejichž základě bylo vydáno,

b)

daňový zástupce po vydání povolení neplní povinnosti, které jsou podmínkou pro jeho vydání, nebo nevede řádně účetnictví nebo evidenci podle tohoto zákona (§ 39a), nebo jinak porušuje povinnosti daňového zástupce a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě,

c)

daňový zástupce o odnětí povolení požádá, nebo

d)

daňový zástupce po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně nepřijímá vybrané výrobky.

(17) Pokud je daňovému zástupci, kterému bylo vydáno více povolení daňového zástupce, odejmuto některé z těchto povolení z důvodu uvedeného v odstavci 16 písm. b), odejmou se mu také ostatní povolení daňového zástupce.

(18) Bylo-li povolení daňovému zástupci odejmuto podle odstavce 16 písm. b) nebo d), může být takovému daňovému zástupci vydáno nové povolení daňového zástupce nejdříve po dvou letech po nabytí právní moci rozhodnutí o uvedeném odejmutí povolení daňového zástupce. To se týká i odejmutí povolení daňového zástupce podle odstavce 17.

(19) Zanikne-li povolení daňového zástupce nebo je-li toto povolení odejmuto,

a)

celní úřad použije zajištění daně na úhradu pohledávek týkajících se daně a případný zůstatek zajištění daně vrátí do 30 kalendářních dní od použití zajištění na úhradu pohledávek týkajících se daně včetně jejího příslušenství, nebo

b)

celní úřad v případě, že zajištění daně je poskytnuto formou ručení, požádá ručitele o úhradu pohledávek týkajících se daně včetně jejího příslušenství.

(20) Další podmínky, které se týkají přijímání tabákových výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně daňovým zástupcem, jsou stanoveny v § 109a.

__________

27a)

Článek 15a směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, ve znění směrnic 92/108/EHS, 94/74/ES, 96/99/ES, 2000/44/ES a 2000/47/ES.

27b)

§ 10 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

89.

V § 24 odst. 1 se slova „(odstavec 4 a § 100)“ nahrazují slovy „(odstavec 4, § 58a odst. 2, § 59 odst. 4 a § 100)“.

 

90.

V § 24 odstavec 2 zní:

(2) Vybrané výrobky lze dopravovat pouze tehdy, jestliže provozovatel odesílajícího daňového skladu poskytne zajištění daně na dopravované vybrané výrobky, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 58 a § 77 odst. 4). Pokud bylo poskytnuto zajištění daně pro provozování odesílajícího daňového skladu, může být toto zajištění použito pro poskytnutí zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků. O použití zajištění daně pro provozování odesílajícího daňového skladu pro dopravu vybraných výrobků rozhodne celní úřad místně příslušný tomuto daňovému skladu. Pokud zajištění daně podle § 21 nepokrývá daň připadající na množství vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně, je provozovatel odesílajícího daňového skladu povinen poskytnout další zajištění daně tak, aby odpovídalo výši daně připadající na množství dopravovaných vybraných výrobků. Celní úřad může na žádost provozovatele odesílajícího daňového skladu udělit souhlas s tím, aby zajištění daně poskytl dopravce, provozovatel přijímajícího daňového skladu nebo vlastník vybraných výrobků, pokud s tím dopravce, provozovatel přijímajícího daňového skladu nebo vlastník vybraných výrobků písemně souhlasí. V případě dovozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně (§ 34 odst. 2) poskytuje zajištění daně provozovatel přijímajícího daňového skladu.“.

 

91.

V § 24 odst. 5 větě první se za slovo „ukončena“ vkládá slovo „jejich“ a slova „přijímajícím daňovým skladem“ nahrazují slovy „v přijímajícím daňovém skladu a jejich umístěním v tomto daňovém skladu“.

 

92.

V § 24 odst. 6 se slova „přijímající daňový sklad“ nahrazují slovy „provozovatel přijímajícího daňového skladu“.

 

93.

V § 25 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „oprávněnému příjemci“ se vkládají slova „nebo daňovému zástupci“.

 

94.

V § 25 odst. 1 písm. b) se slova „nebo k“ nahrazují čárkou a za slova „oprávněnému příjemci“ se vkládají slova „nebo daňovému zástupci“.

 

95.

V § 25 odst. 1 písm. c) se slovo „nebo k“ nahrazuje čárkou a za slova „oprávněnému příjemci“ se vkládají slova „nebo daňovému zástupci“.

 

96.

V § 25 odst. 2 věta první zní: „Jsou-li vybrané výrobky dopravovány z daňového skladu umístěného na daňovém území České republiky do daňového skladu, oprávněnému příjemci nebo daňovému zástupci v jiném členském státě, provozovatel odesílajícího daňového skladu je povinen poskytnout zajištění daně ve výši daně, kterou by byl povinen přiznat a zaplatit při uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu.“.

 

97.

V § 25 odst. 3 větě třetí se slova „mají být vybrané výrobky dopraveny do přijímajícího daňového skladu nebo k oprávněnému příjemci“ nahrazují slovy „má být doprava v režimu podmíněného osvobození od daně ukončena“.

 

98.

V § 25 odst. 5 písm. a) větě první se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „oprávněnému příjemci“ se vkládají slova „nebo daňovému zástupci“.

 

99.

V § 25 odst. 5 písm. b) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „oprávněným příjemcem“ se vkládají slova „nebo daňovým zástupcem“.

 

100.

V § 25 odstavec 6 zní:

(6) Přijetím dopravovaných vybraných výrobků v přijímajícím daňovém skladu a jejich umístěním v tomto daňovém skladu nebo přijetím dopravovaných vybraných výrobků oprávněným příjemcem nebo daňovým zástupcem je doprava mezi členskými státy ukončena. Pokud bylo poskytnuto zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků a doprava byla ukončena, celní úřad rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní po předložení potvrzeného průvodního dokladu nebo po oznámení o ukončení dopravy celním úřadem místně příslušným pro daňový sklad, jímž byly vybrané výrobky přijaty, nebo u oprávněného příjemce nebo daňového zástupce celním úřadem místně příslušným místu přijetí vybraných výrobků, a zajištění daně vrátí osobě, která zajištění daně poskytla.“.

 

101.

V § 25 odst. 7 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „daňového skladu,“ se vkládají slova „oprávněný příjemce nebo daňový zástupce,“.

 

102.

V § 26 odstavec 2 zní:

(2) Potvrzením přijetí vybraných výrobků na průvodním dokladu provozovatelem přijímajícího daňového skladu, oprávněným příjemcem nebo daňovým zástupcem přechází odpovědnost za porušení režimu podmíněného osvobození od daně na provozovatele přijímajícího daňového skladu, oprávněného příjemce nebo daňového zástupce.“.

 

103.

V § 26 odst. 4 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „oprávněnému příjemci“ se vkládají slova „nebo daňovému zástupci“.

 

104.

V § 26 odst. 7 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „oprávněný příjemce“ se vkládají slova „nebo daňový zástupce“.

 

105.

V § 26 odstavec 8 zní:

(8) Provozovatel přijímajícího daňového skladu odešle nejpozději následující pracovní den po dni ukončení dopravy potvrzené vyhotovení č. 3 a č. 4 celnímu úřadu místně příslušnému pro daňový sklad; oprávněný příjemce nebo daňový zástupce odešle nejpozději následující pracovní den po dni ukončení dopravy potvrzené vyhotovení č. 3 a č. 4 celnímu úřadu místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků. Celní úřad ověří správnost a platnost údajů na vyhotovení č. 3 a zašle jej zpět přijímajícímu daňovému skladu, oprávněnému příjemci nebo daňovému zástupci a zároveň uvědomí celní úřad místně příslušný daňovému skladu, ze kterého byla doprava zahájena, o dni ukončení dopravy vybraných výrobků. Provozovatel přijímajícího daňového skladu, oprávněný příjemce nebo daňový zástupce odešle nejpozději následující pracovní den po obdržení ověřeného vyhotovení č. 3 toto vyhotovení odesílajícímu daňovému skladu.“.

 

106.

V § 26 odstavec 9 zní:

(9) Celní úřad místně příslušný pro daňový sklad, ve kterém byla doprava ukončena, oznámí ukončení dopravy vybraných výrobků celnímu úřadu místně příslušnému pro daňový sklad, z kterého byla doprava zahájena, a to nejpozději do 15 kalendářních dní po přijetí potvrzeného vyhotovení č. 4. V případě přijetí vybraných výrobků oprávněným příjemcem nebo daňovým zástupcem postupuje celní úřad místně příslušný místu přijetí vybraných výrobků obdobně.“.

 

107.

V § 26 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

(10) V případě, že je průvodní doklad vytvořen elektronickým nebo automatizovaným zpracováním dat, může celní úřad místně příslušný pro odesílající daňový sklad rozhodnout, aby provozovatel odesílajícího daňového skladu nahradil v poli č. 24 průvodního dokladu vlastnoruční podpis otiskem zvláštního razítka uvedeného v příloze II příslušného předpisu Evropských společenství29). V návrhu na vydání tohoto rozhodnutí se provozovatel odesílajícího daňového skladu zaváže nést odpovědnost za všechna rizika spojená s dopravou vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území Evropského společenství za použití průvodního dokladu, který nese otisk zvláštního razítka.“.

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 11 a 12.

 

108.

V § 28 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „oprávněným příjemcem“ se vkládají slova „nebo daňovým zástupcem“.

 

109.

V § 28 se na konci odstavce 3 doplňují slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 28 odst. 8)“.

 

110.

V § 28 odst. 7 větě první se slova „nebo k“ nahrazují čárkou, za slova „oprávněnému příjemci“ se vkládají slova „ , daňovému zástupci“, za slovy „provozovatel daňového skladu“ se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, za slovy „oprávněný příjemce“ se vkládají slova „nebo daňový zástupce“ a za slova „nebo výstupní pohraniční“ se vkládá slovo „celní“.

 

111.

V § 28 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8) Pokud celní úřad ve lhůtě tří let ode dne odeslání vybraných výrobků zjistí, že došlo k porušení režimu podmíněného osvobození od daně při dopravě, oznámí tuto skutečnost provozovateli odesílajícího daňového skladu. Pokud provozovatel odesílajícího daňového skladu prokáže, že o porušení režimu podmíněného osvobození od daně nevěděl ani nemohl vědět, poskytne se mu lhůta 4 měsíců ode dne, kdy obdržel oznámení o porušení, aby prokázal, že došlo ke splnění podmínek stanovených v odstavci 7 písm. a) až c), jinak se odeslané vybrané výrobky považují za vyjmuté z režimu podmíněného osvobození od daně.“.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.

 

112.

V § 28 odst. 9 ve větě druhé se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „oprávněný příjemce“ se vkládají slova „nebo daňový zástupce“.

 

113.

V § 28 odstavec 10 zní:

(10) Zjistí-li se ve lhůtě tří let ode dne vydání průvodního dokladu, že nedošlo k porušení režimu podmíněného osvobození od daně a daň byla vybrána v jiném členském státě nebo že k porušení režimu podmíněného osvobození od daně došlo v jiném členském státě a v tomto členském státě byla daň vybrána, vzniká ode dne zjištění nárok na vrácení daně zaplacené na daňovém území České republiky. Nárok na vrácení daně se uplatňuje v daňovém přiznání podle § 14 odst. 6. K tomuto daňovému přiznání musí být přiložen doklad o zaplacení daně v jiném členském státě. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku.“.

 

114.

V § 29 odst. 1 se za slovo „registrovat“ doplňují slova „jako plátce daně“.

 

115.

V § 29 odst. 2 věta druhá zní: „Tato osoba zajistí daň převodem nebo složením finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem, přičemž po dobu zajištění daně nevzniká nárok na úrok z částky složené na tomto depozitním účtu pro zajištění daně.“.

 

116.

V § 31 se na konci odstavce 2 doplňují slova „ , po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny“.

 

117.

§ 33 včetně poznámky pod čarou č. 31a zní:

§ 33

Zasílání vybraných výrobků

 

(1) Jsou-li vybrané výrobky, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, zasílány fyzické osobě s místem pobytu na daňovém území České republiky fyzickou nebo právnickou osobou nebo na její účet a tato osoba má v tomto jiném členském státě místo pobytu nebo sídlo, povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká na daňovém území České republiky.

(2) Za fyzické osoby, kterým jsou vybrané výrobky zasílány, se pro tento účel považují osoby, které nejsou registrovány jako plátce daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu31a).

