Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

218/2005 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 112/2006 Sb.

1.1.2007

218

 

ZÁKON

ze dne 5. května 2005,

kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o sociálním zabezpečení (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 350/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 213/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 165/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 80 odst. 2 se čárka za slovy „invalidního důchodu“ nahrazuje slovem „a“ a slova „ , vdovského nebo vdoveckého důchodu68)“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 68 se zrušuje.

 

2.

V § 81 odst. 2 se slova „a odměny pěstouna podle zákona o státní sociální podpoře.69)“ nahrazují slovy „podle zákona o státní sociální podpoře69) z důvodu péče o totéž dítě.“.

Poznámka pod čarou č․ 69 zní:

__________

69)

§ 3032 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 82 odst. 1 písm. c) se za slova „komplexní rehabilitaci“ doplňují slova „ , včetně pobytu ve školní družině, školním klubu nebo středisku zájmové činnosti“.

 

4.

V § 82 odst. 2 písm. a) se slovo „nezbytných“ zrušuje.

 

5.

V § 83 odst. 1, § 83 odst. 2 písm. a) a § 83 odst. 2 písm. b) se slova „1,5násobek“ nahrazují slovy „2,5násobek“.

 

6.

V § 84 se slova „1,6násobku“ nahrazují slovy „2,25násobku“ a slova „2,75násobku“ slovy „3,85násobku“.

 

7.

Za § 89 se vkládá nový § 89a, který zní:

§ 89a

 

(1) Při poskytování ústavní sociální péče podle § 87 a 89 nelze používat opatření omezující pohyb osob, jimž je ústavní sociální péče poskytována, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných osob, a to pouze po dobu nezbytně nutnou.

(2) Ústav sociální péče je povinen o použití opatření omezujícího pohyb osob informovat bez zbytečného odkladu

a)

zákonného zástupce osoby, které je ústavní sociální péče poskytována,

b)

zřizovatele zařízení.

(3) Ústav sociální péče je povinen vést evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob v rozsahu

a)

jméno, příjmení a datum narození osoby, které je ústavní sociální péče poskytována,

b)

datum a čas počátku použití opatření omezujícího pohyb osob,

c)

důvod použití opatření omezujícího pohyb osob,

d)

jméno a příjmení osoby, která opatření omezujícího pohyb osob použila,

e)

informace, zda bylo opatření omezující pohyb osob použito na základě předchozí indikace lékařem,

f)

vyjádření lékaře v případech, kdy k použití opatření omezujícího pohyb osob došlo bez předchozí indikace lékařem,

g)

datum a čas ukončení použití opatření omezujícího pohyb osob,

h)

záznam o splnění povinnosti stanovené v odstavci 2.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu, který náleží ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona občanovi uvedenému v § 8081 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude zvýšen bez žádosti podle § 84 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Nárok na příspěvek a jeho výši v řízení, které nebylo pravomocně ukončeno do nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí za období před nabytím účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

(čl. 3-4)

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb. a zákona č. 168/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 písm. b) se vkládá nový bod 4, který zní:

4.

příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,“.

Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 5 a 6.

 

2.

V § 3 odst. 2 se za slova „ústavní péče“ vkládají slova „anebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“.

 

3.

V § 7 odst. 4 se na konci věty první tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „za takové zařízení se považuje i zařízení uvedené v § 43a.“.

 

4.

V části třetí se vkládá nová hlava osmá, která zní:

HLAVA OSMÁ

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI O DÍTĚ V ZAŘÍZENÍ PRO

DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

 

§ 43a

Podmínky nároku na příspěvek na péči o dítě

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

Nárok na příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má nezaopatřené dítě svěřené do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

 

§ 43b

Výše příspěvku na péči o dítě v zařízení pro děti

vyžadující okamžitou pomoc

 

Výše příspěvku na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc činí za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 9,00.“.

Dosavadní hlavy osmá a devátá se označují jako hlavy devátá a desátá.

 

5.

V § 54 odst. 2 se slova „písm. b) bodech 1 a 2“ nahrazují slovy „písm. b) bodech 1, 2 a 4“.

 

6.

V § 54 odst. 3 se v uvozující části věty slova „bodech 4 a 5“ nahrazují slovy „bodech 5 a 6“.

 

7.

V § 57 odst. 1 větě první se slova „§ 2 písm. b) bodu 1, § 2 písm. b) bodu 2“ nahrazují slovy „§ 2 písm. b) bodech 1, 2 a 4“.

 

8.

V § 57 odst. 2 se slova „bodu 4“ nahrazují slovy „bodu 5“ a slova „bodu 5“ slovy „bodu 6“.

 

9.

V § 58 odst. 2 větě první se slova „§ 2 písm. b) bodu 1, § 2 písm. b) bodu 2“ nahrazují slovy „§ 2 písm. b) bodech 1, 2 a 4“.

 

10.

V § 68 odst. 1 písm. i) se za slova „rozhodnutí o ustanovení poručníkem“ vkládají slova „anebo doklad o zahájení řízení o ustanovení poručníkem dítěti“ a na konci textu se doplňují slova „anebo hlášení orgánu sociálně-právní ochrany o přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42 odst. 3 zákona o sociálně-právní ochraně dětí), jde-li o nároky podle § 43a a 43b“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.