(3) Fyzická nebo právnická osoba, která vybrané výrobky zasílá z jiného členského státu na daňové území České republiky fyzické osobě podle odstavce 2, ustanoví pro splnění této povinnosti daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků [§ 3 písm. r)].

(4) Daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků může být pouze právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky, která není totožná s fyzickou osobou podle odstavce 2.

(5) Daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen před každým odesláním vybraných výrobků z jiného členského státu oznámit místně příslušnému celnímu úřadu

a)

název, popřípadě obchodní označení, druh a množství zasílaných vybraných výrobků v měřicích jednotkách; název vybraného výrobku musí být uveden dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena,

b)

jméno, příjmení, místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, fyzické osoby podle odstavce 2.

Dále je povinen před každým odesláním vybraných výrobků poskytnout zajištění daně, které odpovídá výši daně za množství zasílaných vybraných výrobků, pokud by tyto vybrané výrobky byly uvedeny do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. Zajištění daně se poskytuje složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem místně příslušným daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků, přičemž po dobu zajištění daně nevzniká nárok na úrok z částky složené na tomto depozitním účtu.

(6) Pokud právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 3 nesplní povinnost ustanovit daňového zástupce podle odstavce 3, přechází na ni všechny jeho povinnosti.

(7) Daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen po přijetí vybraných výrobků fyzickou osobou podle odstavce 2 na daňovém území České republiky daň přiznat a zaplatit [§ 9 odst. 3 písm. i)].

(8) Se souhlasem daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků může celní úřad místně příslušný daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků poskytnutým zajištěním daně uhradit daň. Pokud není tento souhlas udělen, celní úřad rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní ode dne, kdy částka daně byla připsána na určený účet celního úřadu místně příslušného daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků.

(9) Celní úřad použije zajištění daně na úhradu daně včetně jejího příslušenství, pokud není daň zaplacena ve lhůtě splatnosti daně stanovené tímto zákonem.

(10) Daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen vést evidenci o přijatých vybraných výrobcích a o fyzických osobách, kterým byly vybrané výrobky zasílány. Evidence musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 5.

(11) Pokud se jedná o opakované zasílání vybraných výrobků, na návrh daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků může celní úřad povolit, aby vybrané výrobky přijaté v jednom zdaňovacím období byly zahrnuty do jednoho daňového přiznání (§ 18).

(12) K daňovému přiznání podle § 18 je daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků povinen připojit doklad potvrzující, že daň za zasílané vybrané výrobky byla zaplacena v členském státě, ze kterého byly odeslány.

(13) Po zaplacení daně celní úřad na žádost daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků vydá potvrzení o zaplacení daně pro účely vrácení daně v členském státě, ze kterého byly vybrané výrobky odeslány.

(14) Fyzická nebo právnická osoba s místem pobytu nebo sídlem na daňovém území České republiky může zaslat vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky fyzické osobě s místem pobytu na území jiného členského státu, pokud to před odesláním vybraných výrobků písemně oznámí svému místně příslušnému celnímu úřadu a v oznámení uvede název a množství zasílaných vybraných výrobků a členský stát určení.

(15) Fyzická osoba nebo právnická osoba s místem pobytu nebo sídlem na daňovém území České republiky, zasílající vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky fyzické osobě s místem pobytu na území jiného členského státu, je povinna vést evidenci o zasílaných vybraných výrobcích a je povinna prokázat splnění podmínek pro zasílání vybraných výrobků do jiného členského státu stanovených tím státem, do kterého jsou vybrané výrobky zasílány.

(16) Ustanovení § 33 se nevztahují na vybrané výrobky, které jsou obsahem drobné zásilky neobchodního charakteru podle § 32 odst. 3.

__________

31a)

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.“.

 

118.

Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní:

§ 33a

Povolení k ustanovení daňového zástupce

pro zasílání vybraných výrobků

 

(1) Právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky může být daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků jen na základě povolení. O vydání tohoto povolení rozhoduje celní úřad na návrh na vydání povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků. Tento návrh podává fyzická nebo právnická osoba, která vybrané výrobky zasílá z jiného členského státu na daňové území České republiky.

(2) V návrhu na vydání povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků navrhovatel uvede

a)

obchodní firmu nebo název, sídlo a údaje o registraci k dani v jiném členském státě osoby odesílající vybrané výrobky z jiného členského státu, je-li právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a údaje o registraci k dani v jiném členském státě osoby odesílající vybrané výrobky z jiného členského státu, je-li fyzickou osobou; tyto údaje budou potvrzeny příslušným správcem daně,

b)

obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) osoby, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, je-li právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, je-li fyzickou osobou,

c)

plnou moc k zastupování podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní27b) a prohlášení osoby, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, že se zastupováním souhlasí; prohlášení této osoby, že se zastupováním souhlasí, musí být předloženo s úředně ověřeným podpisem navrhovatele, pokud toto prohlášení není nedílnou součástí plné moci,

d)

doklad o tom, že osoba, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, nemá v České republice nedoplatek evidovaný celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních dní.

(3) Celní úřad rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2. Má-li osoba, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, nedoplatek na daních nebo clu nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, celní úřad vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno uhrazení tohoto nedoplatku.

(4) Navrhovatel nebo osoba, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, je povinna na výzvu celního úřadu uvést a doložit další údaje potřebné pro správu daní.

(5) Neobsahuje-li návrh navrhovatele vady, celní úřad místně příslušný osobě, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, rozhodne o vydání povolení do 30 kalendářních dní od zahájení řízení; v rozhodnutí uvede údaje podle odstavce 2 písm. a) až c).

(6) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků nevyhovuje, musí být odůvodněno.

(7) Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků, je povinna oznámit celnímu úřadu místně příslušnému tomuto daňovému zástupci každou změnu údajů podle odstavce 2 písm. a) uvedených v povolení, a to do 15 kalendářních dní ode dne jejího vzniku.

(8) Právnická nebo fyzická osoba, která byla ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, je povinna oznámit celnímu úřadu místně příslušnému tomuto daňovému zástupci každou změnu údajů podle odstavce 2 písm. b) uvedených v povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků, a to do 15 kalendářních dní ode dne jejího vzniku.

(9) Právnická nebo fyzická osoba, která vypověděla plnou moc podle odstavce 2 písm. c), je povinna oznámit tuto skutečnost celnímu úřadu místně příslušnému tomuto daňovému zástupci, a to do 15 kalendářních dní ode dne jejího vzniku.

(10) Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu podle odstavce 2 písm. a) nebo b), celní úřad rozhodne o změně původního povolení.

(11) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v povolení, celní úřad rozhodne o odejmutí povolení a o případném vydání povolení nového.

(12) Pro zánik povolení a jeho odejmutí se použije ustanovení § 23a odst. 15 nebo 16 obdobně.“.

 

119.

V § 34 odst. 2 větě první se za slova „do režimu volného oběhu“ vkládají slova „nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení“ a na konci věty druhé se slova „vstupní pohraniční celní úřad“ nahrazují slovy „celní úřad, který rozhodl o propuštění vybraných výrobků do režimu volného oběhu. V případě, že celní úřad, který rozhodl o propuštění vybraných výrobků do režimu volného oběhu, je současně místně příslušný pro přijímající daňový sklad, může rozhodnout o použití zajištění daně pro provozování přijímacího daňového skladu pro dopravu vybraných výrobků. Provozovatel přijímajícího daňového skladu zároveň poskytne zajištění daně podle § 24 odst. 2.“.

 

120.

V § 36 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tranzitní prostor vymezuje rozhodnutím celní úřad místně příslušný mezinárodnímu letišti.“.

 

121.

V § 36 odst. 5 písm. a) v části věty za středníkem se za slova „daňové identifikační číslo“ vkládají slova „ , bylo-li přiděleno,“.

 

122.

V § 36 odst. 5 písmeno f) zní:

f)

doklad o tom, že navrhovatel nemá v České republice nedoplatek evidovaný celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních dní,“.

 

123.

V § 36 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

(10) Celní úřad při vydání povolení přidělí každému držiteli povolení evidenční číslo a vydá osvědčení o evidenci.“.

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 11 až 13.

 

124.

V § 37 odst. 2 písm. b) se za slova „§ 14 odst. 1 písm. b)“ vkládají slova „ , § 54 odst. 1, 2, 4 a 5 a § 78 odst. 6 a 7“.

 

125.

V § 37 odst. 2 písm. d) se slovo „odběratele“ nahrazuje slovem „příjemce“ a slovo „odběratelem“ se nahrazuje slovem „příjemcem“.

 

126.

V § 37 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Evidence se uchovává po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla tato evidence vyhotovena.“.

 

127.

V § 38 odst. 2 se slova „a odst. 3“ nahrazují slovy „ , odst. 3 a 4“.

 

128.

V § 39 odst. 2 se slova „a odst. 3“ nahrazují slovy „ , odst. 3 a 4“.

 

129.

Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:

§ 39a

Evidence vedená daňovým zástupcem

 

(1) Daňový zástupce uvedený v § 23a je povinen vést evidenci vybraných výrobků přijatých a vydaných.

(2) Pro vedení evidence platí § 37 odst. 2 písm. b), d) a f) a odst. 3 a 4 obdobně.“.

 

130.

V § 40 odst. 1 se slova „Uživatel je“ nahrazují slovy „Pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 53a), je uživatel“.

 

131.

V § 40 odst. 2 se slova „a odst. 3“ nahrazují slovy „ , odst. 3 a 4“.

 

132.

V § 41 odstavec 1 zní:

(1) Celní úřad nebo celní ředitelství jsou oprávněny kontrolovat plnění podmínek povolení k provozování daňového skladu, zvláštních povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, daňového zástupce a daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků.“.

 

133.

V § 42 odst. 4 větě poslední se za slovo „vydáno“ vkládá slovo „nejpozději“.

 

134.

V § 42 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

 

135.

V § 42 odst. 11 se za slova „Celní ředitelství“ vkládají slova „nebo celní úřad“ a slova „je oprávněno“ se nahrazují slovy „jsou oprávněny“.

 

136.

V § 42 odst. 12 se za slova „Celní ředitelství“ vkládají slova „nebo celní úřad“, slova „je oprávněno“ se nahrazují slovy „jsou oprávněny“ a na konci věty se za slova „celnímu ředitelství“ vkládají slova „nebo celnímu úřadu“.

 

137.

V § 42 odst. 13 se za slova „u celního ředitelství“ vkládají slova „nebo celního úřadu“ a slovo „rozhodlo“ se nahrazuje slovem „rozhodly“.

 

138.

V § 42 se odstavec 17 zrušuje.

 

139.

V § 43 odst. 1 větě první se za slova „podle § 22“ vkládají slova „ , daňovému zástupci podle § 23a a daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků podle § 33“ a ve větě druhé se slova „§ 23 odst. 4 a § 29 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 23 odst. 4, § 29 odst. 2 a § 33 odst. 8“.

 

140.

V § 44 odst. 2 se na konci písmene c) doplňují slova „(dále jen výroba tepla“)“.

 

141.

V § 44 odst. 2 písm. e) se slova „bez ohledu na způsob spotřeby tepla“ zrušují.

 

142.

V § 45 odst. 1 písm. a) se za slova „motorové benziny“ vkládají slova „ , ostatní benziny“.

 

143.

V § 45 odst. 1 písm. h) se slovo „stlačené“ nahrazuje slovem „uhlovodíkové“ a slovo „stlačených“ se nahrazuje slovem „uhlovodíkových“.

 

144.

V § 45 odst. 1 písm. i) se slovo „stlačené“ nahrazuje slovem „uhlovodíkové“.

 

145.

V § 45 odst. 1 písm. j) se slovo „stlačené“ nahrazuje slovem „uhlovodíkové“.

 

146.

V § 45 odst. 2 písm. c) se za slova „kvasného lihu“ vkládá slovo „bezvodého“ a slova „více než 30 %“ se nahrazují slovy „nejméně 31%“.

 

147.

V § 45 odst. 2 písm. d) se za slovo „kvasného“ vkládá slovo „bezvodého“.

 

148.

V § 45 odst. 2 písm. e) se za slovo „kvasného“ vkládá slovo „bezvodého“.

 

149.

V § 45 odst. 2 písm. f) se za slova „pro pohon motorů“ vkládají slova „nebo pro výrobu tepla“ a slova „písmenech d), e) a g)“ se nahrazují slovy „písmenech d), e) a g) až j)“.

 

150.

V § 45 odst. 2 písm. g) se za slova „kvasným lihem“ vkládá slovo „bezvodým“ a za slova „kvasného lihu“ se vkládá slovo „bezvodého“.

 

151.

V § 45 odst. 2 písm. g) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h), i), j) a k), která včetně poznámky pod čarou č. 35a znějí:

h)

směsi benzinu s etyl-terciál-butyl-éterem vyrobeným z kvasného zvláštně denaturovaného lihu a s kvasným zvláštně denaturovaným lihem35) současně tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 2,7 % hmotnostních35a), které obsahují nejméně 85 % benzinu a nejvýše 15 % směsi etyl-terciál-butyl-éteru včetně nezreagovaného lihu při výrobě etyl-terciál-butyl-éteru a kvasného zvláštně denaturovaného lihu,

i)

směsi benzinu a dalších kyslíkatých složek biologického původu35a) tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 2,7 % hmotnostních; podíl benzinu v této směsi musí činit nejméně 85 %,

j)

směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery řepkového oleje nebo etylestery řepkového oleje vyrobenými z kvasného zvláštně denaturovaného lihu, přičemž podíl metylesterů řepkového oleje nebo etylesterů řepkového oleje nesmí činit více než 5 % hmotnostních všech látek ve směsi obsažených,

k)

směsi těžkých plynových olejů s vodou, které obsahují 9 až 15 procent hmotnosti vody určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů.

__________

35a)

ČSN EN 228.“.

 

152.

V § 45 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písmena d) až m).

 

153.

V § 45 odstavec 4 zní:

(4) U minerálních olejů podle odstavce 3 vznikne při uvedení do volného daňového oběhu povinnost daň přiznat a zaplatit pouze tehdy, jsou-li určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla.“.

 

154.

V § 45 odst. 6 se slova „ , s výjimkou zemního plynu“ a slova „bez ohledu na způsob spotřeby tepla“ zrušují.

 

155.

V § 45 odst. 8 se slovo „stlačené“ nahrazuje slovem „uhlovodíkové“ a na konci odstavce se doplňují věty „Stejná povinnost platí i pro nabyvatele nebo pro osobu, která pro nabyvatele nebo kupujícího zkapalněné ropné plyny přechodně nabývá. Toto ustanovení se nepoužije pro zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně.“.

 

156.

V § 45 odst. 9 ve větě druhé se za slova „skladovány,“ vkládají slova „musí být technologicky odděleny a“, ve větě třetí se za slovo „e)“ vkládají slova „ , f) a g) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Toto omezení neplatí pro zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. f) a g) skladované v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně a pro zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. f) a g), které nebyly koupeny nebo získány pro další prodej.“.

 

157.

V § 45 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

(10) Technologickým oddělením zásobníků pro zkapalněné ropné plyny se rozumí taková úprava, kdy

a)

ze zásobníku, ve kterém jsou skladovány zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. f), nemohou být tyto plyny vydávány přes výdejní stojan nebo plnicí zařízení pro vydávání zkapalněných ropných plynů podle odstavce 1 písm. e) nebo g), nebo

b)

ze zásobníku, ve kterém jsou skladovány zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. g), nemohou být tyto plyny vydávány přes výdejní stojan nebo plnicí zařízení pro vydávání zkapalněných ropných plynů podle odstavce 1 písm. e).

(11) Minerální oleje spotřebované v kogeneračních jednotkách, tj. v zařízeních, která decentralizovaně vyrábějí teplo a elektrickou energii současně, se považují za minerální oleje použité pro výrobu tepla.“.

 

158.

V § 46 odst. 2 písm. c) se slova „bez ohledu na způsob spotřeby tepla“ zrušují.

 

159.

V § 46 odst. 2 písm. e) se slova „bez ohledu na způsob spotřeby tepla“ zrušují.

 

160.

V § 47 odst. 1 se slovo „stlačené“ nahrazuje slovem „uhlovodíkové“.

 

161.

V § 48 odst. 1 ve sloupci „Text“ se za slova „motorové benziny“ vkládají slova „ , ostatní benziny“, v obou případech, a slova „stlačené“ se nahrazují slovy „uhlovodíkové“ ve všech případech.

 

162.

V § 48 se doplňují odstavce 13 až 16, které znějí:

(13) Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i), které obsahují benzin s obsahem olova do 0,013 g/l včetně, se zdaňují sazbou 11 840 Kč/1000 l.

(14) Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i), které obsahují benzin s obsahem olova nad 0,013 g/l včetně, se zdaňují sazbou 13 710 Kč/1000 l.

(15) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) se zdaňují stejnou sazbou jako minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b).

(16) Směsi těžkých plynových olejů s vodou uvedené v § 45 odst. 2 písm. k) se zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.“.

 

163.

V § 49 odst. 1 se za slova „uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 6“ vkládají slova „s výjimkou ostatních benzinů uvedených pod kódy nomenklatury 2710 11 11, 2710 11 15, 2710 11 21, 2710 11 25 a 2710 11 90 (dále jen ostatní benziny“)“.

 

164.

V § 49 odstavec 2 zní:

(2) Od daně jsou osvobozeny ostatní benziny, pokud jsou používány za účelem výroby výrobků, které nejsou předmětem daně. Při uplatnění nároku na osvobození od daně předloží nabyvatel prodávajícímu průkaz živnostenského oprávnění pro výrobu a dovoz chemických látek a chemických přípravků. Neučiní-li tak, nárok na osvobození od daně zaniká.

 

165.

V § 49 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Od daně jsou osvobozeny odpadní oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. d), pokud jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro výrobu tepla.“.

Dosavadní odstavce 3 až 15 se označují jako odstavce 4 až 16.

 

166.

V § 49 odst. 4 se slova „odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „odst. 1, 2 a 3“.

 

167.

V § 49 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 16 se označují jako odstavce 5 až 15.

 

168.

V § 49 odstavec 10 zní:

(10) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) používané jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém území České republiky, a to výhradně pro plavby z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu na daňové území České republiky. Toto osvobození od daně se netýká minerálních olejů používaných pro soukromá rekreační plavidla.“.

 

169.

V § 49 se odstavec 12 zrušuje.

Dosavadní odstavce 13 až 15 se označují jako odstavce 12 až 14.

 

170.

V § 49 odst. 12 se za slova „kvasného lihu“ vkládá slovo „bezvodého“.

 

171.

V § 49 odst. 13 větě první se slova „ve výši“ nahrazují slovy „maximálně do výše“ a slovo „distribuci“ se nahrazuje slovem „dopravě“ a ve větě druhé se slova „ , skladování a dopravě“ zrušují.

 

172.

V § 49 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:

(14) Výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, včetně jejich skladování v podniku na výrobu vybraných výrobků, a způsob jejich výpočtu stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 15.

 

173.

V § 49 se doplňují odstavce 16 a 17, které znějí:

(16) Od daně jsou dále osvobozeny rostlinné nebo živočišné tuky a jejich frakce, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, jsou považovány za biomasu, biopalivo nebo obnovitelný zdroj energie a jsou vyráběny, nabízeny k prodeji nebo používány pro výrobu tepla.

(17) Od daně jsou dále osvobozeny směsi minerálních olejů a vody uvedené v § 45 odst. 2 písm. k), používané jako testované pohonné hmoty pro vybraná motorová vozidla v rámci schválených pilotních projektů uvedených v § 3 písm. p).“.

 

174.

V § 50 odst. 2 se slova „§ 49 odst. 1, 4, 5, 6, 8, 10 a 12“ nahrazují slovy „§ 49 odst. 1, 2, 8 a 10“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Toto ustanovení se netýká minerálních olejů osvobozených od daně podle § 49 odst. 1, pokud jsou dopravovány právnickým nebo fyzickým osobám uvedeným v § 53 odst. 4 a 5.“.

 

175.

V § 50 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Při dopravě zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. e), f) a g) osvobozených od daně musí být daň zajištěna způsobem uvedeným v § 21 ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.

(4) Pro dopravu minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky platí ustanovení § 24 odst. 3 až 6 obdobně.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

 

176.

V § 50 odst. 5 větě druhé se slova „od ukončení dopravy“ nahrazují slovy „ode dne, kdy byl celnímu úřadu předložen doklad o osvobození od daně (§ 6) s potvrzením přijetí vybraných výrobků uživatelem“. Věta poslední se zrušuje.

 

177.

V § 52 odst. 1 se slova „§ 49 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 49 odst. 4“.

 

178.

V § 53 odstavec 1 zní:

(1) Minerální oleje osvobozené od daně lze na základě zvláštního povolení (§ 13) také prodávat uživatelům, kterým bylo také vydáno zvláštní povolení, a uživatelům, kteří pro přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně zvláštní povolení mít nemusí (odstavce 3 až 5).“.

 

179.

V § 53 odst. 3 se slova „§ 49 odst. 2, 8, 10 a 12“ nahrazují slovy „§ 49 odst. 3, 4, 8, 10, 12, 15 a 16“.

 

180.

Za § 53 se vkládá nový § 53a, který zní:

§ 53a

Evidence minerálních olejů osvobozených od daně

 

Povinnost vést evidenci podle § 40 se nevztahuje na případy uvedené v § 53 odst. 3 až 5.“.

 

181.

V § 54 odst. 1 se za slova „kvasného“ vkládá slovo „bezvodého“.

 

182.

V § 54 odst. 2 se za slova „kvasného“ vkládá slovo „bezvodého“.

 

183.

V § 54 odst. 3 se slova „v § 14 odst. 6“ nahrazují slovy „v § 14 odst. 5“.

 

184.

V § 54 odst. 4 se slova „v případě, kdy jsou mu vráceny“ nahrazují slovy „dnem, kdy přijme“ a na konci se doplňuje věta „Tyto minerální oleje jsou tímto dnem opětovně uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně.“.

 

185.

V § 54 odst. 5 se slova „výrobků uvedených v § 45 odst. 7“ nahrazují slovy „minerálních olejů“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Tyto minerální oleje jsou tímto dnem opětovně uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně.“.

 

186.

V § 54 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

(6) U zdaněných minerálních olejů obsahujících směsi etyl-terciál-butyl-éteru vyrobeného z kvasného zvláštně denaturovaného lihu35) a kvasného zvláštně denaturovaného lihu tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 2,7 % hmotnostních35a), podle § 45 odst. 2 písm. h) vzniká nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu. Daň se vrací ve výši odpovídající součtu 45 % množství etyl-terciál-butyl-éteru obsaženého v tomto minerálním oleji a celkového množství nezreagovaného lihu při výrobě etyl-terciál-butyl-éteru obsaženého v tomto minerálním oleji a zvlášť přidaného kvasného zvláštně denaturovaného lihu.

(7) U zdaněných minerálních olejů obsahujících kyslíkaté složky biologického původu35a) vzniká nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu. Daň se vrací ve výši odpovídající množství kyslíkaté složky biologického původu obsažené v minerálním oleji.

(8) U zdaněných minerálních olejů obsahujících metylestery řepkového oleje nebo etylestery řepkového oleje podle § 45 odst. 2 písm. j) vzniká nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu. Daň se vrací ve výši odpovídající množství metylesterů řepkového oleje nebo etylesterů řepkového oleje obsažených v minerálním oleji.“.

 

187.

V § 56 odst. 1 se slova „bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen „výroba tepla“)“ zrušují.

 

188.

V § 56 odst. 2 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „nebo ostatní benziny“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Toto ustanovení se netýká minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3, pro které je při jejich použití pro výrobu tepla stanovena podle § 48 odst. 10 stejná sazba daně jako pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. c).“.

 

189.

V § 56 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým nebo fyzickým osobám, které obarvily a označkovaly podle zvláštního právního předpisu38) topné oleje uvedené v odstavci 1 nebo 2 v daňovém skladu a prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla.“.

Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 4 až 12.

 

190.

V § 56 odst. 6 se za slova „topných olejů“ vkládají slova „nebo která odpovídá výši daně připadající na topné oleje vyrobené nebo přijaté v režimu podmíněného osvobození od daně“.

 

191.

V § 56 odst. 7 se za slovo „vyrobily“ vkládají slova „nebo obarvily a označkovaly v daňovém skladu“.

 

192.

V § 56 odst. 8 písm. a) se za slova „daňové identifikační číslo“ vkládají slova „prodávajícího, bylo-li přiděleno“.

 

193.

V § 56 odst. 8 písm. b) v části věty za středníkem se za slova „daňové identifikační číslo“ vkládají slova „ , bylo-li přiděleno,“ a slovo „ , popřípadě“ se nahrazuje slovem „nebo“.

 

194.

V § 56 odst. 8 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

 

195.

V § 56 odst. 12 se slova „odstavců 6 až 8“ nahrazují slovy „odstavců 7 až 9“.

 

196.

Za § 56 se vkládá nový § 56a, který zní:

§ 56a

Vracení daně z ostatních benzinů

 

(1) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně ostatní benziny a prokazatelně tyto benziny použily v rámci podnikatelské činnosti6), a to jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2.

(2) Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně, mají pro tento účel postavení daňových subjektů bez povinnosti se registrovat.

(3) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby ostatních benzinů pro jiné účely, než je prodej, pohon motorů, výroba tepla nebo výroba směsí uvedených v § 45 odst. 2.

(4) Daň se vrací ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny ostatních benzinů nebo která odpovídá výši daně připadající na ostatní benziny vyrobené nebo přijaté v režimu podmíněného osvobození od daně.

(5) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji a evidencí o nákupu a spotřebě vedenou poplatníkem. V případě, kdy právnické a fyzické osoby použijí pro jiné účely, než je prodej, pohon motorů, výroba tepla nebo výroba směsí uvedených v § 45 odst. 2, ostatní benziny, které samy vyrobily nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně, prokazuje se nárok na vrácení daně interním dokladem.

(6) Na dokladu o prodeji, který je na žádost prodávající povinen vystavit nejpozději následující pracovní den po dni podání žádosti, musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)

obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) prodávajícího, je-li prodávající právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo prodávajícího, bylo-li přiděleno, je-li prodávající fyzickou osobou,

b)

obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího, je-li kupující právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození kupujícího, je-li kupující fyzickou osobou,

c)

množství ostatních benzinů v objemových jednotkách, jejich obchodní označení a kód nomenklatury,

d)

sazba spotřební daně platná v den uvedení ostatních benzinů do volného daňového oběhu,

e)

výše spotřební daně celkem,

f)

datum vystavení dokladu o prodeji,

g)

číslo dokladu o prodeji.

(7) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)

obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce, je-li výrobce právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo výrobce, je-li výrobce fyzickou osobou,

b)

množství ostatních benzinů v objemových jednotkách, jejich obchodní označení a kód nomenklatury,

c)

sazba spotřební daně platná v den uvedení ostatních benzinů do volného daňového oběhu,

d)

výše spotřební daně celkem,

e)

datum vystavení interního dokladu,

f)

číslo interního dokladu.

(8) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku.

(9) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.“.

 

197.

V § 57 odstavec 6 včetně poznámek pod čarou č. 40a a č. 43a zní:

(6) Nárok na vrácení daně poplatník prokazuje

a)

dokladem o prodeji minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c),

b)

evidencí o skutečné spotřebě těchto výrobků,

c)

dokladem o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele40a), případně výpisem z obchodního rejstříku,

d)

dokladem z evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů43a) v případě, že se jedná o zemědělskou půdu,

e)

dokladem o výměře lesních pozemků podle výpisu z katastru nemovitostí41) v případě, že se jedná o lesní pozemky, na nichž hospodaří na základě vlastnického práva41), písemné nájemní smlouvy42) nebo jiného právního důvodu.

V případě, že fyzická nebo právnická osoba spotřebuje pro účely uvedené v odstavci 1 výrobky uvedené v odstavci 1, které sama vyrobila, nahrazuje se doklad o nákupu interním dokladem podle odstavce 10.

__________

40a)

§ 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

43a)

§ 3a zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.“.

 

198.

V § 57 odst. 7 v úvodní části ustanovení se slova „výrobků podle“ nahrazují slovy „výrobků uvedených v“.

 

199.

V § 57 odst. 9 písm. a) se za slova „pobytu a daňové identifikační číslo“ vkládají slova „prodávajícího, bylo-li přiděleno“.

 

200.

V § 57 odst. 9 písm. b) se za slova „pobytu a daňové identifikační číslo“ vkládají slova „kupujícího, bylo-li přiděleno“.

 

201.

V § 57 odst. 9 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

 

202.

V § 58 se za slova „poskytne zajištění daně“ vkládají slova „složením nebo“, slovo „peněžních“ se nahrazuje slovem „finančních“ a slova „zvláštní účet celního úřadu“ se nahrazují slovy „depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem“.

 

203.

V § 58 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 6, které znějí:

(2) Při dopravě v režimu podmíněného osvobození, pokud se nejedná o dopravu do jiného členského státu, se nevyžaduje zajištění daně u ostatních benzinů uvedených v § 45 odst. 1 písm. a), které nejsou určeny k přímému použití, nabízeny k prodeji nebo používány k pohonu motorů nebo pro výrobu tepla.

(3) Při dopravě zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. e), f) a g) v režimu podmíněného osvobození od daně musí být daň zajištěna způsobem uvedeným v § 21 ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.

(4) Při dopravě v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky, pokud se nejedná o dopravu do jiného členského státu, nemusí být poskytnuto zajištění daně u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3, které nejsou určeny k přímému použití, nabízeny k prodeji nebo používány k pohonu motorů nebo pro výrobu tepla a na které se zároveň vztahuje režim podmíněného osvobození od daně podle § 59 odst. 1.

(5) Při dopravě minerálních olejů produktovodem se zajištění daně nevyžaduje.

(6) Pro stanovení výše zajištění daně pro daňový sklad podle § 21 se nebere v úvahu množství minerálních olejů určených pro zvláštní účely, jejichž vlastníkem je stát34), umístěných v tomto daňovém skladu.“.

 

204.

Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:

§ 58a

Doprava minerálních olejů

v režimu podmíněného osvobození od daně

na daňovém území České republiky

 

(1) Minerální oleje lze v režimu podmíněného osvobození od daně dopravovat rovněž z jedné části daňového skladu do druhé části téhož daňového skladu, pokud tyto části jsou spojeny pouze produktovodem, který je součástí tohoto daňového skladu.

(2) Ostatní benziny mohou být dopravovány v režimu podmíněného osvobození od daně [§ 59 odst. 1 písm. c)] i mezi subjekty, které nejsou provozovateli daňového skladu. V takovém případě se ustanovení § 24 a 26 použijí obdobně.“.

 

205.

V § 59 odst. 3 se slova „minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 12 a“ zrušují a za slovy „v odstavci 1“ se vkládá čárka.

 

206.

V § 59 odst. 4 větě první se za slova „samostatným daňovým skladem“ vkládají slova „ , pokud není součástí jiného daňového skladu“, ve větě třetí se slova „a používají se při ní průvodní doklady podle § 26“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Průvodní doklady podle § 26 nahrazuje elektronická evidence provozovatele produktovodu jako samostatného daňového skladu nebo elektronická evidence provozovatele daňového skladu, jehož je produktovod součástí.“.

 

207.

V § 59 odst. 5 se slova „§ 19 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 19 odst. 2 písm. b)“ a slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak“ se zrušují.

 

208.

V § 59 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 6 až 9.

 

209.

V § 59 odst. 7 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

 

210.

V § 59 odstavec 8 zní:

(8) Pokud jsou minerální oleje umístěny v automobilové cisterně, železniční cisterně odpovídající ustanovením Mezinárodního řádu pro přepravu nebezpečného zboží po železnici (RID) vyhlášeného ve Sbírce mezinárodních smluv nebo v kontejneru odpovídajícím ustanovením Evropské dohody o mezinárodních přepravách nebezpečných věcí po silnici (ADR) vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv, které se nacházejí na území daňového skladu podle § 3 písm. f), považují se tato dopravní zařízení za součást daňového skladu. To platí i v případě, kdy tato dopravní zařízení z technických důvodů dočasně daňový sklad se svolením celního úřadu místně příslušného pro daňový sklad opustí. V takovém případě se množství minerálních olejů, které se do daňového skladu vrátí, nesmí lišit od množství minerálních olejů, které daňový sklad opustilo.“.

 

211.

V § 59 odst. 9 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

 

212.

Za § 59 se vkládá nový § 59a, který zní:

§ 59a

Evidence minerálních olejů v daňových skladech

 

Celní úřad může rozhodnout o tom, že evidence minerálních olejů vedená podle § 37 a 38 bude vedena společně za ty daňové sklady, které provozuje stejný provozovatel a pro které je místně příslušný.“.

 

213.

§ 60 zní:

§ 60

Nákup, prodej a doprava zkapalněných ropných

plynů uvedených do volného daňového oběhu

 

(1) Právnické nebo fyzické osoby, které nakupují nebo získávají zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) za účelem dalšího prodeje, mohou tyto výrobky přijímat a prodávat jen na základě povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů podle § 60a, pokud nejsou provozovateli daňového skladu. Porušení této povinnosti se považuje za závažné porušení tohoto zákona ve smyslu zvláštního právního předpisu25). Toto ustanovení se nepoužije pro právnické nebo fyzické osoby, které nakupují tyto zkapalněné ropné plyny výhradně v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně.

(2) Právnické nebo fyzické osoby, které nakupují nebo získávají zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) pro vlastní spotřebu s roční spotřebou přesahující 10 tun, mohou tyto výrobky přijímat jen na základě povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů podle § 60a. Toto ustanovení se nepoužije pro právnické nebo fyzické osoby, které nakupují tyto zkapalněné ropné plyny výhradně v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně.

(3) Právnické nebo fyzické osoby jsou oprávněny vydat zkapalněné ropné plyny pouze těm osobám uvedeným v odstavci 1 nebo 2, které předloží k nahlédnutí povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedené v § 60a odst. 1.

(4) Právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2 je povinna vést evidenci podle § 40.

(5) Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g), které byly ve volném daňovém oběhu nakoupeny nebo získány za cenu včetně daně vypočtené na základě jedné sazby daně, nesmějí být dále prodány za cenu včetně daně vypočtené na základě jiné sazby daně.

(6) Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) přijaté v režimu podmíněného osvobození od daně oprávněným příjemcem, kterému tak vznikla při jejich uvedení do volného daňového oběhu povinnost přiznat a zaplatit daň vypočtenou na základě jedné sazby daně, nesmějí být dále prodány za cenu včetně daně vypočtené na základě jiné sazby daně.

(7) Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g), které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státu a které byly dopraveny na daňové území České republiky pro účely podnikání a u kterých byla v České republice zajištěna nebo zaplacena daň vypočtená na základě jedné sazby daně, nesmějí být dále prodány za cenu včetně daně vypočtené na základě jiné sazby daně.

(8) Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) musí být při dovozu po propuštění do režimu volného oběhu okamžitě uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně. Toto ustanovení se nepoužije pro zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně.

(9) Při dopravě zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) po jejich uvedení do volného daňového oběhu nesmějí být tyto plyny dopravovány společně v jednom dopravním prostředku nebo v jejich soupravě, pokud je pro ně stanovena rozdílná sazba daně. Toto ustanovení se nepoužije pro dopravu zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně.

(10) Při dopravě zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. f) a g) uvedených do volného daňového oběhu je právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2 povinna poskytnout zajištění daně způsobem uvedeným v § 21, a to ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů. Celní úřad může na žádost této osoby udělit souhlas, aby zajištění poskytl odesílatel, dopravce nebo vlastník těchto plynů, pokud s tím odesílatel, dopravce nebo jejich vlastník souhlasí. Toto ustanovení se nepoužije pro dopravu zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně.

(11) Doprava zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm f) a g) může být zahájena jen tehdy, pokud právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2 odesílateli prokáže, že poskytla zajištění daně pro dopravu těchto plynů. Toto ustanovení se nepoužije pro dopravu zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně a v případě, když zajištění daně poskytuje na základě souhlasu celního úřadu odesílatel.

(12) Doprava zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. f) a g) uvedených do volného daňového oběhu od odesílatele je ukončena přijetím těchto výrobků právnickou nebo fyzickou osobou.

(13) Právnickým nebo fyzickým osobám, které poruší povinnosti stanovené v odstavcích 3 až 9 a 11, celní úřad uloží pokutu až do výše 500 000 Kč. Rozhodnutí o uložení pokuty musí být odůvodněno.“.

 

214.

Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:

§ 60a

Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů

uvedených do volného daňového oběhu

 

(1) Právnické nebo fyzické osoby uvedené v § 60 odst. 1 nebo 2 mohou nakupovat zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) pouze na základě povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu. O vydání tohoto povolení rozhoduje celní ředitelství na návrh podaný prostřednictvím celního úřadu.

(2) V návrhu na vydání povolení musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)

obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) navrhovatele, je-li navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo navrhovatele, bylo-li přiděleno, je-li navrhovatel fyzickou osobou,

b)

popis místa uskladnění zkapalněných ropných plynů a popis způsobu jejich zabezpečení před neoprávněným použitím,

c)

název, popřípadě obchodní označení zkapalněných ropných plynů,

d)

účel použití zkapalněných ropných plynů,

e)

obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo dodavatelů, bylo-li přiděleno, je-li dodavatel právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo dodavatele, je-li dodavatel fyzickou osobou, a místo vydání vybraných výrobků,

f)

evidenční číslo navrhovatele, pokud již bylo celním ředitelstvím navrhovateli přiděleno.

(3) Název zkapalněného ropného plynu podle odstavce 2 písm. c) musí být uveden dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti zkapalněného ropného plynu tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.

(4) Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze navrhovateli, který není v likvidaci nebo v konkursním řízení podle zvláštního právního předpisu20). Má-li navrhovatel nedoplatek na daních nebo clu nebo nedoplatek na zdravotním pojištění, na dávkách na pojistném a sociálním zabezpečení a na příspěvcích na státní politiku zaměstnanosti, celní ředitelství vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno uhrazení tohoto nedoplatku.

(5) Navrhovatel je povinen na výzvu celního úřadu nebo celního ředitelství uvést a doložit další údaje potřebné pro správu daní.

(6) Celní ředitelství prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil, a zároveň určí lhůtu, v níž je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném uplynutí stanovené lhůty celní ředitelství návrh odloží.

(7) Celní ředitelství v povolení uvede skutečnosti podle odstavce 2 písm. a) až d).

(8) Celní ředitelství může v povolení stanovit další podmínky zabezpečení zkapalněných ropných plynů nebo uložit opatření potřebná k zabránění jejich neoprávněného použití.

(9) Celní ředitelství rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 kalendářních dní od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže vyšší nadřízený orgán. Nemůže-li celní ředitelství rozhodnout do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinno o tom navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.

(10) Rozhodnutí o vydání povolení vyhotoví celní ředitelství ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno je určeno navrhovateli, druhé celnímu úřadu příslušnému pro navrhovatele, třetí dodavateli zkapalněných ropných plynů a čtvrté celnímu úřadu příslušnému pro dodavatele zkapalněných ropných plynů.

(11) Celní ředitelství v souvislosti s vydáním prvního povolení přidělí navrhovateli evidenční číslo a vydá osvědčení o evidenci.

(12) V rozhodnutí o povolení stanoví celní ředitelství dobu jeho platnosti, která počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Povolení platí nejméně do konce kalendářního roku, v němž nabylo rozhodnutí o jeho udělení právní moci, a nejdéle do konce třetího kalendářního roku od konce roku, v němž bylo rozhodnutí o jeho udělení vydáno.

(13) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení nevyhovuje, musí být odůvodněno.

(14) O vydání nového povolení je uživatel povinen požádat nejpozději tři kalendářní měsíce před ukončením doby platnosti předchozího povolení, pokud hodlá nepřerušeně nakupovat zkapalněné ropné plyny.

(15) Držitel povolení je povinen oznámit celnímu ředitelství každou změnu údajů podle odstavce 2 písm. a) do 15 kalendářních dnů ode dne jejího vzniku a změnu údajů podle odstavce 2 písm. b), c) nebo d) je držitel povolení povinen oznámit dříve, než k těmto změnám dojde.

(16) Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu držitele povolení, místa uskladnění zkapalněných ropných plynů či sídla nebo místa pobytu dodavatele vybraných výrobků, celní ředitelství vydá rozhodnutí o změně původního povolení. Dojde-li ke změně ostatních skutečností a údajů uvedených v povolení, celní ředitelství rozhodne o vydání nového povolení a o odejmutí povolení předchozího. Zanikne-li původní povolení uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, v případném rozhodnutí o vydání nového povolení celní ředitelství rozhodne o odejmutí původního povolení.

(17) Povolení zaniká

a)

uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,

b)

zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,

c)

úmrtím držitele povolení nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení držitele povolení za mrtvého,

d)

nabytím právní moci usnesení soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nabytím právní moci usnesení soudu, kterým se ruší konkurs na majetek uživatele, nebo

e)

dnem zániku živnostenského oprávnění21).

(18) Celní ředitelství odejme povolení, jestliže

a)

držitel povolení opakovaně porušil povinnosti stanovené v § 60 odst. 3 až 9 a 11,

b)

držitel povolení neplní podmínky stanovené povolením nebo nevede řádně účetnictví nebo evidenci podle tohoto zákona (§ 40),

c)

pominuly důvody nebo se změnily podmínky, na jejichž základě bylo povolení vydáno, a držitel povolení nepožádal o jeho změnu,

d)

po dobu 12 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o vydání povolení nebyl uskutečněn nákup zkapalněných ropných plynů podle tohoto povolení, nebo

e)

držitel povolení o to požádá.“.

 

215.

V § 63 odst. 2 písm. b) se slova „stlačený“ nahrazují slovy „uhlovodíkový“ a slovo „stlačeného“ se nahrazuje slovem „uhlovodíkového“.

 

216.

V § 64 se odstavec 3 zrušuje.

 

217.

V § 66 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

 

218.

V § 66 odst. 1 písm. a) se písmeno „j)“ nahrazuje písmenem „i)“.

 

219.

V § 66 odst. 2 se slova „odstavce 1 písm. c)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. b)“.

 

220.

V § 67 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Toto ustanovení se nepoužije v případech podle § 11 odst. 2, § 14 odst. 7, § 66 odst. 1 písm. c) a v případech, kdy došlo k dodatečnému vyměření daně na základě vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit při nabytí, prodeji nebo zjištění nezdaněného lihu [§ 68 písm. d)].“.

 

221.

V § 68 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

 

222.

V § 68 písm. d) se slova „§ 66 odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 66 odst. 1 písm. c)“.

 

223.

V § 71 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

 

224.

V § 72 odst. 1 se slova „písm. a), c), d), f), i) a j)“ nahrazují slovy „písm. a), c), d), f) a i)“.

 

225.

V § 73 odst. 2 se slova „písm. b), c), e), g), h), i) a j)“ nahrazují slovy „písm. b), c), e), g), h) a i)“.

 

226.

V § 75 odst. 2 se slova „písm. a), c), d), f), i) a j)“ nahrazují slovy „písm. a), c), d), f) a i)“.

 

227.

§ 76 zní:

§ 76

Daňové přiznání k dani z lihu a splatnost této daně

 

Daň je splatná jednou částkou za měsíc, a to ve lhůtě 55 dnů po skončení zdaňovacího období. Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit provozovateli pěstitelské pálenice55), daňové přiznání se podává do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.“.

 

228.

V § 77 odst. 1 se za slovo „složením“ vkládají slova „nebo převodem“, slovo „peněžních“ se nahrazuje slovem „finančních“ a slova „zvláštní účet celního úřadu“ se nahrazují slovy „depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem“.

 

229.

V § 77 odst. 2 se za slovo „složením“ vkládají slova „nebo převodem“, slovo „peněžních“ se nahrazuje slovem „finančních“ a slova „zvláštní účet celního úřadu“ se nahrazují slovy „depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem“.

 

230.

V § 77 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Pro stanovení výše zajištění daně pro daňový sklad podle § 21 se nebere v úvahu množství lihu určeného pro zvláštní účely, jehož vlastníkem je stát34), umístěného v tomto daňovém skladu.

(4) Při dopravě v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky, pokud se nejedná o dopravu do jiného členského státu, nemusí být poskytnuto zajištění daně u lihu zvláštně denaturovaného syntetického a zvláštně denaturovaného kvasného určeného k použití pro stanovený účel52).“.

 

231.

V § 78 odstavec 5 zní:

(5) Líh, jehož vlastníkem je stát a je určen pro zvláštní účely34), musí být umístěn v režimu podmíněného osvobození od daně.“.

 

232.

V § 78 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Celní ředitelství může v odůvodněných případech povolit v daňovém skladu zpracování lihu již uvedeného do volného daňového oběhu. Takový líh se považuje za opětovně uvedený do režimu podmíněného osvobození od daně a provozovateli daňového skladu vzniká dnem opětovného uvedení do režimu podmíněného osvobození od daně nárok na vrácení daně. Nárok na vrácení daně se uplatňuje podle § 14 odst. 5 až 8 a zaniká ve lhůtě uvedené v § 16.

(7) Celní ředitelství v povolení podle odstavce 6 určí množství lihu, které lze opětovně přijmout ke zpracování v daňovém skladu, způsob zpracování a vedení evidence tohoto lihu.“.

 

233.

V § 86 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Evidence se uchovává po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla tato evidence vyhotovena.“.

 

234.

V § 88 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

235.

V § 89 odst. 3 se za slovo „osvobozené“ vkládají slova „od daně“.

 

236.

V § 90 se za slova „poskytne zajištění daně“ vkládají slova „složením nebo“, slovo „peněžních“ se nahrazuje slovem „finančních“ a slova „zvláštní účet celního úřadu“ se nahrazují slovy „depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem“.

 

237.

Za § 90 se vkládá nový § 90a, který zní:

§ 90a

Evidence piva v daňových skladech

 

Celní úřad může rozhodnout o tom, že evidence piva vedená podle § 37 a 38 bude vedena společně za ty daňové sklady, které provozuje stejný provozovatel a pro které je místně příslušný.“.

 

238.

V § 93 odst. 2 písm. a) se za slova „kvasného původu“ vkládají slova „bez přídavku lihu“.

 

239.

V § 93 odst. 2 písm. c) se za slova „kvasného původu“ vkládají slova „bez přídavku lihu“.

 

240.

V § 93 odst. 3 písm. a) se za slova „kvasného původu“ vkládají slova „bez přídavku lihu“.

 

241.

V § 93 odst. 3 písm. b) se za slova „kvasného původu“ vkládají slova „bez přídavku lihu“.

 

242.

V § 93 odst. 3 písm. d) se za slova „kvasného původu“ vkládají slova „bez přídavku lihu“.

 

243.

V § 97 odst. 5 se na konci doplňuje věta „Evidence se uchovává po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla tato evidence vyhotovena.“.

 

244.

V § 98a se za slova „§ 99 odst. 3“ vkládají slova „nebo § 100a odst. 1“.

 

245.

V § 99 odstavec 3 zní:

(3) Právnická nebo fyzická osoba, která není malým výrobcem vína podle § 100a a která vyrábí v jednom prostorově ohraničeném místě tiché víno [§ 93 odst. 3)], nemusí toto víno vyrábět v podniku na výrobu vybraných výrobků [§ 19 odst. 2 písm. a)], pokud zároveň v tomto místě nevyrábí šumivé víno nebo meziprodukty a pokud toto tiché víno není určeno pro dopravu do jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně nebo pokud nejsou do tohoto místa z jiného členského státu víno nebo meziprodukty v režimu podmíněného osvobození od daně přijímány.“.

 

246.

V § 99 se doplňují odstavce 4 až 8, které včetně poznámek pod čarou č. 60d a 60e znějí:

(4) Pokud právnická nebo fyzická osoba podle odstavce 3 nebo podle § 100a podá návrh na vydání povolení k provozování daňového skladu podle § 20, je povinna provést inventarizaci zásob tichého vína za přítomnosti celního úřadu. V den, kdy rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu nabude právní moci, se tyto zásoby tichého vína (§ 93 odst. 3) považují za uvedené do režimu podmíněného osvobození od daně.

(5) Tiché víno (§ 93 odst. 3) osvobozené od daně podle § 97 odst. 3 nemusí být vyrobeno v podniku na výrobu vybraných výrobků [§ 19 odst. 2 písm. a)].

(6) Vedlejší produkty60d), které jsou předmětem daně, vznikající při výrobě tichého vína právnickou nebo fyzickou osobou podle § 99 odst. 3 nebo podle § 100a, a mají být odstraněny v souladu se zvláštním právním předpisem60e), se na daňovém území České republiky dopravují do daňového skladu s dokladem podle § 100a odst. 4. Osoba dopravující vedlejší produkty je povinna tento doklad na vyžádání předložit celnímu úřadu nebo celnímu ředitelství.

(7) V daňovém skladu mohou být společně s vínem a meziprodukty umístěny tiché víno (§ 93 odst. 3) nebo vedlejší produkty podle odstavce 6 vyrobené malým výrobcem vína podle § 100a nebo právnickou nebo fyzickou osobou podle § 99 odst. 3, dále tiché víno vyrobené malým výrobcem vína v jiném členském státě. Takové tiché víno nebo vedlejší produkty se považují za uvedené do režimu podmíněného osvobození od daně.

(8) Provozovatel daňového skladu, který přijme do daňového skladu tiché víno vyrobené malým výrobcem vína z jiného členského státu, je povinen takové přijetí oznámit celnímu úřadu místně příslušnému přijímajícímu daňovému skladu zasláním kopie dokladu podle § 100a odst. 4.

__________

60d)

Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1227/2000, nařízení Komise (ES) č. 1607/2000, nařízení Komise (ES) č. 1622/2000, nařízení Komise (ES) č. 1623/2000, nařízení Rady (ES) č. 2826/2000, nařízení Rady (ES) č. 1037/2001, nařízení Rady (ES) č. 2585/2001, nařízení Rady (ES) č. 527/2003, nařízení Rady (ES) č. 806/2003, nařízení Komise (ES) č. 1687/2003, nařízení Komise (ES) č. 1793/2003, nařízení Komise (ES) č. 1795/2003 a nařízení Komise (ES) č. 709/2004.

Nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu, ve znění nařízení Komise (ES) č. 784/2001, nařízení Komise (ES) č. 1253/2001, nařízení Komise (ES) č. 1342/2002, nařízení Komise (ES) č. 315/2003, nařízení Komise (ES) č. 1203/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1841/2003.

Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2409/2000, nařízení Komise (ES) č. 2786/2000, nařízení Komise (ES) č. 545/2001, nařízení Komise (ES) č. 1282/2001, nařízení Komise (ES) č. 1660/2001, nařízení Komise (ES) č. 2022/2001, nařízení Komise (ES) č. 2047/2001, nařízení Komise (ES) č. 2429/2001, nařízení Komise (ES) č. 2464/2001, nařízení Komise (ES) č. 1315/2002, nařízení Komise (ES) č. 1795/2002, nařízení Komise (ES) č. 2224/2002, nařízení Komise (ES) č. 625/2003, nařízení Komise (ES) č. 1183/2003, nařízení Komise (ES) č. 1411/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1710/2003.

60e)

§ 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů.“.

 

247.

Za § 100 se vkládají nové § 100a a 100b, které včetně poznámky pod čarou č. 60b znějí:

§ 100a

Malý výrobce vína

 

(1) Malým výrobcem vína se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí výhradně tiché víno (§ 93 odst. 3), přičemž průměrná roční výroba60b) tohoto vína nepřevýší 1000 hl a toto víno není vyráběno v podniku na výrobu vybraných výrobků [§ 19 odst. 2 písm. a)].

(2) Pokud je tiché víno vyrobené malým výrobcem vína dopravováno do daňového skladu na daňovém území České republiky, nepoužije se doklad prokazující zdanění podle § 5, ale doklad podle odstavce 4.

(3) Pokud je tiché víno vyrobené malým výrobcem vína dopravováno do daňového skladu v jiném členském státě, použije se doklad podle odstavce 4.

(4) Při dopravě tichého vína do daňového skladu podle odstavců 2 a 3 se použije doklad stanovený v příslušném předpisu Evropských společenství60a). Malý výrobce tichého vína je povinen tento doklad na vyžádání předložit celnímu úřadu nebo celnímu ředitelství.

(5) Malý výrobce vína je povinen před zahájením dopravy tichého vína do daňového skladu uvědomit celní úřad místně příslušný místu, kde se tiché víno vyrábí, skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá.

(6) Nevznikne-li malému výrobci vína ve zdaňovacím období povinnost daň přiznat a zaplatit, malý výrobce vína není povinen podat daňové hlášení.

 

§ 100b

Evidence vína v daňových skladech

 

Celní úřad může rozhodnout o tom, že evidence vína vedená podle § 37 a 38 bude vedena společně za ty daňové sklady, které provozuje stejný provozovatel a pro které je místně příslušný.

__________

60b)

Čl. 2 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví pravidla pro průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína.“.

 

248.

V části druhé se pod nadpis hlavy páté vkládá nový § 100c, který zní:

§ 100c

Plátce daně z tabákových výrobků

 

Plátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce (§ 112).“.

 

249.

V § 101 odst. 3 písm. b) bodech 3 a 4 se slova „tabákovou náplň“ nahrazují slovy „drcenou tabákovou směs“.

 

250.

V § 101 odst. 3 písm. c) bod 1 zní:

1.

řezaný nebo jinak dělený tabák, kroucený nebo lisovaný do desek a způsobilý ke kouření bez dalšího průmyslového zpracování,“.

 

251.

V § 101 odst. 3 písm. c) bod 2 zní:

2.

tabákový odpad prodávaný konečnému spotřebiteli, který nespadá pod písmena a) a b) a který je možné kouřit, nebo“.

 

252.

V § 101 odst. 3 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 60c zní:

d)

ostatním tabákem tabákové výrobky, které nespadají pod písmeno c), jsou určeny pro konečného spotřebitele a k jinému účelu než ke kouření, s výjimkou šňupavých a žvýkacích tabáků60c).

__________

60c)

Vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky.“.

 

253.

Za § 101 se vkládá nový § 101a, který zní:

§ 101a

Vznik povinnosti daň z tabákových výrobků

přiznat a zaplatit

 

Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také dnem porušení zákazu prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce (§ 112).“.

 

254.

V § 102 odst. 1 se slova „ , doutníků, cigarillos a tabáku“ zrušují a na konci se doplňují slova „podle § 103“.

 

255.

V § 102 odstavec 2 zní:

(2) Základem daně pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech.“.

 

256.

V § 102 odstavec 3 zní:

(3) Při porušení zákazu prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce (§ 112), je základem daně rozdíl mezi základem daně z vyšší ceny pro konečného spotřebitele a základem daně z ceny pro konečného spotřebitele uvedené na tabákové nálepce.“.

 

257.

V § 102 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Základem daně u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech a u tabáku množství vyjádřené v kilogramech.“.

 

258.

V § 103 odst. 1 se za slova „Cenou pro konečného spotřebitele“ vkládají slova „cigaret (§ 102 odst. 1)“.

 

259.

V § 103 odst. 3 se slova „tabákové výrobky“ nahrazují slovem „cigarety“ a slova „ , popřípadě množství kilogramů“ se zrušují.

 

260.

V § 103 odstavec 4 zní:

(4) Pro cigarety, které nejsou značeny tabákovými nálepkami, je cena pro konečného spotřebitele totožná s cenou stanovenou pro cigarety, které musí být značeny tabákovou nálepkou, se stejným obchodním názvem a o stejném počtu kusů v jednotkovém balení.“.

 

261.

V § 103 odstavec 6 zní:

(6) Cenou pro konečného spotřebitele cigaret nejprodávanější cenové kategorie se rozumí nejrozšířenější cena cigaret pro konečného spotřebitele stanovená podle prodeje tabákových nálepek u Celního úřadu Kolín (dále jen „pověřený celní úřad“) za předchozí kalendářní rok. Tato cena slouží k výpočtu výše sazeb u cigaret.“.

 

262.

V § 104 odstavec 1 zní:

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Text

Sazba daně

 

pevná

procentní

cigarety

0,60 Kč/kus

24 %

celkem nejméně však

1,13 Kč/kus

doutníky, cigarillos

0,79 Kč/kus

 

Tabák ke kouření

720,00 Kč/kg

 

– jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret

 

 

– ostatní tabák ke kouření

720,00 Kč/kg

 

Ostatní tabák určený k jiným účelům

720,00 Kč/kg“.

 

 

263.

V § 104 odstavec 2 zní:

(2) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Text

Sazba daně

 

pevná

procentní

cigarety

0,73 Kč/kus

25 %

celkem nejméně však

1,36 Kč/kus

doutníky, cigarillos

0,79 Kč/kus

 

Tabák ke kouření

810,00 Kč/kg

 

– jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret

 

 

– ostatní tabák ke kouření

810,00 Kč/kg

 

Ostatní tabák určený k jiným účelům

810,00 Kč/kg“.

 

 

264.

V § 104 odstavec 3 zní:

(3) Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku se vypočítá jako součin základu daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku je rozhodující hmotnost tabáku v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Výše daně u cigaret se vypočítá jako součet pevné části daně násobený počtem kusů a procentní části daně.“.

 

265.

V § 104 odst. 5 se slova „tabákových výrobků“ nahrazují slovem „cigaret“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „3“.

 

266.

§ 105 zní:

§ 105

Osvobození od daně z tabákových výrobků

 

(1) Od daně jsou osvobozeny tabákové výrobky určené k použití pro nezbytné výrobní zkoušky nebo jako vzorky odebrané celním úřadem.

(2) Evidence tabákových výrobků osvobozených od daně podle odstavce 1 se vede odděleně. Evidence se uchovává po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla tato evidence vyhotovena.“.

 

267.

§ 106 zní:

§ 106

Prokázání zdanění tabákových výrobků

 

Právnická nebo fyzická osoba vystavující daňový doklad podle § 5 odst. 2, doklad o prodeji podle § 5 odst. 3 nebo doklad o dopravě podle § 5 odst. 4 je povinna uvést na těchto dokladech cenu pro konečného spotřebitele u cigaret a neuvádí výši spotřební daně celkem.“.

 

268.

V § 107 odst. 4 se za slovo „spotřebu“ doplňují slova „nebo pokud jsou dopravovány v režimu podmíněného osvobození od daně s následným umístěním v daňovém skladu“.

 

269.

V § 107 odstavec 7 zní:

(7) Prodej jednotlivých doutníků a cigarillos se smí uskutečňovat pouze z otevřeného jednotkového balení určeného pro konečného spotřebitele, které je označeno tabákovou nálepkou.“.

 

270.

V § 108 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

 

271.

V § 108 odst. 2 větě třetí se slova „ke každému vyhotovení“ nahrazují slovem „k“.

 

272.

§ 109 zní:

§ 109

Oprávněný příjemce tabákových výrobků

 

(1) Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků podle § 22 a oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků podle § 23 mohou přijímat pouze tabákové výrobky označené tabákovou nálepkou.

(2) Úhrada hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru nebo zajištění hodnoty tabákových nálepek podle § 119 odst. 5 písm. a) nebo b) je považováno za zajištění daně v případě, že oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků podle § 22 přijímá výhradně tabákové výrobky a je současně odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst. 3.

(3) Úhrada hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru nebo zajištění hodnoty tabákových nálepek podle § 119 odst. 5 písm. b) je považováno za zajištění daně v případě, že oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků podle § 23 přijímá výhradně tabákové výrobky a je současně odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst. 3.

(4) Přijímá-li oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků podle § 22 výhradně tabákové výrobky a není-li odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst. 3, postupuje se ve věci zajištění daně podle § 22 odst. 8.

(5) Přijímá-li oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků podle § 23 výhradně tabákové výrobky a není-li odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst. 3, postupuje se ve věci zajištění daně podle § 23 odst. 4.

(6) Návrh na vydání povolení pro opakované nebo jednorázové přijímání tabákových výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně musí dále obsahovat soupis tabákových výrobků členěný podle druhů, obchodních názvů, druhu obalů, s uvedením počtu kusů, popřípadě kilogramů v jednotkovém balení.“.

 

273.

Za § 109 se vkládá nový § 109a, který zní:

§ 109a

Daňový zástupce pro tabákové výrobky

 

(1) Daňový zástupce podle § 23a může přijímat pouze tabákové výrobky označené tabákovou nálepkou.

(2) Úhrada hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru nebo zajištění hodnoty tabákových nálepek podle § 119 odst. 5 písm. a) nebo b) je považováno za zajištění daně v případě, že daňový zástupce podle § 23a přijímá výhradně tabákové výrobky a je současně odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst. 3.

(3) Přijímá-li daňový zástupce podle § 23a výhradně tabákové výrobky a není-li odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst. 3, postupuje se ve věci zajištění daně podle § 23a odst. 6.

(4) Návrh na vydání povolení pro daňového zástupce musí dále obsahovat soupis tabákových výrobků členěný podle druhů, obchodních názvů, druhu obalů, s uvedením počtu kusů, popřípadě kilogramů v jednotkovém balení.“.

 

274.

V § 110 odst. 1 větě první se slova „tabákové výrobky“ nahrazují slovem „cigarety“ a větě druhé se slova „tabákových výrobků“ nahrazují slovem „cigaret“.

 

275.

V § 110 odst. 2 se za slova „při prodeji“ vkládá slovo „cigaret“.

 

276.

V § 110 odstavec 3 zní:

(3) Pokud je k cigaretám přidán nebo přibalen jiný předmět, nesmí být při prodeji konečnému spotřebiteli celková cena odlišná od ceny pro konečného spotřebitele uvedené na tabákové nálepce. Prodej cigaret nesmí být vázán na prodej jiných předmětů.“.

 

277.

V § 110 se odstavec 4 zrušuje.

 

278.

V § 111 odst. 1 se slova „tabákové výrobky“ nahrazují slovem „cigarety“, za slova „aby výrobci“ se vkládá slovo „ , dovozci“ a za slova „ukončení výroby,“ se vkládá slovo „ukončení“.

 

279.

V § 111 odst. 2 se slova „tabákových výrobků“ nahrazují slovem „cigaret“.

 

280.

Za § 111 se vkládá nový § 111a, který zní:

§ 111a

Zákaz nákupu za cenu nižší než cena pro konečného

spotřebitele

 

Konečný spotřebitel nesmí nakupovat cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce, nestanoví-li tento zákon jinak. To neplatí při bezúplatném nabytí cigaret jako zkušebních vzorků.“.

 

281.

V § 112 odst. 1 se slova „tabákové výrobky“ nahrazují slovem „cigarety“.

 

282.

V § 112 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

283.

V § 114 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 62a) zní:

(2) Tabákové výrobky vyrobené na daňovém území České republiky, na daňové území České republiky dovezené nebo na daňové území České republiky dopravené z jiného členského státu musí být značeny tabákovou nálepkou62a), pokud nejsou dopravovány v režimu podmíněného osvobození od daně s následným umístěním v daňovém skladu nebo pokud není v odstavci 6 stanoveno jinak.

__________

62a)

Vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků.“.

 

284.

V § 114 odst. 6 písm. b) se za slova „pro dopravu“ vkládají slova „v režimu podmíněného osvobození od daně“.

 

285.

V § 114 se odstavec 7 zrušuje.

 

286.

V § 115 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje slovem „a“ a na konci písmene e) se slovo „a“ a písmeno f) zrušuje.

 

287.

V § 115 odst. 1 se slova „(dále jen „orgány“)“ nahrazují slovy „(dále jen „kontrolní orgány“)“ a slova „povinny o svém zjištění“ se nahrazují slovy „v případě zjištění neznačených tabákových výrobků povinny“.

 

288.

V § 115 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Kontrolu značení tabákových výrobků provádějí kontrolní orgány obdobným postupem jako ostatní kontrolní činnost vykonávanou podle zvláštních právních předpisů, které stanoví jejich působnost. Kontrolní nález obsažený ve zprávě o kontrole se považuje pro potřeby tohoto zákona za důkaz pro řízení o přestupku nebo o jiném správním deliktu.

(3) Pokud jsou při provádění kontroly podle odstavce 2 zjištěny neznačené tabákové výrobky, vydá kontrolní orgán rozhodnutí o předběžném opatření, ve kterém stanoví zajištění těchto výrobků. Pokud je kontrolní činnost součástí kontroly prováděné v rámci správy daní, uplatní se postup pro zajištění věci při správě daní. Nelze-li rozhodnutí o zajištění neznačených tabákových výrobků předat při kontrole jejich držiteli, zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné ve spise.“.

 

289.

V § 115 se odstavce 4 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 4.

 

290.

V § 116 se na konci odstavce 1 doplňují slova „a podle § 101a“.

 

291.

V § 118 odst. 2 se slova „výrobcem, dovozcem nebo osobou pověřenou k podání návrhu na stanovení ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků podle § 103 odst. 2 (dále jen „odběratel“)“ nahrazují slovy „výrobcem nebo dovozcem“ a slovo „odběratele“ se nahrazuje slovy „výrobce nebo dovozce“.

 

292.

V § 118 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Výrobce se sídlem, popřípadě místem pobytu, v jiném členském státě může pověřit osobu se sídlem, popřípadě místem pobytu na daňovém území České republiky, která je oprávněna dopravovat tabákové výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně z jiného členského státu, i k odběru tabákových nálepek. U tabákových nálepek pro cigarety může být touto pověřenou osobou pouze osoba, která byla stejným výrobcem zároveň pověřena k podání návrhu na stanovení ceny pro konečného spotřebitele (§ 103 odst. 2). Nákup a přepravu tabákových nálepek od jejich výrobce k pověřenému celnímu úřadu, jejich odběr na daňovém území České republiky osobou pověřenou k odběru tabákových nálepek a kontrolu přepravy, uložení a užití tabákových nálepek u této osoby zajišťuje pověřený celní úřad.“.

Dosavadní odstavce 3 až 14 se označují jako odstavce 4 až 15.

 

293.

V § 118 odst. 4 se slova „Odběratel je povinen“ nahrazují slovy „Výrobce, dovozce nebo osoba pověřená k odběru tabákových nálepek podle odstavce 3 (dále jen „odběratel“) jsou povinni“ a slovo „sám“ se nahrazuje slovem „sami“.

 

294.

V § 118 odst. 12 se slova „s uvedením ceny pro konečného spotřebitele, která obsahuje současně platnou sazbu daně“ nahrazují slovy „obsahující současně platnou sazbu daně“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Tabákové nálepky lze odebrat nejdříve dva týdny po doručení objednávky pověřenému celnímu úřadu.“.

 

295.

V § 118 se na konci odstavce 15 doplňuje věta „Tabákové nálepky lze odebrat nejdříve dva týdny po doručení objednávky pověřenému celnímu úřadu.“.

 

296.

V § 119 odst. 5 větě první se slova „nebo osoba pověřená k podání návrhu na stanovení ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků podle § 103 odst. 2 jsou povinni“ nahrazují slovy „je povinen“.

 

297.

V § 119 odst. 5 písm. a) se za slovo „banky“ vkládají slova „ , pokud takovou záruku celní úřad povolí“.

 

298.

V § 119 odst. 5 písm. b) se slova „převodem peněžních“ nahrazují slovy „složením nebo převodem finančních“, slova „zvláštní účet celního úřadu“ se nahrazují slovy „depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem“ a slova „zvláštním účtu celního úřadu“ se nahrazují slovy „depozitním účtu pro zajištění daně zřízeném celním úřadem“.

 

299.

V § 122 odstavec 1 zní:

(1) Odběratel může vrátit pověřenému celnímu úřadu poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky, pokud prokáže, že jde o tabákové nálepky nabyté v souladu s tímto zákonem. U poškozených tabákových nálepek musí jejich nepoškozená část činit alespoň 60 % celkové plochy tabákové nálepky. Je-li poškozená tabáková nálepka složena z více částí, musí být zřejmé, že jednotlivé části patří k sobě. U poškozených a znečištěných tabákových nálepek pro cigarety musí být výše ceny pro konečného spotřebitele a počet kusů, které jsou natištěny na tabákové nálepce, prokazatelné. U poškozených a znečištěných tabákových nálepek pro doutníky, cigarillos a tabák musí být počet kusů, popřípadě kilogramů, které jsou natištěny na tabákové nálepce, prokazatelný.“.

 

300.

V § 122 odst. 7 se ve větě druhé slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „dovezl“ se vkládají slova „nebo dopravil z jiného členského státu“ a ve větě třetí se slovo „krabičkách“ nahrazuje slovy „jednotkových baleních“.

 

301.

V § 122 odst. 9 se slova „tabákové výrobky“ nahrazují slovem „cigarety“ a slova „ , popřípadě kilogramů“ se zrušují.

 

302.

V § 122 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Dojde-li ke změně sazby daně, může odběratel použít odebrané tabákové nálepky na doutníky, cigarillos a tabák, pokud počet kusů, popřípadě kilogramů v jednotkovém balení odpovídá údajům natištěným na tabákové nálepce, nebo může nepoužité tabákové nálepky vrátit pověřenému celnímu úřadu. Pokud odběratel již uhradil hodnotu tabákových nálepek, vrátí mu pověřený celní úřad tuto částku.“.

 

303.

§ 123 až 130 včetně nadpisu nad § 123 se zrušují.

 

304.

V § 131 písm. i) se za slova „§ 122 odst. 2“ vkládá čárka a číslo „3“.

 

305.

V § 131 písm. j) se slova „způsob stanovení ceny pro konečného spotřebitele na základě zvláštního právního předpisu61)“ nahrazují slovy „postup při zpracování návrhu cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen“.

 

306.

§ 132 včetně poznámek pod čarou č. 65a a 65b zní:

§ 132

Vymezení pojmů

 

Pro účely této části zákona se rozumí

a)

stánkem prostory ohraničené pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty, stolky, nebo obdobná zařízení, kde je prodáváno zboží,

b)

stánkem s prodejem denního a periodického tisku stánek pevné konstrukce, který se nenachází na tržišti (tržnici), a mimo širokého sortimentu denního a periodického tisku nabízí jako doplňkový sortiment i tabákové výrobky,

c)

stánkem s občerstvením stánek pevné konstrukce, který se nenachází na tržišti nebo v tržnici, a mimo sortimentu občerstvení nabízí jako doplňkový sortiment i tabákové výrobky a lihoviny,

d)

tržištěm (tržnicí) neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený prostor, kde je prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby a ve kterém je umístěn více než jeden stánek,

e)

pojízdnou prodejnou mobilní zařízení určené k prodeji zboží schopné pohybu a samostatné funkce, které splňuje technické požadavky podle zvláštních právních předpisů65a) a zároveň odpovídá hygienickým předpisům65b),

f)

lihovinami alkoholické nápoje obsahující nejméně 15 % objemových etanolu, kromě piva (§ 81) a vína (§ 93).

__________

65a)

Například § 16 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

65b)

Například § 1119 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

307.

§ 133 včetně poznámek pod čarou č. 65c a 65d zní:

§ 133

Zákaz prodeje

 

(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, je na stáncích, tržištích (tržnicích) nebo místech, které nesplňují technické požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb36) a které nejsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb, zakázáno prodávat lihoviny a tabákové výrobky.

(2) Tabákové výrobky lze jako doplňkový sortiment prodávat ve stáncích s prodejem denního a periodického tisku [§ 132 písm. b)]. Tabákové výrobky a lihoviny lze jako doplňkový sortiment prodávat ve stáncích s občerstvením [§ 132 písm. c)].

(3) Tabákové výrobky a lihoviny lze prodávat v pojízdných prodejnách při prodeji zboží v místech, kde není zajišťován prodej v prodejnách, které splňují technické požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb a které jsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb.

(4) Lihoviny, i rozlévané, lze prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, pokud zvláštní právní předpis65c) nestanoví jinak.

(5) Osoba, která může podle odstavce 4 lihoviny prodávat, je povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním podniku o této činnosti písemně informovat příslušný celní úřad. Písemná informace musí obsahovat údaje o osobě, která lihoviny prodává, o časovém vymezení prodeje lihovin a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin.

(6) Zákaz prodeje tabákových výrobků a lihovin stanovený zvláštním právním předpisem65d) zůstává tímto ustanovením nedotčený.

__________

65c)

Například § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb.

65d)

Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

308.

V § 134 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje slovem „a“ a na konci písmene e) se slovo „a“ a písmeno f) zrušuje.

 

309.

V § 134 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Kontrolu zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků provádějí kontrolní orgány podle odstavce 1 obdobným postupem jako ostatní kontrolní činnost vykonávanou podle zvláštních právních předpisů, které stanoví jejich působnost. Kontrolní nález obsažený ve zprávě o kontrole se považuje pro potřeby tohoto zákona za důkaz pro řízení o přestupku nebo o jiném správním deliktu.

(3) Pokud jsou při provádění kontroly podle odstavce 2 zjištěny lihoviny a tabákové výrobky, vydá kontrolní orgán rozhodnutí o předběžném opatření, ve kterém stanoví zajištění těchto výrobků. Pokud je kontrolní činnost součástí kontroly prováděné v rámci správy daní, uplatní se postup pro zajištění věci při správě daní. Nelze-li rozhodnutí o zajištění lihovin a tabákových výrobků předat při kontrole jejich držiteli, zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné ve spise.“.

 

310.

V § 134 se odstavec 4 zrušuje.

 

311.

§ 135 a 135a se zrušují.

 

312.

Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně poznámek pod čarou č. 67 a 68 zní:

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 135

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky nabude tabákové výrobky, které nejsou značeny platnou tabákovou nálepkou.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 150 000 Kč.

 

§ 135a

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neznačí způsobem uvedeným v § 114 tabákové výrobky tabákovými nálepkami,

b)

použije ke značení tabákových výrobků tabákové nálepky na daňovém území České republiky jinde než v daňovém skladu nebo v jiném daňovém skladu, než pro který byly odebrány,

c)

použije ke značení tabákových výrobků tabákové nálepky, na kterých jsou vytištěny údaje neodpovídající skutečnému obsahu jednotkového balení, na kterém je tabáková nálepka umístěna,

d)

použije tabákové nálepky v rozporu s ustanovením upravujícím povinnost umístit tabákovou nálepku na jednotkovém balení a pod průhledný přebal, pokud se tento používá tak, aby při otevření jednotkového balení došlo k jejímu poškození,

e)

předá jinému tabákové nálepky,

f)

neobjedná nebo neodebere tabákové nálepky od pověřeného celního úřadu, pokud tuto povinnost má,

g)

prodá tabákové nálepky v rozporu s § 118 odst. 7,

h)

nevede evidenci přijatých, použitých a vrácených tabákových nálepek a neuchovává evidenci a doklady ve lhůtě stanovené zákonem,

i)

neprovede inventuru tabákových nálepek podle rozhodnutí pověřeného celního úřadu,

j)

nevrátí tabákové nálepky starého vzoru ve lhůtě stanovené v § 122 odst. 4, nebo

k)

nevrátí nepoužité tabákové nálepky ve lhůtě stanovené v § 122 odst. 6.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a)

50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b)

5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až g),

c)

2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h),

d)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i) až k).

 

§ 135b

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

skladuje neznačené tabákové výrobky na daňovém území České republiky v množství větším než 500 000 kusů cigaret, doutníků nebo cigarillos nebo v množství větším než 500 kilogramů tabáku,

b)

uvede do volného daňového oběhu, doveze nebo dopraví na daňové území České republiky tabákové výrobky, které nejsou v uzavřeném jednotkovém balení (§ 107 odst. 4),

c)

prodá konečnému spotřebiteli cigarety za cenu nižší nebo vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce, nebo poskytne konečnému spotřebiteli slevu z ceny pro konečného spotřebitele (§ 110 a 112),

d)

prodá konečnému spotřebiteli cigarety, ke kterým je přidán nebo přibalen jiný předmět, za celkovou cenu odlišnou od ceny pro konečného spotřebitele uvedené na tabákové nálepce nebo váže prodej cigaret konečnému spotřebiteli na prodej jiných předmětů,

e)

učiní tabákové výrobky předmětem loterie nebo podobné sázkové hry,

f)

neoznámí včas celnímu úřadu dovoz tabákových výrobků v rámci podnikatelské činnosti podle § 108 odst. 1,

g)

neoprávněně skladuje nebo prodá neznačené tabákové výrobky na daňovém území České republiky,

h)

prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení podle § 107 odst. 6, nebo

i)

spotřebuje cigarety zakoupené za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.

(2) Právnická osoba se dopustí právního deliktu tím, že nakoupí cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce, ačkoliv prodej cigaret není předmětem její činnosti.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b)

2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až f),

c)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g),

d)

100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i) a odstavce 2,

e)

50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h).

 

§ 135c

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků podle § 133. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(2) Právnické nebo podnikající fyzické osobě, která poruší zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků podle § 133, se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 135d

Propadnutí a zabrání

zajištěných tabákových výrobků nebo lihovin

 

(1) Správní orgán příslušný k projednání správního deliktu uloží propadnutí neznačených tabákových výrobků zajištěných při kontrole podle § 115 nebo tabákových výrobků anebo lihovin zajištěných při kontrole podle § 134, jestliže

a)

náleží pachateli správního deliktu a

b)

byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny.

(2) Nebylo-li uloženo propadnutí věcí uvedených v odstavci 1, rozhodne se o jejich zabrání, jestliže

a)

náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,

b)

nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo

c)

vlastník není znám,

a jejich uvedením do oběhu by s přihlédnutím k jejich množství mohla být způsobena újma hospodářským zájmům státu chráněných tímto zákonem.

(3) Pachateli správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí, nebo osobě, u které byly zabrané tabákové výrobky nebo lihoviny zajištěny, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené se správou a zničením propadlých nebo zabraných tabákových výrobků nebo lihovin.

(4) Proti rozhodnutí o zabrání věci a o povinnosti nahradit státu náklady spojené se správou a zničením zabraných tabákových výrobků nebo lihovin se nelze odvolat.

(5) Vlastníkem propadlých nebo zabraných tabákových výrobků nebo lihovin se stává stát. Celní úřad propadlé nebo zabrané tabákové výrobky nebo lihoviny zničí. Na zničení dohlíží tříčlenná komise, kterou určí ředitel celního úřadu ze zaměstnanců celního úřadu.

(6) Nebudou-li zajištěné tabákové výrobky nebo lihoviny prohlášeny za propadlé nebo zabrané, musí být bez zbytečného odkladu vráceny tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byly zajištěny.

 

§ 135e

Společná ustanovení

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 135, § 135a odst. 1 písm. a), § 135b odst. 1 písm. a) až e), g) až i) a § 135b odst. 2 v prvním stupni projednávají orgány uvedené v § 115 odst. 1. Správní delikty podle § 135c v prvním stupni projednávají orgány uvedené v § 134 odst. 1. Příslušným k projednání je orgán, který porušení povinnosti nebo zákazu zjistí jako první. Správní delikty podle § 135a odst. 1 písm. b) až k) a § 135b odst. 1 písm. f) projednávají pouze celní orgány.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby67) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuta je splatná do 30 dní ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Pokuty vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do pěti let po uplynutí lhůty určené pro její zaplacení.

(7) K zajištění vymáhání pokuty uložené jiným orgánem než celním úřadem je tento jiný orgán povinen zaslat celnímu úřadu rozhodnutí o uložení pokuty s doložkou vykonatelnosti, nebyla-li pokuta zaplacena včas nebo ve správné výši.

(8) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu68), kterým se upravuje správa daní a poplatků.

__________

67)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

68)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá.

 

313.

V § 139 odst. 1 se slova „§ 21 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 21 odst. 3 a 12“.

 

314.

V § 139 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá prováděcí vyhlášku k ustanovení § 49 odst. 13.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Zvláštní povolení vydaná podle § 1360 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti po dobu stanovenou ve zvláštním povolení nebo do dne jejich zániku anebo jejich odejmutí, a ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nahrazují povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu podle § 60a zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Právnická osoba, která skladuje minerální oleje nebo líh osvobozené od daně jako součást státních hmotných rezerv, je povinna tyto výrobky dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uvést do režimu podmíněného osvobození od daně. Pokud tak neučiní, považují se tímto dnem tyto výrobky za uvedené do volného daňového oběhu.

3.

Těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 51 až 2710 19 69, které byly do dne 26. května 2004 předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou osvobozeny od daně, pokud je právnické nebo fyzické osoby uvedené v § 56 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nakoupily za cenu obsahující daň ve výši 8 150 Kč/1000 l nebo 9 950 Kč/1000 l a pokud byly těmito osobami použity pro výrobu tepla v době od 1. května 2004 do 31. května 2005. Celní úřad daň těmto osobám vrátí na jejich žádost obsahující náležitosti podle § 56 odst. 7 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podanou nejpozději do 30. listopadu 2005.

4.

Právnické nebo fyzické osobě, která do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nakoupila nebo vyrobila minerální oleje, které byly předmětem spotřební daně podle § 45 odst. 3 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za cenu obsahující daň nebo při jejich spotřebě pro výrobu tepla odvedla daň ve výši 11 980 Kč/1000 l nebo 11 840 Kč/1000 l a která tyto nakoupené nebo vyrobené minerální oleje spotřebovala nebo spotřebuje pro výrobu tepla do 6 měsíců následujících po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká nárok na vrácení daně ve výši uvedené v § 56 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nárok na vrácení daně musí být uplatněn způsobem uvedeným v § 56 odst. 10 a prokázán doklady podle § 56 odst. 7 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Tiché víno (§ 93 odst. 3) uvedené do volného daňového oběhu, které bylo umístěno v daňovém skladu podle § 19 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uvádí do režimu podmíněného osvobození od daně dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

České republiky v oblasti cen (čl. 3)

Čl. III

V § 2d zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 354/2003 Sb., se v úvodní části ustanovení slova „Kutná Hora“ nahrazují slovem „Kolín“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí (čl. 4)

Čl. IV

V § 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Dohodne-li se vlastník pozemku s nájemcem pozemku, je nájemce pozemku povinen ve zdaňovacích obdobích 2005 až 2007 včetně postupovat podle ustanovení § 3 odst. 2 ve znění účinném do 31. 12. 2004; v takovém případě se nájemce pozemku považuje za poplatníka daně z pozemku se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Tuto dohodu je nájemce povinen správci daně doložit ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Pro zdaňovací období roku 2005 tak musí učinit ve lhůtě 150 dnů ode dne účinnosti tohoto odstavce.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty (čl. 5)

Čl. V

§ 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., včetně poznámek pod čarou č. 45 a 46 zní:

§ 58

Zdravotnické služby a zboží

 

(1) Zdravotnickými službami se pro účely tohoto zákona rozumí služby zdravotní péče a související služby poskytované oprávněnými subjekty45) pacientům a osobám, jímž je taková péče určena, vymezené zákonem o veřejném zdravotním pojištění46). Za zdravotnické služby se nepovažují zdanitelná plnění uskutečňovaná očními optiky.

(2) Od daně je osvobozeno dodání zboží, které je spotřebováno v rámci zdravotnických služeb podle odstavce 1. Od daně je osvobozeno dodání lidské krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání a mateřského mléka. Od daně je osvobozeno též dodání stomatologických výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky podle zvláštních právních předpisů, stomatologickými laboratořemi včetně oprav tohoto zboží. Od daně není osvobozen výdej nebo prodej léčiv, potravin pro zvláštní výživu a zdravotnických prostředků na lékařský předpis i bez lékařského předpisu. Od daně je také osvobozeno poskytování dopravních služeb nemocným nebo zraněným osobám oprávněnými osobami za použití prostředků pro dopravu k tomuto účelu zvlášť konstruovaných nebo upravených.

(3) Od daně je osvobozeno zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění46).

__________

45)

Zákon č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 161/1993 Sb.

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

46)

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (čl. 6-7)

Čl. VI

V § 35a odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

poplatník, kterému bylo poskytnuto podle zvláštního právního předpisu67) více příslibů investičních pobídek, může uplatnit slevu na dani za zdaňovací období pouze podle jednoho z těchto příslibů. Uplatní-li slevu na dani podle později poskytnutého příslibu, nemůže za všechna následující zdaňovací období uplatnit slevu na dani podle dříve vydaných příslibů.“.

Čl. VII

Od daně z příjmů právnických osob je osvobozena podpora z Vinařského fondu poskytnutá počínaje 1. lednem 2004 na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného majetku, jen pokud byla o poskytnutou podporu zároveň snížena jeho vstupní cena.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 634/2004 Sb.,

o správních poplatcích (čl. 8)

Čl. VIII

Příloha Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se mění takto:

1.

V položce 1 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ bodu 1 se slova „žádosti o povolení úlevy uvedené v bodě 1 písmenu g)“ nahrazují slovy „žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g)“.

 

2.

V položce 1 v ustanovení „Poznámky“ bodu 1 se v poslední větě za slovy „státního rozpočtu“ vkládají slova „ , státních fondů“.

 

3.

V položce 1 v ustanovení „Poznámky“ bod 2 zní:

2.

Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění (např. daň z nemovitostí).“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (čl. 9)

Čl. IX

V § 15 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 354/2003 Sb., se tečka na konci písmene b) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

u tabákových výrobků poruší povinnosti uložené zvláštním právním předpisem10a).“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona č. 219/2000 Sb.,

o majetku České republiky

a o jejím vystupování v právních vztazích (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 8, 8a, 8b a 8c zní:

a)

s majetkem, který v souvislosti s porušením celně právních předpisů anebo na základě těchto předpisů připadl státu8), s propadlými nebo zabavenými výrobky, které jsou předmětem spotřební daně8a), a dále s dopravními prostředky, které propadly nebo byly zabrány v souvislosti s porušením právních předpisů upravujících správu spotřebních daní8b), přísluší celním orgánům8c),

__________

8)

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8a)

§ 135d zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

8b)

§ 42 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8c)

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 11 odst. 1 se písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 10 a 10a zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

ČÁST DEVÁTÁ

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ

ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA (čl. 11)

Čl. XI

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 12)

Čl. XII

1.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou

a)

ustanovení bodu 117, které nabývá účinnosti dnem 1. října 2005,

b)

ustanovení bodu 263, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006,

c)

ustanovení bodů 151, 162 a 186, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007,

d)

části třetí čl. IV, části čtvrté čl. V, části páté čl. VI, části šesté čl. VIII, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

2.

§ 104 odst. 1 zákona o spotřebních daních, ve znění čl. I bodu 262 tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem 31. března 2006.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.